Результаты 1-20 из 31 по запросу Gurbandurdy Geldiýew

MART GELDI

Erikler ak patrak. Diýmek, mart geldi,
Owaza gark boldy töwerek-daşym.
Seniň gözleriňde gözüm eglendi,
Bir heser tapyndy ak sepen başym.

Alys sähralarda gaýma gaýaldy,
Bahar jähekledi depeleň daşyn.
Sen ýigit humarly ýyllarda ýaňy,
Menem ýaňy ýigit ýetip ýörmüşem.

Sähranyñ säpjeýän gül ysly ýeli,
...
Täzelikler » Goşgular - 08.03.2023

GURBANDURDY GELDIÝEW

Şahyr, ýazyjy Gurbandurdy Geldiýew 1942-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde dünýä inýär. G.Geldiýew zähmet ýoluna 1959-njy ýylda - Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Parowoz-wagon abatlaýyş zawodynda başlaýar. S...

BU OWAZ

Süýji günler bolar,
kyn günler bolar.
Bolman bilmez, sebäp adamdyryn men.
Bir alajy bolar, düýbi düz bolar,
Namut edilmesem şol aýdymdan men.

Tumşuk diýen zadyñ
diñe görk üçin
Berilmänini hergiz unudyp bolmaz.
"Sebäpsiz ganamaz ol heran-haçan,
Eger-de ýañlanyp dursa bu owaz".

Sada çagalygyñ gulagy gandy,
Çal beýni be...
Täzelikler » Goşgular - 31.10.2021

GIJIGIP GELDIM

Howlukdym,
Bolmady.
Gijigip geldim,
Ýaş kalbyma gaýnag guýan düzlere.
Atamy aldyrdym,
içigip galdym,
Ýüregimde daglar goýan düzlere.

Çagalyk ýyllarym agtaryp geldim,
Çabgasyna suwa düşen düzlerme.
Şeýtan owlak bilen oýnap "Bukuldym",
Guzy bilen çapyşylan düzlerme.

Ýigdekçe ýyllarmy soraglap geldim,
Läle diñläp, oýa giden düzlerme.
Erte-birgün
ülpüldeýän bägüli...
Täzelikler » Goşgular - 20.10.2021

ŞOWHUNLY SÖÝGINI HALAMAÝARYN

Şowhunly söýgini halamaýaryn,
Halamok taryply aý aşyklygny.
Gije gelip örtse Zemine şalyn,
Ýaksa şäherleriň yşyklaryny.

Tukat ýatlamalar güýzüň ümri deý
Kalbymy gaplaýar şeýle bir ümsüm.
Dolan Aýda gyzlyk keşbiň göründi,
Dolan Aýyň jemalyna ymsyndym.

Ýene sämäp gitdi ýaşlyk ýelgini,
Parahat ýürege ýene ot düşýär.
...Ýigitlik ýalňyşýar terk edip seni,
Seni söýüp oglan...
Täzelikler » Goşgular - 02.03.2021

MART GELER WELIN

Asman kükrär, bahar sygmaz gündize,
Gijelere sygmaz, çyrpynar zemin.
Men hökman aýdaryn saňa şol sözi,
Dillerim açylar mart geler welin.

Bahar möwç alar-da, bahara sygmaz,
Ýalançy meýmirär mylakatynda.
Ýürek göwrä sygmaz, ser dünýä sygmaz,
Men aýdym aýdaryn seniň hakyňda.

Aýtmajak bolsamam barybir, menden
Biygtyýar maňa aýtdy:r bu mahal:
Gelin owsunyndan, gyzy...

Täzelikler » Goşgular - 01.03.2021

«SÖÝGI» — USSADYŇ SENEDI

"Söýgi neneňsi beýik bolsa, ykbaly-da şol dereje beýikdir".
Spinoza.


XX asyrda türkmen şygryýeti iki sany galkynyşly ýyllary bilen halkara giňişligine tarap ugur alyp, özüniň many-mazmunyny täze-­täze düşünjeler arkaly baýlaşdyrypdy, çeperçilik gözlegleri bilenem soňraky nesillere görelde görkezipdi. Birinji galkynyşly döwür al...

▶ Begmyrat USSAÝEW:

- Biziñ ýurdumyzda durmuşyñ ähli meselelerinde, ähli pudaklarynda uzak wagtlap durgunlygyñ bolandygy SSKP MK-nyñ aprel (1985-nji ýyl) Plenumynda hem-de SSKP-niñ XXVII gurultaýynyñ materiallarynda esasly nygtaldy. Şonuñ üçin hem ýurtda Oktýabr rewolýusiýasynyñ ruhunda täzeden gurmaklyga girişildi. Durgunlyk başga ugurlarda bolşy ýaly, edebi döredijilikde-de boldy. Edebi tankytda ol hasam çökder duýuldy. Dişliräj ýazylan tankydy materiallary çap etdirmek juda kyn d...
Täzelikler » Edebi tankyt - 10.03.2020

HALYL KULYÝEWIÑ POEZIÝASY

Neşirýat bu ýumşy tabşyranda, juda ýokuş degýän ýowuz bir hakykata kaýyl bolmaly boldy. Onda-da ne ýowuzdy – onuň ýokdugyny boýun almalydy, ynanmalydy. Ynanybam bolanok… ýylgyryp öňüňden çykaýjak ýaly bolup dur. Köpleriň kalbynda şeýle duýgynyň ýatandygyny bilýän. Çünki ol – şeýleräk ýigitdi, aýnymyz öz poeziýasydy… Halyldy.
Halyl Kulyýewiň poeziýasy… Juda gysga, emma uly mazmuny özünde jemleýän bu sözler, nämesindendir,...

Täzelikler » Edebi tankyt - 27.03.2019

BUŞLUKÇY

Urgan saçyñ saga-sola yraýar,
Çöşläp tellerini ýalaýar şemal.
Gabagyñ galdyrman, parhsyzsyraýañ,
Ak öýmäñi maña bulaýar şemal.

Dodakda, kä garyş boýy aşakda,
Dolaşyp, galtaşyp ülpüldeýär gül.
Sen oýlanan bolýañ başga zat hakda,
Seni ümläp, maña gol bulaýar gül.

Saýrap, owaz edip daş-töwerekde,
Baş atyp, yşarat edişýär guşlar.
Swn dymýarsyñ, ýöne joşly ýürekde,
Saklap duran sözüñ äşgäri ...
Täzelikler » Goşgular - 04.09.2018

DÜŞÜN: SENIŇ ÇINIŇ ŞAHYR AHBETI

(B.Hudaýnazarowyň soňky ýyllardaky goşgulary hakda oýlanmalar)

Bu, aslynda, ussatlar ähline mahsus häsiýet bolmagy-da mümkin. Hiç bolmanda, bu ussada has bolan tebigylykdygyny aýdyp bilerin.
Berdinazar Hudaýnazarowyň goşgularyny okanyňda, «Ine, hakyky şahyr...» diýeniňi duýman galýarsyň, nämesindendir, şygyretiň tebigaty barada özboluşly oýlary ýadyňa salýar.
Bu gezegem şeýle boldy: şygyr döreýärmi ýa-da ýazylýar? «Ş...
Täzelikler » Edebi tankyt - 29.08.2018

ÝAŞ ŞAHYRA GOLLANMA

▶ STIL NÄMEDEN AGTARYLÝAR?

(gysgaldylyp alyndy)

Soñky döwür edebiýaty öwreniş ylmynda, edebi-çeper tankydynda ýazyjy-şahyryñ döredijilik özboluşlylygy, umuman, edebi stil problemalary dogrudaky gürrüñler ylmy çuñluk bilen aýtymyny gineldip barýar. Bu işjeñ tankydyñ geçäýmeli ýoludyr, edebiýatyñ syýasy-teoretiki mazmunyna doly akyl ýetirilmeginiñ alamatydyr.
Jemgyýetiñ ösmegine zehinini, pähim-paýhasyny, ynsanperwer ideýalaryny bag...
Täzelikler » Edebi tankyt - 03.07.2018

Gurbandurdy Geldiýew. Şol gudogyñ sesi siñdi baglara, Şol gudogyñ sesi siñdi añlara. Şol gudogyñ sesi salýardy ýola, Ugradardy säher uly ykbala.
Täzelikler » - 2020-01-24 21:31:04

...Kerbabaýew, Durdy Haldurdy, Bagşy Jürmenek, Gurbandurdy Gurbansähedow, Kerim Gurbannepesow, Nazar Geldiýew, Anna Kowusow, Mämmet Seýidow, Atamyrat Atabaýew ýaly ezber ýazyjy şahyrlar terjime etdiler.
Täzelikler » - 2019-11-15 05:02:44

Filologiýa ylymlarynyň doktory, professor Gurbandurdy Geldiýew bolsa, Keminäniň garyp görkezilmeginiň sebäbi barada şeýle netijä gelýär: «Keminäniň durmuşy, synpy häsiýetli şygyrlary ýagdaýlara tomaşaçy hökmünde öz aýtmaly ...
Täzelikler » - 2018-11-04 10:24:56

...çapa taýýarlan hem sözsoňy ýazan Gurbandurdy Geldiýew Halyl Kulyýewiň poeziýasynyň esasy alamatlary hökmünde tebigylyk, şahyrana mylaýymlyk, uly mähir, adamkärçilik, çuň lirizm, aýdyň pelsepe ýaly ýagdaýlary belläpdi.
Täzelikler » - 2024-04-05 16:11:00

...ýygyndysyna “Sözbaşy” ýazan edebiýatçy alym Gurbandurdy Geldiýew şahyryň edebi mirasyna şeýle baha berýär: “Ol geçen asyryň 60 70 nji ýyllarynyň edebiýatyny altyna gaplan zergärleriň biri bolup, “...
Täzelikler » - 2019-12-10 18:29:47

Gurbandurdy GELDIÝEW.
Täzelikler » - 2018-09-04 18:16:29

Edebiýatçy Gurbandurdy Geldiýew özüniñ "Poeziýamyzyñ häzirki zaman keşbi" atly kitabynda: "Kämil şahyryñ özboluşlylygy dil baýlygyndan ýerlikli peýdalanşynda, sözleri ulanyşynda, şahyrana diliñ ähli ...
Täzelikler » - 2019-12-04 19:42:06

...de gözellik hakda aýdym aýtsa, Gurbandurdy Geldiýew tebigat baradaky goşgularynyñ üsti bilen durmuş filosofiýasyny beýan etmäge çalyşýar. Atamyrat Atabaýew gözümiziñ häli şindi görüp duran zatlarynyñ owadanlygyny ...
Täzelikler » - 2018-06-24 16:17:48

Gurbandurdy GELDIÝEW, professor, tankytçy.
Täzelikler » - 2021-10-20 20:35:12

Gurbandurdy Geldiýew. Şol gudogyñ sesi siñdi baglara, Şol gudogyñ sesi siñdi añlara. Şol gudogyñ sesi salýardy ýola, Ugradardy säher uly ykbala.
Täzelikler » - 2020-02-08 21:26:02

Ol ýadygärlik – Halyl Kulyýewiň poeziýasy… Gurbandurdy GELDIÝEW, professor.
Täzelikler » - 2019-03-27 16:34:28

» Gurbandurdy GELDIÝEW, professor.

...Geldiýewa, Amannazar Aşyrow, Enegül Aşyrowa, Gurbandurdy Geldiýew, Nazar Gullaýew ýaly zehinli tankytçylaryň, tejribeli edebiýatçylaryň, meşhur alymlaryň işeňňirlik görkezmeýändikleri gynandyrýar. Ýogsam, bularyň köpüsi ylymlaryň doktorlary, alymlygyna amal ...
Täzelikler » - 2020-02-05 08:23:01

Gurbandurdy GELDIÝEW, professor.
Täzelikler » - 2023-03-08 06:35:36

Gurbandurdy GELDIÝEW: Çykyş eden ýoldaşlaryñ teýeneli gürrüñleriniñ içinde biziñ neşir eden kitaplarymyzyñ hem ady agzaldy. Edilen belliklere, tankydy pikirlere däl diýjek ...
Täzelikler » - 2021-07-17 16:07:39

Gurbandurdy GELDIÝEW, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň professory, filologiýa ylymlarynyň doktory.
Täzelikler » - 2024-05-05 07:12:42

Gurbandurdy Zelili Magtymgulynyň ýegeni bolupdyr. Ol Azadynyň Hurma diýen gyzyndan bolan agtygy Muny G.Geldiýew «Zelili» (Aşgabat, 1982) diýen monografiýasynda kemsiz ...Geldiýew «Özem Zelili agy garany saýgaryp, sowadyny çykan ýaşda (soňky iki setire pikir beriň!)diýmeli, şahyrçylyk ukybyny äşgär edip başlan döwründe ...
Täzelikler » - 2020-01-12 17:19:31

...Saýlaw Myradowyñ "Döwür bilen aýakdaş", Gurbandurdy Geldiýewiñ "Poeziýamyzyñ häzirki zaman keşbi" ýaly kitaplary okyjylara gowuşdy. ■ Şu agzalan işlerde biziñ tankytçylarymyz nämelere üns berdiler, olaryñ nähili ...görnükli türkmen şahyry Kerim Gurbannepesowyñ "Edebiýat we durmuş", belli ýazyjy Gurbandurdy Gurbansähedowyñ "Ýazyjy we döwür" diýen ...
Täzelikler » - 2022-07-13 19:04:25

Gurbandurdy ahun – repressirlenen, Bäherdenli; 232. Azal ahun – repressirlenen, Bäherdenli; 233. Durdymämmet ahun – repressirlenen, Bäherdenli; 234. Seýit ahun – repressirlenen, Mäneli; 235....söweşen); 275. Geldi Güýçgeldiýew (meşhur partizan, Fransiýada söweşen); 276. Aýytguly Geldiýew (Goşun bölüminiň komissary); 277.
Täzelikler » - 2020-06-12 09:58:51


1 2 »