Результаты 1-20 из 59 по запросу Kalba Nur

ÝAZYJY-ŞAHYRLARYÑ NÄME ÜÇIN ÝAZÝANDYGYNY WE EDEBIÝAT BARADAKY PIKIRLERINI BILMEK ÜÇIN ÜÇ SORAGDA UMUMY GÜRRÜÑDEŞLIK

- Döredijilige ýañy başlan uçurlaryñyz "Näme üçin ýazýarsyñyz?" diýen soragy beripmidiler we oña beren jogabyñyzdan bäri üýtgän zat boldumy?

- Şygyr arkaly beýan etmek ýa-da üýtgetmek islän zadyñyz bolupmydy?

- Täze çykýan kitaplar we gazet-žurnallarda berilýän çeper eserler bilen baglanşyklykda häzirki döwrüñ şygryýeti barada pik...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 29.06.2020

...diňe yhsanyň galar, Pederlere dowamatlyk, kalba nur bolup dolar, Il bilen il bolup gitseň, sarpaň has arşa galar, Öz ilimiň bossanynyň nary bolup galaýyn.
Täzelikler » - 2019-08-23 12:50:38

...süýji, baldan datly söz gerek, Kalba damjak şirin sözler sözläre. Dünýe ýaly giñ göwün ber,açylsyn, Göwündeşe göwnüm içre ýerläre. Abraýym ryskymdan artyk eçilsin, Egnim ...yşk diýip doglan. Dymsam Haka ýakynlygym duýmaga, Kanagatly kalp ber, nur bilen ýuwlan. Gyzylgül ANNAGYLYJOWA
Täzelikler » - 2021-10-21 19:47:47

Men olara bakyp, Kalba nur tapyp, Ýüregimde ýer goýmaýan gam gussa. Düşünýän bir zada, Sadadan sada, Topragyň gadryna ýetme ýok asla.
Täzelikler » - 2019-02-08 03:43:34

Ýaňky aýdyşym ýaly, güller kalba nur bolup dolýar da, rahatlyk eçilýär. Elbetde, gülleriň hemmesiniňem şeýledigine şübhäm ýok. Belki, gyrmyzy, melewşe, ak güllerem şeýledir.
Täzelikler » - 2018-12-18 18:57:50

Õzbek dilinden terjime eden: @Kalba NUR. Hurshid DAWRON.
Täzelikler » - 2022-11-27 22:04:57

© Fürug Ferrugzad Rusçadan terjime eden: © Kalba Nur
Täzelikler » - 2021-03-12 23:27:23

Süküfe Nihal BAŞAR Terjime eden: Kalba Nur
Täzelikler » - 2018-07-16 22:06:34

Fürug Ferrugzad Terjime eden Kalba Nur
Täzelikler » - 2019-04-03 08:37:45

Sezaýy KARAKOÇ Terjime eden:Kalba Nur

Rusçadan terjime eden Kalba Nur
Täzelikler » - 2019-01-16 22:42:13

Fürug Ferruhzad ruscadan terjime: Kalba NUR
Täzelikler » - 2021-11-09 05:23:12

...şahyr hoşamaý sözlemegi, birek birege kalba nur çaýýan hoş sözleri aýtmagy maslahat berýär. Bu dünýä bir bäş günlük kerwensaraý, „gelen ýük ýazdyryp, geçip barýan“ pany dünýä.
Täzelikler » - 2019-02-18 20:33:16

...otda bagty gelen semender, Ýüzümde nur, gözüm meñzär sadaba. Men bir jeren, sen beýewan eýýäm bol, Umyt meýin guý badama haýýam bol, Matalymyñ çözgüdinde söýýän ...INDI Pany dünýä, senden razy synym bar, Yhlasymdan kalba dolup nur indi.
Täzelikler » - 2018-06-30 09:03:52

Bu ajaýyp kitapda göreje nur berýän gudratyň biri akar suw hasap edilýär. Olaryň ikinjisi akar suwdan ganan gök çemenzarlyk, kalba, göreje nur berýän üçünji zady beýik akyldar ...
Täzelikler » - 2018-12-30 21:33:12

...üçüsi de Allanyň nurunyň aşak – kalba inmegidir. Hakyň nurunyň düýp manysy şundan ybaratdyr: nur – ýagtylykdyr. Ýagtylyk bolsa garaňkylygyň syrylmagy, nämälimligiň mälimlige öwrülmegi, ýapyklygyň açyklyga geçmegidir.... Nur – energiýadyr. Hakykat – sap energiýadyr. Ol madda däldir. Energiýa bolany üçin ol aňa we kalba örän uly gujur, tükeniksiz güýç berýär.
Täzelikler » - 2019-03-06 07:28:21

yşk doldy kalba, Sen öwgüden beýik! Söýgüden beýik! Geldi geçer duýga aldanan köňle Çyn söýgi bolduň da, bagladyň seýik. Sen geleliň bäri......onuň goýnuna, Ho ol birmahal ýiti ýiti seredip, Bir gözeliň kalba atan peýkamy... 10. 09. 2003.
Täzelikler » - 2018-07-19 04:04:23

Kalba kuwwat görenleriñ gürrüñi, Göwnüm çökse, käte durmuşdan aryp. Süýdüñi däl, emdiripsiñ ömrüñi, Ukusyz gijeleñ hüwdiñe garyp....aşyk boldum. Öñ söýýärdim gyzlary, Kyrkymdan aşyp boldum. Söýýärin daglaryny, Kalba mukam guşlary.
Täzelikler » - 2021-12-15 21:30:22

...ýagşyň şapyrdysyna garylyp gatylyp gelýär, kalba terlik hem seleňlik berýär. Perişdeleriň jemaly ýyldyzlaryň gyzyl sary ýalkymyna garylyp gatylyp, millionlarça ýyllaryň aňyrsyndan gelýär. Onsoň ynsan gündiz u gije asmandan nur damjalary paýrap gaýdan pursatlary, gündiz ...
Täzelikler » - 2019-03-06 15:35:34

Serwerligiň bu barlygyň çal başyna nur otaga, Beýik yşgyň bolup dolmuş gül çeçekler bu gujaga, Baky bagty sende duýan ömürler saňa sadaga, Synmazlygyň mukamyny kalba salan baýdagym sen, Bitarap ýurt, ...
Täzelikler » - 2019-12-12 17:17:13

Kimler gidýär tüme tümlügi bilen, Nur bolup gitmeklik başardar kime. Bu ozaldan dünýäge Mejnun deý aşyk boldum. Öñ söýýärdim gyzlary, Kyrkymdan aşyp boldum. Söýýärin daglaryny, Kalba mukam guşlary.
Täzelikler » - 2020-02-08 18:26:27


1 2 3 »