Результаты 1-20 из 24 по запросу Kakamyrat Rejebow

"DOGLAN GÜNÜM... ÜÝŞÜP DOSTY-ÝARLARYM..."

• Şu gün - Kakamyrat Rejebowyñ doglan güni

Doglan günüm... Üýşüp dosty-ýarlarym,
Ýetip sahylygyň aňry hetdine.
Diläp ähli gowulygyn barlygyň,
Uzak-uzak ömür arzuw etdiler.

Hoş söz herne göwne gop beräýgiçdir,
Men bolsa, tersine... galdym ho...
Täzelikler » Goşgular - 17.11.2023

NOBATGULY REJEBOWYÑ RUHUNA DEGSIN

Di­ýer­diň:
«Ýaz çyk­sa, meý­da­na çyk­sak...
Bir pur­sat­lyk bo­şa­dyp dar ka­pas­dan,
Gö­wün gu­şun al-as­ma­na uçu­ryp,
Ýer­de gül­li meý­dan bi­len ta­pyş­saň!».

Hy­syr­dy­lar da­şyň al­ýar hy­syr­dap,
Tü­ken­me ýok ow­nuk-iri iş­le­re.
Ýor­tup-ýüw­rüp, düz aý­lan­dyk dün­ýä­ni,
Ýö­ne we­lin maý tap­ma­dyk üý­şe­re.

Ma­ýyň gaý­mak de­ýin hoş­tap gi­je­si,
Bu ne ah­...
Täzelikler » Goşgular - 06.01.2022

...Atajan Tagan, Atamyrat Atabaýew, Nobatguly Rejebow, Gowşutgeldi Daňatarow, Sona Ýazowa, Agageldi Allanazarow, Kömek Kulyýew, Gurbannazar Orazgulyýew, Ahmet Halmyradow... ýaly ýazyjy şahyrlarymyz ajaýyp döwrümiziň waspyny ýetirip, ...Prezidentimiziň bagtyýarlyk zamanasynda edebiýatymyza zehinli edebi tolkun bolup gelen Kakamyrat Rejebow, Seýitmyrat Geldiýew, Gülşirin Hanowa, Leýli ...
Täzelikler » - 2019-12-31 08:10:53

KAKAMYRAT REJEBOW "YKBALYMA" Ykbalym! Men mydam şükür edýärin, Ýar bolanym üçin sen deý ykbala. Arkamda sen barkaň gamlanyp bilmen, Hakym ýokdur ...

Kakamyrat REJEBOW / GARAŞMAK Bolmaz eken syryň gizläp, Güýzler don geýende zerbap. Ýürejigmiň bir zat, bir zat syzýan ýerinde garaşýan.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW.

Kakamyrat REJEBOW

Kakamyrat REJEBOW

Kakamyrat REJEBOW. «Türkmenistan».


1 2 »