Результаты 1-20 из 25 по запросу Muhammetguly Atabaýew

TÜRKMEN HALKYNA

Şu gün bizleriñ her tüýsli uly baýramymyz we ýagşy günlerimiz bolsa, şo günden beter bir ýagşy gündür. Bizleriñ borjumyzdyr ke, ýagşy ýürek bilen doga etmek bilen biziñ, okuwsyz, aam türkmenleriñ, gözüni açmak pikiri bilen biziñ dilimizde gazet çykargan adamlarga. Olarga biz, türkmenler, üýşüp ýagşy Tañry ýalkasyn bermek borjumyzdyr. Hudaýa şükür, biz hem bir millet hataryna goşuldyk.Hemme milletler arasynda gazet çykýandyr. Emma türkmenler aralarynda bilýän (bolmaly...

TÄZE ÇYKAN TÜRKMEN OKUWY

Şagadamda gamgyn bolup oturan wagtym maña gürrüñ berdiler: ''Çelekende ýomutlar aralarynda 60-dan köpräk gyz we gelinler täze okuw düzgüni bilen okap, hat ýazmakny we pozmakny ögrenýäler'' diýip. Gam-gussa ýadymdan çykyp, ýüregim para-para açylyp, derýanyñ ortasyga, Çelekene gitmäge howlukma başladym. Gelip görsem, dogrudan hem şeýle eken. Täze ýazuw düzgüni bilen Çeleken obasynda türkmenler arasynda mekdep açypdyrlar we ol açylan mekdepde 7 ýaşyndaky gyzlar...

TÄZE OKUW DÜZGÜNI

Her söz geplenende, agyzdan owaz çykar. Şo owazga görä hat hem ýazylar. ''Elip'', ''biý'' musulman harplarynyñ atlarydyr. Emma okulgan wagtyda başga jüre atlanur. Meselem, Atabaý adyda ilki owazy ''a'' eşidilse, onsoñ ''t'', onsoñ ýene ''a'', ýene ''b'', ýene ''a'', ýene ''ý'', eşidilişine görä hem okaýalar we ýazýalar. Oglanlary ilki okuwga salanda, ''elip'', ''biý'' adyny bermeli däldir. Näjüre owazda harplar gelse, şo(ña) görä hem harplarga at berip, oglanlarga ...

HEMME IŞLERDE TÜRKMENLER BAŞGA MILLETDEN GAÝRADYR

Men köp pikirler çekdim, biziñ türkmenler arasynda näme iş bardyr ke, ökde we öñde bolsun başga milletlerden diýip. Şu jüre ökde we öñde hiç bir iş tapabilmedim. Adamlar, eger bilseñiz we men ýañlyş diýsem, aýdyñ. Ýañlyşmaz hiç bir iş etmedik adam. Hudaý Tagaladan başga ynsan ýañlyşar. Meniñ köýlümge her bir işlerimiz başga milletlerden gaýra we asgyndyr. Gözümge hiç bir işlerimiz iliñkiçe görünmiýä. Köp gözlerimni açyp turar (?) gar...

OKUW WE TÜRKMEN MEKDEPLERI

Hudaý Tagala dünýäni ýaradandan bäri okuw, ylym, emel we jüre işler gün-günden ileri gidýändir. Her bir işler bir duran ýerinde durman üýtgeşilýändir.
Hemme dünýädäki milletler bir-birinden bilmedik hünär w ylymlaryny ögrenip we ýetmedik zatlaryny ýetirip, her bir işlerde bir-birlerinden ökde we öñe düşmek pikirindedirler. Emma biziñ türkmenler pi...

KÖP HELEÝLILERIÑ BAGTY BOLARMY?

Öz şerigat işlerini bilmezlik we şu jüre aamlyk köp ýaman bolur, ol sebäpden ke, meniñ ýüregim köp işlerge, köp aýal almaklyga. Hemme adamlar, ýagny ogully-gyzly we akylly ýerinde aýally adamlar hem mestliklerine çydaman alsa bolurmy ýa-da bolmany perzentsiz adam alsa bolurmy? Ne ederem ke, mollalaryñ birisi maña rehmi gelip, şu sowallaryma jogap berer diýip.
Nakyl ederler ke, bir ulama işan ahunyñ iki aýaly barmyş. Mezgur ulama iki aýalyny hem...

GEÝILÝÄN GEÝIMLER TÜRKMENLER ARASYNDA

Orus bizi almazdan owal, şu geýilýän geýimleriñ birisi hem ýokmuş, hemmesi üýtgeşik geýimdir. Emma her bir tüýsli täze geýim çykan wagtda: ''Ony geýmek dürs däldir'' diýip aýdarlar we ony geýgen adamny köp aýypladylar we aýdardylar: ''Öz dini(ñi) üýtgeşdirdi'' diýip. Weli biraz wagtdan soñra şol akmak gürrüñi çykaran adamlar ýüzüne gara çekip, utanman, eýmenmän, geýimleri(ni) ýakymly görüp geýýäler.
Ilki wagtlar kaloş, mesi geýmekni hem g...

M.ATABAÝ OGLUNYÑ ÖZI HAKYNDA IKI MAKALA

• Muhammetguly

Nohurly Muhammetguly Atabaý ogly 1-njy mart aýynda, 1916-njy ýylda gündiz gurgun gezip ýören eken. Emma agşam bolandan soñra birnäçe Nohur adamlary bilen öýlerinde gürrüñleşip oturupdyr, soñra çaý içip. Emma ýarym gijeden bir sagat soñra Muhammetguly Atabaý ogly oturan adamlara aýdypdyr: ''Eý adamlar, meniñ inim jümşüldeýär, hezilim ýok'' diýip. Ýorgana giripdir we ýorgana girenden soñra 2-nji martda ölüpdir....

GALYÑ JÄHTINDEN, ÝAGNY YNSAN SÖWDASY TÜRKMENLER ARASYNDA

Gadym zamanda, birnäçe ýyl mundan owal baý-baýarlaryñ elinde köp gullar bolarmyş. Şol gullary eýeleri satsa satarmyş, öldürse we her zat etse, eýesiniñ ygtyýary ýetermiş we gullarynyñ hiç bir sorag-idegi bolmazmyş. Şu wagt şol zamanlary akylly adamlar ýada salyp, köp biynsaplyk diýip aýdarlar we geñ görerler. Başga milletler öz aýyplaryny bilip, geñ görseler, emma biziñ türkmenler aralarynda aýyp gün-günden beter tutaşar we aý...

TÜRKMEN AÝALLARYNYÑ ZEHINI

Köp aýallar her bir işlerde erkek adamlardan asgyn däldir. Okuwly aýallaryñ içlerinde her bir işleri her erkekden kem etmeýän köp akylly şägirtleri (?) köpdür. Aýallarymyz akylsyz bolsalar, günä özümizdendir. Ol sebäpden ke, biz olary ynsan hasap etmeýäs, okatmaýas. Elbetde, okuwsyz hiç bir iş ýola gitmez. Her bir zady işletmeseñ, poslap, çüýräp, zaýa bolup gider. Zehin hem şoña meñzeşdir. Eger ony her sagat işletmeseñ, akyl hem köpelmez, ýiter, batar gide...
Täzelikler » Publisistika - 31.12.2019

MUHAMMETGULY ATABAÝEW XX asyryñ başynda özüni görnükli magaryfçy we metbugatçy hökmünde tanadan Muhammetguly Atabaýew häzirki Bäherden raýonynyñ Nohur obasynda 1885 nji ýylda dünýä inýär. Ol ilki Tejendäki rus türkmen mekdebinde başlangyç mugallymçylyk seminariýasyny ... Muhammetguly her ýerde bolanda hem türkmen halkynyñ sowatly bolmagy ugrunda jan çekýär. Ol bu barada öz döwrüniñ progressiw demokratik ideýalaryny ýaýradyjylar ...
Täzelikler » - 2022-10-23 07:39:24

Muhammetguly Atabaýew Muhammetguly Atabaýew
Anketa » Мои статьи - 2022-07-14 20:09:25

...oba mürzesiniň ilkinji türkmen magaryfçylary Muhammetguly Atabaýew, Tatýana Tekinskaýa, Hojaly Molla dagy bilen ýakyn aragatnaşykda bolandygy hakda ençeme maglumatlary bilýär. Şol döwrüň şahyrlary Molladurdy (Mätäjiniň ogly), ...munuň şeýle bolmagynda ýaş mürzäniň Muhammetguly Atabaýew. Tatýana Tekinskaýa ýaly döwrüň sowatly düşünjeli adamlary bilen ýakyn gatnaşykda bolmagy öz täsirini ýetiripdir.
Täzelikler » - 2020-02-05 12:01:12

Ol Muhammetguly Atabaýew, Artykgül Tekinskaýa ýaly öz döwrüniň öňdebaryjy adamlaryna ýol salgy beripdir. M. Atabaýew 1901 nji ýylda Bäherdendäki rus ýerli mekdebini ... Muhammetguly Atabaýew Daşkent seminariýasyny tamamlandan soň zähmet kursuny geçmek üçin Peterburga gitmeli bolýar. Onuň muňa serişdesi ýetenok.
Täzelikler » - 2022-10-22 16:06:02

MUHAMMETGULY ATABAÝEWMuhammetguly Atabaýy görüpmidiňiz? – Äý, olary görsegem, tanaýan zadymyz ýok. Olar orus bilen boldular. Orsuň içinde boldular.
Täzelikler » - 2024-04-13 15:36:12

Muhammetguly ATABAÝEW. ''Ruznameýi Maweraýi Bahri Hazar'', 14. XII. 1914 ý.
Täzelikler » - 2020-01-04 15:19:42

...hem de mugallymlar Gasan Efendiýew, Muhammetguly Atabaýew bilen dostluk gatnaşykda bolan, Han Ýomudskiý ikisiniň hatlary ohrana tarapyndan gözegçilige alnan. Tekinskaýa hem Ýomudskiniň täsiri bilen Zakaspi oblastynda ...
Täzelikler » - 2023-07-18 12:42:09

Muhammetguly ATABAÝEW. ''Ruznameýi Maweraýi Bahri Hazar'', 07. IV.1915 ý.
Täzelikler » - 2020-01-01 16:22:19

...molla Myratberdi ogly, Ata Myrat, Muhammetguly Atabaýew, Mämmet Gurbanow, Molla Ýagmyr Araly ogly, Ata Çepow, Muhammet Ataşow, Çary Garabekow, Ahundow Gürgenli, Osman Kerimow, Döwli Kulyýew, Toýguly ...
Täzelikler » - 2019-01-20 20:34:38

Atamyrat Atabaýew: — Hanguly bolmak kyndyr, ol dostlarynyň aladasyny gaýgysyny edip bilýär. Hemme adamda beýle gylyk tapdyrmaýar. Ol diňe Lebapda ýa Maryda ...çakylyk aldym, emma şol wagt ýoldaşlarym Nobatguly Rejebow bilen Atamyrat Atabaýew: «Biz ä ýaramzok, gidip bilmezmikäk ...
Täzelikler » - 2020-05-14 20:27:19

Muhammetguly adyny iň bärkisi ejesi bilen kakasy hem tutmaýan eken, şeýle bolansoň, men hem pasportdaky adyny tutup, resmilik etjek bolup ...edebiýat birleşmesiniň her gezekki ýygnanyşygyna sypdyrman gatnaşýan eken. Basdaşy Atamyrat Atabaýew eken.
Täzelikler » - 2018-07-31 23:21:57

Muhammetguly Atabaýewiň, Tekinskaýanyň atlaryna duşýan da, «bular kimkä?» diýýän. Esasy materiallarymyň daşyndan gabat gelýär. Ahyrsoňy Moskwanyň Oktýabr rewolýusiýasy arhiwinde «Departament ...manysyny hakykaty bilen ile ýaýmaly. Täzeden seretmeli. 1965 nji ýylda Muhammetguly Atabaýewiň dogduk obasynda Garrynohurda boldum.
Täzelikler » - 2018-10-29 17:58:11

...baradaky ýazgysyny okap, şahyr Atamyrat Atabaýew: "Atajan Taganyñ gündeligine girmek üçin, onuñ öýüne kürsäp girmeli eken" diýen netijäni çykarýar. Ýazyjy Ahmet Halmyrat häzirki zaman türkmen ...ä. Şeýle edilse, ýazyjynyñ öz mugallymyna goýýan hormatynyñ añladylmasy bolardy. Muhammetguly AMANSÄHEDOW, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen ...
Täzelikler » - 2018-11-25 06:05:03

Gaýgysyz Atabaýew tutulandan birnäçe gün soň Türkmenistanyň prezidenti Nedirbaý Aýtakow, onuň orunbasary Gurban Sähetow, respublikanyň ýazyjylar birleşiginiň başlygy Oraz Täçnazarow «gürüm ...ýakyn garyndaşlary–Gaýgysyz bilen bir wagtlar dogan okaşan görnükli magaryfçy Muhammetguly Atabaýewiň doganlary Hoja hem Öwezgeldi ...
Täzelikler » - 2020-08-19 19:08:52

Käbirleri bolsa (Atamyrat Atabaýew, Nobatguly Rejebow...) aýratyn zehinli ýaşlar. Emma olaryñ birnäçeleri, näme üçindir, ör gökden geldiler. Tankydy kabul etmezlik üçin ellerinden gelenlerini ...sowatly bolmalydyr. Diñe şeýle tankyt edebiýatyñ ösüşine itergi berip biler. Muhammetguly Amansähedowyñ Nury Baýramowyñ kitabyna ýazan ...
Täzelikler » - 2021-07-17 16:05:20


1 2 »