Результаты 1-20 из 44 по запросу Maksat Seýitliýew

GARAŞ MAÑA

Aglama, ýüregiň küýsese meni,
«Ol dolanmaz» diýip batmagyn gama!
Meniň üçin ayap her bir demiňi,
Ýoluma göz dikip, garaşgyn maňa!

Durmuş ýodalarnyň daralan çagy,
Men hakda yaman söz aýtsalar saňa.
Özgäni diňlemän söyüşiň ýaly,
Özgäni diňlemän garaşgyn maňa!

Goý, aýlar aýlansyn ýa ýyllar geçsin,
...
Täzelikler » Goşgular - 17.02.2024

"IÑ GOWY GÜNLERIM ŞEÝLE GÜN BOLAR..."

Iň gowy günlerim şeýle gün bolar -
Ýetimiň başyny sypalan günüm,
Sogabym agralyp, günämi ýuwar,
Öňküsine görä uzalar ömrüm.

Iň bagtly günlerim şeýle gün bolar -
Söýgimi saýalap maşgala gursam,
Ýüregimde gelnim, kalbymda dinim,
Gujagymda bolsa çagalam bolsa.

Iň buýsançly günüm şeýle gün bolar -
Ýyllar bir-birine seplenip geçse,
Dünýäde ýetmedik arzuwlaryma
Ul...
Täzelikler » Goşgular - 09.07.2023

ATAMYÑ AÝDANLARYNDAN

"Ýalan sözden gaçyň" diýenmiş Allah,
Daglary döwmäge ýetse-de dogmuň,
Öz bähbidiň üçin birini aldap,
Bagty ýalan sözden gurmagyn, oglum!

Bir pursat unudyp dünýäň lezzetin,
Käte ýada salyp dowzahyň howrun,
Ataň mazaryny depseň dep welin,
Beýik Allaň sözün depmegin, oglum!
Täzelikler » Goşgular - 07.10.2022

DOSTLARYMA

Ýitmesin dostlarym, ýaşasyn olar...
Adamlar berk tutsa döwrüň talabyn,
Azap, hyzmat, peýda, pul üçin däl-de
Dostluk üçin berer ýaly salamym.

Ýitmesin dostlarym, ýaşasyn olar...
Üstünlik egnime gonan mahaly,
Diňe iş düşüp däl, saglygmy sorap,
"Gum basan" gapymy kakarlar ýaly.

Ýitmesin dostlarym, ýaşasyn olar...
Bir gün belentlikden aşak düşäýsem,
Töhmetden, ýalandan, gybatdan gorap,
Ar...
Täzelikler » Goşgular - 11.04.2022

DURMUŞ YLMYNYÑ GRAMMATIKASYNDAN

Ynam + yhlas + arzuw = Maksat
Durmuşda maksatsyz adam ýok bolsa gerek. Çünki adamzadyň ösüş ýoly şol öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin edilen yhlas bilen dowam edýär. Bir söz bilen aýdanyňda, maksat kämillik dagynyň basgançagydyr. Basgançak köp boldugyça durmuş seni has belende göterýär. Islendik maksady öňünde goýan adamyň ýüreginde bolsa gün-günden möwç alýan arzuwy ýaşaýar. Eýsem, älem taryhynyň altyn sahypalarynda öçmejek atlaryny e...
Täzelikler » Psihologiýa - 10.04.2022

"MAÑA BU DURMUŞDAN KÄN ZAT GEREK DÄL..."

Maña bu durmuşdan kän zat gerek däl,
Eger arka atyp saldamly ýaşy,
"Ejem gezip ýörse ýeriň ýüzünde'',
Hemem belent bolsa kakamyň başy.

Maña bu durmuşdan kän zat gerek däl,
Meň üçin sarp edip gymmat wagtyny,
Mydam ýaňagymy gyzardyp dursa
Edepli agamyň gyzgyn şarpygy.

Moda bolanmyşyn köp gyzy "söýmek",
(Şeýdip şek ýetirýäs belent söýgä-de).
Maňa bu durmuşdan kän z...
Täzelikler » Goşgular - 20.03.2022

ÝESIR TÜRKMENIÑ MERTEBESI

Şöhratly taryhyň synmaz gatynda
Ýyllaryň ýaňyndan göterip ganat,
Ar-namysy polat türkmen halkyna
Nusgalyk galypdyr şeýle rowaýat.

Ýer-gök arasyny tupana büräp,
Çölüň jümmüşinde bolanda söweş
Ýowuz duşmanlaryň zalym goluna
Bir türkmen ýigidi ýesir düşenmiş.

Ýyllarboýy söweşlerde asgynlap,
Türkmenlerde ary galan patyşa
Wezir-wekillerin daşyna ýygnap,
Ýesir ýigdi çagyranmy...
Täzelikler » Poemalar - 12.03.2022

HARBY GULLUKDAN SOÑ ILKINJI GOŞGY

Könelen ýüzüniň perdesin çekip,
Döwür diýilýän zat üýtgeýär, bilýän.
Ýöne ''täze dünýäň '' pidasy edip,
Hiç haçan enäniň göwnüne degmäň!

Dünýäde her derde müň sany em bar,
Emma derman barmy mähri deý enäň?
Näçe ynjytsaňam ýaş dilär, emma
Hiç haçan enäniň göwnüne degmäň!

Hawa, wagt geçipdir, bolupsyň ata,
Ýaşlyk edeniňe indi düşünýäň.
Ýatlamada däl-de ol heniz barka ...
Täzelikler » Goşgular - 19.11.2021

MEN DURMUŞDAN UZAK ÖMÜR DILÄMOK...

Men durmuşdan uzak ömür dilämok,
Sepleşen ýyllardan gözlämok many.
Şu gün bir dostumyň başyny gorap,
Erte bu dünýäden gitmäge razy.

Aslynda, bu ömrüň manysy näme?
Goýan maksadyňa baryp ýetmekmi?
Ýa assa ädimläp, birek-biregi
Ses edip, tabytda alyp gitmekmi?

Ýok, ömrüň manysy düşünerden kyn,
Bir kada kime çyn, kim üçin galat.
Onda ulumsylyk etmişe ýakyn,
Ejizlem...
Täzelikler » Goşgular - 13.10.2019

ENE

Ak tüýnükli alty ganat ak öýüň
Rahatlykdan demin alýan töründe,
Ýalňyz özi süzüp gara gözlerin,
Ak pagtasyn egrip otyr bir ene.

Onuň göz-guwanjy - ýalňyz balasy
Bu gün Watan üçin aýaga galdy.
Hawa, ol öz iýen mukaddes duzun
Müň kerem halallap, ýerine saldy.

Aýlar aýlananda, ýyllar aşanda,
Kyrk üçünjiň maýy gelende çapyp,
Hat geldi ýigitden ýaşyl bukjada,
Üç burçuny üç tarapa galgadyp.
...
Täzelikler » Goşgular - 05.06.2019

ÖMRÜM

Diýýärler: "Bu ömür gysgadyr juda,
Ähli ömür ölüm bilen gutarýar''.
Dogrymy, ýalňyşmy, asla parhy ýok,
Meniň ömür hakda öz pikirim bar.

Söýgüden gözbaşyn alan adamzat
Söýgi bilen ýaşap dünýäde barka,
Söýen perzendiniň başyny sypap,
Ýene söýgi bilen gitmeli baka.

Şonuň üçin gussalanma, ezizim,
Dogry, bir gün guma siňerin menem.
Ýöne ömrüm ölüm bilen soňlanmaz,
Ömrüm dowam eder seň söýgiň bi...
Täzelikler » Goşgular - 04.06.2019

ZYÑYLAN DAŞLAR

Men durmuşdan örän köp zat öwrendim,
Bildim bu synaglaň ezýet berjegin:
Bu gün duşmanyma çenän daşymyň
Erte öz dostumdan maňa degjegin.

Özüm deý-deňlere egnimi söýäp,
Özümden peslere golum uzatdym.
Näçe kyn bolsa-da käbir kişileň
Minnetini çeýnäp-çeýäp ýuwutdym.

Emma her zyňylan daşyň öňünden
Asla sowulmadym gorkup-ejizläp.
...Indem ýaşap ýörün, şol degen daşlaň
Goýan yzlaryny synamda gizläp...

Täzelikler » Goşgular - 03.05.2019

Hamana dünýäde az bolan ýaly
Galamymyň ujyn gyran günlerim,
Ölemde-de mertlik galamyn küýsäp,
Mazarymda açyk galar gözlerim.

Men ejiz däl, çünki meniň ömrümde
Poeziýa - enem deýin diregim.
Bilim guşap her bir ýalan öwrümde,
Galam bilen ganly urşa girerin.

Simap ýaly bir-birinden gaçyşyp
Pytran pikirlermi agtaryp ýörün.
Men ýüpe däl - hakykata ýapyşyp,
Bir gün ejizligiň gazaryn görün.

Ýakamdan tutanda ...

Täzelikler » Goşgular - 24.02.2019

Edebiýat meýdanynyň tarp ýerlerini tebigy zehinleridir irginsiz zähmetleri bilen bagy-bossanlyga döndermegi başaran türkmen ýazyjy-şahyrlaryny näçe sanasaň sanap oturmaly. Olaryň umman ýaly göwünlerinden syzylyp çykan eserlerini okanyňda, paýhas eleginde elenen pikirleriň ýüregiňde baky ornaşyp, duýgular ummanynyň girdabyna düşeniňi duýman galýarsyň. Megerem, beýle ýagdaý diňe ussat ýazyjy öz eserlerini zähmet bilen taplap, zehin bilen ýuguran bolsa bolup geçýändir.
Bir gezek ýazyjy-şahyr...

Asmanda gaýmagy arzuwlan ýigit
Iki ganat ýasap guşuň perinden,
Säher çagy ynam bilen bat alyp,
Goýberdi özüni Eýfel diňinden...

Ýigit bir bolşundan üýtgemän ýatyr,
Mes topraga garyp gyzyl ganyny.
Şol pursat gözüne äýnegin dakyp,
Orta çykdy dünýäň uly alymy.

Ol ýerdäki ganatlary aldy-da,
Merhumyň halyna gyýylma derek
Diýdi: ,, Bir metrden ganat bolmandyr,
Iki metr edip görmeklik gerek''.

01.12.20...
Täzelikler » Goşgular - 17.12.2018

РАЗЛУКА

Струна моей души задетa,
От муки горести таю.
Коль песнь моя в аду не спетa,
Быть может, встретимся в раю.

В устах моих навеки гаснет
Твой первый, нежный поцелуй.
Пусть, когда меня не станет
Ты от радости ликуй!

При всём том доброго желаем,
И грёзы наши не гнусны...
Мы оба несомненно знаем:
Не для любви мы рождены.

2018.
Täzelikler » Goşgular - 17.12.2018

Seniň täze diýýän bujagaz zadyň
Pindar döwründe-de Könedi, ogul.
K.Gurbannepesow

Bir eliňde ýeke gysym tohum bar,
Beýleki eliňde ýeke gysym gum.
Biz gysym topragyň alajyn tapman,
Taplanan meýdana atýarys tohum.

Wagt geçer. Tohumyň bag bolup öner,
Güýz şemaly onuň miwesin tändir.
Ýöne şol agaçdan tänen miweler
"Özüňkidir, emma özüňkem däldir''.

Täzelikler » Goşgular - 23.11.2018

Awtobus menziline tarap sallamlyja ýöräp barýardym. Tebigatda güýz pasly saralan ýapraklaryny zemine seçelemegini dowam etdirýärdi. Men bady gowşan düýe ýaly ädimläp barşyma awtomenzile ýetenimi bilmän galypdym. Barsam awtobusyň ugramagyna ýene bäş minut çemesi wagt galan eken. Wagtymy ýitirmän ýolugra dükandan içer ýaly agyz suw bilen ýolda güýmener ýaly bir žurnal aldym. Alan žurnalym hem iliňkä meňzeş däldi,diňe awtoulaglaryň suraty, ýöne ýokdan bar ýagşy diýäýmeseň okar ýaly gyzykly zat ýok....
Täzelikler » Hekaýalar - 19.11.2018

Mundan soňra ençe ýyllar geçipdir,
Asyrlar külterläp, nurun seçipdir.

Bir gün günler aýa basanda gadam,
Jedel edenmişin kagyzdyr galam.

Hersi özün öwüp, galdyryp arşa,
Öwgi serhedinden geçenmiş aşa.

Gyzyşýan jedeliň sebäbi belli:
,,Haýsymyz Dünýäde wajyp, gerekli?!''

Diýip, bir-birege teselli berip,
Başlanmyşyn hersi özüni öwüp.

Özi barasynda bir-iki agyz
Öwgüli sözüne başlanmyş kagyz....

Täzelikler » Goşgular - 18.11.2018

ENÄNIÑ YKBALY

Kerim Gurbannepesowyň
ýadygärligine

Gara duman ýer ýüzüni büredi,
Doňan buzlar damja bolup eredi,
Sebäp bäş balasyn dünýä indiren
Ene gözlerini ýumdy ebedi.

,,Hany, tur, aýaga galsana, eje,
Ümmüldeşip, çaý içeli bileje!
Ýa-da indi seniň şol mährem gözleň
Ýumuldymy müdimilik bu gije?!''

Diýip, ogul enäň zaryny çekip,
Ýalbarardy ejiz dyzlaryn epip,
Haraý isleýärdi pany dünýäden<...

Täzelikler » Goşgular - 16.11.2018

Maksat Seýitliýew Maksat Seýitliýew

Maksat Seýitliýew Maksat Seýitliýew

Maksat SEÝITLIÝEW.
Täzelikler » - 2019-05-03 15:32:30

Maksat Seýitliýew
Täzelikler » - 2018-10-16 14:06:38

31.03.2018 Maksat Seýitliýew
Täzelikler » - 2021-11-19 16:57:46

Maksat Seýitliýew.
Täzelikler » - 2018-10-17 11:15:58

12.12.2017 Maksat Seýitliýew
Täzelikler » - 2018-10-16 14:30:09

Bu meniň Gara Seýitliýew bilenem ilkinji gezek ýüzbe ýüz bolup gürleşişimdi. Şeýde şeýde biz Hydyr aga bilen ýakyn gatnaşykdaky adam bolup galdyk....biz bu ýerde onuň bütin döredijiligi hakynda gürrüň edip durmagy maksat edinmedik.
Täzelikler » - 2023-07-17 12:19:17

Gara Seýitliýew Çeper edebiýat mydama döwrüň wakalaryna hyzmat edýär. Ýöne belli bir döwürde ýazylan zatlar soňky döwürlerde­de söýlüp okalmaly....we geljekde bu ugry ösdürmekde ençeme netijeli işleri amala aşyrmagy maksat edinýärler. Ýazbibi ANNAGURBANOWA.
Täzelikler » - 2024-04-03 12:29:31

Gara Seýitliýew hakyndady. Men oňa ilkinji gezek 1959 njy ýylyň awgustynda duş geldim. Aşgabadyň WLKSM yň XX ýyllygy adyndaky medeni seýil we ...kabul eden kararlary, islendik ideýa, maksat goşgy ýazmak üçin itergi bolup biler. Bular barada ýazmagam bolar. Ýazylaram. Şol şygyrlar jemgyýetçilik aňynyň belli bir etaplarynda öz ähmiýetinem ...
Täzelikler » - 2020-02-05 23:41:43

...sarp edilýärkä, awtor näme aýtmagy maksat tutundyka diýip oýlanýarsyñ. Ynha, onuñ "Harasat" diýen powesti bizde şeýle pikirler oýardy. Dogry, awtor şukşinçilige eýerip, häsiýet döretmäge ökde....gahrymany Aýgözel eseriñ başynda bir topar uly uly işleri etmegi maksat tutunýar.
Täzelikler » - 2021-07-17 16:05:20

Seýitliýew adyndaky medeni aň bilim tehnikumyna hat ýazdym. Okuwa girmek hakdaky doly maglumat berýän jogap hatyny alybam, ýola şaýlandym....ýok bolup gidýär. Günimizden gelsek, bu roly ýerine ýetrýän artist Maksat Hydyrowa «berekella» diýäýmeli.
Täzelikler » - 2019-10-25 17:51:59

...çykandan soň medeniýet ministri Gara Seýitliýew meniň bilen gürrüňdeş boldy. Onuň bilen gatnaşygymyz gowudy. Pikirimi oňlap, şeýle gazetiň zerurlygyny belledi. Aradan köp wagt ötürmän, «Edebiýat ...çekip goýberipdi. Daşhowuz obkomynyň birinji sekretary Jumadurdy Garaýewdi. Oňa näme maksat bilen gelenligimi aýtdym.
Täzelikler » - 2018-10-29 17:58:11

Ol Berdi Kerbabaýew, Gara Seýitliýew, Güseýin Muhtarow, Beki Seýtäkow Aman Kekilow, Rehmet Seýidow ýaly galamdaşlary hakda täsin gürrüňler berýärdi. Olar hakda «Gaýrat» atly goşgusyny ...birinde, «Edebiýat we sungatda», «Sowet edebiýaty», «Ýaşlyk» žurnalynda çap etdirmegi maksat edindik.
Täzelikler » - 2020-02-05 19:55:58


1 2 3 »