Результаты 1-20 из 33 по запросу Myrat Gurbanow

GARAŞÝAN

Men saňa garaşýan, garaşyp ýörün,
Ertirem garaşjak şu günki ýaly,
Käte garaşýarkak biweç zatlara,
Dünýäm, heý saňa-da garaşman bormy?!

Garaşmakdan gaýry alajyň näme,
Gerek bolsa bökersiňem garaşman.
Men şu günler ürç edinip öwrenýän,
Täze-täze usullaryny garaşmaň.

Oturyp garaşmak düşse ýürege,
Ýatyp garaşmaly, umytdan düşmän.
Owal-ahyr maksadyna ýetýänd...
Täzelikler » Goşgular - 20.11.2022

EJEME

Seni ýatlap ýaşa dolmaz didelem,
Mazaryňa barmaryn gül goýmaga.
Onsuzam-a mähir ýagýan ýüzüňden,
Ýetişmändim doýagarna doýmaga.

Gözüm ýaşlap, batyp gamyň laýyna,
Seniň mazaryňa gaýtsam gül goýup,
Bilýän, ruhuň ynjar, mähriban ejem,
“Bu hem ölenime ynanýar” diýip.

• МАМЕ

Безвременно в мир иной ушла родная,
...Не ...
Täzelikler » Goşgular - 21.09.2022

NOÝABR GIJESI

Noýabryñ bu çigrekli gijesi,
Asmana seredip ýyldyz sanaýan.
Noýabr sanalar güýzüñ jüýjesi,
Sen haçan sanajak, şu wagt sanaman?!

Şeýlebir asuda, şeýlebir hezil,
Oturybermeli çala galdyrap.
Ýa edibermeli çarýana gezim,
Aý-aýdyña gyraw düşýär buldurap.

Bu ajaýyp surat, bu ajap görnüş,
Noýabryñ gijelerne myhmandyr.
Şahyr dilli şoh ýigitler, eý görnüş,
Noýabrly gijelerde ygýandyr.
...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2021

GÜÝZ

Şahadan ýapraklar düşýändir gaýyp,
Töwerek ümsümlik, sowlan deý bazar.
Bu güýzi özüme ýakynym saýyp,
Syr berdim, syrlarym güýzde-de galar.

Syrdaşym syr saklar, gaýymdyr juda,
Ozalam dünýäden ýetikdir syry.
Güýz adamlañ syryn bilesi gelýär,
Men bolsa şu tylla güýzleñ ýesiri.

Güýzüñ asmanyny bezän durnalar,
Boýçy kimin boýlap barýar asmany.
Olar ýene dolanarlar ýaz gelse,
Dolanarlar, bolabilm...
Täzelikler » Goşgular - 07.11.2021

"MENEM BIR GÜN GIDERIN..."

Menem bir gün giderin bu barlykdan,
Onsoň meňem öz başyma öýüm bor.
Dostlarymam gelmez öňküler ýaly
Hemem indi alyp ýörmen geýim zol.

Owadan gyzlaram girmez düýşüme,
Söýjek bolup oda düşmez ýüregem.
Her hepdäniň juma güni agşamlyk
Meni ýatlap aýat okar enemem.

Agalamam her üýşmekde ýatlaşyp:
“Wah, bolsady, wah, bolsady…” diýerler.
Ýok adamlar üleşikden binesip,
Noş bol...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2019

SYGAN AÝALY

Saňa näme bolýar, sygan gelneje,
Bu gün näme täleýime garaňok?
Kelebi çolaşyp, çöken ykbalyň
Pal atmaga, aýt, nämesi ýaranok?

Ýaýrat kartlaryňy öňküler ýaly,
Hikmetli sözlerem gaýtalasana?!
Kömek etjek ýog-a özüňden başga
Meň ýaly şormaňlaý, bagtyýatana.

Ýat boldular, aýlananok şu çakda,
Gowzatm...
Täzelikler » Goşgular - 27.09.2019

BIR BAKYŞ

Bütin barlyk süňňi bilen doňanda,
Ýeller köçelerde galanda gatap,
Gijeler hyýalym ýüpsüz daňanda,
Ýatlamalar duýgularmy yralap,
Ilki seni tapar ýyllaň gatyndan,
On ýediň ak gary hemem duralga.
Aýagym ýer tutman, aýlap başyndan,
Wah, heniz kämil däl yşkyň uranda.

Köpçülikde ga:ra bulap alypdy,
Oglan başa oýun salan erkimi.
Ana, şonda bolmasyz iş bolupdy,
Bolmaly işleriň berip merkini.
<...
Täzelikler » Goşgular - 29.03.2019

DÜNÝÄM ÇYNYÑ BILEN
YNANDYRSANA

Gõrüşýãnçãk diýme, hoş gal diý indi,
Ýollar sowa bilýãñ ahyr õzüñem.
Hyjuwlam öñki deý däldir meýilli,
Bir mahalky duýgylarmy örüzen.

lowlap duran keşbiñ galdy gõzümde,
Galdy ýene aýdylmadyk sözlerim.
Kejir ykbal aýralyga dözende,
Täleýime tyg çekmäge dözmedim.

Aýdym aýytdym içim gysan mahaly,
Begenemde gözüme ýaş aýladym.
Deñ duşlañ ýanynda boldum bahaly,
Ýelgamak...

Täzelikler » Goşgular - 27.03.2019

EJEMOGULLAR

Size gözüm gidýär ejemogullar, 
Ejeň ogly bolsaň armanyň näme? 
Ejeden ir galdym, ir galdym juda, 
Köp aglapdym, berip arkamy tama. 

Ýeri aglaňda nä, ejeň gelýämi? 
"Goýaý" diýip, ýoga başyň sypaýan. 
Size gözüm gidýär ejemogullar, 
Bendesi siz Beýik Taňryň apalan. 

Ýaşaberiň. Bar bolşuňyz şu bolsun! 
Baş galdyrmaň, ýaňsylaýan, gülýäne. 
Goý, size, di...

Täzelikler » Goşgular - 26.03.2019

ÝEL DEÝ ÝYNDAM GEÇIP BARÝAN...

Ýel deý ýyndam geçip barýan ýyllaryň
Kölgesinde uklap galan bagtymy
Oýarmadym, oýarmaga dözmedim
Başa hasrat çekip, derläp ýatypdyr,
Ýatyşam on bagta, on gezek deger.
Oýanaýsa welin, 
Allajanlarym,
Näderkä?
Näderkäm?
Nä derkar maňa
Ertekidäki deý owadan durmuş.
Halys öwrenişip başagaýlyga,
Dünýe malyn küle serip gaýdan men.
Heder edip ýatyp galan bagtymdan,
Oýarman, ...

Täzelikler » Goşgular - 30.10.2018

Myrat Gurbanow Myrat Gurbanow

...serişdeleri söwda edýän telekeçi şahyr Myrat Gurbanow hem işleýär. Ýöne Myrat Gurbanow diňe bir synalaryň, geýim gejimleriň arassalygy üçin däl, eýsem, adamyň ruhy dünýäsiniň päkligi üçin ...
Täzelikler » - 2019-03-26 16:16:44

Myrat Gurbanow (Şöhrat ordeniniň üç derejesi bilen sylaglanan); 266. Ylýas Öwezgeldiýew (Şöhrat ordeniniň üç derejesi bilen sylaglanan); 267.
Täzelikler » - 2020-06-12 09:58:51

Myrat GURBANOW

Myrat GURBANOW.
Täzelikler » - 2019-03-29 10:34:42

Myrat GURBANOW.
Täzelikler » - 2024-03-25 01:27:22

Myrat GURBANOW.
Täzelikler » - 2019-03-26 19:01:03

Myrat GURBANOW.
Täzelikler » - 2019-11-27 15:50:22

Myrat GURBANOW
Täzelikler » - 2019-03-26 22:12:54

Myrat GURBANOW — Adatça, şahyrlaryň döredijiliginiň başky etaplarynda real durmuşdan uzakda bolan arzuwçyllyk joş urýar. Seýitmyrat Geldiýewiň romantizme baý goşgularynda şeýle howaýylyk ...
Täzelikler » - 2019-02-04 11:31:46

...Hojaly molla Myratberdi ogly, Ata Myrat, Muhammetguly Atabaýew, Mämmet Gurbanow, Molla Ýagmyr Araly ogly, Ata Çepow, Muhammet Ataşow, Çary Garabekow, Ahundow Gürgenli, Osman Kerimow, Döwli Kulyýew, ...
Täzelikler » - 2019-01-20 20:34:38

...ýerine ýetiren Öwezgeldi Teke, Aýdogdy Gurbanow, Gülendam Artykowa, Annaberdi Atdanow, Myrat Sadykow, Güljan Hümmedowa, Atageldi Garýagdyýew, Gurban Gummanow, Akmyrat Nurberdiýew, Nurýagdy Baýramow, Bibi Welmyradowa, Rehmet Arnagylyjow, ...
Täzelikler » - 2019-02-17 15:41:03

Soň Allanazar Gurbanow Kakadaky döwlet drama teatrynda iki ýyla golaý (1943 ­1945 ý.ý.) işläpdir. Ilkinji baran wagtlary Aman Kekiliň «Men garry ...da birnäçe – birnäçe pýessany sahnada goýup, tomaşaçylaryň alkyşyny alan Allanazar Gurbanow häzir 88 ýaşynda.
Täzelikler » - 2018-10-26 22:04:17

Halypalar Juma Ýazmyradow, Myrat Nyýazow, Gurt Garýagdyýew, Işan Garaýew, Abdy Myradow, Penjiwar Ylýasow, Akjemal Omarowa, Berdimuhammet Ataýew, menden ...ýaş redaktorlar Amangeldi Sähedow, Akmyrat Baýlyýew, Kakow Durdyýew, welaýat habarçylary, ýurdumyza belli diktorlar Arap Gurbanow, Geldi Bäşiýew, Oguljahan Mämikowa, Baýram ...
Täzelikler » - 2019-11-08 18:35:13

Şuňa meňzeş wakalar diňe Myrat aga bilen bolman sahna ussatlaryň köpüsi bilen bolupdy. Gylyç Berdiýewlere günde günaşa diýen ýaly barardym....şa ýaly obrazlary döreden Bäşim Durdyýewi, ilkinji türkmen režissýory Allanazar Gurbanow hakda da ilkinji seslenenleriň biri.
Täzelikler » - 2018-10-13 14:41:20

Päklener hem myrat tapar, Derwezeden geçip giden. Kämillige golun ýapar Hem dünýäni açyp gider. Bu Derweze geçmişini Köñülleriñ derñemesi....hanymyz. Dünýä bagt buşlap dursun, Nur saçsyn şöhrat şanymyz! Atadurdy GURBANOW. # edebiyatwesungat 2000
Täzelikler » - 2019-06-14 10:32:08

...huşundaky (Han jyn, Bäşim däli, Myrat gekgaw we ş.m.) haýsydyr bir alamaty görkezýän sözi, lakamy goşulyp ulanylypdyr. Kähalatlarda onuň lakamy ýa da tahallusy (Jüneýit ...dikip bermek onuň ata enesiniň ýerine ýetirmeli borjy bolupdyr. Handurdy GURBANOW, Aýna GURBANGULYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-01-05 22:32:45

...Şatlyk Halykow, Bägül Halykowa, Handurdy Gurbanow, Guwanç Söýünow ýaly talyp ýoldaşlarymyz bolup tolgunyşymyzy ýatlanymda, häli häzirlerem üýtgeşik bir duýgulary başdan geçirýärin....sungat äleminde täze täze menzilleri aşmak her birimize miýesser etsin. Myrat HUDAÝGULYÝEW.
Täzelikler » - 2023-08-30 22:03:09

...goşulmasy bilen, ýagny Döwlet aga, Myrat akga, Ejeş eje, Maral apa, diýen ýaly sözler bilen ýüzlenipdirler. Türkmen maşgalasynda önüp ösýän çaganyň häsiýeti şol maşgalanyň terbiýesi, ...öýüň hormatly myhmanyna, käwagtlar çaganyň göbegenesine dakmaga rugsat berlipdir. Handurdy GURBANOW, Aýna GURBANGULYÝEWA. [1]. Овезбердыев К.
Täzelikler » - 2020-07-01 16:56:52

Ata Myrat mugallymyň şägirdi. Dogumlysyran ýigdekçäniň pert pert jogabyna Artykgül bialaç ýylgyrdy. Hekgeren oglanyň ýylçyr ýüzüne ýene bir ýola seretdi....şahyr (ol şol döwürde Aşgabadyň kazysy eken – D.H.) Mämmet Gurbanow ýaly hatly sowatly türkmenler bar ...
Täzelikler » - 2020-02-05 12:01:12


1 2 »