Результаты 1-15 из 15 по запросу Nejep Baýat

ZOMBI

Ýetip barýarkam öňümden zombi çykdy. Ýerden çykan ýaly peýda boldy.
- Sen üns bermediň, zombi ýuwaşjadan ýöräp geldi. Hyýal sürip ýörşüň şu bolsa ýerden köp zat çykar.
Süňklek elini galgadyp bir şahadatnama görkezdi. Bir ýetginjegiň agras bolmaga dyrjaşýan suratyndan başga zady saýgaryp ýetişmänkäm ýygnady.
- Bu näme?
- Udastwrenýe, göreňokmy, körmüñ?
- Hawa, näme boldy?
- Zalupaňy bilýäňmi?
- Ýok.
- Gapdallykgan ýöremek ...

DEPEGÖZ

Bir el jaňsagady öçürýär. Bu el meňki däl. Näzik hem has ak.
Gözüm çala açylýar. Gabaklaryň arasyndaky çyzyga stoluň bir çeti, üstünde Stewensondan bir kitap, gapdalyndaky küldandan hüžžerip duran çilim galyndylary sygýar. Ýene gözümi ýumýan.
- Rejepbaý mollaň ogly - biri maňa seslenýän ýaly. Rejepbaý mollany ýatlaýan. Dädem nähili gowy adamdy, pahyr. Aý oňam gözleri kä wagt ýeserje ýyldyraýmasy bardy. Ha-ha. Toba. Sorry, däde.
Hudaýýolyda molla dädem ýo...
Täzelikler » Hekaýalar - 12.09.2022

ADAM OGULLARY

Iliň heleýine göz gyzdyrmaly däldigini biriniň başga birine aýtmagy gerekmi?!
Bilemok, ýöne maňa-ha aýtdylar. Ýöne diňlemedim. Ol gaty owadan, şelaýyndy. Elime aýlap öçürdi. Menem jaň etdim. Ol süýnüp-sarkyp, näz edip gürläp ugransoň, nädip erkim elden gidenini, haçan oňa duşuşmak üçin ýalbaryp ugranymy bilemogam. Arasynda kä ýarym, onuň bir öýüň maşgalasydygy ýadyma düşýärem weli, aý owarram, meniň dürs bolanym bilen dünýe düzeljekmaý diýýän.
- Gijäň ýar...
Täzelikler » Hekaýalar - 20.08.2022

ÖLI

Duralga ýetip barýarka öldi. Ýöne munuň üçin säginmäge wagty ýokdy, sebäbi, awtobus eýýäm duralgada, sürüji diňe ylgaşlap gelýänler üçin säginýär. Hyýrsyz nazarlaryň, arzan atyr yslarynyň, wampirler ýaly yranjyraşyp duran ynsan bedenleriniň arasyna sümülip, rahadyrak bir ýerde durup bilen wagty özüni öňkülerden has ýeňil duýýanyny, ýa-da özüniň barlygyna ähmiýet bermeýänligini aňşyrardy. Gabadyndaky oturgyçda oturan, ýöne oturgyja has uly gelýän göwresi ep-esli daşa çykyp duran ...
Täzelikler » Hekaýalar - 27.05.2022

ÝEÑIŞ GUTLAGY

Deil Karneginiň (ýa-da başga biridir) bir sözi ýadyma düşýär: “Uzak Çyn-Maçynda 100-200 adamyň bir heläkçilikde ölendigini eştdim. Gynandym, ýöne meni ýaňyrak ary çakypdy, şoň awusy has ýiti“.
Faşizm, totalitarizm, Gitler, Stalin, Lebensraum, Supergüýç bolmak... bular barada biz bu gün pikir edýäris. Çünki mümkinçiligmiz bar. Ýöne o güniň halkynda  ýokdy. Halk ýeňmek ýa da ýeňilmegem däl, söweşiň tamamlanmagyny isleýärdi.belli bir derejede söw...

Täzelikler » Gutlaglar - 09.05.2020

HEKAÝA

Meň uka gidenimden peýdalanan ruhum silkinip, ömür razy bolmadyk şu bedenden çykdy-da, gapa ýöneldi. Gapa ýetiberende, kinolaň gahrymanlarynyň söýgülisini terk edende edişi ýaly, bir pursat durdy, yzyna gelip, başujumda oturdy. Höwessiz synlady:
– Mysalaň gursun! Gel-gel, şu bedende bolaýmalymy men?!
Ýoknasyz ýyrşaryp ýatyryn.
– Ýok-laý, men gahryman bir serkerde bolmaly. Dünýäni zulumdan halas eden, eýýamlary üýtgeden…
Elini arka...

Täzelikler » Hekaýalar - 01.05.2020

GÖKBÖRINIÑ ÝAÑY

Inçe bil, gara saçdan däl, uzak, sowuk, gara gije,
Ylhamym uzyn ulan gökböriniň sesindendir.
Haýbatyn ýitirer munda urlyp sowutlara, gije
Bu ýigitleň är ýüregi şir peleňi kemsindirer.

Oýun oglana ýagşy, çyn ataň zamanydyr
Dünýä bize döwüş ýeri, panydyr derwüşlere
Ataň beýik Turany has ogluň armanydyr,
Är ýürekd...
Täzelikler » Goşgular - 16.09.2019

Nejep BAÝAT.

Nejep BAÝAT.
Täzelikler » - 2024-03-01 09:47:56

...de “Saňa bir zada bolýa”… Nejep BAÝAT.

Nejep BAÝAT.
Täzelikler » - 2020-05-09 15:35:15

...ýaly çep dyzy ýamaly oglanjyk… Nejep BAÝAT.

Nejep BAÝAT.
Täzelikler » - 2020-05-01 13:58:06

...Hemra», «Hüýrlukga − Hemra», «Şasenem − Garyp», «Nejep oglan» tüýs halky dessanlary ýatladýar. Ondaky wakalaryň beýan edilşi, şygyrlarynyň görnüşiniň mililligi türkmen bagşyçylyk dessançylyk däpleriniň önümidigini görkezýär....Gorkut ata» şadessanyny göçürijiler, aýdyjylar başynda «Resul aleýhyssalam zamanyna ýakyn baýat boýundan Gorkut ata diýrler bir ...
Täzelikler » - 2018-10-08 10:54:01

Hormatly okyjylar, «Nejep oglan», «Saýatly − Hemra», «Asly − Kerem» kimin dessanlarymyzda wakalaryň Azerbaýjanyň, Ermenistanyň ýerlerinde bolup geçýändiginden habarlysyňyz. Bu ýagdaýlar hem ol ýurtlarda ...gürrüňimizi dowam etdiribersegem bolýar. Epos başlananda hem «Resulaleýhyssalam zamanyna ýakyn baýat (Türkmen taýpalarynyň biri) boýundan Gorkut ...
Täzelikler » - 2024-03-19 17:58:32