Результаты 1-20 из 32 по запросу Gurbanýaz Daşgynow

RUS ŞAHYRY NIKOLAÝ RUBSOWY ÝATLAP...

...Bolmasam-da onuň deňi,
Görmesem-de asla ony,
Ýadyma kän düşüberýär,
Russiýanyň Rubsowy.

Oňa durmuşyň bagyşlan,
Bir topar kyn şerti - tanşym.
Iç hümledip bir özüniň,
Çetde çeken derdi-tanşym.

...Goşgy bilen gowulary
Gujaklap bilen şahyr, -
Goşgy bilen ýamanlary
Pyçaklap bilen şahyr. -

Çyn şahyrdyr, serhet bilmez,
Ýesir alar sagy-soly. ...
Täzelikler » Goşgular - 12.12.2022

EJESI ÖWEÝ OGLANJYGYÑ OÝLARY

"Täze ejem" öýden
Haçan giderkä?!
"Köne ejem" öýe
Haçan gelerkä?!

Kakamyñ ýok wagty
"Ýetimçe" diýýär.
Muny "täze ejem",
Nämüçin diýýär?!

Muny "köne ejem"
Gelen mahaly,
Aýtsam, "täze ejeme"
Geler gahary.

"Köne ejem" gelenok,
Eýýäm ýaz düşdi.
"Köne ejem" gelenok,
Bugdaýlar bişdi.

"Köne ejem" gelenok,
Döwek döwülýä.....
Täzelikler » Goşgular - 09.04.2022

AGLAÝAN ÇAGANYÑ SESIN EŞITSEM...

Aglaýan çaganyñ sesin eşitsem, -
Eýýäm bitin däl-de, döwükdirin men.
Oka dogry barýan, owlagny gorap,
Gözleri aýyply keýikdirin men.

Aglaýan çaganyñ sesin eşitsem, -
Çekijiñ gaçyran syrçasydyryn.
Özi süýşüp baryp lukmasy bolýan, -
Ýylanyñ "okaýan" serçesidirin...

Aglaýan çaganyñ sesin eşitsem, -
Tä diñýänçä ähli zatlar artykmaç.
Diñmese - taýynlañ köz bilen duzy, -
...
Täzelikler » Goşgular - 29.03.2022

ÖWLÜÝÄÑ DEÑINDEN GEÇSEM...

Öwlüýäñ deñinden geçsem, -
Tisgindim,
Göýä ýatanlarym algyly menden:
Ýa enem,
Ýa atam,
Ýa-da perzendim,
Ýa-da dostum...
Çekýän ýaly ýeñimden.

Öwlüýäñ deñinden geçsem,
Içimden
(Ynanjyma görä) okaýan doga...
Öwlüýäñ giñeýşime kem-kemden, -
Demigýän... ýetmeýän ýaly deý howa.

Öwlüýäñ deñinden geçsem, -
Duýýaryn:
Hemişelik dymyşlykda - köp many:...
Täzelikler » Goşgular - 28.03.2022

"GOŞGY" KESELI

Bilen günüm -
Ýokdugyny enemiñ,
Maña bir "kesel" degdi.
Şol "keseliñ" azaryna çydaman,
Samrapdyryn,
Çyrşapdyryn,
Iller oña "Goşgy!" diýdi...

Düşen günüm -
Bir gözeliñ yşgyna,
Huşumy ýitirip, çaşypdyr başym, -
Ýagdaýym agyrmyşyn.
Samranmyşym,
Aýdanmyşym bir zatlar, -
Şolar - deñ-duşlaryñ diýmegne görä,
Şygyrmyşyn...

Muña hiç kim gelmän ekeni baky:
...
Täzelikler » Goşgular - 26.03.2022

ÖZI HAKDA GOŞGY ÝAZMAGY HAÝYŞ EDEN ADAMA

Saldamly,
Saýhally sözleri saýlap,
Galamdyr kagyzly uzak oturdym.
Bogunlañ, kapyýalañ başyny aýlap,
Stoluñ başynda dañym atyrdym.

Gözleriñe paýhas sürtjek bolýan,
Juda-juda çemeçil señ gözleriñ.
Sözleriñe paýhas sürtjek bolýar,
Duzsuz tagam ýaly seniñ sözleriñ.

Ýaz ýaly ýigit ol diýäýjek welin,
Ýüzüme urýar çapgyn şemaly gyşyñ.
Amanat geýilen don ýaly asy...
Täzelikler » Goşgular - 16.07.2021

REMEZAN GOŞGULARY

1.

Otuz günläp öñ turaly guşlardan,
Oýan gyzym, agzymyzy bekläli.
Boş galsak, gowy däl, sogap işlerden,
Musulmanlyk borjumyzy haklaly.

Arzuw etdiñ: "Tutjak-diýip-oraza",
Arzuwyña ýetjek bolsañ, ýaltanma.
Sogap üçin galanyña azara,
Haýry diñe özüñedir, "magtanma".

Gör-ä, gat-gat jaýl...
Täzelikler » Goşgular - 24.04.2020

EJELIGIME

Ýatsam-tursam göz öňüme gelip dur,
Meniň üçin ähli çeken azabyň.
Ine, șeýdip çekdirip ýör jahyllyk
Saňa beren azarymyň azaryn.

...Bize geldiň, üýtgäp gitdi dünýämiz,
Öýmüz öýe meňzemäge bașlady.
Nämüçindir, șoňa çenli öýmüzem
Illeň öýne meňzemedi - başgady.

Ýöne neçün saňa öweý diýdiler,
Maňa-da arkamdan diýdiler ýetim?
Bilmezdim...
Bilýänim - sen geleňden söň,
Garnym dok bolupdy, eşig...

Täzelikler » Goşgular - 14.04.2020

HAZYNALY HALYPA

Türkmen halkynyñ höwes bilen diñlän hem söýüp okaýan şahyrlarynyñ biri Kerim Gurbannepesowdyr. Halkyñ hemmä düşnükli ýönekeý dilinde çeper eser döreden Kerim şahyr Ahal welaýatynyñ Gökdepe etrabynyñ Ýylgyn obasynda 1929-njy ýylda dünýä inýär. Onuñ kakasy Gurbannepes aga çeper sözüñ gadyryny bilipdir, hat-sowatdan başy çykýan adam bolupdyr. Ol ýalñyz ogly Kerimiñ hem sowatly bolmagynyñ aladasyny edipdir. Ýaşajyk Kerim obalaryndaky ýediýyllyk mekdepde okaýar, çagalygyn...

Я ПОБЫВАЛ В ОТЦОВСКОМ ДОМЕ СТАРОМ...

Я пoбывaл в oтцoвскoм дoмe стaрoм.
Oн мнe нaпoмнил стaрикa сeдoгo.
Зeмля в сaду щeтины жeстчe стaлa,
Бурьян прoрoс у oчaгa роднoгo.

Я пoбывaл в зaбрoшeннoм жилищe…
Oтeц и мaть дaвнo лeжaт в мoгилe.
Смoтрeл нa дoм я кaк нa пeпeлищe.
Вoспoминанья сeрдцe мнe сдaвили.

Я пoбывaл в oтцoвскoм дoмe стaрoм.
Вoкруг шумeли яблoни — кoгдa-тo
Их пoсaдил oтeц…
Вeсь вeк нeд...
Täzelikler » Goşgular - 23.05.2019

ONUÑ ADY KIMKÄ?

Şatlygyma şärik,
Gaýgyma şärik,
Garrylygym bilen ýaşlygma şärik
Boljak gyz nirdekä? Duşarka haçan?
Onuň ady kimkä? Nämekä käri?

Belki-de, ol gyzy gören däldirin,
Belki-de, ol çykandyram öňümden.
Ýa-da ýalňyz sözi aýtmaly wagty
Uýaljyrap geçendirin deňinden.

Ýöne meni söýjek şeýleräk gyzdyr:
Guwanç bilen bakýandyrlar yzyndan.
Şonda kä kişiler çümüp hyýala,
Närazy bolýandyr ...
Täzelikler » Goşgular - 29.03.2019

AGAGELDI ALLANAZAROWYÑ "KALBYMA HEM ALYSA SYÝAHAT" KITABYNY OKAP...

Agageldi, sen bu goşga mätäç däl,
Goşgym mätäç, özi ýanyña bardy.
Ol neneñ barmasyn,
Deñ-duşlardaky
Ýok zatlaryñ
Sende bardygyny gördi.

Aýlanýarkak gazygymyzyñ daşynda,
Bolup ýörkäñ bähbitjikleriñ "guly".
Türkmen taryhynyñ tarp ýerlerini,
Görüp, özleşdirip ekýärsiñ güli.

Ýogsam, güzeranyñ ilden artyk däl,
Bilýän, ilden artyk alañ...

Täzelikler » Goşgular - 25.03.2019

Қурбонниёз Тошқин

Қурбонниёз Тошқин Кўҳна Урганчда таваллуд топган. 30 га яқин китоблари нашр қилинган. Такубоку, Ф.Тютчев, А.Блок, Э.Воҳидов, А.Орипов ва бошқа бир қатор шоирларнинг асарларини туркман тилига таржима қилган. Мулланафас номидаги адабий мукофот совриндори.

“ОТА, ЯХШИ КЎРАР ЭДИНГИЗ…”

Ота, яхши кўрар эдингиз бирам
Махтумқули Қорли айтимларини.
Энди ул айтимлар ёдга соладир
Бахши ҳақда халқнинг айтганларини.

&ldq...

Täzelikler » Goşgular - 05.01.2019

ÇAGA ÝALY ADAMLAR

Olar dileg salsalar,
Ýumşun bitirmek aňsat.
Olar gamgyn bolsalar,
Göwnün götermek aňsat.
Olary öýkeletseň,
Derrew ýitirmek aňsat.
Kyn düşse-de, ädimin,
Haýyr üçin ädenler.
Gapysyndan baranym
Çaga ýaly adamlar!

Gerek wagty, tilki däl,
Olar aldap bilenok.
Nebisleriniň yzynda <...
Täzelikler » Goşgular - 31.08.2018

GORKÝAN

Aýdan sözlerimi saňa
Geň görersiň öýdüp gorkýan.
Soň meni bir kelesaňa
Deň görersiň öýdüp gorkýan.

Gam çekip, hamsygyp birden,
Horlanýaryn hyrydardan.
Kemçiligmi hemmelerden
Öň görersiň öýdüp gorkýan.

Ýollaryňa garaýarkam,
Umytlarmy üwreýärkäm,
Hoş sözüňe ereýärkäm
Doň görersiň öýdüp gorkýan.

“Söýgi” diýilýän daragtyň
Bersin saýalamak bagtyn.
Şatlygy görmeli wa...
Täzelikler » Goşgular - 24.07.2018

Ýazyjy ýazyjy hakda

ÝAGŞYLYKDAN ÄTLÄP BILMEÝÄN ŞAHYR

(Agageldi Allanazarowyñ döredijilik portretine ştrihler)

1.

Şeýle bir hakykat bar: ynsan balasy öz islegine laýyk ene-atasyny, dilini, milletini, Watanyny saýlap-seçip alyp bilmeýär. Bu zatlar ezeli, gudraty güýçli Allanyñ emri bilen bolýar.
Emma ýene-de bir hakykat ~ y...

...Jütdiýew, Atamyrat Atabaýew, Nobatguly Rejebow, Gurbanýaz Daşgynow we beýlekiler. – Şahyr, bularyň arasynda gelin gyz ýok la! – Şu ýigitleriň biri ikisi ýöwsellese, Näzik Annatyýewa bilen Gözel Şagulyýewa ...şahyr Baýram Jütdiýew, orunbasarlygyna şahyr Gurbanýaz Daşgynow bellenildi. Şonuň ýaly da, şahyryň adyny ebedileşdirmek barada ýörite karar kabul edildi. Hawa, wagtyň geçmegi bilen agyr ýitgi zerarly ...
Täzelikler » - 2020-02-05 19:55:58

...Jütdiýew, Annaberdi Agabaýew, Atamyrat Atabaýew, Gurbanýaz Daşgynow, Atajan Annaberdiýew, Kakabaý Ylýasow ýaly şahyrlarymyzyň şu günki poeziýamyzyň kämil derejesini saklaýandyklaryna guwanman durup bilmeris.
Täzelikler » - 2020-05-09 10:49:43

Gurbanýaz DAŞGYNOW.
Täzelikler » - 2019-07-05 16:02:31

Gurbanýaz Daşgynow
Täzelikler » - 2024-01-05 22:43:08

Gurbanýaz DAŞGYNOW.
Täzelikler » - 2020-04-14 13:50:53

Gurbanýaz DAŞGYNOW.
Täzelikler » - 2019-03-29 20:24:11

Gurbanýaz DAŞGYNOW. # "Sowet Türkmenistany", 17.10.1990 ý.
Täzelikler » - 2019-03-24 22:38:56

Gurbanýaz DAŞGYNOW.
Täzelikler » - 2024-03-12 03:42:50

Az sözli Gurbanýaz Daşgynow iñ çynlakaý durmuş hadysalaryna da käte mylaýym ýumory, käte bolsa ýiti sarkazmy siñdirmegi başarýar.
Täzelikler » - 2018-06-24 16:17:48

...Rejebow, Agageldi Allanazarow, Sona Ýazowa, Gurbanýaz Daşgynow ýaly ile özüni aldyran döredijilik işgärleriniň atlary tutulsa, öňe süren pikirimizde dolulyk bolardy. Şeýle şahsyýetlere özüňi syladyp bilmek üçin ...
Täzelikler » - 2020-04-05 02:39:04

Gurbanýaz DAŞGYNOW.
Täzelikler » - 2019-10-18 13:43:06

...Jütdiýew, Atamyrat Atabaýew, Nobatguly Rejebow, Gurbanýaz Daşgynow, Näzik Annatyýewa... ýaly zehinlerimize hemişe gowy goşgulary ýazyp ýörmek aňsat düşendir öýdýäňizmi?! Meniň pikirimçe, islendik sungatyň diňe bir ugrundan ...
Täzelikler » - 2019-12-11 23:42:56

Gurbanýaz DAŞGYNOW.
Täzelikler » - 2024-03-23 02:18:37

Gurbanýaz DAŞGYNOW.

Hojanepes Meläýew, Ýylgaý Durdyýew, Gurbanýaz Daşgynow dagam Beki agadan tälim terbiýe alan ýazyjylar. Edilen söhbetler biri birinden mähirli, şadyýan göwne ýakyn.
Täzelikler » - 2020-02-05 08:23:01

Toýdan iki gün öň şahyr Gurbanýaz Daşgynow ikimiz Daşhowuza ýola düşdük. Bizi garşylanlar: «Ertir irden partiýanyň obkomynyň sekretarynyň jaýyna ýygnanmaly, ýubileý dabaralaryny geçirmegiň plany bilen tanşarsyňyz» ...
Täzelikler » - 2020-02-05 08:08:19


1 2 »