Результаты 1-3 из 3 по запросу Mahym Nurgeldiýewa

BIR ESERIŇ DEGRESINDE ÝA-DA RUHDAŞYŇY AGTARMAK DOGRUMY?

Zähmet rugsadynda bolmagyň döredýän eli boşlugyndan we göwnüme laýyk kitaby tapmaýanlygymdan bolsa gerek, ýene geçen güýzde okan "Size ýazylan hatlar" eserime dolanyp gelýärin. Telefonymdaky birgiden elektron kitaplaryň arasyndan ala-böle şu esere dolanyp gelmegimiňem özüne ýetesi sebäbi bar: Eser meniň üçin, howwa, diňe meniň üçin ýazylypdyr. Bu ýerde hiç h...
Täzelikler » Oýlanmalar - 11.03.2023

AÝAZBABALAR...

Partamyñ üstünde duran ak telpekdir, ýuka dony gören Abdyllanyñ gözleri hanasyndan çykaýjak boldy.
- Aýaz babañ eşigi.
Wah, men pañkelle eşigi ýygnamagy unutsam nätjek? Gel, indi bu çagalañ soraglarynyñ astyndan çykyp bilseñ çyk-da.
- Mollum, kim Aýaz baba bolýar-aý? - diýip, Ejegyz bilesigeliji nazarlaryny ýüzüme gönükdirdi.
Men ör-gökden gelen kişi boldum.
- A, ...
Täzelikler » Hekaýalar - 22.12.2022

MAHYM NURGELDIÝEWA

Mahym Gandymowna Nurgeldiýewa 1998-nji ýylyñ 24-nji awgustynda Ahal welaýatynyñ Gökdepe etrabynyñ Kelejar obasynda eneden dogulýar. 2005-nji ýylyñ 1-nji sentýabrynda şol obadaky 25-nji orta mekdebiñ 1-nji synpyna okuwa barýar.
Mahym döredilijilik bilen 2-nji synpda meşgul bolup başlaýar. Onuñ ilkinji goşgusy 5-nji synp okuwçyka "Türkmenistanym" ady bilen "Güneş" žurnalynda çap edilýär...