Результаты 1-20 из 52 по запросу Gurban Geldiýew

"ÝURDUNDAN AÝRYLAN ÖLINÇÄ AGLAR"

Kerwen aganyň ýurdundan göçüp gaýdanyna köp wagt bolmandy. Ýöne kalbynda ünji bardy, hiç gününe goýanokdy. Ol Watan didaryny küýseýärdi. «Işe dursam, kalbymdaky ünji aýrylar» diýip, pikir etdi. Iş aladasy bilen gaýgysy ýadyndan çykyşdy. Çarhypelek aýlanyp durdy, aýlar dogup, ýyllar yzly-yzyna tirkeşip gelýärdi. Kerwen aga pensiýa ýaşyna ýetdi. Kalbyndaky ünji hasam güýçlenip başlady. Ýogsam dokuzy düzüwdi, maşgalasy, ogly ogu...

Täzelikler » Hekaýalar - 19.07.2020

GELIÑ, WATANMYZY GORAP SAKLALYÑ!

Serhetde goraýan watanmyň çägin,
Geliň, watanmyzy gorap saklalyň!
Gursakda jan deýin ol ýeke-tägim,
Geliň, watanmyzy aýap saklalyň!

Gije-gündiz gezýän watanmy gorap,
Pederleñ ruhuna baş egmek sogap,
Şoñ üçin baýdagma edýärin togap,
Geliň, watanmyzy gorap saklalyň!

Ýagydan ýurduny goranda peder,
Duşmandan hiç hili etmändi heder,
Diýip"Watan üçin şirin jan nedir"
G...
Täzelikler » Goşgular - 03.11.2019

GELMEZMI?

"Pelek seniň bu gezekki gerdanyň
Biziň sary öwrülmezmi, gelmezmi?"
Magtymguly Pyragy.


Gözlem intizardyr bagtyñ ýoluna,
Bagt bize öwrülmezmi, gelmezmi?
Umydym öçmesin dünýäñ alyna,
Meniñ ýüzüm öñde-soñda gülmezmi?

Allañ dergähinde arzym gowuşyp,
Gudrat bilen bir aýaga galsadym.
Ejizlere kömek golun uzadyp,
Ýetimleriň bir göwnüni alsadym.

Dogasyny alyp ene-atamyñ,
Hyz...
Täzelikler » Goşgular - 21.07.2019

DURMUŞYÑ AÇYLAN GÜLE MEÑZESIN

● Aýjemal Hajyýewa bagyşlaýaryn

Ykbal saňa hergiz gyýa bakmasyn,
Gözleriňden ajy ýaşyň akmasyn,
Bir näkese duşup, örtäp ýakmasyn,
Durmuşyň açylan güle meňzesin.

Bir enäniñ bolsañ-da sen gyzy sen,
Misli pasyllaryñ bahar-ýazy sen,
Megerem gözelleñ iñ bir uzy sen,
Durmuşyň açylan güle meňzesin.

Abraý atly ýüküň bolsun durmuşda,
Biabraý bir etmäwersin bu ýaşda,
Al...
Täzelikler » Goşgular - 10.06.2019

Durmuşda her hili ykbally adamlar ýaşap geçýärler. Olaryň käbirleri adamlara özleriniň ruhy we el zähmetleri bilen adamlara özlerinden soň ýadygärlik goýup gidýärler. Ýöne, şol ýadygärligiň özi başgalaryň ruhy we el kömegine mätäç adamdan galmagy, şol ýadygärligiň gymmatyny hasda artdyrýar. Şeýle şahslaryň biri özüniň juwan 15 ýaşynda ýöremekden galan, döredijiligi bilen soňky nesillere şygyrdan ýadygärlik goýup giden şahyr Aman Annamyradowdyr. 1939-njy ýylyň Maý aýynyň 15-ne Mary etrabynyň Akyb...

Söýdüň ençe gyzlary
Dön söýgüden dön göwnüm
Geçdi bahar ýazlary
Dön söýgüden dön göwnüm.

Isläp söýgüden wepa
Goýduň özüňe jepa
Hany? isläpdiň sapa
Dön söýgüden dön göwnüm.

Ýardan isläpler dalda
Goýup gitdi ne halda
Ýarsyz galyp men munda
Dön söýgüden dön göwnüm.

Galyp men söýgüden ät
Ýollar boldy maňa ýat
Ýar diýip çekdim perýat
Dön söýgüden dön göwnüm.

Bagtym d...
Täzelikler » Goşgular - 23.10.2018

Bu gün seniň durmuş toýyň
Rowan bolýaň durmuş ýola
Giň töre düşsin aýagyň
Bagtyňyz meňzesin güle.

Ýaryň gelýär eli gülli
Bolsun mydam şirin dilli
Baran öýüň agzalarna
Bolgun mydam güler ýüzli.

Öýe ätläp sag aýakdan
Ojagyňa bolgun söýe
Gaýynlarňa bolup höwür
Mähiriňi siňdir öýe.

Gaýyn enäň gaýyn ataň
Hyzmatynda durgun gaýym
Ysnyşykda ömür sürseň
Durmuş gowy bolar daýym.
...
Täzelikler » Goşgular - 10.09.2018

Synçy nazarymy dikip gözüñe,
Gözüñden söýgümi gözleýän janym.
Bir ýylgyryp baksañ gamgyn ýüzüme,
Ýüzüñden söýgümi gözleýän janym.
Señ ýylgyrşyñ derman dertli janyma,
Uzaklarda durmada gel ýanyma,
Barabilmez boldym seniň ýanyňa,
Geljek ýollaryñy gözleýän janym.

Gara gözleñ gözlerimde galypdyr,
Meniñ bagtym gara daşy ýarypdyr,
Aşyk oglan seni bagty saýypdyr,
Saña çyn söýgümi sözleýän janym.

Hyýalymda du...
Täzelikler » Goşgular - 10.08.2018

“Rownakyl-yslam” eseri ýazylan döwründen başlap tä XX asyryň başlaryna çenli mekdep, medreselerde okuw kitaby hökmünde ulanylyp gelindi. Hatda orslar Türkmenistany öz çäklerine birleşdiren soňam bu eser okuw kitaby bolmagyny bes etmedi. Diňe 1917-nji ýylyň syýasy wakalary netijesinde jemgyýetde zorluk bilen dine bolan ýaramaz garaýyş terbiýelenip başlansoň kitap mekdepleriň maksatnamalaryndan aýryldy. Dört asyrdan gowrak wagtyň dowamynda okuw kitaby bolup hyzmat etmekliginiň özi bu kitabyň gymma...

Bahar gelip, güller pyntygyn açdy
Ýör läläm baglara seýle gideli
Güller müşk anbaryn jahana saçdy
Ýör läläm baglara seýle gideli.

Gülälekli meýdan bize garaşýar
Mähir bilen gözlerimiz alyşýar
Söýmek hem söýülmek bize ýaraşýar
Ýör läläm bagalara seýle gideli.

Gülleň arasyndan ýöräp çalaja
Garamyk gözleriň seniň garaja
Söýgi ýolun ýöräp geçsek bileje
Ýör läläm baglara seýle gideli.

Ýagşyň damjasyn...
Täzelikler » Goşgular - 03.08.2018

Şu dünýäde seniñ göwnüñi aljak,
Aglañda aglaýyp, güleñde güljek,
Ýüzüñe seredip halyñy biljek,
Maña dostlar şunuñ ýaly ýar gerek.

Daň säherler turyp işe gideňde
Iňrik garalanda öýe geleňde
Mähir bilen garşy aljak öňüňde
Maňa dostlar şunuň ýaly ýar gerek.

Bir zada gynanyp göz ýaş dökeñde
Bagryñy paralap ahmyr çekeñde
Ýüregiň gysylyp, göwnüň çökende
Maňa dostlar şunuň ýaly ýar gerek.

Ajy sözün saň...
Täzelikler » Goşgular - 01.08.2018

Göwün bir akyp barýan suwdyr
Öýke kine bilen kirletme ony.

Bahyl malyny gysganar, garasöýmez öýüni.

Ýersiz ýere gabanýan
Şer, isleýän kişidir.

Ýalanlary öwmäge,
Ýyrtyk ýüzüm ýok meniň.

Gurban Geldiýew.
Täzelikler » Sözler - 26.07.2018

Togap edip alnymyza
Baş egip, hem dyz epýäris
Deňäp genji barymyza
Başymyza täç edýäris.

Baýdygmyza juda meňzeş
Bu ümmülmez ýaşyl meýdan
Göllerimden gözbaş alyp,
Pederleriň ýolun saýlan.

Pederleriň ykbalynda,
Buýsanç bolup tolkun atan.
Ösüp barýar günbe-günden,
Bedew batly eziz watan.

Başyň belent pasyrda sen,
Il-ýurdumyň yşky bolup.
Her bakamda ýaş kalbyma,
Joşgun berýäñ go...
Täzelikler » Goşgular - 23.07.2018

EJEJAN

Men bir körpe nahalyň,
Bagtly bag bolsam eger.
Eje, seniň mähriňden,
Dünýä dörändir, meger.

Her sözüňde müň dünýä,
Bagty açyp ak ýola.
Okalmadyk tebigat
Many berdiň ykbala.

Balam sözüň dermandyr
Dilleriňde senadyr
Eje, seniň miwäň men,
Mähriň maňa penaňdyr.

Uzak ýaşa ejejan,
Ýaşaýşyma söýget sen.
Öwüt ündewiň bilen,
Ykbalymy beýgelt sen.

23.0...
Täzelikler » Goşgular - 24.06.2018

Ejejan Men bir körpe nahalyň, Bagtly bag bolsam eger. Eje, seniň mähriňden, Dünýä dörändir, meger.
Täzelikler » - 2023-07-22 21:04:35

...häzirki zaman latyn harpyna geçiren: Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2023-12-10 06:12:43

Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-07-26 10:39:02

...2004) Özbek dilinden terjime eden: Gurban Geldiýew
Täzelikler » - 2020-01-05 17:27:48

...2004) Özbek dilinden terjime eden: Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2020-01-05 17:19:28

2018 Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-07-23 07:37:38

...2004) Özbek dilinden terjime eden: Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2020-01-05 18:04:49

Gurban Geldiýew. 30. 03. 2018
Täzelikler » - 2018-09-10 16:40:17

2018 Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-10-23 09:09:24

2018 Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-08-03 10:04:34

...2004) Özbek dilinden terjime eden: Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2020-01-11 09:03:33

2018 Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-08-10 07:57:21

20.07.2019 Gurban GELDIÝEW.
Täzelikler » - 2021-05-07 07:18:22

19.10.2019 Gurban GELDIÝEW.
Täzelikler » - 2019-11-03 18:02:13

Gurban GELDIÝEW. 20.01.2020.
Täzelikler » - 2020-07-19 18:01:45

Rus dilinden terjime eden: Gurban Geldiýew. Alynan çeşme: https://arboblar.uz/ru/people/pulat mumin
Täzelikler » - 2023-07-22 21:13:23

Makalany ýazan: © Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-11-10 20:14:30

...häzirki zaman Latyn harpyna geçiren: Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2020-01-13 09:01:06

...häzirki zaman Latyn harpyna geçiren: Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2020-01-13 09:11:10

Taýýarlan Gurban Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-08-03 16:46:21


1 2 3 »