Результаты 1-20 из 25 по запросу Miwe Tuwakbaýewa

PISKARÝOW GONAMÇYLYGY HAKYNDA OÝLANMA

Ýarym million ýürek ýatyr bu ýerde,
Hatyrasyn saklap dymalyñ birdem.
Eşidilip dur olañ ýürek owazy,
Sowuk daşlañ aşagynda bu ýerden.

Tebigatam bu mazarlañ üstüne
Galyñ gary bilen edipdir engam
Sowlanmadyk ömürleriñ dowamy
Güller mazarlara ýagyp dur diñmän.

Ýaşyl ýaglyk atynanda bu baglar,
Garlar erär ýuwar mazar daşlaryn.
Ýuwaşjadan süýşüp gelen bulutlar
Agl...
Täzelikler » Goşgular - 05.05.2020

ADAMLAR

Adamlar, adamlar, eziz adamlar,
Ädimde, her demde size söýendim.
Göreçleriñizde görüp bahamy,
Oý-pikire gitdim hemem daýandym.
Ädim-de, her demde size söýendim.

Meniñ ýönekeýje üstünligime,
Monça bolup begendiñiz köpiñiz.
Gülýän gözlerñiz dek mährem ýüregñiz
Edil ýüregñiz dek açyk gapyñyz.
Şol gapydan girip çykýas köpimiz.

Eger gussa batyp çytsam gaşymy,
Gussamy-da özüñizki saýdyñyz. ...
Täzelikler » Goşgular - 17.03.2020

AÝDYÑ GIJELER

Sährañ güýçli ösýän çapgyn şemaly,
Aýlap zyñýar başymdaky al öýmäm.
Bendi edýär agşam obañ jemaly,
Durun tebigatyñ oýnuny duýman.

...Asman dolanypdyr gara şalyna,
Ýyldyzlar şol şala keşde çekipdir.
Ak bulut dek meniñ umyt-arzuwlam,
Zeminden asmana seýle çykypdyr.

Uzakdan görünýän çeşme bulak dek,
Görünýär akjaryp akmaýañ ýoly.
Harasat şemalyñ parhyna alman,
Erkin ýüzýär gijäñ "sahy...
Täzelikler » Goşgular - 15.03.2020

SEN, BAHAR WE MEN

Bahar bulutlaryñ goýy kölgesi,
Hyjuwly ýagyşy tutdy barlygy.
Köñülleriñ çuññur-çuññur gatyndan,
Umytlar ýaprak dek serpdi ýaglygy.

Sähranyñ üstünden aýlanýar bulut,
Yzlap-gözläp gowaçalañ gämigin.
Şemal uzaklara kowalap barýar,
Çigitleriñ boşan ýeñil gabygyn.

Garlawaçlar salam gowşurýar ýere,
Gök otlara galtaşdyryp perlerin.
Baglar begenjinden baş yrap otyr,
Syrykdyryp monjuk-m...
Täzelikler » Goşgular - 12.03.2020

ZEMIN HAKYNDA OÝLANMA

Ýagyşlardan dörän,
Sillerden dörän,
Säheriñ çygyndan,
Güllerden dörän,
Günüñ kuýaşyndan, muhabbetinden,
Hemem sabalaryñ päk niýetinden
Öwsen has mylaýym ýellerden dörän
Bu zemin.
Üstünde daglar, okean,
Çyrpynýan derýalar bulanup akýan.

Mukaddes zatlaryñ başlanýan ýeri -
Sähra demin alýar juda howurly.
Uzakda zawodly,
Biçak kuwwatly
Maşynly, şowhunly, uly gowu...
Täzelikler » Goşgular - 11.03.2020

TOPRAGYÑ YSY

Señ bilen paýlaşsam egsildi gussam,
Elmydama senden tapdym teselli.
Çyrpynyp-çyrpynyp bahar gelende,
Derde derman bolduñ, derdim peseldi.

Giñ asmanda turuzanda zenzele,
Otly gylyç bulutlary saýgylap.
Seniñ bilen kalbym açyp syrlaşdym,
Sazaklaryñ pena edip, saýalap.

Ýaşalan günleriñ aladalaryny,
Gerdenimde çekdim,
Gördüm eşretin.
Özgelerden agtarmadym günäsin
Ünjülermiñ ýürekd...
Täzelikler » Goşgular - 09.03.2020

GÜNDOGAR GYZY

Gündogar gyzy men, men gündogarly,
Günüñ aşagynda meniñ mesgenim.
Sährañ tämiz säherlerne meñzeşdir
Ganymdaky namys bilen messebim.

Gündogaryñ mahmal gijelerine,
Yhlas bilen saçlarymy boýadym.
Elwan ketenime keşde deregne
Sähra gülüm nusga edip gaýadym.

Içdim gana ylmyñ abyköwserin
Watan maña berdi ähli baýlygyn
Dostluk-doganlygyñ, mukaddesligiñ
Kalbyma bagş etdi beýik şalygyn. ...
Täzelikler » Goşgular - 07.03.2020


Şahyra zenan Miwe Tuwakbaýewa öz goşgularynda türkmen sährasynyñ tebigatynyñ, bol hasylly meýdanlarynyñ, hasyl ussatlarynyñ waspyny ýetirýär. Bu aýratynlyk onuñ 1981-nji ýylda çap edilen "Sähra gyzy" atly ilkinji goşgular ýygyndysynda has hem öñe saýlanýar. Ilkinji ädim - iljinji ýygyndydan alyp hödürlenen goşgular kitapçy saýtynyñ okyjylarynyñ-da göwnünden turar diýen tamamyz bar....
Täzelikler » Goşgular - 05.03.2020

BAHAR GÜNÜNIÑ OÝLANMALARY

Bahar. Bagty gelen sonarly meýdan.
Hiç epin tutmajak ýaglygy dañdy.
Söýülen gg deýin durlanan şapak,
Buldurap, gülleriñ käsesne damdy.

Meniñ şu bahara meñzäsim gelýär,
Şonuñ üçin bahar deýin köýnegim.
Bahar señ köñlüñe çalymdaşmyka,
Nämeden bahary şeýle söýmegim?

Iri damjalardan hünji dakyndym,
Dürden däl, damjadan otlar hünjüli.
Ýañagymda erän gyzgyn posadan
Men juda ş...
Täzelikler » Goşgular - 05.03.2020

Miwe Tuwakbaýewa, şahyr, Daşoguz şäherindäki B. Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

Ahmet neresse bilen ýokary okuwda bile okapdyk. Ol synpdaşlarymyň içinde gaty yhlaslydy, türkmen mirasyny, taryhy biçak gowy görerdi. Ýadymda, onuň bilen  Tejen töwereklerinde pagta ýygardyk. Bizem-ä kän ýygýardyk welin, ol bizden hasam köp ýygardy. Bizem gyz bolup ondan az ýygýanymyza utanýardyk.  Onuň ýeke-täk hossary ejesidi. Ol obasyna dynç...

Täzelikler » Ýatlamalar - 10.02.2019

"BAŞARMADYM BALYK BOLUP DYMMAGY..."

Şan-şöhrat isteýip, hallan atmadym,
Pespäl göwnüm, saña habar gatmadym,
Õzgäniñ pikirini boýna dakmadym,
Duýdum ýalñyşlarmy, hatalarymy
Yzarlap, ýyllaryñ hatarlaryny.

Gördüm nije gezek durmuş synagyn,
Ruhuny göterdim gõwni synygyñ
Uzak menzillerde alan sylagym
Käteler bulandym, käte d...
Täzelikler » Goşgular - 28.01.2019

Миве Тувақбоева (1952)

Миве Тувақбоева Дошўғиз вилояти, Бўлдимсоз тумани Қувонч Отабоев номидаги қишлоқда таваллуд топди. Миве Тувақбоеванинг “Саҳро қизи” (1981), “Беланчак” (1986), “Нон таъми” (1991) каби шеърий тўпламлари ва бир қанча илмий-публицистик асарлари чоп қилинган.

■ ОДАМЛАР ОРАСИДА

Денгизлар аччиғин, чучугин тотган,
Чорлоқлар мисоли суяги қотган,
Мен инсонман эзгулик-ла бахт топган
Одамлар орасида.

...
Täzelikler » Goşgular - 05.01.2019

Miwe Tuwakbaýewa Miwe Tuwakbaýewa

Miwe Tuwakbaýewa 1952 nji ýylda Daşoguzyñ Kalinin raýonynyñ (häzirki Boldumsaz etraby) "Birleşik" obasynda eneden doguldy. Ol entek mekdepde okaýarka metbugatda goşgulary ...we edebiýaty mugallymy bolup işlän Miwe Tuwakbaýewa «Magtymguly Pyragy» medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly döredijilik bäsleşiginiň hem ýeňijisidir.
Täzelikler » - 2024-04-08 03:12:45

Miwe Tuwakbaýewa ilkinji döredijilik ädimleri hakda şeýle gürrüň berýär: «Ilkinji goşgym met bugatda çap edilende, nähili duýgulary başdan geçirendigimi aýdyp bereýinmi?
Täzelikler » - 2020-01-26 17:37:55

Miwe Tuwakbaýewa, şahyr, Daşoguz şäherindäki B. Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy. Ahmet neresse bilen ýokary okuwda bile ...
Täzelikler » - 2019-03-11 10:47:16

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-05-05 08:37:07

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-03-05 05:46:39

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2024-01-19 02:08:18

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-03-11 13:52:57

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-03-06 22:12:19

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-03-12 20:28:39

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-03-09 17:34:38

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-03-15 19:06:57

Miwe TUWAKBAÝEWA.
Täzelikler » - 2020-03-17 11:11:16


1 2 »