Результаты 1-20 из 103 по запросу Jelaleddin Rumy

BIR KÜÝZE SUW

Alys çölleriň birinde garyp bir sähraýy adam ýaşaýan eken. Günlerde bir gün aýaly:
- Ähli ýeter-ýetmezçilikleri, jebri-jepany biz çekip gelýäris. Başgalar ömürlerini rahatlykda ýaşap ýör, garyplyk diňe biz üçin niýetlenen ýaly.
- Çörek ýok, beýleki azyk-owkatlarymyz hem kem. Küýzämizem ýok, suwymyz göz ýaş. Gündiz eşigimiz güneş, gije düşegimiz aýyň nury. Düýşümizde Aýy nanmyka diýip, asmana ymtylýarys. Biziň hal-ahwalymyz mundan beýläk nähili geçerkä?! –...

NEBSIŇ ÝEDI BASGANÇAGY

Ynsan ýaşaýşy hemişe-de syýahaty sergezdançylyk. Biz sallançakdan mazara çenli sapar edýäris. Öňümizde ýedi sany aýry-aýry basgançak, ýedi mertebe uzap ýatyr. Bilýänler güzergähdäki her menzile bir at beripdirler. Nebsimiz şol basgançaklary ýekän-ýekän geçmezden, özüni üýtgeşikdirin öýtmekden ýüz öwürmezden syýahatyny soňlap, Hak bilen bitewüleşip bilmez. Ynsan ýalandadyr, zyýandadyr, şübhe...
Täzelikler » Filosofiýa - 15.12.2022

* * *

Men bir perýat edeýin, diňläp görsün agysyn,
Süpüreýin müňküriň köňüldäki aýnasyn.

Köňül yşkyň astynda, şeýle bir menzil alýar.
Jan ülkesin ädimde birnäçe parsah bilýär.

Lagyl dodagyň görkez, gijeler bolsun ýagty,
Daş ýürekliň başyna Arşyň daglary ýagsyn.

Aýdyňlyga inkäriň bilýärmiň sen sebäbin,
Döwlet, ykbalyň görüp, bilýärin gabanýanyn.

Bu hili kör bolsalar, soň açylmaz gözleri,
O ýandaky ...
Täzelikler » Goşgular - 27.09.2022

MÄHRIBAN HEM REHIM-ŞEPAGATLY BEÝIK ALLANYŇ ADY BILEN

Eý, bagtyň asmanyna uçanlara bat beren,
Seniň söýgi halkaňdan hadyma hallar kerem.

«Batanlary söýmerin» sözüňde saplanma bar,
Syry gören gözlere senden surat görünýär.

Köňüller başy egik, Ýer bölüp gan deňzine,
Eý, aý-ýyllardan üstün, Aý diýmerin meňziňe.

Gamyňdan dag ýarylyp, ol içine çökendir,
Keremler katra ganyň alan – kämil çykandyr.

Eý, beýikler ...
Täzelikler » Goşgular - 27.09.2022

BAŞYNA GIDEN HASSA HEM-DE ONUÑ SAGALJAGYNA YNAMY ÝOK TEBIP HAKYNDA HEKAÝAT

Tebibiñ ýanyna bir hassa geldi,
Diýdi: "Bilgirligiñ bar kişä belli.

Tutup görüp damaryndan bilegmiñ,
Oñ ýürege çatykdygny bilermiñ?"

Tebip berjaý edip onuñ aýdanyn,
Bada kesgitledi hassañ ýagdaýyn.

O biçäräñ halys ysgynny alan
Dert dep boljak däldi bejermek bilen.

"Halyñ harap" diýip aýdaýman göni,
Tebip d...

Täzelikler » Goşgular - 12.07.2020

GULLAR, LUKMAN ATLY GUL HEM OLARYÑ HOJAÝYNLARY HAKYNDA HEKAÝAT

Birçak Lukman diýilýän bir gul barmyş,
Işi sowuk-sala berjaý kylýarmyş.

Birhili äwmezek, haýal-ýagalmyş,
Ýoldaşlary oñ başyna baýarmyş.

Gullañ hojaýyny günleñ bir güni
Miwe ýygmak üçin ýollapdyr ony.

Beýleki gullañam gidipdir bary,
Miwe ýygmak dälmiş olañ azary.

Datly miwelerden sygnap, doýanlar,
Hojaýyna: "Lukman iýdi" diýenle...

Täzelikler » Goşgular - 11.07.2020

ÝATYRKA AGZYNDAN ÝYLAN GIREN ADAMY EMIRIÑ ÝENJIŞI HAKYNDA HEKAÝAT

Atly barýan emir günleñ birinde
Seretse, bir kişi bagyñ düýbünde

Hor çekip ýatyrmyş, agzam açykmyş,
Bir ýylan o bendäñ kastyna çykmyş.

Ol kiçiräk ýylan çalasyn sowlup,
Gidipdir ýatanyñ agzyna girip.

Ýetişmänsoñ ol ýylany tutmagy,
Isläpdir ýylany halas etmegi.

Baryp oñ ýanyna eli gamçyly,
Kebzesine ykjam çawlapdyr weli,

Ýa...

Täzelikler » Goşgular - 08.07.2020

GARYNLARYNY DOÝURMAK ÜÇIN SOPULARYÑ ÖZ ÝOLDAŞLARYNYÑ EŞEGINI SATYŞLARY HAKYNDA HEKAÝA

Sen bu hekaýaty sakla gursakda,
Ol köre-körlügiñ zyýany hakda.

Bir dili senaly Hudaýhon sopy
Düşledi bir jaýda ýol ugrundaky.

Bir ýerde oñ köne tanşy ýaşardy,
Oñam bir hor düşen eşegi bardy.

Eşek öläýmesin-diýip-ajyndan,
Ugruna seredip başlady çyndan.

Garaz, hor eşegiñ idegi ýetdi,
Ol gün-günden semräp, özüni ...

Täzelikler » Goşgular - 06.07.2020

HOR DÜŞEN EŞEK HAKYNDA HEKAÝAT

Bir suw çekýän bendäñ eşegi barmyş,
Gije-gündiz agyr işde haýdarmyş.

Görýän güni ejirlimiş, agyrmyş,
Suw çekmekden ýaña gerşi ýagyrmyş.

Näçe işlese-de, çekse-de azap,
Ýokmuş doýa garna iýer ýaly zat.

Horlugyndan ýaña somalyp süñki,
Biçäre eşegiñ agypdyr eñki.

Arpadan doýmagy etse-de arzuw,
Oña ýetýän hörek - sypal bilen suw.

(Mañlaýyna ýazylan kysmatdyr, b...

Täzelikler » Goşgular - 05.07.2020

EŞEK HEM GÜRMEK HAKYNDA HEKAÝAT

Şeýle hekaýat bar: günleñ bir güni
Kyn ýagdaýa düşdi eşek görgüli.

Guýrugnyñ astyna gürmek ýapyşdy,
Şeýdibem, biçäräñ mazasy gaçdy.

Eşek jyrtlap gördi, agynap gördi,
Gaýta öñküdenem agraldy derdi.

Bar eden azaby boldy tersine,
Birden kimdir biri depdi syrtyna.

Eşegiñ şunça wagt mazasyn alan
Gürmek aýrylaýdy añsatlyk bilen.

Oñ agyryly jany rahatlyk tapdy.....

Täzelikler » Goşgular - 05.07.2020

SOLTAN WE GYRNAK

Möwlanadan tymsallar

Gadym zamanlarda bir soltan bar eken. Hem baýlygy köp eken, hem köňli baý eken. Bir gün dostlary bilen awa çykypdyr. Ýoldan barýarkalar onuň bir gyrnaga gözi düşenmiş. Gyrnagyň jemaly şeýle bir owadan eken welin, soltan gören badyna oňa aşyk bolupdyr. Bir guşjagaz öz kiçijik kapasasynda nähili urunýan bolsa, soltanyň ýüregi...

"BAKYLYK DARAGTYNY GÖZLÄN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT"

Bir şahyr şeý diýip ýazan dessanda:
"Bakylyk daragty bar Hindistanda.

Şonuň miwesinden kim datsa, biliň,
Oňa garrama ýok, ýok oňa ölüm..."

Bu sözleri eşden şalaryň biri
Bolup baky ýaşamagyň ýesiri.

Diýip: "Şol miweden alyp gel bäri!"
Çapar gönderenmiş Hindistan sary.

Şol täsin daragty tapmaň netinde,
Girenmişin çapar ülkäň çeti...

Täzelikler » Goşgular - 08.02.2019

Rumlular bilen Hytaýlylaryñ jedeli hakynda hekaýat

"Dürli surat çekip, jaý bezemekde
Tapylmaz dünýäde biz ýaly ökde" 

Diýip, hytaýlylar öwnüp, pañlapdyr,
Rumlular olañ sözün geñläpdir. 

"Aý bizem-ä ýöne garap durmarys,
Herki işde sizden kem oturmarys".

Diýip, rumlular berdiler jogap,
Soltan şeýle diýdi olara garap: 

"Aýdan sözlerñiziñ bar bolsa jany,
Ynha, size Alyñ ala meýdany. ...

Täzelikler » Goşgular - 18.10.2018

MÖWLANA JELALEDDIN RUMYNYŇ HIKMETLERI

Toprakdan geldik, topraga-da bararys. Möhümi dünýäde hapalanmazlykdyr, köňlüňi päk tutup, oňa kir ýokurmazlykdyr.

***
Haka ýetmek isleseň, ynsan köňüllerini gazanmaga çalyş, munuň üçin köşklerde mermer bolma, bir toprak bol, bagryňda güller ýetişsin.

***
Ýagşylyk yzla, dogrulyk yzla, gözellik yzla, emma aýp yzlama.

***
Söwdasy, sermaýasy, mal-dünýäsi köp adamyň synagy hem agyr bolar. ...
Täzelikler » Sözler - 01.10.2018

Bir oglanyñ ölen kakasynyñ başujynda aglaýşy hakynda hekaýat

Öldi bir oglanyñ mährem kakasy,
Ýas tutýan ýigdekçäñ naýynjar sesi.

Zaryn sesi açyk eşdilýärdi,
Eñreýşi hut ýürek-bagryñ dilýärdi:

"Öýmüziñ diregi kaka jan, seni
Häzir agaç ata mündürip, göni

Haýdap, äkiderler şeýle bir ýere,
Oña baryp, zat tapmarsyñ iýere.

Öýdäki bar zatlañ saña haýry ýok,
Onda hatda düşenere boýra ýok.

Öze...
Täzelikler » Goşgular - 23.09.2018

Bir teşnäniñ akar suwa beýik diwardan kerpiç zyñşy hakynda hekaýat

Akyp ýatyr düzden dury suwly ýap,
Kenarynda bir diwar dur seleñläp.

Çykyp oñ üstüne - şeýle belende,
Suwa garap otyr bir teşne bende.

Göýä, ýetip bolmaz howaýy arzuw,
Ho-ol pesden şildiräp akyp ýatyr suw.

Teşne bir kerpiji diwardan itdi,
Onuñ pagşyldysyn çala eşitdi.

Şeýle sowal bardy sesinde suwuñ:
"Edil häzir edýäñ nämäñ arzuwyn?...
Täzelikler » Goşgular - 22.09.2018

Düýe ogurlan syçan hakynda hekaýat

Bir Syçanyñ dişläp Düýäñ owsaryn,
Yzyna düşürip barşyny görüñ.

Özünden göwni hoş, aýdymjyk aýdyp,
Barýar ol dag ýaly Düýäni idip.

Saýýar ol özüni Düýäñ deñinde...
Birden derýa çykdy bulañ öñünden.

Tegelendi Syçanyñ gözleri,
Düýe oña garap, şeýle sözledi:

"Birden ýeliñ ýatmagynyñ sebäbin
Bileli, gadyrdan, et bize mälim?"

Syçanjyk seslindi: "Bu äpet de...
Täzelikler » Goşgular - 16.09.2018

Özüni dok görkezjek bolup, agzyna ýag çalýan adam hakynda hekaýat

Gaty nanyñ zary bir garyp bende
Agzyny ýag çalan bolýarmyş günde.

Goñşy-golamlardan göräýse birin,
Diýýärmiş: "Ýagdanam it ýaly irdim".

Soñ agzynyñ ýagyn süpüren bormuş,
Özem hondanbärsi gep uran bormuş.

Sypaşdyryp hepbik ýaly garnyny.
pañlan bolup geçirermiş her güni.

Gyjalat berermiş oña aç garny:
"How, eýäm, mundanam mydar bolarm...
Täzelikler » Goşgular - 14.09.2018

Arkasyna Şiriñ suratyny çekdiren kazwinli hakynda hekaýat

Kazwin şäherinde kä kişileriñ
Edýän işlerine bir üns beriñ.

Näme düwýär o bendeler göwnüne,
Käsi arkasyna, käsi egnine

Çekdirip Şiriñ ýa Barsyñ şekilni,
Saýýarlar özlerni ilden akylly.

Bir gün şolar ýaly kazwinliñ biri
Ilden saýlanmagyñ bolup ýesiri,

Barypdyr-da hammamçynyñ ýanyna,
Diýipdir gabarlyp, sygman donuna:

"Senden haý...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2018

Bir oglanyñ ölen kakasynyñ başujynda aglaýşy hakynda hekaýat

Öldi bir oglanyñ mährem kakasy,
Ýas tutýan ýigdekçäñ naýynjar sesi.

Zaryn sesi açyk eşdilýärdi,
Eñreýşi hut ýürek-bagryñ dilýärdi:

"Öýmüziñ diregi kaka jan, seni
Häzir agaç ata mündürip, göni

Haýdap, äkiderler şeýle bir ýere,
Oña baryp, zat tapmarsyñ iýere.

Öýdäki bar zatlañ saña haýry ýok,
Onda hatda düşenere boýra ýok.

Öze...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2018

Jelaleddin Rumy mistiki tejribäniň miwelerini söze geçirip bilen beýik şahsyýet. Şonuň üçinem onuň adynyň hem şan şöhratynyň asyrlar geçdigiçe barha ýokary ... – Jelaleddin Rumy häzirki wagtda Amerikada iň köp okalýan şahyrdyr. – Abdyrahman Jamy Rumynyň «Mesnewisini» pars dilinde ýazylan Gurhan hasap edipdir.
Täzelikler » - 2018-07-31 06:20:31

TÜRKMENIŇ AKYLDAR ŞAHYRY MÖWLANA JELALEDDIN RUMY Taryhyň gatlaryna siňip galan türkmeniň meşhur alymlary, şahyrlary tirsegine galdy. Bu gün türkmen öz meşhur ogullary Faraby, Ýasawy, Biruny, ... Möwlana Jelaleddin Rumy 1207 nji ýylyň sentýabr aýynyň 30 na Balh topragynda dünýä inýär. Geljekki şahyra Muhammet diýip at goýýarlar.
Täzelikler » - 2018-11-22 16:24:15

JELALEDDIN RUMY Çagakan terk edip dogduk diýaryň, Rumy gör, nirede tutupdy mesgen. Ylaýhor leşgeriň zarbyna dözmän, Gazabyna dözmän, Müňlerçe ...
Täzelikler » - 2022-10-22 16:34:48

...yslamyñ eldegrilmez belentlikleri bolan Möwlana Jelaleddin Rumy, Ýunus Emre, Magtymguly Pyragy barada, iñ bolmanda Şirak, Jelaleddin Meñburny, Aba Serdar barada romanlary ýazardym...
Täzelikler » - 2019-09-27 18:20:08

Jelaleddin Rumy. • Pul açlygy giderer, bagtsyzlygy däl. Nahar garnyñy doýurar, ruhuñy däl. Bernard Şou. • Agyr iş ~ öz wagtynda etmeli, emma etmedigimiz ... Jelaleddin Rumy. • Adam nähili ruhubelent boldugyça, söýgüsi şonça çuññurlardan geler. Leonardo da Winçi. • Adamlary gowy tanañ: her adamy erbet hasap edip ...
Täzelikler » - 2018-07-24 06:13:26

Möwlana Jelaleddin Rumy: «Men haýsy mertebä aýak bassam, hemişe öňümde bu türkmen gojasynyň yzlaryny görýärin» diýip, Ýunus Emrä uly baha berýär....şäheriniň ylym ojagy bolandygyny, onuň Jelaleddin Rumy bilen ýakyn aragatnaşyk saklandygyny göz öňünde tutsak, şahyryň özüniň hem şol ýerlerde ýaşandygy mälim bolýar.
Täzelikler » - 2019-12-16 17:12:32

Möwlana Jelaleddin Rumy gepe söze suwara, dilewar adamlaryň, şahyrlaryň piri. Şahyrçylyk ýoluna gadam goýanlar «Ozaly Hudaý, ahyry Hudaý, pirim Jelaleddin Rumy kömege ...
Täzelikler » - 2019-08-29 21:04:42

Möwlana Jelaleddin Rumy onyň zamanynda ýaşady. Soltan Alaeddin Konýa, Aksaraý, Kaýsary, Garaman, Aýdyn, Fetşat, Saruhan, Hamit, Germian, Gerde, Kostomony, Anguri, Malatýa, Meraş, ... Bu sebäpden Şyh Jelaleddin Rumy hezretleri Gyýasseddinden ýüz öwürdi. Hijriniň 641 nji ýylynda tatar taýpasy Rum ýurduna girdi. Soltan Gyýaseddin Azerbaýjanyň golaýynda olary öldürdi.
Täzelikler » - 2019-12-04 10:18:50

...Hasan Şazyly, Ebun Nejibi Suhrawerdi, Jelaleddin Rumy, Sadreddin Konýewi, Ferideddin Attar, Hoja Ahmet Ýasawy, Hoja Ýusup Hemedany ýaly tasawwuf we taryhat pirleri ösüp ýetişipdir.... Möwlana Jelaleddin Rumy muny öz setirlerinde şeýle beýan edipdir: "Bir elde noş kylyp iman şerabyn, Bir elde kapyryñ saçyn tutarlar".
Täzelikler » - 2019-03-12 23:20:31

...özüni Rumystana — häzirki Türkiýä atan Jelaleddin Rumy sufizmiň röwşen ýyldyzyna öwrülen eserleri Gündogarda, Günbatarda öwrenilýän beýik şahsdyr. Eýranda onuň poeziýasyny goşgy bilen ýazylan Gurhan hasaplaýarlar....Gündogarda, Günbatarda şan şöhrady ýaýran Jelaleddin Rumy tans edýän derwüşler ordenini — ýoluny döredýär. Olara «Aýlanýan derwüşler» diýip at berilýär. Aýlanyp tans etmek hem Allanyň ýolunda derwüşleriň ...
Täzelikler » - 2018-07-11 03:35:48

...çäkliligi barada biziň beýik akyldarymyz Jelaleddin Rumy şeýle ýazypdyr: «Batyn dünýäniň şu dünýädäkiden başga öz bulutlary we ýagyşlary bardyr. Ol dünýäniň asmanlary we şuglalary başgaçadyr.... Ýene de beýik Jelaleddin Rumy Älemiň ösüşiniň içki mantygyny özünde jemleýän adam barasynda şeýle diýýär: «Ilkibaşda sen palçykdyň. Minerallyk basgançagyny geçip, sen ösümlik bolduň.
Täzelikler » - 2019-03-06 04:28:57

...Ýasawy, Ferideddin Attar, Muhammet Gazaly, Jelaleddin Rumy, Ýunus Emre, Mahmyt Zamahşary, Abdyrahman Jamy, Nurmuhammet Andalyp dagy öz eserlerinde Ybraýym Edhemi hormat bilen hatyralapdyrlar.... Orta asyrlaryň beýik söz ussady Jelaleddin Rumy öz döredijiliginde Ybraýym Edhem hakyndaky hekaýatlara, ýatlamalara giň orun berenleriň biridir. Olsöhbetleriniň birinde Ybraýym Edhemiň ýörelge mekdebine eýermegiň terbiýeçilik ...
Täzelikler » - 2019-12-18 06:43:36

...başga da Baýram han, Abdyrahym, Jelaleddin Rumy, Nesimi... ýaly meşhur şahyrlarymyz ýunan (grek) dilinde de eser döredipdirler. Parfiýan imperiýasynyñ ýykylmagy bilen ata babalarymyz III asyrdan tä ... XIII XVII asyrda Türkiýede ýaşan Jelaleddin Rumy, Ýunus Emre, Garajaoglan ýaly birnäçe şahyrlarymyz türkmen türk, arap pars, grek dillerinde kämil eserler döredipdirler.
Täzelikler » - 2018-10-04 07:50:18

...diýip ýazyşy ýaly, çagataý hem rumy türkmen dilleri XVII asyra çenli iň kämil hem köp ulanylan edebi diller bolupdy. «Guş ...ýörelgesine eýerip, guşlar, ösümlikler, haýwanlar hakda ýazylan eserler az däl. Diňe bir Nowaýy däl, Jelaleddin Rumy, Abdyrahman Jamy, Omar Haýýam, Gaýyby ...
Täzelikler » - 2018-12-25 00:43:19

(Sebäbi ol daşky sahabyna «Jelaleddin Rumy» diýlip ýazylan, hemişe çep gursakdaky jübiňde göterseň hem, agram bermejek kitabyň 79 njy sahypasynda bar).
Täzelikler » - 2024-05-08 09:43:53

...buýanky beýlekileriň piri – Ýa Möwlana Jelaleddin Rumy, özüňden medet! Şu pille bir, göwün guşumyň ganatyna sähel gop berip goýberdigiň, boldugy! Onsoň galanyny özüm alyp çykýan!

YSMAMYT ATA Berkarar döwletimiziñ bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziñ adamzadyñ medeni ruhy ösüşine uly täsir eden akyldarlarynyñ, şahyrlarymyzyñ ylmy we edebi mirasyny toplamak, öwrenmek, neşir etmek we dünýä tanatmak baradaky taglymaty esasynda türkmen edebiýatynyñ Abu Sagyt Abulhaýr, Hoja Ahmet Ýasawy, Mahmyt Zamahşary, Ýunus Emre, Jelaleddin Rumy, Burhaneddin Rabguzy, Horezmi, Ymadeddin Nesimi, Baýram han, Jahanşa Hakyky, Sopy Allaýar, Nurmuhammet Andalyp, Döwletmämm...
Täzelikler » - 2024-05-09 23:36:44

...laryň, şahyrlaryň pi¬ri – Möwlana Jelaleddin Rumy; 31. Jykyryň piri – Nalaç baba; (Jykyr – suwuň derejesinden beýikde ýerleşýän ekin meýdanlaryna suw çykarmak üçin ulanylýan gural); 32.
Täzelikler » - 2018-12-13 10:25:45

▶ Magryfet pirleri 1 Hezreti Möwlana Jelaleddin Rumy. 2 hezr. Şems Töwrizi. 3 Hezr. Şeýh Sagdy Wakgas . 4 Hezr. Şeýh Attar. 5 Hezr. Şah Kasym Enweri.
Täzelikler » 2018/07/31 - 2018-09-11 22:26:42

...Enweri, Rudaky, Saady, Ýunus Emre, Jelaleddin Rumy, Abdyrahman Jamy, Garajaoglan ýaly şahyrlar, Abu Seýit Fazlylla Ahmet bin Muhammet bin Ybraýym (Mäne baba), Saragt baba, Hoja Ahmet ...
Täzelikler » - 2019-03-29 08:26:05


1 2 3 4 5 6 »