Результаты 1-20 из 36 по запросу Gurbangül Guzuçyýewa

HATAMYŇ OGRULARA SATAŞYP TALANMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam birnäçe gün jülge-dereleri gezdi. Ol gije-gündiz ýol ýöreýärdi. Bir gün bir garyp aýal kişi ýoluň üstünde Hatama bakyp, dilenip doga etdi. Hatam ol aýala Allatagalanyň ýoluna bir gymmatbaha ýüzük berdi. Ol aýal bir-iki gezek belent owaz bilen gygyrdy. Şol wagt her tarapdan ýedi-sekiz sany adam peýda boldy. Olar bu kempiriň yşarat...

HATAMYŇ BIR TILSIME ÝOLUKMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam suw agtaryp, bir guýa ýetdi. Başga bir adam hem bu guýa gelipdi. Guýudan ýylan surat ýaly bir zat piliň holtumy ýaly bolup çykyp, ol adamy orap alyp, guýynyň düýbüne girip gitdi. Hatam: «Wah!» diýip, gelip guýynyň düýbüne baksa, ol surat bilen adamdan hiç nam-nyşan galmandyr. Hatam: «Ol biçäre ölmezinden öň halas etmesem bolmaz» diýip...

HATAM TAÝYŇ IKINJI ŞERT ÜÇIN SAPARA GITMEGINIŇ BEÝANY

Hatam bu ýerde bir-iki gün durandan soňra, ýol ýadawlygyndan çykdy. Ol ýene ýola gitmeklige taýýarlandy, soňra ak pata alyp, ýola rowana boldy. Ol çöldür sähralary aýlanyp gezdi. Ol bir hoş howaly ýerde oturyp, ýagşy oýlanyp gördi. Onuň köňli demirgazyk bilen gündogaryň ortasyna gitmeklige telwas etdi. Ol Beýik Taňra bil bagla...

HATAMYŇ TILSIMLERE BENT BOLMAGYNYŇ BEÝANY

Elkyssa, derwüş bilen Hatam biri-birine ýagşy dileg etdiler. Derwiş öz mekanyna gaýtdy. Hatam: «Ýa Haýý, ýa Kaýýum! « diýip, ýola rowana boldy. Ol çöl-sähralary gezip ýördi. Ol birnäçe günden soň öňi-ardy bilinmeýän bir çöle düşdi. Ol bu çölüň içinden ençe gün ýol ýöredi. Onuň gözüne her hili gorkunç suratlar göründi. Emma ol olaryň hiç b...

HATAMYŇ AŽDARHALARA WE JADYGÖÝLERE SATAŞMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam perilerden aýrylyşandan soň, Beýik Taňra bil baglap, ýöräp barýardy. Ol bir çöl-beýewana gelip etdi. Onuň başy-ahyry ýokdy. Ol aňyrsy-bärsi görünmeýän gumlardan we jeňňellerden ybaratdy. Onda suwdan nam-nyşan ýokdy. Hatam Hudaýy ýat edip ýörýärdi. Ol ýüzügiň bereketinden oňa ir ertir, giç agşam ýüzüne nikap örtülen bir ...

HATAMYŇ MAHPERÄ ÖÝLENMEGINIŇ BEÝANY

Patyşa horaz mähribanlyk edip:
– Eý, Hatam! Biz perilerdendiris. Biz öz keşbimizi horaz suratyna salyp gezýäris. Meniň Mahperi atly bir gyzym bar. Görk-görmekde, mylaýymlykda, dilewarlykda we päklikde ol saňa taýdyr. Oňa bäsleşip biljek perizatlaryň içinde hem ýokdur. Men ony seniň nikaňa girizeýin. Sen meniň teklibimi kabul et. Men ony ...

HATAM TAÝYŇ BIRINJI ŞERT ÜÇIN SAPARA GITMEGINIŇ BEÝANY

Elkyssa, Melike şaýatlaryň gatnaşmagynda Hatam bilen täze ähtnama baglaşdy. Hatam bilen şazada bu gije hem myhmanhanada boldular.
Olar biraz rahatlandylar. Eneke Melikeden bir hat getirip bu iki şazadanyň öňünde goýdy. Hatam haty okap gördi. Onuň mazmuny şeýledi:

«Bir görüp, dilberni bes kylan,
Iki ...

ŞAZADA MÜNIR HAKYNDAKY HEKAÝAT

Bu hekaýat Ürgenç welaýatynda hem rowaçlyk tapdy.

Ol wagtda Ürgenjiň patyşasynyň bir ogly bardy. Ol örän görmegeý ýigitdi. Ol her bir sungata ussatdy. Onuň adyna Şazada Münir Horezmi diýerdiler. Ol Melikäniň sypatyny we husny-jemalyny eşidip, gaýybana aşyk boldy. Ol öz kalbyny köşeşdirmek niýeti bilen awa-şikara çykardy we dürli ...

HATAMNAMA

BЕÝIK ALLANYŇ ADY BILEN

Elbetde, rehimdar we jomart Taňry taryplanmaga mynasypdyr. Iki dünýäniň hökümdary we hemme älemleri ýaradyjy Taňrynyň tarypy çensiz-çäksizdir. Ol äşgär we gizlin zatlaryň syrlaryny anyk bilijidir. Onuň mertebesiniň möçberi çäksizdir we beýikliginiň ölçegi gutarnyksyzdyr. Ol başlangyjynyň başy we ahyrynyň soňy bolmadyk Taňrydyr. Onuň ...

GYBAT ETMEKLIGIŇ JEZASYNYŇ BEÝANY

Resul alaýhyssalam bir ýola gazawata (söweşe) bardy. Gazawaty berjaý getirdi. Ondan soň gazawatdan gaýtdy. Eýse ýolda bir baý sahaba myhman boldy. Ýaranlaryny bir öýe saldylar. Olar şol ýerde oturdylar. Nan iýer wagty boldy. Olar: «Bize nan-huruş bersinler» diýip, Selman Parsyny Resul alaýhyssalamyň ýanyna iberdiler (Ýene bir rowaýatda «Bize et i...

GOŇŞY HAKYNYŇ BEÝANY

Resul alaýhyssalam aýtdy:
— Goňşynyň goňşusynda üç haky bardyr. Owwal goňşy goňşydan bir zat dilese, bermek gerek. Ikinjiden, çagyrsa, barmak gerek. Üçünjiden, hassa bolsa, halyny soramak gerek. Goňşy öýde bolmasa, öýünden habardar bolmak gerek. Öýüňde her näme zat bişse, goňşyňa ibermek gerek.
Resul alaýhyssalam aýtdy:
— Bir goňşy bardyr. Onuň üç haky bardyr. Çünki ol goňşy garyndaşdyr. Garyndaşlyk haky, goňşuçylyk haky we musulmançylyk hak...

BAÝLYK BILEN BAKY GALAN HUSYT ÝOK...

Türkmeniň gadymyýetden gaýdýan, aslyna çeken sahylyk, adyllyk, pespällik, halallyk we ejize ýardam bermeklik ýaly ajaýyp, milli häsiýetleri bar. Ata-babalarymyzdan nesilme-nesil geçip gelýän şol ajaýyp milli häsiýetleri özüne siňdiren beýik mirasyň ynsanperwerligiň älemgoşary kimiň her bir türkmeniň aňynda şinelemegi we öwşün atmagy üçin dyngysyz aladalanylýar. Şonuň üçinem Beýik Serdarymyz özüniň Ruhnamasynda: «Türkmeniň ganynda ejize hossarlyk ...

EDEP-PAÝHAS DÜRLERI

Geçmiş mirasymyza nazar aýlasaň, türkmen halkynyň baý ruhy we medeni mirasynyň bardygyna göz ýetirmek bolýar.
Ata-babalarymyzyň arzuw edip gelen Garaşsyzlygyny alanymyzdan soň, geçmiş mirasymyzy - dilimizi, medeniýetimizi, däp-dessurymyzy, ruhy gymmatlyklarymyzy altyna barabar baý edebi mirasymyzy täzeden dikeltmäge we olary halka ýetirmäge giňden ýol açyldy. Hut Saparmyrat Türkmenbaşynyň özi sagdyn jemgyýetiň we ruhubelent adamlaryň kemala gelmeginiň asyl...

SOPUÇYLYK EDEBIÝATYNDA "TOBA" DÜŞÜNJESI

Türkmen edebiýatynyň taryhyna nazar aýlasaň, geçmişimizden şu günümize çenli ençeme şahyrlaryň, ýazyjylaryň ylmy we çeper eserleri gelip ýetipdir. Şol edebi we ylmy eserlerde bolsa durmuşyň dürli ugurlary bilen bir hatarda halallyk, päklik, iman, toba we nebis barada hem gürrüň edilipdir. Şeýle eserleri döreden şahyrlaryň hataryna Mahmyt Pälwan bilen Mähri Hatyny hem goşmak bolar.
Mahmyt Pälwan XIII asyryň ortalarynda we XIV asyryň başl...

«GORKUT ATA» KITABY WE TÜRKMEN  DESSANLARY

Türkmen edebiýatynyň taryhyna, ösüş ýoluna göz aýlanyňda onuň örän gadymy döwürlerden bäri dessançylyk häsiýetiniň bolandygyny bilmek bolýar. Şonuň üçinem türkmen edebiýatynyň, onuň taryhy ösüş ýollaryny öwrenmekde eposdyr dessanlar türkmen halkynyň baý edebi mirasynyň aýrylmaz bir bölegi bolup, ol biziň halkymyzyň geçmişini, sosial-syýas...


SÖZSOŇY

Kökleri müňýyllyklara uzap gidýän baý taryhymyza we milli, medeni baýlyklarymyzy öz içine alýan ruhy gymmatlyklarymyza näçe çuňňur aralaşdygymyzça-da, ata-babalarymyzdan ýadygär galan baý ruhy we medeni mirasymyzyň bardygyna göz ýetirmek bolýar. Şol...


ÜÇ ŞERTIŇ BOZULMAGY HAKYNDA HEKAÝAT

Habarlary rowaýat edijiler, eserleri gürrüň berijiler we durmuş hadysalaryny beýan edijiler şeýle hekaýat edipdirler:
Günlerde bir gün bir hatyn bir ýigidi söýüpdir. Ol oňa guwanyp: 
– Eý, ýigit, ...
Täzelikler » Hekaýalar - 26.01.2019


SALYH KIŞINIŇ DOGA-DILEGINIŇ BOZULMAGYNYŇ WAKASYNYŇ BEÝANY

Habarlary rowaýat edijiler, eserleri gürrüň berijiler we durmuş hadysalaryny beýan edijiler şeýle rowaýat edipdirler:
Hezreti Dawut pygamberiň zamanasynda bir salyh kişi bardy. Günlerde bir gün ol salyh kişi gaýyp äleminden: «Eý, meniň salyh gulum! Dünýäde seniň üç sany doga-dilegiňi kabul eýledim. Mende...
Täzelikler » Hekaýalar - 26.01.2019


ÜÇ DILEGIŇ PUÇ BOLMAGY HAKYNDA HEKAÝAT

Habarlary rowaýat edijiler, eserleri gürrüň berijiler we durmuş wakalaryny beýan edijiler şeýle hekaýat we şeýle rowaýat edipdirler. 
Beni Ysraýyl zamanynda bir salyh-ýagşyzada kişi bar eken. Ol kişi günlerde bir gün düýşünde: «Eý, gulum, näme myradyň, islegiň bar bolsa dile» diýen owaz eşidipdir. Onuň düýşünde b...
Täzelikler » Hekaýalar - 26.01.2019


ÖLÜP DIRELEN HATYNYŇ BAŞDAN GEÇIREN WAKALARYNYŇ BEÝANY

Rowaýatçylar şeýle rowaýaty hekaýat edipdirler: 
Hezreti Isa pygamberiň zamanynda Beni Ysraýyl kowumynda bir ýigit bardy. Ol örän takwa we dindar kişidi. Ol gije-gündiz Allatagala tagat we ybadat ederdi. Dünýäde bar işi-pişesi takwalyk we tagat-ybadatdy. Bu ýigidiň bir doganoglan gyzy (kakasynyň doganynyň gyz...
Täzelikler » Hekaýalar - 26.01.2019

Gurbangül Guzuçyýewa Gurbangül Guzuçyýewa
Anketa » Мои статьи - 2022-05-11 18:10:13

Taýýarlan: Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-04-05 09:47:41

Taýýarlan: Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-04-05 09:48:34

Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-06-07 09:01:46

Taýýarlan: Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-04-05 09:43:47

Taýýarlan: Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-04-05 09:45:49

Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-03-19 17:49:29

Gurbangül GUZUÇYÝEWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar institutynyň esasy ylmy işgäri, filologiýa ylymlarynyň kandidaty. «MIRAS» žurnaly, 2013, №3.
Täzelikler » - 2024-06-07 08:58:39

Taýýarlan: Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-04-05 09:43:09

Taýýarlan: Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-04-05 09:44:36

Taýýarlan: Gurbangül GUZUÇYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-04-05 09:42:24


1 2 »