Результаты 1-20 из 121 по запросу Nobatguly Rejebow

EKSPROMT

Çyda!
Sygyn-da çyna,
Bagryňy ez, çyda,
Şygryňy ýaz, çyda,
Çytyl-da, çyda,
Çygyl-da, çyda,
Täzelik däl dünýäň myjabaty-da,
Urşy-da, hyrşy-da...
dönüp gyr-jyna
Geçersiň bu dünýäň içinden senem.
Çyda!
Bolgusyz şahyrlar bolupdyr öňem,
Bolarlar ýenem!

SEN BEÝIK

Sen jedel edýärsiň men beýik diýip,
Misli lälik çaga,
Tekepbir gende.
Herimiz bir ýanna mü...
Täzelikler » Goşgular - 19.10.2023

LATYN DILI

Latyn dili
gadym —
gara daglar deý,
Ilkidurmuş eýýamdan,
Gowaklardan alyp gaýdýar ol kökün.
Latyn dili huwwalady, aglady,
Şygyr ýazdy, söýdi, eýledi höküm.
Latyn dili — gadymy,
Emma welin aňmady,
Dile pyçak çekip biljek ganymy.

Ogullaryň taşlaýşy deý atasyn,
Obaň taşlaýşy deý gabrystanyny,
Taşlap Plininiň kiçi-ulu...
Täzelikler » Goşgular - 19.10.2023

ÖZÜŇDEN GÖZLE

Eger söýgiň köýen bolsa elenme,
Gam-gussa-da senden alysda galsyn.
Oýlanyp gör, dostum, ýeri gelende,
Belkem, sen söýgiňe mynasyp dälsiň.

Düýn Leýli deý söýen bolsa ol eger
Gyzlyk ejabynyň çäginden geçip,
Niçik bu gün öz bagtyny terk eder,
Söýgüsinden geçip
Hem senden geçip.

Biwepa saýma sen,
saýma bigäne,
Ýazga...
Täzelikler » Goşgular - 20.02.2023

ÝAŞA

Baýlygyň bil älem içre barlygyň,
Ýakyn-ýadyň bile il bolup ýaşa!
Darykdym men bilip dünýäň darlygyn,
Dünýede dünýe deý giň bolup ýaşa!

Başyn nä gowgaýa salyp pelegiň,
Ýaşan mert türkmendir seniň pederiň.
Eyer — tagtyň, döwletiňdir bedewiň,
Oguz handan gaýdan ýol bolup ýaşa!

Gurt oglusyň! — Azmy, duşmany gurduň?
Borjuň näme? — Ony ynsa...
Täzelikler » Goşgular - 17.02.2023

IŞLE ÝÜREK, EGER ÝAŞASYŇ GELSE...

Ir garradym,
özümden ir garradym,
Ir sanadym saçyň-sakgalyň agyn.
Hamrak saýdym dünýäň gussa gamlaryn
Oýnaýjak,
okaýjak,
ýaşaýjak çagym.

Mazmunymy aýdyp ýetişmen öýdüp,
Mydama ömrüme heder syzdym men.
Söýlüp-söýüp,
ýigrenilip-ýigrenip
Kän okalan kitap kimin tozdum men.

Şeýdip tozýar ýo...
Täzelikler » Goşgular - 16.02.2023

DOST

Meniñ bir dostum bar, dostlaryñ dosty!
Men dostumy janymdan-da eý görýän.
Sebäp ondan dostlañ serweri ýokdur,
Ol islese,
Meýlis gurýan,
Toý berýän.
Islese jylawyn boýnuna orap,
Alan galañ özüñki diýip goýberýän!
Dostlarymyñ içinde ýeke-tägim ol,
Howaly başymda tylla täjim ol,
Gähi-gähi ony eljiredýärin,
Gähi-gähi ony lälimsiredýän.
Tug kimin göterip göwnüni onuñ,
Diýenim bir,
Diýme...
Täzelikler » Goşgular - 23.01.2023

GÜLMÄBILSEŇ GÜLME!

(Kärdeşimiz hakda söhbet)

Onuň köwşüni süýräp barmadyk obasy, görmedik posýology, gapysyny kakmadyk edarasy, girmedik naharhanasy, ýatmadyk myhmanhanasy, münmedik ulagy ýokdur. Bütin ömrüne ýazan esasy žanry ― feleton. Şony ol goşgy bilenem, kyssa bilenem, hatda krossword bilenem ýazyp gördi. Feleton ýazmagyň hyllalla zamanalary gypynç etmezden ýazdy. Durgunlyk döwründe, ähli kemçiliklerimizi ýuwup-ýylmaýan döwrümizde ol ýüzlerçe batyrgaý felet...

BÄŞLIK

Gijöýlänler men ýene,
Mekdepden gaýdyp geldim.
Itim öňümden çykdy,
— Näçelik aldyň? diýip,

"Bäşlik" diýip, pert aýtdym,
Edil öňünde öýüň.
Itim diýdi ýalmanyp,
— Getir, ýalap göreýin?

Agageldi ALLANAZAROW

IKI GÜJÜK

Çekeleşip daşarda
Oýnaýar iki güjük.
Olaň biri ullakan,
Beýlekisi ...
Täzelikler » Goşgular - 22.12.2022

ÝÜREGIME

Ýüregim, ýok günä mende,
Beýdip alma meniň hezlim.
Dünýä saňa ýerleşende
Sen giň dünýä ýerleşmezmiň?

Gujagymda göterdim men
Seni ylla bäbejik deý.
Seni diňdirip biler men
Näm edip heý, näm edip heý!?

Kişşik, kişşik bäbejigim:
Söýgi ýüzün sowsa eger
Ýaşar ýörär adam ogly,
Diňe ýetim galar jiger.

Meniň bag...
Täzelikler » Goşgular - 22.12.2022

GELEN GEÇER!

Gelen geçer!
Dünýä nähili ýöntem!
Gelen geçer ömrün goýup hummara.
Bu gün orny törden,
ertesi görden
Birigün lukma bor ýowuz hundara.
Emma pana gelenler baky gelen ýalydyr,
Ölüm ýalan ýalydyr!
Her kes dünýäň eýesi!
Her kim ýygyp düýrendir tapan-tupan malyny,
Gaznasyna basandyr binýat tutup ebedi.

Munda her kim ýaşajak!...
Täzelikler » Goşgular - 21.12.2022

ZEHIN TERJIMÄNI SUNGATA ÖWÜRÝÄR

“Biziň sowalnamamyzyň” şu gezekki sanynda halypa şahyr, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejepow okyjylar bilen terjimeçilik sungaty, onuň ähmiýeti hem-de bu ugurda kämilleşmegiň ýollary baradaky pikirlerini paýlaşýar. Türkmen edebiýatynyň şygryýet äleminde öz yzy, öz äheňi, özboluşly liriki dünýäsi bilen halkyň sşýgüsini gazanan şahyryň eserleriniň gory-da ep-esli bar. Nobatguly aga terjimeeçiligi sungat derejesine g...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 06.12.2022

DAGLAR

Daglar,
daş ykbally daglar,
ýalaňaç daglar,
Bagry bilen gatan ykbalyňyz keç.
Siz iliň derdine ýüregin daglan,
Şahyryň ýalaňaç ýüregne meňzeş.

Bulutlaryň mesgenidir gerşiňiz,
Ýelem depäňizde haýal-ýagallar.
Ýere ýagyş ýagsa — gardyr durşuňyz,
Ýere gyraw düşse, size ýagar gar.

Diňe tomus çözüp siziň doňuňyz,
Göm-gök buzd...
Täzelikler » Goşgular - 03.12.2022

GÜNDOGAR ŞAHYRY

Şahyryň gadyryn bilýär musulman,
Gündogar şahyryň gadyryn bilýär.
Seždegäh edinip şahyr guburyn
Mukaddes mazary arzylap gelýär.

Şahyr — Gündogarda — ruhuň pitnesi,
Şahyr — Gündogarda — Allaň hikmeti.
Ýöne ýere däldir gan içen şalaň
Gelip-gelip bir şahyra bitmesi.

Gündogarda şahyr şygry
pentdir pent,
Doga barabardyr —...
Täzelikler » Goşgular - 01.12.2022

HIJRAN

Gujagymda elwan daň kibi çabrap,
Gursagymda ýalbyraýaň ýaň kibi.
Men söýenem bolsam bagrymy daglap,
Beýle eziz görmändirin hiç kimi.

Sen gidersiň,
galaryn men ezýetde,
Ýyllar geçer, aýlar-günler aýlanyp,
Söýgem, gaýgam bolar ýene, elbetde,
Emma gaýdyp bolmaz beýle aýralyk.

Nobatguly REJEBOW.
Täzelikler » Goşgular - 12.11.2022

Üçünji söhbet: «HER ÄŞÝADAN ÝAR SYPATYN DERS ALDYM»

OSMAN ÖDE: — Geçen söhbedimizde dünýäniň öňünde duran global kataklizmler, problemalar barada gürrüň edip, geçmişde bolup geçen taryhy wakalara ýüzlenip, kasasyň kyýamata galmaýandygyna gepi diredik. Dünýäde akyl-paýhas bilen ýaradylan ynsan, etmişleri üçin ir jogap berýär, giç jogap berýär, ýöne gürrüňsiz haklaşyk bolýar diýen netijä geldik. Akylly-başly adamzat bolsa ýere güýe düşen ýaly edip barýar. Arassa suw oňa azlyk edýär, t...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 15.09.2022

NOBATGULY: — Beýik ynam kimde bolýar.
Ýetmiş ýylda SSSR-de näçe kinofilm, näçe roman, powest, drama eserleri döredildi. Kommunistleriň mertlik bilen ölümini suratlandyrmadyk beýik sowet romany, kinosy ýokdur. Hut biziň bilen bile işleýän kommunist ýoldaşlarymyz hem olaryň kommunistligine dil ýetirseň seniň bilen ölüşmäge taýyndy. Olaryň her biri kommunistik ideal üçin ölmäge taýýardy. Ahyry näme boldy? Kommunistik partiýanyň önümi, miwesi SSSR ýykyldy, kompartiýa dargadyldy. Hany aýt, ýek...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 10.09.2022

IKINJI SÖHBET: «ÇARH BU IŞE GUWANAR, BOLMAZ AHYRZAMANA»

OSMAN ÖDE: — Şol ufolog alymyň aýdyşyna görä, her ýylda Amerikanyň, Angliýanyň we Fransiýanyň döwlet liderleri gizlin duşuşyk geçirip, ufologlaryň, şaýatlaryň, alymlaryň maglumatlaryny, foto, kino, telewizion suratlary degşirip, gelmişekleri, öwrenýän ekenler. Ýagdaý ýyl-ýyldan çylşyrymlaşyp barýar. Ine, olar üýtgedip gurmagyň ilkinji döwründe M.S.Gorbaçýowy hem gaýry planetalylar, olar hakdaky real dokumentler bilen tanyşdyrýa...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 10.09.2022

ŞAHYR NOBATGULY REJEBOW BILEN SÖHBETDEŞLIK

BIRINJI SÖHBET: «NAMAZLYGA BAŞ GOÝMANAM, NAMAZLYKDAN ZYÝADAM SEN!»

OSMAN ÖDE: — Ynsan oglundan sen nirede, kimiň maşgalasynda, haçan doguljak diýip soralmaýar, diýmek, ene-ata, Watan, döwür bize ezelden ýazylan. Diýmek, Watan — takdyr! Dünýä kartasyna syn edip, Türkmenistany synlap, onuň kartadaky şekilinde, Hazar deňzine tumşugyny basyp duran äpet «öküzi» görüp bolýar. Biziň aslymyzyň oguzdygyny, «oguz» sözüniň hem öküzdigini ...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 04.09.2022

TOÝ GOŞGUSY

Eda bilen ýazlan gaşlara garap,
Emaý bilen süzlen gözlere garap
Söýgini görübem, duýubam bolýar,
Ýöne nämedigin diýip bolmaýar.
Ezizowa çenli Gomerden başlap,
Söýgi näme — ony hiç kim bilmeýär.

Söýgi mätäç däldir şahyryň dilne,
Söýgüde has şirin,
Has şeker dil bar,
Oňa diňe söýýän gözler düşünip,
Diňe söýýän gözler sözleşip bilýär.
Şol söýgi gepledi, gepledi şu gün,
Siz söýgini syla...
Täzelikler » Goşgular - 07.08.2022

GARAŞÝAN

Kümüşsow igdeler bürendi güle,
Şokolad ysyndan gandy ýürekler.
Seniň geleriňe dabara bile
Fontan ýaly çüwdürlip dur derekler.

Gyzgalaňly,
gozgalaňly garaşmak
Bireýýäm suw etdi sabyr-takady.
Çybynlaram dünýäň ähli giňligin,
Hem il-günüň peşehana gabady.

Diňe aşyklara galdy bu gije,
Aşyklara galdy gije, gül ýüzüm.
Seret, asmany däl,
aşyk ýüregmi
Çyzyp otlap gitdi süýnen ýyld...
Täzelikler » Goşgular - 02.08.2022


1 2 3 ... 6 7 »