Результаты 1-19 из 19 по запросу Meretgylyç Ýagmyrow

ELLI ÝYLDAN SOŇRA: KOMPOZITOR NURY HALMÄMMEDOWYŇ SAZ DERSI BOÝUNÇA DEPDERLERI

Okyjylaryň dykgatyna hödürlenýän bu depderler Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Halkara baýragyň eýesi Nury Halmämmedowa degişli. Heniz aýatda dirikä onuň maşgalasy Gülsoltan Halmämmedowanyň ajaýyp kompozitoryň ömri we döredijiligi barada ylmy kitap ýazan Jemile Gurbanowa ýadygärlik beren...

SAHNADA «AŞYK ÇAÑLY» OPERASY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň döredijilik toparynyň Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlap sahnalaşdyran «Aşyk Çaňly» atly operasy tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Hormatly Prezidentimiziň milli opera sungatymyzy täzeden dikeltmäge, opera aýdymçylarynyň täze neslini ýetişdirmäge uly üns bermegi netijesinde, tomaşaçylara görkezilen täze operany Türkmen...

TYLLA ÖWÜŞGINLI ZYNATLAR

Baý milli mirasymyzy hemmetaraplaýyn öwrenmek we geljekki nesillerimize ýetirmek üçin gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan zergärlik sungatymyzy täze öwüşginler bilen baýlaşdyrmaga saldamly goşant goşýan zergärleriň biri-de Salam Nuryýewdir. Onuň döredijilik ussahanasynda taýynlap, ýurdumyzda giňden bellenilýän milli toý-baýramlarymyz mynasybetli guralýan sergilerde görkezýän şaý-sepleri bu günki gün-de öz tyllaýy öwüşginleri bilen gadymy we müdimi sungatymyz...

ÝÜREKLERE ÝOL SALÝAN OWAZLAR

Golaýda bize Türkmenistanyň halk bagşysy Amanberdi Gowşudowyň şu günlerki alyp barýan işleri bilen tanyşmak miýesser etdi. Amanberdi aga söhbetdeşligimiziň başyny milli aýdym-saz sungatymyzda öçmejek yz galdyran ussatlar baradaky ýakymly gürrüňden başlady. Onuň milli aýdym-saz sungatymyzy ösdürmäge saldamly goşant goşan halypalar baradaky ýakymly ýatlamalaryň ýumagyny çözlemeginiň özüne ýetik sebäbi bar. Mylly Täçmyradow, Sahy Jepbarow, Ata Ablyýew... ýa...

GARGY TÜÝDÜGE KÖŇÜL BEREN

Gargy tüýdük halkymyzyň gadymy saz gurallarynyň hataryna girýär. Gargy tüýdügiň köneden gelýän ady naý tüýdük bolup, gargy gamyşdan ýasalýandygy sebäpli soňky döwürde ol gargy tüýdük adyna eýe bolupdyr.
Ýakynda biz Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň milli saz gurallary bölüminiň birinji derejeli mugallymy Aşyrmyrat Ýazmyradow bilen d...

NUSAÝ — MERTLIGIÑ HEM YŞKYÑ KEŞBI

Ýüregi at çapyşykda gazanan ýeňşinden az-kem ynjalan Rodogunanyň ruhy belentdi. Uzak wagtlap şa köşgünde bolup geçýän wakalardan bihabar bolup, ýalňyzlyk dagyny çekýän gyz şäher içre şäher bolup oturan şa köşgüne aýlanyp görmäge hyýallandy. «Nesillerden-nesillere miras galsyn» diýlip, kaşaň gurlan köşgüň owadanlygy baradaky ýakymly gürrüňler has a...
Täzelikler » Taryhy proza - 15.12.2019

LABYZLY ÝÜREGIŇ NAGMALARY

Milli aýdym-saz sungatymyzyň gözbaşynda duran ussat bagşylarymyzyň nusgalyk ýol-ýörelgeleriniň uly abraý bilen dowam etdirilmegi bu ugurda halypa-şägirtlik gatnaşyklaryny giň gerimde ösdürmäge hem-de şol ussatlaryň aýdan, halk hakydasynda ebedi orun alan aýdymlaryny täze owazlar bilen baýlaşdyrmaga uly mümkinçilikler döredilýär. Asyrlar aşyp biziň günlerimize gelen halk aýdymlaryny täze owazlar bilen baýlaşdyran aýdymçylarymyz barada gürrüň edilende, ze...

BAGŞY DOGANLAR

Hemme döwürlerde bagşy hoş habaryň buşlukçysy, şatlygyň hem parahat durmuşyň jarçysy hökmünde görlüpdir. Şonuň üçinem, türkmenler gadym döwürlerden bäri aýdym-saz sungatyna aýratyn hormat bilen garapdyrlar. Mahmal ýaly jadyly sesleri we şirin mukamlary bilen bagşylar ülkämiziň owadan giňişliklerini, tebigatyny, şöhratly taryhyny we milli gymmatlyklaryny wasp edipdirler» diýip belleýär.
Gahryman Arkadagymyzyň jöwher zehininden dörän kitabynda jaýdar belleýşi ýa...

NUSAÝ MELEGI

Rodogunanyñ söýgüli bahar pasly dolup-daşýardy. Gaýtalanmajak gözellikden gözi ganmaýan şa gyzy ýaş ömründe bolup geçen wakalary serinde aýlaýardy. Juwan ýaşlygynyñ deñizdir derýa kimin möwç urýan pursady esger ýigit Sirkasy söýdi. Abraýly maşgaladan bolan gara gözli, daýaw ýigit oòa: «Asman hem zemin söýgim» diýip ýüzlenip, onuò entek hiç kimi söýmäg...
Täzelikler » Taryhy proza - 18.11.2018

HAKYDA HEÝKELI

Saparmyrat Türkmenbaşy "Ruhnamada": "Dünýäde şeýle bagt bar ~ bilmek, öwrenmek, pikir edip, oýlanyp göz ýetirmek bagty diýip belleýär. Gürrüñimiz bilmegi, öwrenmegi, pikir etmegi, oýlanyp göz ýetirmegiñ özi üçin bagt hasaplan, ady dünýä meşhur italýan suratkeşi, heýkeltaraşy, şahyry Mikelanželo hakynda barýar...
..."Şu mart aýynyñ 6-na, me...

...babasy Ýagmyr Muhammedow, daýysy Aşyr Ýagmyrow, kakasy Meretgeldi Gurbangeldiýew il içinde milli bagşyçylyk sungatymyzyň ahal ýoluny üstünlik bilen dowam eden mahmal owazly bagşylar hökmünde giňden ...ýaşamagy üçin alyp barýan beýik işlerine buýsançnama bolup ýaňlanýar. Meretgylyç ÝAGMYROW.
Täzelikler » - 2019-12-11 23:29:24

Meretgylyç ÝAGMYROW.
Täzelikler » - 2019-12-18 05:59:59

Meretgylyç ÝAGMYROW.
Täzelikler » - 2019-12-16 17:48:34

Meretgylyç ÝAGMYROW, žurnalist. # edebiyatwesungat 2005
Täzelikler » - 2024-03-27 07:57:17

Meretgylyç ÝAGMYROW.
Täzelikler » - 2019-12-15 09:58:25

Meretgylyç ÝAGMYROW.
Täzelikler » - 2019-12-31 07:56:06

Taýýarlan Meretgylyç ÝAGMYROW.
Täzelikler » - 2019-12-12 04:55:24

Meretgylyç ÝAGMYROW.
Täzelikler » - 2024-03-28 08:03:22

Meretgylyç ÝAGMYROW. #edebiyatwesungat 2018
Täzelikler » - 2024-03-02 10:33:40