Результаты 1-20 из 108 по запросу Mollanepes

BERKARAR BOLSUN

Bizden salam bolsun Garaoglan hana,
Döwletiñ eliñde berkarar bolsun.
Arap at, goç ogul, zynatdyr saña,
Söýmek, münmek saña ygtyýar bolsun.

Dünýä pany saraý, başga jaý degil,
Müñ ýyldyz jem bolsun, dogan aý degil,
Dünýä ýalan her haryslar han degil,
Her ýerde seýranyñ lälezar bolsun.

Gelinler gaşynda gaşlary ýaýdyr,
Her haýsy bir surat, Gün bilen Aýdyr,
Ak öýüñ otagdyr, tagtdyr, saraýdyr...
Täzelikler » Goşgular - 06.05.2022

DUŞ BOLAR

Adamzat bir guwwas, dünýä bir derýa,
Dünýä gelen bu derýaga duş bolar;
Kimler hasyl eýlär göwher imany,
Kimsäniñ ýygdygy gara daş bolar.

Ömrüñi geçir sen haý bilen hoýda,
Saýýat yzyñ yzlar gapyl sen öýde,
Ahyret ýaragyñ kylmadyñ peýda,
Magşar güni gözüñ ganly ýaş bolar.

Dünýäniñ hyrsyndan öte bilmes sen,
Tutdum diýp dünýäni tuta bilmes sen,
Günähe ýüklendiñ, ýete bilmes sen,
Maksatly j...
Täzelikler » Goşgular - 01.05.2022

KAKAR

Remezan aýynda on tördi gije
Gözeller üýşerler, bir zyban kakar.
Garaşarlar, geler soltany täji,
Ýasawul aýlanyp, bir perman kakar.

Balyk ýüzebilmez suwa girende,
Guş pessaýlap düşer ýüzün görende,
Keibler hoş salamyn berende,
Başy asman ýeter, şol zaman kakar.

Göwher ýata bilmez suratyn bakyp,
Utana, aglaýyr derýadan çykyp,
Peek ot gorsamaz yşygyn ýakyp,
Eger ki meýl etse, bir lerzan kaka...
Täzelikler » Goşgular - 01.05.2022

BU GÜNSeýle çykmyş şaperiler, çenun reýhandyr bu gün,
Toty guşlar saýraşyp, bilbiller zybandyr bu gün,
Şa-geda ýok tapawut, hemmäge döwrandyr bu gün,
Gullar azap eýleýir, persaga amandyr bu gün,
Aý mübarek dogdy bu gün, mahy-tabandyr bu gün.

Bir nijesi binikapdyr, nijesi ol hyrkapuş,
Kyldy nazar "Huw Hak!" diýip, istäp k...
Täzelikler » Goşgular - 20.07.2021

NER GEZGIN

• "Dogmaz togsan dört ýylda, bogaz bolsa är-ärden"

Türkmen nusgawy edebiýatynyñ belli wekili Mollanepes şahyryñ "Ner gezgin" atly goşgusyndaky şu setirlere ünsi çekmek isledim: "Dogmaz togsan dört ýylda, bogaz bolsa är-ärden"

Ine, şu setirleri anyklamak üçin ilki bilen türkmen dilinde "Bogaz" diýen sözüñ añladýan manylaryna syn bereliñ.

BOGAZ [boğoz] 1 Gyzylödegiň we dem alyş ýollarynyň ...
Täzelikler » Goşgular - 13.04.2020

* * *

Весь мир побледнеет, сравнен
С тобой, дорогая, любимая.
Кудрей твоих вьется дракон,
Твой клад охраняя, любимая.

Как схожа ты с полной луной.
Взгляни, что творится со мной!
Ни взгляда не брошу иной,
Подобной не зная, любимая.

Сгорает ли хворост, как я?
Уймется ли жажда моя?
Дни мчатся быстрее ручья,
Меня не меняя, любимая.

Не сладко ль тому, кто достиг?
В любви - не отрады ль родник?
О сжали...

Täzelikler » Goşgular - 03.11.2018

Молла НЕПЕС / CTИХИ

Молла Непес — одно из тех ярких, подлинно народных дарований, которые на протяжении всей истории человеческой культуры являются выразителями национального духа в его непосредственной подлинности. Даже и сама его жизнь, сведения о которой весьма ограниченны, позволяет назвать его, наряду с Махтумкули, Сеиди, Кемине и Зелили, голосом туркменского народа, свидетельствующим о его богатой духовной жизни и высоких стремлениях. Получивший религиозное образование и с...

Täzelikler » Goşgular - 03.11.2018

Sebäbi Mollanepes diňe şol gyz diýip aýagyny depip durdy. Şol gidişlerine Begmyrat baýlar ýarym aýdan soň yzyna dolandy....gulagyna ýetip biynjalyk bolup ýören Mollanepes otly köýnek geýene döndi. Öňem ýolda yzda gyza sataşyp lak atanda ýüz tapman öýkeläp ýören ýigit hasam çişdi.
Täzelikler » - 2019-02-01 21:03:40

MOLLANEPES Goşgy ýabyn arçap artan, Mollanepes, Mollanepes. Söz bagynyñ gülün çürten, Mollanepes, Mollanepes. Söýgä berdiñ sen yhlasy, Goşgulañ onuñ günäsi, Yşk ...
Täzelikler » - 2019-09-08 13:01:56

...barada gürrüň etmek üçin Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň baş ýolbaşçysy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Merdan Tüweleýew bilen söhbetdeş bolduk. — Biziň teatrymyz ýurdumyzyň iň ýaş teatry ...halk artisti Nurmuhammet Keşşikowyň sahnalaşdyran «Mollanepes», Karlo Galdoniniň «Iki hojaýynyň hyzmatkäri», Güseýin Muhtarowyň «Söýgi bar ýerinde» atly spektakllary diýseň şowly çykdy.
Täzelikler » - 2019-12-13 00:39:50

Ol köp ýyllar Mollanepes adyndaky akademiki drama teatryna baş režissýor boldy. Ol «Gala» spektaklyndaky Gurbanmyrat işany, «Romeo we Žulettadaky», Romeosy, «General Kulyýewdäki» Polat, «Ret ... Altmyşynjy ýyllarda Mollanepes adyndaky akademiki drama teatry san taýdanam, hil taýdanam iň öndümli işlän ýyllary boldy. Ýokary bilim alyp gelen ýaş režissýorlaryň teatrda ...
Täzelikler » - 2018-10-13 14:41:20

Yşgyň mukaddes mülküne Äkit meni Mollanepes. Men bir aşyk, telbe bolan, Her günde saralyp solup, Yşgyň mukaddes mülküne Äkit meni Mollanepes.
Täzelikler » - 2019-02-08 04:02:25

...kendisinden sonra yaşayan Seydî, Zelilî, Mollanepes, Mätäcî ve Talıbî gibi Türkmen şairlerine tesir etmiştir. Onun güçlü şiiri, sadece Türkmen şairlerine tesir etmemiş; Berdak, Acınıyaz, Günhoca ve ...kendisinden sonra gelen Seydi, Zelili, Mollanepes, Mataci ve Talıbi gibi Türkmen şairlerine tesir ettiği gibi, diğer çağdaş Türk edebiyatlarını da etkilemiş büyük bir şairdir.
Täzelikler » - 2019-11-26 08:51:19

...bir ýyl ýaly okadyp, Türkmenistana, Mollanepes adyndaky akademiki drama teatryna režissýor bolup işe gaýtdy. Biz instituty tamamlap, Aşgabada geleňimizsoňam, Çary bilen ysnyşykly gatnaşykda bolduk....Garaşsyzlygynyň üç ýyllyk baýramçylygy mynasybetli Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda gürkezilen «Beset bilen Depegöz» spektakly teatr muşdaklarynyň ünsüni özüne çekdi. «Gorkut ata» eposynyň «Beset bilen Depegöz ...
Täzelikler » - 2019-10-25 17:51:59

...devam ettiren Seydi, Zelili, Kemine, Mollanepes gibi şairler ve eserleri, aynı zamanda Türk halk sözlü geleneğinin Türkmenistan sahasındaki temsilcileri ve Türkmen bağşılık mekteplerinin önemli temsilcileridir.... yüzyılın devamında da Mollanepes’in Zöhre Tahır destanını görmekteyiz. Mağtımgulı tarafından esasları konulan gerçekçi edebî tarz: Bu dönemde Mağtımgulı’nın edebiyata getirdiği yeniliğin kaynağı, ...
Täzelikler » - 2019-10-28 08:34:00

Ýöne, Mollanepes dünýä inende, babasy Galyby eýýäm öýlendiripdi. Mollanepes ölüm ýassygynda ýatyrka Galyp Rampur beginiň köşgünden gelýän ýüz rupiýa1 napaganyň hasabyna ýaşap ...
Täzelikler » - 2022-10-23 11:17:55

NER GEZGIN ● "Dogmaz togsan dört ýylda, bogaz bolsa är ärden" Türkmen nusgawy edebiýatynyñ belli wekili Mollanepes şahyryñ "Ner gezgin" atly goşgusyndaky şu setirlere ünsi çekmek isledim: "Dogmaz togsan dört ýylda, bogaz bolsa är ärden" Ine, şu ... Mollanepes şahyr bizi dünýä inderen enelerimize "bogaz" diýip ýüzlenendir öýdemok. Haýsy bir ynsan özüni enesiniñ göwresinde wagtyny "enesiniñ bogaz wagty" diýip ...
Täzelikler » - 2021-07-20 14:08:29

Şekspiriñ "Romeo we Žulýetta" tragediýasy Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda görkezildi. Aman Gurbandurdyýewiñ režissýorlyk diplom işi. Özbaşyna kitabam edilip çykaryldy. W.Şekspiriñ "Riçard III" diýen tragediýasy. Tragediýa Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda görkezildi.
Täzelikler » - 2020-03-04 19:05:34

...sungata bolan höwesi ony ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynyň ýanyndaky teatr studiýasyna okuwa alyp gelýär. Bu ýerde ol öz döwründe ýurdumyzda giňden tanalan ...saçlar», «Hazynalar adasy», «Gyz salgydy», «Mollanepes», «Ret bol, ýarag!», «Saňa ýalan, maňa çyn», «Giýewleriň bäsleşigi», «Sakawyň soňuna seret», «Ene» ýaly spektakllarda täsin ykbally gahrymanlaryň keşplerini ussatlarça ...
Täzelikler » - 2019-12-11 23:31:37

...gümra bolup ýörkäk uly adamlaryň «Mollanepes şahyr gelipdir» diýip, kowçum kowçum bolup şahyr bilen görme görüşe barýanlaryna geň galyp, olara goşulyp gitdik.... Hawa, Mollanepes şahyr biziň obamyza gelipdir. Bu barada 1830 njy ýylda doglup, 102 ýaşap dünýäden öten garry atam görüpdir — diýip Öwez aga ...
Täzelikler » - 2019-04-30 13:34:22

...2008 nji ýylda bolsa Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň Edebiýat bölüminiň müdiri wezipelerinde işleýär. Soňra Daşoguzyñ Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda birnäçe ýyllap zähmet ...2008 nji ýylda bolsa Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň Edebiýat bölüminiň müdiri wezipelerinde işleýär. Soňra Daşoguzyñ Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda birnäçe ýyllap zähmet ...
Anketa » Мои статьи - 2019-07-03 11:41:26

...Hojam Şükür han, Täçgök serdar, Mollanepes, Kelhan Kepele ýaly belli taryhy şahsyýetler hereket edýärler. Eseriň baş gahrymany Gowşut han akylly parasatly, ugurtapyjy, düýrmegi bilen halkyň hyzmatyna ... Emma Täçgök serdar, Oraz ýagly, Mollanepes ýaly pähim parasady, batyrlygy bilen il­günüň ýagşysyna ýarap ýören, köpügören şahsyýetleriň goldamagy bilen, han saýlanmaga razy bolýar.
Täzelikler » - 2020-04-12 21:09:27

...tehnologiýaly okuw” (Aşgabat, Ylym, 2008); “Mollanepes ajaýyp lirik şahyr”, (Aşgabat, Ylym, 2009); “Mäne babanyň ylmy keramaty: onuň beýiklik ölçegleri” (Aşgabat, Ylym, 2009); “Magtymguly Pyragynyň göwünleri galkyndyrýan ...hi tech” Ashgabat, Ylym, 2008; “Mollanepes is marvelous lyric poet”, Ashgabat, Ylym, 2009; “Scientific miracles of Mane baba: his greatness” Ashgabat, Ylym, 2009; “Inspiring philosophy of ...
Täzelikler » - 2018-12-19 20:40:35

" Nusgawy şahyrymyz Mollanepes: Dür derýadan çyka bilmez, Nazar kylsa, dişleriňe. Dowzah meni ýakabilmez, Ýanyp men ataşlaryňa... diýen setirler bilen başlanýan täze goşgusyny märekä ... Mollanepes diňleýjisiniň bu nägileligine şeýle jogap beripdir: „Siziň bu aýdanlaryňyza düşünýän. Ýöne molla Magtymguly: "Golun dişläp, uz ýörişläp, Biziň Meňli hanym ...
Täzelikler » - 2024-04-07 10:33:02

Magtymguly, Şabende, Mollanepes, Kemine we beýleki şahyrlarymyzyň eserlerinde Warka bilen Gülşanyň atlary, olar hakyndaky dessanyň mazmuny belli bir derejede orun alypdyr.... Mollanepes «Serbeser» bäşlemesinde Warka bilen Gülşa ýaly birnäçe aşyk magşuklaryň biri birine gowşup bilmändiklerini ýatlaýar: Diýr Nepes, dünýä guwandy, genji karun ...
Täzelikler » - 2018-10-08 10:54:01

Menem Stalin, häzirki Mollanepes teatryna işe aldylar. Bu ýerde men Annaberdi Gurbanowyň «Artykgül» pýesasyny sahnada goýdum. Annaberdiniň özi okan ýerinden dogany Arap Gurbanowa: – Şuny ... Medeniýet ministri Gylyç Kulyýew meni Mollanepes teatrynyň direktorlygyna bellejek bolanda: – Suhan Babaýewiň garyndaşydyr – diýip, SK ­dan rugsat bermändirler. Men Gylyç bilen Bakuwda bile okadyk, bir umumy ...
Täzelikler » - 2018-10-26 22:04:17

...bu owadan gelin bir gün Mollanepes geçip barýarka, onuň ýoluny saklapdyr da ýumrujagyny görkezip: „Sen hemişe uzyn boýly, syratly gelinler hakynda goşgy goşýarsyň, emma meniň ýaly ... Onda Mollanepes „Bar, seniň hem göwnüň galmasyn“ diýip „Kiçgene“ diýen goşgusyny şoňa bagyşlapdyr. Bu aýdymlaryň döreýiş taryhyny yzarlamak, öwrenmek juda gyzykly.
Täzelikler » - 2019-01-19 04:15:17


1 2 3 4 5 6 »