Результаты 1-20 из 217 по запросу Gurbannazar EZIZOW

1841-nji ÝYL, LERMONTOW DUELIÑ ÖÑ ÝANYNDA

Sen nirde, Russiýa!
Tur, aýaga gal!
Ähli lellimligiň zynjyryny gyr.
Indi seniň hiç wagt dogmajak ogluň
Dur ajal okunyň öňünde häzir.

Üç däl,
Sekiz at goş çaman paýtunňa,
Bol çaltrak, howp astynda aşygyň.
Indi gel-gel, ölen ýüregi bilen
Aşyk söýmelimi garly Maşugyn.
...
Täzelikler » Goşgular - 27.07.2023

BÄŞIM NURALY

Söýýän Bäşim Nuralynyň işlerin..
Söýýän sadalygyn.
Ýönekeýligin.
Ine, sähra gyzlarynyň döşleri
Ýaryp barýar gül keteni köýnegin.

Ine, çopan goşy.
Ine-de, bagşy
Ýüzün göge tutup, zowladyp otyr.
Tamdyrda nan bişýär, ýagşydan ýagşy,
Gapdalda ak köpek meýmiräp ýatyr.

Göze dürbi dakyp, edibe...
Täzelikler » Goşgular - 01.03.2023

MUSA JELILE 

Eger öňde-soňda
hakyky şahyr
kim? — diýseler, adyň tutardym welin,
Sen şeýle ýönekeý
Hem kiçigöwün, —
Bilýän, öwgim saňa ýaramaz, Jelil.
Her näme-de bolsa,
seni soraglap,
Ýüregim kükregme urdy müň gezek.
Jelil,
Bu hak sözüm, —
sen beýik adam,
Maňa seniň bilen gü...
Täzelikler » Goşgular - 15.02.2023

REWOLÝUSIÝA

Ýigriminji asyrdy,
On ýedinji ýyl.
Al baýdaklar – pasyrdy,
Köçelerde – il.

Gerbi orak-çekiçdi,
Deňlik isleýä.
Bu gün köçä çykypdy
Rewolýusiýa!

Ýok. Birden,
bir ýerden döremedi ol.
Ol adam deý ilki dogdy, ulaldy,
Ony gömdülerem ýedi gat ýere,
Ol bolsa ýedi gat asmana galdy.

Çümdi şahtalaryň sowuk çuňlugna,
Söýdi garyplary – kowmy känleri.
Kyn günleri ...
Täzelikler » Goşgular - 23.07.2022

• Ýazylmadyk goşgylar

Käte ownuk aladalar gurşaýar,
Käte boş söhbetde gözi güldürýäs,
Şonda özümizem bilmän ýürekde
Ýazylmaly şygyrlary öldürýäs.

Jezasy bar bu edilýän günäleň,
Ol bu gün däl, biraz soňra bildirer,
Bizi öňde-soňda ýürekden dömüp,
Ýazylmadyk şygyrlarmyz öldürer.

Гурбанназар ЭЗИЗОВ,
поэт, лауреат Государственной премии имении Магтымгулы.

• Ненаписанные стихи

...
Täzelikler » Goşgular - 25.02.2022

ARMAĞAN

Sevin beni - kalbim sevgiye hasret,
Öyle bir hasret ki - yokdur sınırı.
Ancak tek insana yeticek sevgi
Ile
tek bir anlık sevin siz beni.

Bana çok şey
büyük bir şey lazım değil:
Elinizi kalbinize koyun siz.
Size sevgi ile hitap ederken
Sözüm yanlış anlamadan sevin siz.

Sevin beni - bütün irade gücü
Ile size doğru yollar yapanı.
Tek başına seviyorsa her zaman
Insan bıraz yorg...
Täzelikler » 2021/11/18 - 18.11.2021

UZAK ÝAÝLADA ENÄNIŇ HÜWDÜSI

Eýýäm güneş batypdyr,
Aý-da agyl atypdyr.
Garagolja Serdarym
Süýji uka batypdyr.

Günler aýlara bakar,
Aýlar ýyllara bakar,
On sekizin dolduryp,
Serdarym ata çykar.

Jahyllygyň ýaşynda,
Yşk gaýnar döşünde,
Obamyzyň gyzlary
Seni görer düýşünde.

Ýaryň geler ýanyňa,
Eneň geler zaryňa.
Sen maňa az bakarsyň,
Köp bakarsyň ýaryňa.

...
Täzelikler » Goşgular - 28.10.2021

GURUŇ!

Adamazat aňynyň
arşa seredip,
Onuň hyýalyny bilýän mahaly,
Kiçi döwletleriň
ula öwrülip,
Ululaň
asmana
galýan mahaly.

Unudyň owunjak aladalary,
Ýurduň
bir maksatly ýolunda ýörüň.
Kitap okaň!
ediň belent arzuwlar.
Täzäni guruň!

Şäher guruň –
Penjiresi giň bolsun,
Säher
gün şähere başyny egsin.
Binasy berk,
belent-belent jaýlara
...
Täzelikler » Goşgular - 26.04.2021

TALANTLAR

Her kim öz ugruna talantdyr,
talant!
Bu dünýede talantlary gözledim.
Ähli ýalançydan edýärin talap —
Goý, olar talantly ýalan sözlesin.

Balerina sahna çykyp, galdyrap.
Ölýän guw ömrüni aýaklanynda.
Men oňa diýýärin talant sen,
talant!
Güller bitsin näzik... aýaklaryňa.

Talantly dörjeläň ýeriň gursagyn,
Talantly göterliň Wenera tarap.
Eger erbetlige hyýal gursaňyz,
...
Täzelikler » Goşgular - 01.03.2021

TÄZE ÝYLYŇ BOSAGASYNDA

Hany, geçiň giň saçagyň başyna!
Bäş minut galypdyr onki bolmana.
Döz geldik biz ýyllaň tomus, gyşyna,
Sarpa goýduk bereketli ummana.

Döz geldik tupandyr tüweleýlere,
Guran binamyza söýenýär asman.
Görenler diýerler: «Baý tüweleme!»
Haýran galar rowaýaty gahryman.

Meň, Täze ýyl, saňa kän haýyşym ýok,
Şatly...
Täzelikler » Goşgular - 31.12.2020

ÝENE HOWA GARALYP...

 

Ýene howa garalyp,
ýagyş çisňäp başlady,
Leýlisaçlar eda bilen
saçlaryny çöşledi.
Beýle pikir etmändim men
bu golaýda, bu çakda,
Birden agyr oýa batdym
ölüm hakda, sen hakda.
Oýa batdym: ýoklugymda
öňküsi deý ýagar ýagyş,
Gunçalaň agzyny açar;
aýnamyza çeker nagyş,
Dag tarapdan taýyp geler
ýaşyl şemal, näzik şemal.
Niçik oýa batarsyň sen
meniň ýoklugymda şo hal...

Täzelikler » Goşgular - 24.08.2020

''ÝOK, LUKMAN, ÝÜREGIM HIÇ KIME BERMEN''

Ýok, lukman, ýüregim hiç kime bermen,
Oñ üçin pyçagñy gynama, lukman!
Başga kişiñ ýüregini götärne,
Derdi-azar çekerine howlukmañ!

Ony arzan alyp, arzan satmadym.
Ol maña berilen ömrüñ ykbaly.
Men ony köçeden gözläp tapmadym,
Indi bun çykaryp bererim ýaly.

Bolgusyz joşanda, sesin diñdirdim,
Hak söz diýeninde, erk berdim doly.
Men oña juda kän zehin si...

Täzelikler » Goşgular - 11.07.2020

ŞAHYR. OKYJY. TALAP

Soňky döwürdе ýaş şahyrlar barada gürrüň çyksa, makalalar ýazylsa, hökmany suratda “gözleg” sözünе uçraýarsyň. Bu hakykatdanam şеýlеmi? “Gözlеg” sözüniň özi bizе eýýäm öz tеmasyny, öz «ähеňini» tapmaga ymtylýan hakyky şahyr hakynda
gürrüň gidýänligini habar bеrýär. Eýsеm, birtopar ýaşlarymyzyň adynyň öňündеn ýa
yzyndan «gözlеg» sözüniň gеtirilmеgi hakykata laýykmy, ýaşlar şеýlе ynamy
ödäp bilýärlеrmi? Hut mеniň ö...

Täzelikler » Edebi tankyt - 10.07.2020

ATALAR WE OGULLAR

Atalar-ogullar... beýik döwletdir,
Şolardyr bu döwre ýañyn salýanlar.
Ýöne käte duşýar bi iki nesliñ
Arasyna çöp atmakçy bolýanlar.

Galat pikirlere uýmak ne derkar?!
Işimiz şowludyr, günümiz düzdir.
Ýok, atalar biziñ geçmişimiz däl,
Biziñ atalarymyz şu günümizdir.

Nirä barýar naýza kimin düzülip,
Aýdym bilen dyñzap duran hatarlar?
Olar täze dünýäñ goragna galan
Mizemez ynamly biziñ a...

Täzelikler » Goşgular - 23.06.2020

MÄREKE

Öz işine gümra gadym giñ jahan
Käte gam getirer, käte hemaýat.
Çirkin-çirkin aglanynda gyzjagaz,
''Öýkeni giñär!'' diýp, güldi jemagat.

Ýigrimi gyş geçdi, ýigrimi bahar.
Şo gyş kämil çykyp, toýa şaýlandy.
Şonda ol gözeliñ ikinji sapar
Owadan gözlerne duman aýlandy.

''Aýu, tula, begenjiñe aglaýañ?''
Diýip, ýomak atyşdylar gelinler.
Entek nämäñ-nämedigini añmaýan
Gyzlañ ýylgyrşyny gizledi ý...
Täzelikler » Goşgular - 24.04.2020

ÝETGINJEK

Öñküsine görä üýtgeşik dünýä.
Nämüçindir dünýäñ öñküligi ýok.
Ol özünden uly bolmak isleýär,
Öz ýaşyndan uly bolup bilenok.

Görýän düÿşleri hem öñküleri däl,
Söýüşen gyzlary bardy bir çene.
Ol ýuwaş-ýuwaşdan düşünip barýar
Gelinleñ, gyzlaryñ gözelligine.

Bir täsin täzelik gurşaýar ony,
Ol häzirden görjek bolýar geljegin.
Howlaýar. Ululañ yzyna düşýär,
Geýýär uly doganynyñ penjegin. ...
Täzelikler » Goşgular - 18.04.2020

GOJA

B. Kerbabaýewe.

Ol juda arkaýyn,
Äwmän barýardy,
Märekäñ içinden, ýatladyp toýy.
Şemal baga çykyp, saçyn darýardy,
Çünki oñ boýundan gysgady boýy.

Dagyñ bir bölegi!
Bölegem däl-de,
Dagyñ özi ýaly parasatlydy.
Deñinden geçenler biraz saklanyp,
Oña baka-baka, köñül şatlady.

Göge alma atsañ, ýere gaçmajak
Märekäñ içinden äwmän barýardy.
Agras,
Ynamlydy ädim ur...
Täzelikler » Goşgular - 07.04.2020

SAG BOL, DURMUŞ...

Sag bol, durmuş!
Sag bol bereniñ üçin,
Şükür, saçagymda kemenok çörek.
Ýöne adam
Çörek bilen adam däl,
Oña başga-da kän,
Kän zatlar gerek.

Sag bol, durmuş!
Sag bol bereniñ üçin,
Ýagyşlaryñ üçin, garlaryñ üçin.
Ýöne ýagyş, gara juda höwrenip,
Adamyñ hasratdan ölmegi mümkin.

Sag bol, durmuş!
Sag bol bereniñ üçin,
Il deñinde ýar ýerinde ýar berdiñ.
Ýön...
Täzelikler » Goşgular - 31.03.2020

GYZLARYMA

Dört gyzym, dört nury didäm,
Gulak goýuñ sözlerime:
Dört ogul deý, dört iner deý
Kuwwat berdiñ dyzlaryma.

Biriñ ýazym, biriñ arzym,
Abadym, säherim meniñ.
Dört diregim, dört pasylym,
Baryñam baharym meniñ.

Dört pasylym, dört diregim,
Gündiz günüm, gije aýym.
Size giñ dünýede abraý
Miýesser etsin ylaýym.

Namartlar kä mert ýigde-de
Nähak ýere şyltak atar.
Ýöne ...
Täzelikler » Goşgular - 28.03.2020

GÜNLERIMIZ, ÖMÜRLERMIZ ÖTINÇÄ...

Günlerimiz,
Ömürlermiz ötinçä
Merjen dänesi deý düzülmelidir.
Söýgüde
duýgular bolmaly inçe,
Çala galplyk etseñ, üzülmelidir.
Söýginiñ derdine hormat goýmaly,
Şo dert bilen önýär tämiz duýgymyz.
Biz
elmydam
hesret çekip söýmeli,
Degýän bolsa şol hesrete söýgimiz!

Ýene howa garalyp,
ýagyş çisñäp başlady,
Leýlisaçlar eda bilen
saçlaryny çöşled...
Täzelikler » Goşgular - 23.03.2020

ON ALTYNJY SÖHBET: Gurbannazar Ezizow, Akmyrat Şir, Ahmet Bekmyrat NOBATGULY. Osman, dogry zadyň tarapynda durmak, öň subut edilen dogry zady aýtmak, ykrar edilen zady ...dogry zady aýtmagyň edebiýat däldigini Gurbannazar Ezizow hem aýdyp geçipdi. Ýadyňa sal: Biziň kärimizde ýagşy niýetiň Ýarym döwlet däldigini bilsem de...
Täzelikler » - 2018-12-30 08:43:25

...orta mekdebini gutarypdy, şu mekdebi Gurbannazar Ezizow hem gutarypdyr. Mommak bilen Gurbannazar öňden tanyş ekenler. Men Mommagyň üsti bilen Gurbannazara has ýakynlaşdym.... Seredip otursam, Gurbannazar Ezizow 1956 njy ýa da 1957 nji ýyllarda Aşgabat şäheriniň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen ýaryşda birinji ýer alan eken.
Täzelikler » - 2019-06-02 17:47:55

ru Ady: Serpaý Awtor: Gurbannazar Ezizow Format: PDF Agramy: 3.96 mb Sahypa sany: 286 Dili: Türkmen (Kiril)
Kitaphana » PDF kitaplar - 2018-08-18 21:58:14

ru Ady: Saýlanan eserler Awtor: Gurbannazar Ezizow Format: PDF Agramy: 2.36 mb Sahypa sany: 263 Dili: Türkmen (Latyn)
Kitaphana » PDF kitaplar - 2018-08-18 21:56:10

...Baýram Amangeldiýew — Gosplanyň işgäri, menem Gurbannazar Ezizow — şahyr — diýip, ýanyndaky Pribaltikada çykaran kitabyny milisionerlere görkezdi. Olara geregem şoldy öýdýän. Gurbannazaryň elindäki kitaby aldylar da: — Indi şu ... Meniň pikirimçe, Gurbannazar Ezizow türkmeniň ilkinji şäher şahyrydy. Meniň şu pikirim, elbetde, hökman dogrudyr diýip bilmen, ýöne alymlar Ezizowyň şu taraplaryny öwrenerler diýip ...
Täzelikler » - 2019-06-03 11:53:15

Gurbannazar Ezizow. ELKYSSA Gurbannazar biziň bilen degşerdi: — Biziň haýsymyz: Gurbannazar, Tokar, Derýa, öň öleris, hany biliň şuny, bu gaty gyzykly zat, ...tutup geldi, sizem, ýoldaş mugallym, Gurbannazar Ezizow barada biraz gürrüň berseňiz, bizem onuň goşgularyndan okasak, onuň ruhuny şat etdigimiz bolar, nähili görýäňiz, ýoldaş mugallym?!
Täzelikler » - 2019-06-02 10:25:29

EZIZOW WE N.REJEBOW TÜRKMEN LIRIKI ŞYGRYÝETINE NÄHILI TÄZELIKLERI GETIRDI? Men indi on on bäş ýyl bäri aňymda apalap ýören ...pikirleri çugdamlaýmak, jemläýmek galdy. Türkmen poeziýasynyň wekilleri Rehmet Seýidow, Gurbannazar Ezizow, Nobatguly Rejepow öz eserlerinde türkmen ...
Täzelikler » - 2020-05-09 22:11:51

Gurbannazar Ezizow diýilýän şahyr bi, «Mydam taýýarda» goşgulary bilen suratam berlipdir. –Ady ha tanyş. Ol sahnada bolup geçýän wakalara başyny galdyrman, ...1 nji sentýabryndan başlabam biz – Gurbannazar Ezizow, şindiki ýazyjylar Hojanepes Meläýew, Gowşut Şamyýew, Atajan Tagan, zehinli foto žurnalist Sapargeldi Rozyýew dagymyz TDU yň türkmen filologiýasy fakultetiniň ...
Täzelikler » - 2020-02-05 23:41:43

Ezizow XX asyr türkmen poeziýasyna ölüm duýgusyny getirdi, ondan öň bolsa ölüm poeziýada düşünje hökmünde ýaşaýardy....şahyryň tebigatdaky ählumumy sazlaşygy kalbynda göterip bilýändigini häsiýetlendirýän predmetlerdi. Gurbannazar Ezizow tebigaty bakylyk hökmünde açdy.
Täzelikler » - 2018-08-14 22:59:52

...gününe» baranymyzda, siz ol ýere Gurbannazar Ezizow bilen tirkeşip barypdyňyz. Şonda ol siziň döredijiligiňiz hakynda aýdyp, goşgular ýygyndyňyzyň neşirýata hödürlenendigini aýdypdy. Şol kitabyň ykbaly nähili boldy?... Gurbannazar Ezizow, TSSR ýazyjylar soýuzynyň ýaşlar seksiýasynyň başlygy". — Maňa ilki döredijilik goldawyny eden Gurbannazar Ezizow boldy.
Täzelikler » - 2019-07-29 15:28:44

Lermontowy özüne nusga edinen Gurbannazar Ezizow onuň hem duelde heläk bolandygyny göz öňüne getirip, “1841 nji ýyl. Lermontow dueliň öň ýanynda” atly goşgusynda: “Sen nirde, ... Uniwersiteti gutaransoň, harby gulluga çagyrylan Gurbannazar Ezizow bilen bilelikde Samarkantdaky harby bölümde seržantlary taýýarlaýan kursda ep esli wagtyň dowynda bile okandygyny, onuň bilen ýakyndan tanşandygyny ýegenimiz ...
Täzelikler » - 2018-07-18 19:48:47

Gurbannazar Ezizow ýigrenmäge ukypsyz şahsyýet. Men bu pikiri şahyryň goşgularyna esaslanyp aýdýaryn. Men bu pikiri şahyry ýakyndan tanan dostlarynyň gürrüňlerine esaslanyp ... Gurbannazar Ezizow tebigat hadysalarynyň kalba edýän täsiri arkaly ýaşaýşyň gözelligini hem manysyny açdy. Şahyryň söýgüsi özüniň kosmiki manysy we çägi boýunça ...
Täzelikler » - 2018-08-12 07:00:47

Şahyr Gurbannazar Ezizow XX asyr türkmen realistik poeziýasyny mazmun taýdan baýlaşdyrdy. Ol 60 njy ýyllaryň ortalaryndan hakyky kämil poetiki eserleri döredip başlady.... Şonuň üçinem, Ezizow realist hökmünde, islese islemese, şol täsirdäki real mazmuny ýüze çykarmalydy. Onsoňam ol juda zehinli şahyr hökmünde diňe milli çeperçilik däpleriň ...
Täzelikler » - 2018-08-28 23:59:10

...düşüp gelýär — beýle setirleri diňe Gurbannazar Ezizow ýazyp bilerdi! Altyn şaýa dahylsyz kişi muny başarmaz! Kerim Gurbannepesow, meselem, molla atasy hakynda ýazyp biler, Gaňňalyň oýuny yşkyň ...neslimiň gözbaşdan zehinli şahyrlarynyň biri Gurbannazar Ezizowyň ömri hem­de döredijiligi hakynda gaty köp zatlar ýazyldy. Olaryň arasynda goşgular, makalalar, ýatlamalar, ýörite kitaplar, dissertasiýalar bar.
Täzelikler » - 2020-05-14 08:59:10

...soňra Halyl Kulyýew, Annaberdi Agabaýew, Gurbannazar Ezizow, Italmaz Nuryýew, Gowşut Şamyýew ýaly täze nesil şahyrlaryň ady bilen kemal tapdy, olaryň döredijiligindäki täsin gözlegler, ymtylyşlar, täzelikler geçen ... Şol häsiýet hem Gurbannazary Gurbannazar Ezizow edip, «Söýgini» hem kämil, nusgalyk Söýgi derejä ýetirip, uly ile yglan etdi. Gurbannazar Ezizowyň «Söýgüsinden» soňra «sonetler çemenini» ýazmak ...
Täzelikler » - 2020-04-10 09:12:01

ŞÜKRANALYK "Oñarsañ bar zady oñatlyga ýor" Gurbannazar EZIZOW. Gürrüñe girişdim Gurbannazaryñ şygar edinerlik sözleri bilen, tapan pikirlerni durman ýazanyñ nusgalyk irginsiz gözlegi bilen.
Täzelikler » - 2019-11-12 12:03:07

...otagda bileje okaýan talyp dostlarymam Gurbannazar Ezizow, Hojanepes Meläýew, Gowşut Şamyýew, Atajan Taganow ýaly, eýýäm dört bäş ýyldan bäri redaksiýalara gatnap, döredijilik bilen içgin meşgullanyp ýören ...okyjylara ýetirilen bolsa da, ýazanlarymyň Gurbannazar Ezizow, Gowşut Şamyýew, Italmaz Nuryýew... ýaly galamdaşlarymyň ajaýyp goşgularyndan pesräkdigini özümem aňman duramokdym. Ýöne çagalykdan şeýle höwes eden pişäňden el ...
Täzelikler » - 2019-12-31 08:10:53

...şahyrlaryň arasaynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gurbannazar Ezizow hem bardy. Bu döredijilik duşuşygyna gatnaşýan ýazyjy şahyrlar Gyzylsuw obasyna motorly gämi bilen gitmeli boldular.... Sahna belli şahyr Gurbannazar Ezizow geldi. Uly zaly tutup oturan okyjylar şahyry uly şowhun bilen garşy aldylar. Ol öz döreden goşgularyny okady.
Täzelikler » - 2019-03-11 10:51:55

Gurbannazar Ezizow bilen men 1970 nji ýylyň tomsunda tanyş boldum. Ýöne men ony şahyr hökmünde gaýybanasyndan has irräkden bäri tanaýardym.... Çünki şahyr Gurbannazar Ezizow on ýedi ýaşynda “Daglar” kimin ägirt goşgyny ýazypdy. “Ýaş kommunist” gazeti. 29.11.1992 ý. Juma Hudaýguly
Täzelikler » - 2019-03-11 11:12:40

Gurbannazar Ezizow 1940 njy ýylda dünýä inýär. Ol döredijilige çagalygyndan başlaýar. Heniz mekdepde okaýarka onuň ilkinji goşgulary gazetlerde çap edilip başlanýar.... Gurbannazar Ezizow dostluga aýratyn sarpa goýan şahyr. Onuň dostluk hakyndaky şygyrlaryny okadygyňça ynsan mertebesiniň belentdigi durmuş hakykaty bolup göz öňünde janlanýar.
Täzelikler » - 2019-03-06 22:51:21


1 2 3 ... 10 11 »