Результаты 1-15 из 15 по запросу Gurbandurdy Baýmedow

MÄHIRLI ÝYLGYRYŞ

Gün gijöýläne agypdy. Günüň günortanky howry gaýdyşyp, howa kem-kem salkynlap ugrapdy. Kasym hem mele atyny idip, gözbaşyny goja daglardan alyp gaýdýan çeşmäniň boýuna geldi. Kasym bu günem uzakly gün türgenleşikde bolsa-da, endamynda o diýen argynlyk duýlanokdy. Çünki Kasym 20 ýaşly, kalby arzuw-hyýaldan doly juwan ýigitdi. Şol sebäpli-de oňa ýadawlyk, ýorgunlyk diýen zat ýatdy. Üstesine-de, her gün ikindinaralar bu çeşmäniň başyna Kasymyň kalbynyň aramy, söwer ýary ...

Täzelikler » Taryhy proza - 14.06.2020

Geliň, oýun oýnalyñ!     

Halkymyzyň gadymdan gelýän däp-dessurlary bar. Her bir däbiň özüne ýetik kadasy, şerti bolýar. Şaý-seplerimiz, saz gurallarymyz, milli gymmatlyklarymyz bu adatlarymyzyň hasabyna sanasak ýerlikli bolar. Şeýle sanawa goşulmaly milliliklerimiziň ýene biride halkymyzyň milli oýunlarydyr. Çagalary berdaşly ýetişdirmek üçin, gyzlary bolsa akylly-başly edip terbiýelemek üçin türkmen halky öz kada-düzgünlerini şol oýunlara sünnäläp siňdiripdirler. Käbir oýunlarymyz...

TÖREBEG HANYM ÝADYGÄRLIGI
Aramgähmi, ýa-da köşk?!

Köneürgenç nesilşalygynyň ýadygärlikleriniň içinde iň meşhur taryhy-arhitektura hasaplanýan Törebeg hanymyň ýadygärligidir. Törebeg hanymyň aramgähi diýlip atlandyrylýan ymarat Ürgenjiň harabaçylygynyň demirgazyk çetinde ýerleşýär. Bu aramgäh barada taryhçy arheologlaryň dürli-dürli garaýyşlary bar. Törebeg hanymyň ýadygärligi onuň näme bolup hyzmat edendigi barada taryhçy alymlaryň arasynda dürli jedeller ýüze çykyp geldi. Ki...

BURUNJYK BABANYÑ OGLY ÝOLLYBAÝ ÝÜZBAŞY (ÝOLUŞ BATYR)

Çowdur taýpasynyň Burunjyk tiresiniň Basuwly urugyndan bolan Teňňelidöwletiň ogly Mämi takmynan XIX asyryň ortalarynda 1830-njy 1870-nji ýyllarda häzirki Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje (öňki Ýylanly) etrabynyň Gyzyltakyr geňeşliginde ýaşapdyr.
Ata-babalarymyzyň we ene-mamalarymyzyň gürrüň bermegine görä, onuň mallary (düýeleri, goýun-geçileri, iri şahly mallary) köp bolupdyr. Mämi ýiten düýelerini gözläp, birnäçe gün ...

KAWKAZ TÜRKMENLERINIÑ NAKYLLARY

Kiçiniň uýalasy gelse, ula deger.

***

Berip-alyp görmedik,
Berse ukusy gelmez.

***

Ýeri baýyň – ili baý.

***

Ýamanyň aýagy sekiz,
Biri degmese biri deger.

***

Är ýigidiň uýaldygy – öldügi,
Emen agajyň egildigi – döwüldigi.

***

Ussat görgen kişiler her ýerlerden ýorgalar, Ussat görmedik kişiler ondan-mud...
Täzelikler » Sözler - 01.09.2018

Parfiýanyň harby sungaty (ýa-da parfiýalylaryň Karry (Harran)  söweşinde gazanan ýeňşiniň täsin syrlary)

Taryhdan mälim bolşy ýaly türkmen milletimiz geçmişde ägirt uly döwletleri guran we ony dünýä derejesinde şan-şöhrata ýetiren halkdyr. Ol döwletleriň gahrymançylykly ýoluny taryhyň gatlaryna ebedilik galdyrypdyrlar. Türkmenleriň guran şeýle ägirt döwletleriniň biri, at-owazasy dünýä ýaýran şöhratly Parfiýa döwletidir. Taryhy döwürde tas 500 ýyla golaý wagt dowam eden Parfiýa döwl...

Gaznaly türkmen döwletiniň harby ulgamynda pilleriň orny

Taryhy çeşmeleriň şaýatlyk etmegine görä, Gaznaly türkmen döwletiniň özboluşly goşuny bolupdyr. Gaznaly hökümdary Söbük Tegin (978-997) öz döwründe berk düzgün-nyzamly goşuny berkarar edipdir. Onuň ogly Mahmydyň dolandyran döwründe (998-1030) Gaznaly döwletiniň goşunynda uly reforma bolup geçýär. Çünki Mahmyt Gaznaly döwlet başyna geçen ilkinji gününden, öz goşunyndaky esgerleriň aýlyk hakyny iki esse ýokarlandyrýar.
Ma...

Ak bedewli Arkadag

Üsti tagty Süleýmandan zyýada,
Bedewde mähriban Arkadag otyr,
Kalbyny besleýip arzuw hyýala,
Akhanda mähriban Arkadag otyr,

Bagtyýar döwrümiň galkyşy kibi,
Bedew hem kişňeýip galýar asmana,
Ylla, Ýaradanyň alkyşy kibi,
Halkym atyn deňeýändir ynsana,

Elinde jylawyn ynamly tutup,
Galkyp barýar ak bedewli ganatly,
Ýollary külterläp, menzili ötüp,
Barýar, Arkadagym Hakdan halatly,...
Täzelikler » Goşgular - 25.07.2018

Kalbyma ýüzlenme

Şatlan sen, eý garyp göwnüm galkynsyn.
Erbet günleň bolanyna gynanma.
Dana sözdür, alkyş alan ýalkansyn.
Gargyş galdyrmaz, ýalkananňa gynanma.

Başyňa iş düşüp gama bataňda
. Kesel gelip, hassalanyp ýataňda.
Ulumsy adama habar gataňda.
Hondan bäri bolanyna gynanma.

Diýipdirler: "Kyýamat gün goňşudan.
Gün bolarmy? Ýetde-gütde oňşukdan.
Allajanym aýyrmasyn gülşükden.

Gülşüp-d...
Täzelikler » Goşgular - 21.07.2018

Toplan: Gurbandurdy BAÝMEDOW.
Täzelikler » - 2018-09-01 20:28:50

Gurbandurdy BAÝMEDOW, taryh mugallymy.
Täzelikler » - 2018-08-31 19:29:41

Gurbandurdy BAÝMEDOW, Boldumsaz etraby.
Täzelikler » - 2018-08-31 18:24:07

Toplan: Gurbandurdy BAÝMEDOW, Boldumsaz etrabyndaky 32 nji orta mekdebiň mugallymy.
Täzelikler » - 2018-10-07 19:28:43

Gurbandurdy BAÝMEDOW, ýaş taryhçy alym.
Täzelikler » - 2018-09-02 09:58:11

Gurbandurdy BAÝMEDOW.
Täzelikler » - 2020-06-13 21:50:20