Результаты 1-20 из 35 по запросу Nurgözel Bäşimowa

DEHISTAN

Türkmen halkynyň gojaman taryhynyň dowamynda toplan tejribesini, gadymy ýadygärliklerini Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talaplaryna laýyklykda hemmetaraplaýyn öwrenmek hem-de olary halka ýetirmek örän wajyp, gaýra goýulmasyz meseleleriň biridir.
2013-nji ýylda paýtagtymyz Aşgabatda Birleşen Milletler guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy bolan YUNESKO-nyň Ýüpek ýoluny Bütindünýä mirasynyň sanawyna teklip etmek baradaky Utgaýdyryjy Geňeşini...
Täzelikler » Taryhy ýerler - 05.11.2019

DAŞRABATDEPE

Daşrabatdepe Balkan welaýatynyň Balkanabat merkezi şäherinden 38 km demirgazyk-günbatarda, Jebel-Gyzylgaýa gara ýoluň ugrunda, Uly Balkan dagynyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýär. Daşrabatdepe ozal ylmy taýdan öwrenilmedik ýadygärlik bolup, gazuw-agtaryş işleriniň netijesindeony öwrenmek maksady bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh hem-de Arheologiýa we etnografiýa institutlarynyň ylmy işgärleri tarapyndan bu tema boýunça edebiýatlar we arhiw materiallary ...
Täzelikler » Taryhy ýerler - 05.11.2019

YSMAMYT ATA ÝADYGÄRLIGI

Taryh ylmyny ösdürmek barada uly tagallalar edilýär we gadymyýetiň ýadygärliklerini gorap saklamaga, olarda dikeldiş hem-de rejeleýiş işlerini geçirmeklige möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň millli mirasyny öwrenmekligiň, dünýa ýaýmaklygyň wajypdygy barada Hormatly Prezidentimiz şeýle belleýär: ”Millilige, ynsanperwerlige, ýagşylyga ýugrulan maddy-ruhy gymmatlyklarymyzy öwrenmek, dünýa ýaýmak, olara halkara ylmy jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek biziň esas...
Täzelikler » Taryhy ýerler - 05.11.2019

DAŞOGUZ WELAÝATYNDAKY TARYHY ÝADYGÄRLIKLERI REJELEMEK WE GORAP SAKLAMAKDA TYA-nyñ TARYH INSTITUTYNYÑ GOŞANDY

Türkmen taryh ylmyny ösdürmek barada uly tagallalar edilýär we gadymýetiň ýadygärliklerini gorap saklamaga olarda dikeldiş hem-de rejeleýiş işlerini geçirmeklige möhüm ähmiýet berilýär.
Beýik Galkynyşlar we täze özgertmeler zamanamyzda türkmen halkynyň iň täze taryhy döwri başlandy. Ýadygärlikleri rejelemek we gorap saklamak barada anyk teklipleri işläp, durmuşa gecirm...

OGUZ HAN - NESILBAŞYMYZ

Türkmen halkynyň taryhyna täze ylmy-watançylyk nukdaýnazardan garamak bilen, onda türkmenleriň geçen taryhy ýollary, guran döwletleri, döreden medeni gymmatlyklary, şol gymmatlyklaryň dünýä siwilizasiýasyndaky ornuny görkezmek taryhyň iň möhüm meselesidir.
Türkmenistanyň dünýä birleşigi tarapyndan ykrar edilen özygtyýarly, garaşsyz döwlet bolaly bär...

AK BUGDAÝLY ĄNEW

Häzirki döwürde ylmyň dürli ugurlarynda düýpli işler taryhy we medeni mirasymyza daýanmak esasynda alnyp barylýar. Turkmen halkynyň gojaman geçmişiniň dowamynda toplan taryhy tejribesini, nesillere galdyran ajaýyp maddy we medeni mirasyny, ruhy gymmatlyklaryny, däp-dessurlaryny täze Galkynyşlar zamanasynyň talaplaryna laýyklykda çuň we hemmetaraplaýyn öwrenmek hem-de olary halka ýetirmek örän wajyp meseleleriň biri bolup durýar.
Türkmen topragynda dörän gadym...

GÖKDEPE ETRABYNYÑ GADYMY ÝADYGÄRLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyny we medeni mirasyny häzirki zaman nukdaýnazaryndan çuňňur öwrenmek hem-de ony dünýä ýaýmak wezipesi ylym-bilim syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, ösüşiň täze basgançaklaryna barýan Garaşsyz ýurdumyzda milli medeniýete, sungata, milli mirasa uly üns berilýär we geljekgi nesillere ýetirmeklige ähli şertler döredilýär.
Türkmenistan siwilizasiýalaryň dö...

GORKUT ATA - RUHY ATAMYZDYR

Türkmen halkynyň gojaman taryhynyň dowamynda toplan tejribesini, täze Galkynyşlar we beýik Özgertmeler zamanasynyň talaplaryna laýyklykda hemmetaraplaýyn öwrenmek hem-de olary halka ýetirmek örän wajyp, gaýra goýulmasyz meseleleriň biridir.
Dünýä medeniýetiniň altyn hazynasyna girýän eserler ähli döwürleriň synagyndan geçip, öz çeperçilik gymmaty...

"DÜÝE MALYM - DÜNÝE MALYM"

Türkmenleriň häzirki zaman däp dessurlary müňýyllyklaryň dowamynda halkyň çylşyrymly durmuşyna ýugrulyp, kämilleşip, emma asyl manysyny ýitirmän gelen, edim-gylymlarydyr. Türkmenler taryhda dürli ösüşlere we pese düşüşlere sezewar bolan hem bolsalar, öz däp-dessurlaryny aýawly saklap gelen halkdyr.
Taryhdan bilşimiz ýaly, her bir halk dünýäniň medeni mirasyna öz mynasyp goşandyny goşýar. Gadymy türkmen halky hem dünä siwilizasiýasyna öz gymmatlyklar...

ҖЕЙТУН МЕДЕНИЕТИ

«Түркменистаның медени мирасы мүңлерче йыллардан гөзбаш алып гайдан юртларың хатарына гирйәр».
Сапармырат Түркменбашы


Нух заманының б. э. өңки VII–VI мүңйыллыклары археологлар тарапындан неолит я-да тәзе даш асырлары дийлип атландырыляр.
Бу дөвүрде Түркменистаның чәклеринде мөхүм тәзеликлер болуп гечйәр. Б. э. өңки VII–VI мүңйыллыкларың сепгидинде Меркези Азияда илкинҗи отурымлы, экеранчылык ве малдарчылык билен мешгул болуп башлана...

MEDENI MIRAS - EBEDI MIRAS

Beýik Galkynyşlar we täze özgertmeler zamanasynda taryhymyzy, milli medeniýetimizi öwrenmekde Hormatly Prezidentimiziň tagallasy Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen milletiniň taryhy-medeni mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we gaýtadan dikeltmek, şeýle-de taryhy galalary, depeleri, arheologiýa we binagärlik ýadygärliklerini dünýä jemgyýetçiligine äşgär etmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär.
Täze Galkynyş we beýik Özgertmeler zam...

«ДЕНЬ СВАДЬБЫ ДОЛЖЕНЬ БЫТЬ УДАЧНЫМ...»

Свадьба, и связанный с нею обряд, как в древности, так и в настоящее время считается одним из самых важных событий в жизни туркмен. К свадьбе готовились задолго до нее, а нередко годами.
В наши дни в век технологического прогресса и инноваций, туркмены сохранили свои давние традиции и обряды, связанные со свадебными церемониями, нарядами и также тщательно готовятся к свадьбе.
В наше время молодые сами знакомятся и между собой дог...

TÜRKMEN – PÄKISTAN GATNAŞYKLARYNYÑ GADYMY KÖKLERI

Täze Galkynyşlar we beýik özgertmeler zamanamyzda ýurdumyz dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän döwletler bilen hoşniýetli gatnaşyklary alyp barýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: "Türkmen halky adamzadyň gadymy döwürlerinden bäri dünýäniň medeni-ruhy, ykdysady ösüşine ummasyz goşant goşan halkdygy, millilige, ynsanperwerlige, ýagşylyga ýugrulan maddy-ruhy gymmatlyklarymyzy öwrenmek, dünýä ýaýmak, olara ...

ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ И ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ТУРКМЕН

Современные традиции и обряды, их колорит и самобытность, являющиеся сложной составляющей культурного наследия каждого народа, уходят своими корнями в предшествующее развитие. Исторически наследие туркменского народа в этом отношении привнесло свой собственный неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Туркменистан принадлежит к числу стран, культурное наследие которого насчитывает не одно тысячелетие. Несмотря на неравномерное ра...

TÜRKMENISTANYÑ IÑ GADYMY SUWARYŞ ULGAMLARY
    
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ylmyň dürli ugurlarynda düýpli işler taryha we medeni mirasymyza daýanmak esasynda alnyp barylýar. Çünki türkmen halkynyň gojaman geçmişiniň dowamynda toplan taryhy tejribesini, nesillere galdyran ajaýyp maddy we medeni mirasyny, ruhy gymmatlyklaryny, däp-dessurlaryny çuň we hemmetaraplaýyn öwrenmek hem-de olary halka ýetirmek örän wajyp meseleleriň biri bolu...


GADYMYÝETE BAGYŞLANAN ÖMÜR

Öz durmuşyny türkmen topragyndan üzňe görmedik alym-arheolog Wiktor Iwanowiç Sarianidi ömrüniň köp bölegini türkmen sährasynda, has takygy, Garagum çölünde, gadymy ýadygärlikleri öwrenmek üçin gazuw-agtaryş işlerini alyp barmak bilen geçirdi.

Wiktor Sarianidi 1929-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Daşkent şäherinde grek maşgalasynda dünýä inip, tä ýokary okuw mekdebini gutarýança, şol şäherde ýaşaýar. Onuň öz gürrüňlerinden çen tutsak, ol ýaşlykdan ýurid...


TARYHYŇ ÝANY

Häzirki döwürde ata-babalarymyz tarapyndan bize miras galdyrylan milli baýlyklarymyz bolan taryhy ýadygärliklerimizi öwrenmäge, olarda rejeleýiş, öňki durkuny dikeldiş işlerini geçirmäge hem-de täze nesle abat ýagdaýynda ýetirmäge, olar barada nesihat işlerini alyp barmaga giň ýol açyldy.

Diýarymyzyň islendik welaýatyny alyp görseň -de, binagärlik aýratynlyklary bilen tapawutlanýan meşhur taryhy ýadygärlikleri we aramgähleri görmek bolýar. Ol ýadygärliklere wagtyň...


TÜRKMEN AÝNA ÖNÜMÇILIGINIŇ TARYHYNDAN

Dünýä taryhynyň gatlaryna ösen medeniýetiň, sungatyň mekany bolup giren Türkmenistanyň gadymy ýadygärliklerinde geçirilýän arheologik gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze çykarylan taryhy tapyndylar ylmy esasda öwrenilýär. Bu tapyndylar şol döwürlerde senetçiligiň nä derejede ösendigini aýan edýär. Orta asyrlarda ösen senetleriň biri hem aýna önümçiligidir.

Arheologik maglumatlar we ýazuw çeşmeleri aýna senetçiliginiň önümçilik güýçler...


ÄNEWIÑ TARYHY BARADA KITAP

■ "Siwilizasiýanyñ bosagasyndaky Merkezi Aziýa obasy. Änewde (Türkmenistan) geçirilen gazuw-agtaryş işleri" ady bilen ABŞ-da çykan kitap barada

Oguz han Türkmen eýýamynyñ irki döwürleriniñ ýadygärlikleri baradaky maglumatlar R.Pampelliniñ ýolbaşçylygyndaky amerikan ekspedisiýasynyñ geçiren gazuw-agtaryş işlerinden we olaryñ netijeleri düýpli ylmy iş hökmünde çap edileninden soñ giñden ýaýrap başlady. Bu ylmy barlaglaryñ maglumatlary dünýä ylmy...

Bäşimowa we Köneürgenjiň ýadygärlikleri goramak baradaky Goraghanasynyň müdiri, rejeleýji işgärleri, gurluşykçy inžener, arhitektorlar, şeýle hem Ysmamyt ata gonamçylygynyň ymamyndan düzülen ...medresede rejeleýiş işlerini gelejekde dowam etdirmeklik göz öňünde tutulýar. Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň ...
Täzelikler » - 2019-11-05 18:03:15

Nurgözel BÄŞIMOWA.
Täzelikler » - 2019-11-05 17:59:36

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň baş ylmy işgäri.
Täzelikler » - 2019-04-02 20:31:37

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň esasy ylmy işgäri. # "Edebiýat we sungat", 09.12.2011 ý.
Täzelikler » - 2019-11-05 17:07:19

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň esasy ylmy işgäri.
Täzelikler » - 2019-11-05 16:38:07

Nurgözel BÄŞIMOWA, TÝA nyň Taryh institutynyň esasy ylmy işgäri, Sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty. # turkmenistan 2016
Täzelikler » - 2018-11-03 10:10:52

Nurgözel BÄŞIMOWA. # "Türkmenistan", 16.06.2011 ý.
Täzelikler » - 2024-03-19 17:48:14

Nurgözel BÄŞIMOWA, Ejegül MYRADOWA. # turkmenistan 2003
Täzelikler » - 2018-10-09 20:27:36

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň bölüm müdiri. # "Edebiýat we sungat", 14.07.11 ý.
Täzelikler » - 2019-11-05 17:40:00

Nurgözel BÄŞIMOWA, TYA nyň Taryh institutynyň Gadymy döwür taryhy bölüminiň müdiri, sungat öwreniş ylymlarynyň kandidaty.
Täzelikler » - 2019-11-05 17:29:23

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh instituty.
Täzelikler » - 2019-11-05 17:57:00

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-11-05 16:56:12

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň taryh institutynyň esasy ylmy işgäri. # turknenistan 2017
Täzelikler » - 2018-11-04 22:22:41

Nurgözel BÄŞIMOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyñ uly ylmy işgäri. # turkmenistan 2017
Täzelikler » - 2018-11-02 23:48:43

Nurgözel BÄŞIMOWA.
Täzelikler » - 2019-11-05 17:35:00

Nurgözel BÄŞIMOWA. # "Türkmenistan", 03.06.11 ý.
Täzelikler » - 2024-03-02 13:40:15


1 2 »