Результаты 1-20 из 117 по запросу Kömek Kulyýew


Şu gün - 5-nji noýabrda ýazyjy Kömek Kulyýew aradan çykdy. Merhuma iman baýlygyny dileýäris.

◇ Ýazyjy hakynda


Kömek Kulyýew 1955-nji ýylda häzirki Lebap welaýatynyñ Saýat etrabynda doglup, 1977-nji ýylda Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlaýar we “Edebiýat we sungat” gazetinde işe başlaýar.
Edebiýata başda şahyr hökmünde gelen Kömek Kuly...

EMELSIZE EM BARMY

Olara bu däli meýdanda ýüzin salyp gidere syçrap duran at berdiler-de, jylawdyr-u-eýer, uýandyr-u-agyzdyryk bermediler.
Bu serhetsiz ummanda ýüzüp-ýüzüp gidere gaýyk berdiler-de, gulaçlap-gulaçlap urara kürek bermediler.

* * *

Söýüp almak, söýüp barmak aňsatmy ýa-da kyn?
Gadyr bilen Gymmat üçin-ä ap-aňsat boldy. Bir arygyň suwundan, bir obanyň çöreginden kemala geldiler. Bir söýginem paýlaşdylar. Paýlaşdylar-da, ganat-per ýet...
Täzelikler » Hekaýalar - 02.11.2021

ÝAZMAK HÖWESI

Aslynda, ýaşaýşyň döremegine sebäp bolýan, soň oňa mydama itergi berip durýan güýçleriň birem höwes bolsa gerek. Höwes ýok ýerinde hiç zadam ýok.
Ugurlary boýunça bölseň, höwesem telim dürli bolup biler, olaryň içinde-de has saýlanýany, has özüne çekijisi iň gadymysam gürlemäge, diňlemäge hem ýazmaga bolan höwesmikä diýýärin. Gadym-gadym eýýamlarda gowaklarda mesgen tutup, awdan-şikardan ýadap gelip, agşamlaryna ot başynda üýşen ilkidurmuş adamlaryny göz öňüne g...
Täzelikler » Oýlanmalar - 05.06.2021

BIR ŞINEDEN BAG DÖRÄR

Aşgabadyň iň owadan ýerinde, dünýäde ilkinji Medeniýet şäherçesini gurulansoñ, medeniýet, sungat, döredijilik işgärleriniň ençemesine öý-jaý alyp, hemmesi bir agzybir uly maşgala öwrüldi.
Ynha, indi her säher «Bissimilla!» diýip, gapydan çykdygyň - kileň sataşýanyň Türkmenistanyň at gazanan ýa-da halk artistleri, halk ýazyjylary...
Başgaça aýdanyňda, Medeniýet şäherçämiz diňe ýaşaýyş jaýyna däl-de, ägirt bir döredijilik öýüne çalym edýär.
I...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 24.04.2021

ÜÇÜNJI DÜŞÜNDIRIŞ

Gyzyl imperiýanyň ak aragyň garşysyna gazaply hem gülkünç bir göreş yglan eden döwrüdi...

***

Baýgeldiniň kakasy bar zada, hatda, ýok zatlara-da düşündiriş berip bilýän adamdy. Ýöne, ol jogap berip ýetişse, Baýgeldijigem sorap ýetişerdi.
― Kaka, häli «Pylany bilen jynym alşanok» diýdiň welin, jynyň näm bolýa? ― diýip, Baýgeldijik bir gezek oňa ýene sowal berdi.
― Jynmy? Jyn ― jyn bolýa-da! Hü-ü-ü-üw... Hä-hä-hä-...

Täzelikler » Hekaýalar - 07.07.2020

ŞEÝTAN ŞÜBHESI

Auzibillähi şeýtany r-rajim,
Bissimillähi rahmany-r-rahym!
Oňa şeýtanlaryň kethudasyndan buýruk geldi: 1993-nji ýylyň soňky aýynyň 31-ine çenli Ýerdäki sapary jemläp, horaz gygyrmanka, dowzaha gelmeli, Täze wezipäni kabul edip almaly. Bu şeýtan – biziň şeýtan şu çaka çenli Aşgabadyň ähli künjünde – „Nahalstroýynda-da“, „Hitrowkasynda-da“, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30-njy mikroraýonlarynda-da ýaşap hem işläp g...


Друкуецца ў "Маладосцi". Камек Куліеў. Сямейнае кіно

Не, што б там ні казалі, а тэлевізар усё ж такі – вялікая рэч! На вуліцы халадрыга несусветная, сівер вые, снег непралазны, а ў хаце, пэўна, і птушкі шчабечуць, і кветкі радуюць. Хіба што не пахнуць яны, а так – вясна, рай, атрымлівай асалоду, колькі душа таго пажадае… І за навінамі нікуды хадзіць не трэба – з усяго свету паведамленні сыплюцца самі… Сядзі і слухай, сядзі і глядзі, колькі душа таго пажадае.
Так разваж...
Täzelikler » Hekaýalar - 09.06.2020

KARSAKY

Ahmet Bekmyradowa bagyşlanýar.

Ýer togalagy döräli bäri, onuň daşynda aýlana-aýlana, ýagşy-ýamany göre-göre, aňkasy aşan awara ýeller elem-tas bolşup, bir öwrümde Müňgyşlak sährasynyň üstünden eýmenç habar getirdiler:
— Ýagy gelýär… Agyr ýagy gelýär!
At tapan atyna, düýeli düýesine, ikisinem tapmadyk eşegine atlandy. Gylyçlylar gylyjyny syrdy, galkanyny gerdi, ýaraga gurby çatmadyklar sähelçe saldamy bardyr öýdülen zatlary garbap alyp...

Täzelikler » Hekaýalar - 09.06.2020

Анталогія сучаснага туркменскага апавядання: Знаёмцеся – Камек Куліеў

Да гэтай працы мяне падштурхнуў супрацоўнік туркменскага літаратурна-мастацкага часопіса «Дунья эдэбіяты» («Сусветная літаратура») Максат Бяшымаў. І вось ужо недзе паўтары гады я паступова знаёмлюся з сучасным туркменскім апавяданнем. Максат дасылае мне творы блізкіх яму па духу аўтараў, у якіх і адлюстроўваецца сучасны свет туркменаў, адлюстроўваецца Каракумскі край. Так...

Täzelikler » Hekaýalar - 09.06.2020

AGAM

Kakam uruş turmazyndan iki-üç ýyl öň ýogaldy. Bir gözi şikesliräk agam Sylapdan başga urşa iberer ýaly hiç kimimiz ýok. „Gözüňi bejeremizsoň alarys-da“ diýip, onam gaýtarypdyrlar. Men welin, Sylabyň urşa giderini näler isleýärdim. Onuňam illeriň agasy ýaly: „Men sag. Söweşip ýörün. Faşistleri ýepbekleýäris“ diýip, hat ýazaryny isleýärdim. Meniňem beýlekiler ýaly, döşi ýalpyldawuk ordenli agamyň suratyny alyp, öýden-öýe, köçeden-köçä ylgasym gelýärdi. Ýöne bu arzuwym barada ne e...
Täzelikler » Hekaýalar - 30.11.2019

«MA ― PA»

― Papyçkam, çilimiň küli gaçjak bolup dur!
Kiçi ylmy işgär Allan Allanowyň agzyndaky çilimiň akja gurçuga meňzäp duran küli, ýaňky sözlere mähetdel, özüni aşak ― kagyzlaryň üstüne oklady.
― Püf-f...
― Papyçkam, beýtmeli däl!
Allan Allanow pedagogiki ylymlar institutynyň koridorynda däl-de, öz öýünde oturanlygyny unudyp, çilimini eline aldy-da, açyk penjirä tarap çenendi.
― Papyçkam, eýläk zyňma, Gülälegiň kakasy gygyrar.
Allan All...
Täzelikler » Hekaýalar - 22.09.2019

TÄSIN TEBIGAT

■ GÖREN GÖZÜŇ GÜRRÜŇI

…Tebigat täsinlikleri hakdaky şu ýazgylaryň toslama däl-de, köp ýyllaryň dowamynda görlen-eşidilen, okalan maglumatlara daýanyp ýazylandygyny başda aýdypdym.
Arada köne depderlerimdäki belliklerimi, ýazgylarymy dörüşdirip otyrkam, ýaşuly çopan Juma aganyň dilinden ýazylyp alnan gürrüňlerden käbir parçalara gabat geläýdim.
Juma aga (Juma Seýitmyradow) ömrüniň köp bölegini çölde, goýun yzynda geçiren adamdy. Ol gözi bilen ...
Täzelikler » Hekaýalar - 11.09.2019

HEKAÝA HAKYNDA HEKAÝAT

■ Ýazyjy Kömek Kulyýew bilen döredijilik söhbedi

Eger bir kişi ýanyma gelip: "Döredijilik adamlary bilen söhbetdeşlik ýazmak adatça näçeräk wagtyñy alýar?" diýip sorasa, tejribäme daýanyp, iki, belki, üç dürli jogap bererdim. Sebäbi aýdymçydyr aktýor, nakgaşdyr ýazyjy bilen ýazylýan söhbetdeşlikleriñ her biriniñ öz ugry bar. Sungat adamy bilen söhbetdeşlik ýa-da olar hakynda oçerk ýazjak kişä edebiýatdan, sungatdan umumy sowatly bolmak bilen bir h...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 14.07.2019

TOÝ TOÝA SEBÄP

Türkmende şeýle bir atlar bar: gulagy gamyşdan, naly kümüşden, toýnagy şirmaýy, ýaly ýüpekden, oýny — oglanyňky, näzi — gyzyňky, ýörese — ulugyz, sallansa — gelin, sarkanda — suw kibi, syçranda — ýalyn, ýelden ýüwrük, ýerden agras...
Şeýle atlary görende, Aznawur özüniň atlygyna, at adyny göterip ýörenine utanardy. Iň erbedem, gözüni açyp gören hossary, şondan bärem daşynda kebelekläp ýören Permandan utanardy.
Bir garybyň ýeke ogly, çagaka ata mährinden ...
Täzelikler » Hekaýalar - 11.07.2019

HEKAÝA SYNANYŞYK
    
Ahalteke bedewi hakda onuň waspyna laýyk geläýjek bir hekaýa ýazmak arzuwy mende owaldan bardy. Bir zady kän arzuwlasaň, soň ol parza öwrülýär. Parza öwrüldigiçe-de, müşgili artýar.
Eli galam tutýanlaryň ählisine belli bir hakykat bar: gowy eser ýazmak üçin ilkinji nobatda oňat dil gerek! Galamasyny aýdyp oturmaýyn welin, bedewiň waspyna gezek gelende, nusgawy edebiýatymyzam, rawy-ozanlarymyzam, häzirki ýazyjy-şahyrlarymyzdyr söz baýlygyn...


ESERLERDE DURMUŞ ÝA-DA DURMUŞDA ESER 

• Ýazyjy Kömek Kulyýew bilen söhbetdeşlik

Käbir kitaplar bolýar. Olary bir gezek okap çykanyň bilen çäklenmän, wagtal-wagtal gaýtalap-gaýtalap okasyň gelýär. Şeýle kitaplary ýüz müň ýola tekrarlap okanyňda-da, asla ýadaňok. Gaýtam telim okalan şol bir sahypalardan her gezek täze bir zady tapýaň. Maňa şeýle ýakyn kitaplaryň biri hem ýazyjy Kömek Kulyýewiň “Ömür kerweni” atly soňky kitaby boldy. Dogrusyny dogry...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 19.01.2019

GÖKBÖRI

Türkmende şeýle bir atlar bar: gulagy gamyşdan, naly kümüşden, toýnagy şirmaýy, ýaly ýüpekden, oýny — oglanyňky, näzi — gyzyňky, ýörese — ulugyz, sallansa — gelin, sarkanda — suw kibi, syçranda — ýalyn, ýelden ýüwrük, Ýerden agras...
Şeýle atlary görende, Çaman özüniň atlygyna, at adyny göterip ýörenine utanardy. Iň erbedem, gözüni açyp gören hossary, şondan bärem daşynda kebelekläp ýören Permandan utanardy.
Bir garybyň ýeke ogly, çagaka ata mährinden mahrum g...
Täzelikler » Hekaýalar - 03.01.2019

У КАЖДОЙ СКАЗКИ - СВОЙ КОНЕЦ

 1.     

Что бы ни рассказывал дедушка Денгли — все у него похоже на сказку. Сразу и не поймешь: где правда, а где вымысел.
Тихо плещется огонь внутри старой ворчливой печурки. Бабушка Гюльсюн, жена дедушки Денгли, кладет на стол перед детишками старый небольшой мешочек: «Ешьте, ешьте, верблюжата мои». Сунешь руку в мешок, и словно волшебная скатерть-самобранка раскрывается, заманивая кишмишом, сушен...

Täzelikler » Hekaýalar - 15.11.2018

EMELSIZE EM BARMY?!

Olara bu däli meýdanda ýüzin salyp gidere syçrap duran at berdiler-de, jylawdyr-u-eýer, uýandyr-u-agyzdyryk bermediler.
Bu serhetsiz ummanda ýüzüp-ýüzüp gidere gaýyk berdiler-de, gulaçlap-gulaçlap urara kürek bermediler.

* * *
Söýüp almak, söýüp barmak aňsatmy ýa-da kyn?
Gadyr bilen Gymmat üçin-ä ap-aňsat boldy. Bir arygyň suwundan, bir obanyň çöreginden kemala geldiler. Bir söýginem paýlaşdylar. Paýlaşdylar-da, ganat-per ýetirip...
Täzelikler » Hekaýalar - 30.09.2018

MYHMAN BULUT

Kerim oguljygymyň hem-de çagalyk ýaşyna ýetmedik ähli perişdejikleriň ruhuna bagyş etdim.
Awtor.


Ahyrsoňy bize-de bir ýagşy jaý ýetdi, Arşu-Kürsüň bäri ýanyndan ― on bäşinji gatdan.
Bir gün çagalar ylgaşyp geldi:
― Kaka, eýwanymyza bir bulut gonupdyr.
― Degmäň, ürküzmäň! Ýadandyr, dynjyny alsyn! ― diýdim.
― Wah, eýwanymyz-a öl-myžžyk eder ― diýip, ejeleri jübrindi. ― Aşakylar näme diýer onsoň?
― Aý, ir...
Täzelikler » Ertekiler - 07.08.2018

Men: «Bu hatyň eýesi Kömek Kulyýew bolmaly» diýen ýazgy edip bukjany yzyna gaýtarardym» diýdim welin, çaky dogry çykan Mäşerip elimi gysdy.... Kömek Kulyýew eseri gysga, tygşytly ýazýar. Kätebir sahypalyk gürrüňi ýekeje sözleme ýa da tutuş sözlemi bir söze de sygdyryp bilýär.
Täzelikler » - 2018-07-22 11:26:23

ESERLERDE DURMUŞ ÝA DA DURMUŞDA ESER ■ Ýazyjy Kömek Kulyýew bilen söhbetdeşlik Käbir kitaplar bolýar. Olary bir gezek okap çykanyň bilen çäklenmän, wagtal wagtal gaýtalap gaýtalap okasyň gelýär.
Täzelikler » - 2024-03-26 07:09:36

Halypa ýazyjymyz Kömek Kulyýew bilen mundan birnäçe ýyl ozal başlan söhbetdeşligimizim soñky nokadyny şu çaka çenli goýmadygymyzyñ hem sebäbi şular bolarly.
Täzelikler » - 2019-07-14 01:19:58

Üçünjiden: ýazyjy Kömek Kulyýew «Iki sallançak arasynda» diýen obraz tezisi öňe sürüpdir. Kömege hemişe de mahsus bolşy ýaly, bu ýerde maddy hem optimistik ...
Täzelikler » - 2018-08-02 07:00:32

...edebi jedellerimize Öde Abdyllaýew, Halyl Kulyýew, Nazar Gullaýew... dagy çynlakaý goşulardy. Olar düýnki okalyp, jedelleşilen goşgular babatynda «Ýüz görüp, gapyrga syrman», ynandyryjy deliller bilen edebi sapak ...Daňatarow, Sona Ýazowa, Agageldi Allanazarow, Kömek Kulyýew, Gurbannazar Orazgulyýew, Ahmet Halmyradow... ýaly ýazyjy şahyrlarymyz ajaýyp döwrümiziň waspyny ýetirip, öz döredijilik harmanlarynyň dokdäne çäjine guwanyp ýaşap ýörler.
Täzelikler » - 2019-12-31 08:10:53

Kömek KULYÝEW
Täzelikler » - 2018-07-21 05:54:56

Akmyradyň «Erem bagy» powestini ýazyjy Kömek Kulyýew ussatlyk bilen terjime edipdir. Rusça beýan ediş bu ýerde terjime arkaly hakyky şireli türkmen dilindäki çeper beýan bolup çykypdyr.... Zehinli terjimeçi Kömek Kulyýew powestdäki hereket edýän «Staresi» «Dana» diýip terjime edipdir. Dana, danyşment Gündogarda rasional akyl paýhasyň wekili bolupdyr.
Täzelikler » - 2018-08-08 04:50:54

Akmyradyň «Erem bagy» powestini ýazyjy Kömek Kulyýew ussatlyk bilen terjime edipdir. Rusça beýan ediş bu ýerde terjime arkaly hakyky şireli türkmen dilindäki çeper beýan bolup çykypdyr.... Zehinli terjimeçi Kömek Kulyýew powestdäki hereket edýän «Staresi» «Dana» diýip terjime edipdir. Dana, danyşment Gündogarda rasional akyl paýhasyň wekili bolupdyr.
Täzelikler » - 2018-08-04 05:19:57

...Berdinazar Hudaýnazarow, Kerim Gurbannepesow, Halyl Kulyýew, Mämmet Seýidow, Nurmyrat Saryhanow, Gurbannazar Ezizow, Agahan Durdyýew, Hajy Ysmaýylow, Nurberdi Pomma, Annaberdi Agabaýew, Nargylyç Hojageldiýew, Orazguly Annaýew, Kömek Kulyýew, Atamyrat Atabaýew ýaly ençeme görnükli ...
Täzelikler » - 2020-04-14 19:09:07

– Men soňky döwürde biziň prozamyza Kömek Kulyýew, Juma Hudaýgulyýew, Gowşutgeldi Daňatarow, Gazakbaý Ýollyýew ýaly zehinli ýaşlaryň gelip goşulyp, edebiýatymyzy baýlaşdyrmaga çalyşýanyny aýtjak boldum.
Täzelikler » - 2020-02-05 19:55:58

Kömek KULYÝEW.
Täzelikler » - 2020-07-07 06:00:06

Kömek KULYÝEW. # garagum 2019
Täzelikler » - 2019-07-11 15:53:04

Kömek KULYÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-03 17:31:05

...prozasynda ilki bolup, zehinli ýazyjymyz Kömek Kulyýew batyrgaýlyk bilen ulanyp başlady hasap edýärin. Üns berseň, onuň janly dili hiç bir türkmen ýazyjysynyňka meňzeýän däldir.
Täzelikler » - 2018-07-31 06:22:34

Kömek KULYÝEW.
Täzelikler » - 2021-10-28 08:34:01

Kömek KULYÝEW.
Täzelikler » - 2019-11-29 23:05:32

Kömek KULYÝEW, ýazyjy.
Täzelikler » - 2019-07-04 21:12:38

Kömek Kulyýew.
Täzelikler » - 2018-08-05 03:46:22

Kömek Kulyýew.
Täzelikler » - 2018-08-05 04:10:47

Kömek KULYÝEW.
Täzelikler » - 2019-04-28 11:57:57


1 2 3 4 5 6 »