Результаты 1-17 из 17 по запросу Kasym Nurbadow


Durdygylyç Dowat ogly

Nesibäm çekip, men Çagyl obasyna birnäçe gezek bardym. Gylyjyň dädesi Duş aga (Duşmämmet) ýüzlenip şol bolan gyrgynçylyk barada soradym. Ol: “Howwa, bu ýagdaýlaryň öňüni almak üçin öz pikirini aýdan kişilerde bolupdyr. Şolaryň biri-de Durdygylyç Dowat oglydyr. Ol: “Orus bilen uruşjak bolup ýörmäň, olaryň aňyrsy köpdir. Siziňki Kasp...

TAGANGYLYÇ GUÝUSY

Tagangylyjymy her dem arzuwlap,
Döndi kalbym meniñ suwsuz kepäne.
Bu gün aýak basdym ýigit çykansoñ
Göbek ganym siñen dogduk depäme.

Bu ýerde oba ýok, adam-gara ýok,
Diñe yz galypdyr göçülen ýurtdan.
Hem bu ýerde çagalygym galypdyr,
Şony görsem diýip göwün ýüwürtdim.

Çagalykda elim göjek-kemanly
Yzyndan kowalap ýetip bilmedik,
Käteler husband gözlerim gidip,
Çenenip, çenenip at...
Täzelikler » Goşgular - 02.11.2021

"ÖÝÜNDEN DAŞ ÇYKMAN OTURDY ŞAHYR..."

...Öýünden daş çykman oturdy şahyr -
Öýünden daşaryk çykman işledi.
Ýazdy ol ajaýyp goşgular ýazdy -
Ak kagyzy degirmen deý dişedi.
Ähli şatlyklary siñdi şygryna,
Böwrüne kem-kemden sanjy ornaşdy.
Öýünden daş çykman işledi şahyr,
Il bilen däl,
Özi bilen gürleşdi.
Ýazdy, ýazdygyça, artdy yzasy,
Yzasy artdykç...
Täzelikler » Goşgular - 31.10.2021

NEBITDAGDA KERBABAÝEW ÝAŞAÝAR

Nebitdagdaky B.Kerbabaýewiñ adyny göterýän köçe şäheri demir ýol wokzaly bilen birleşdirýär.

Gündizlerne dyzyn epmän oturan,
Gijelerni çirim etmän ötüren,
Işçi sallançagny üwräp oturan,
Arkasyn daglara diräp oturan
Nebitdagym merde - medet,
Ýagşa - ýar.
Nebitdagda ýagşy adamlar ýaşaýar.
Nebitdagda Kerbabaýew ýaşaýar.

Nebitdagda Kerbabaýew ýaşaýar -
Merdanlara galkan...
Täzelikler » Goşgular - 24.08.2021

GURBANLYK GÜNI

Ýetip geldi gurbanlyk,
Hiññildik gurup aldyk.

Hiññildikde uçduk biz,
Eýläk-beýläk geçdik biz.

Bir elimiz bulaýlap,
Gülüşýäs hahahaýlap...

Sesi gelýär adamlañ:
"A-how, indi bat almañ!

Bolýar şol uçanyñyz,
Biliñ indi çeniñiz.

Batly-batly uçsañyz,
Biz nädeli gaçsañyz?!"

Dogrudanam, birhili,
Jümşüldeşdirip ini,

Ýüregmiz endireýär, ...

EÝER

Näçe ýyldyr ellenilmän bir eýer
Kümämimiziñ asylgy dur dulunda.
Enem ony ähli zatdan eý görýär,
Hozanak ol şol eýeriñ ugrunda.

Heniz oglankagam şeýledi enem:
Ýanna baranmyzy göräýse birden.
"Atañyzdan ýalñyz galan ýadygär!"
Diýip, enem ony gorardy bizden.

Biz ulaldyk.
Kümämizde henizem
Ellenton dur şol "gadymy tapyndy".
Bizden ýene nesil öndi.
Şeýdibem,
Eýere hyrydar ýene tapy...
Täzelikler » Goşgular - 07.07.2021

AKJASÜÑK

Akjasüñk - gijelerine çagalar tarapyndan oýnalýan türkmen milli oýny

Her gezek obama ýola şaýlansam,
Ýaz ýaly gysgalýar alys aralyk.
Her gezek obama ýola şaýlansam,
Alys ýola ýoldaş bolýar çagalyk.

Her gezek obama ýola şaýlansam,
Ak ýollarda ýoldaş bolýar akjasüñk.
Akjasüñküm señ yşkyñdan aýlansam! -
Ýeñledýäñ sen çagalygmyñ ökjesin.

Ýada düşseñ kuwwat tapýar dyzlarym,
Meniñ akjas...
Täzelikler » Goşgular - 07.07.2021

LAKGA BALYK

Bir erteki gür berjek.
Ynanmasaň - ýalanmyş.
Ynansaň hem hakykat -
Bir zamanlar bolanmyş.

Menem ony kakamdan
Eşidipdim bir çaklar.
Meň özümä ynandym,
Ýöne sizi biljek däl...

Gadym zaman bir goja,
Awa gidýär jeňňele.
Höküm sürýär bu ýerde
Çybyn-çirkeý, gandala.

Dürli guşuň, haýwanyň
Mesgenimiş bu tokaý.
Wah, şonda-da ol goja
Başyny ýaýkaý-ýaýkaý

G...

Täzelikler » Ertekiler - 19.07.2020

ŞYH ŞIBLI - ŞYBLAN BABA

"Şibli kimin bir dagy ýandyrdygym bilmezmiň?".
Magtymguly Pyragy.


Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynda medeni, taryhy ýadygärlikleriň, halkyň ruhy mirasy bilen baglanyşykly ýerleriň birnäçesi bar. Orta asyrlara degişli Öwezberdi şyhyň, Magtym-Mäzemiň, Şyh Attaryň... kümmetleri üstün¬den ýüzlerçe ýyllar geçse-de, halkymyzyň asyrlardan miras galan binagärlik ýadygärlikleri hökmünde biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir. Dogry, ýyl...
Täzelikler » Taryhy ýerler - 24.08.2019

GARAGUMDA ÝAGYŞ ÝAGÝAR

Dürtük, dürtük,
Nagyş, nagyş,
Göýä petir çägeler,
Ýagýar ýagyş,
Ýagýar ýagyş,
Sorup ýatyr çägeler.

Siňibersin damjalar,
Sorubersin çägeler.
Ýaz gelende her damja -
Ýylak bolup gögerer.

***

BAHAR NIREDE GIZLENÝÄR?

Bahar nirde gizlendikä -
Gitdikä ol haýsy ýana?
Siňdimikä gür tokaýa?
Uçdumyka giň asmana?

Deňizleriň çuň ýer...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2018

TAPYŞYK

Goşun bölüminden Enäň adyna,
Habar geldi: “Ogluň dereksiz ýitdi..!"
Ene diýdi: “O nähili dereksiz?
Gidend-ä ol derek tutjak ýigitdi!..”

Ötdi urşuň gutaranna ençe ýyl,
Derek tapylmady oglundan onuň.
Garaşdy ogluna Ene şonça ýyl..
Bir gün ýola saldy bir körpe oglun

Nowbaharyň söweş guran ýerlerne,
Hem garaşdy derek bilip gelerne.

Aýlandy inisi gözläp agasyn,
Berýozalaň, ...

Täzelikler » Goşgular - 10.08.2018

Дрэва дружбы: Касым Нурбадаў Вядомы дзіцячы туркменскі паэт Касым Нурбадаў добра знаёмы і беларускаму чытачу.
Täzelikler » - 2018-11-03 08:54:10

" Dil we edebiýat ylymlarynyň kandidanty Kasym Nurbadow; Aşgabat 1980.
Täzelikler » - 2018-09-07 08:09:08

Kasym NURBADOW.
Täzelikler » - 2020-07-19 13:43:02

Häzirki zaman türkmen diline geçirenler: Kasym NURBADOW, filologiýa ylymlarynyñ kandidaty; Myratgeldi SÖÝEGOW, akademik.
Täzelikler » - 2024-04-20 10:12:49

...terbiýeleýän „Gürgen jülgelerinde“ atly powestini Kasym Nurbadow 1992 nji ýylda çapa taýýarlap halka ýetirdi. Magtymguly Pyragynyň saýlanan goşgular ýygyndysyny latyn elipbiýinde ilkinji gezek A.
Täzelikler » - 2019-01-04 18:03:54

Kasym NURBADOW.
Täzelikler » - 2019-08-24 18:35:20