Результаты 1-20 из 89 по запросу Orazguly Annaýew

BAZAR

Dünýä bazaryna çykdym men bu gün,
Hyrydary bolup juda köp zadyň.
Gözläber,
saýlaber islegňe görä
Bardyr munda özi,
tapsaň bor adyn.
Aljakmy sen töläp ýoňsuz bahany
Taryh jümmüşinden gelen kitaby.
Ynha, datsaň şumerleriň şeraby,
Ýa-da faraonlaň gutaby,
Bu öwrümde satylyp dur daraklar,
Ýasalypdyr olar süňkünden piliň.
Hyrydar ...
Täzelikler » Goşgular - 19.10.2022

ORAZGULY ANNAÝEW

«Garagum» žurnalynyň bölüm müdiri, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Orazguly Annaýew 1946-njy ýylyň 18-nji awgustynda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Gadyrýap obasynda dünýä inýär. Şahyr O.Annaýew oba mekdebini tamamlap, 1964-1966-njy ýyllarda Baýramaly etrabynyň «Täze ýol» etrap gazetiniň habarçysy bolup işleýär. Soňra 1966-1971-nji ýyllarda Magtymguly adyndaky...

СТИХИ

"Bu dünýa göýä bir kerwensaraýdyr,
Gelen ýük ýazdyryp, geçip baradyr."
Magtymguly Pyragy

"Этот мир подобен караван-сараю,
В нем каждый постоялец не вечный—бренный."
Магтымгулы Пырагы


• YNANJYM

Watan,
Watanterki bolmak seň gujagyňda –
Dogmadyk çaga deý ene göwsünde.
Uly betbagtlyk,
ol uly günä,
Ýürekden asylan bir agyr künde.
Watan,
sen...
Täzelikler » Goşgular - 25.02.2022

TÜRKMENISTAN—ROWAÇLYGYŇ WATANY

"Pakyr menem, senden başga kimim bar,
Öz beren janyňa jebr etme, Jepbar!"
MAGTYMGULY


Bagtly ýurda Günem gelýär ýylgyryp,
Bagt paýyny alyp gelýär gapydan.
Hasyl bolar halkyň ähli arzuwy,
Täze ýeňşe belentlikler tapylar.
Türkmenistan—rowaçlygyň Watany!
Aýdyň boldy bagt daňynyň atany!

Bagtly bolup, dünýä inýär çagalar,
Güneşli Gün, nurly Aý deý meňziňiz.
...
Täzelikler » Goşgular - 25.02.2022

• Ýaşuly

Unudypdyr özem dakylan adyn
Ähli kişi diýýär oňa “Ýaşuly”.
Galan günün çaklamaga çalyşýar,
Bilenok yzynda galan ýaşyny.
Teselli tapmakçy bolýar
il-güne
Öz edip bilmeýän zadyny aýdyp.
Şonsy dogry,
bu okgunly akymda
Kimi saklap biljek dadyňy aýdyp.
Birmahallar jiger dilen jöwherli
Gözleri galypdyr bir sadyr suwda.
Birmahal at salyp,
alňasan gany
Giňelen damardan akýar asud...
Täzelikler » Goşgular - 25.02.2022

TÄZE ÝYL AGŞAMY ÝAZYLAN GOŞGY

Soñky ýaprak ýyl daragtyn terk etdi,
Dünýä indi garaşylan Täze ýyl.
Arzuw etdi bir-birege ynsanlar:
- Bagtyýar bol, oñat bolsun täleýiñ!

Bu pursat ýol bolsun bar öýke-kine,
Ýagtyldalyñ ýürekleriñ gijesin.
Arzuwlar toşaba öwrülsin bu gün,
Şerbet şiresinden agzyñ süýjesin.

Gazanan bar ýeñşim, ýalñyş ädimim, -
Bu gün yzda galan geçmişim bolar.
Ýöne, köne ýylym, unutsam seni, ...
Täzelikler » Goşgular - 04.01.2022

AK ARZUW

Dişledim gawunyň ýeke dilimin,
Duýdum bala batanyny dilimiň,
Bada kuwwatlanýar eken ýiligiň,
Türkmen topragyna gurbandan bolsam.

Gören bolsaň san ýetmeýän hezzetin,
Duýan bolsaň undulmaýan lezzetin,
Ajap binalardan doly gözýetim,
Şeýle binalary gurýandan bolsam.

Köp gören bar oňadyn hem erbedin,
Dadan kändir jerhedin hem şerbetin,
Bu gün bagta guşak seniň serhediň,
Onuň goragynda durý...

Täzelikler » Goşgular - 11.10.2021

OWARRAM

Eçil maňa eçilmedik zatlarňy,
Eçil maňa açylmajak zatlarňy,
Eçil azabyny ýowuz dowzahyň,
Ejir çeksem sen gazabyň gowzasyn
Sen çekinmän, bar aýbymy aýdyp ber,
Şeýdip maňa geçmişimi gaýdyp ber,
Bu günüme jinnek umyt galmasyn,
Kalbyma guý ähli ýigrenç közüňi,
Bolaýyn men bilmez ýaly özümi,
Seniň berjek bar jebriňe kaýyl men,
Ýer ýüzünden ýok bolmaga kaýyl men...

Ýöne özüm bilen alyp giderin.
...
Täzelikler » Goşgular - 01.05.2021

ŞAHYR ÝÜREGI

Şahyryñ ýüregi nähili bolýar?
Niçik bolýar şahyrlaryñ ýüregi?
Ölçäp bolarmyka onuñ göwrümin,
Şahyryñ ýüregi ulumy, kiçi?
Duýýarmyka derdini öz döwrüniñ,
Nähilikä şahyr ýüregniñ içi?
Oýanan wulkan deý lasyrdap durmy
Öz üstüne alyp synagyñ kynyn?
Ýa garalyp durmy sönen wulkan deý,
Ejiz bolandan soñ gaýnagy synyp?
Ýa-da dynyp
Eden arzuwlarnyñ ählijesinden,
Bilmän ýitgilerden indi aýñalyp,
Öz d...

Täzelikler » Poemalar - 10.07.2020

DÖWÜRNAMA

I.

Eziz diýar,
Dünýä gelip tapanym,
Gözüm açyp, elim serip toplanym,
Göbegimi señ göwsüñe sapanym,
Çybyk atly señ arkañda çapanym,
Eziz topragym,
Zeminim,
Bar zatdan ileri görýän ezizim!
Senden alýan ykbalymyñ gözbaşyn,
Seni wasp ederin,
goýaryn sarpa
Demim gelip gitse, dik bolsa başym.
Seniñ äpetligñi,
Seniñ ägirtligñi
Kim bilmez ülkäm?!
Sebäbi señ äpet ogullaryñ bar,...

Täzelikler » Poemalar - 18.06.2020

TUMAR

Kakasy Kambisiň hem ejesi Mandananyň ýanyna ýeten badyna Göreş öz ykbalynda bolup geçen wakalary olara gürrüň berdi. Özüni halas edenler — çopan Mitridat bilen onuň aýaly Sopakonuň atlaryny aýratyn mähir hem hoşallyk bilen ýatlady.
Özüni emdiren, kemala getiren çopanyň aýalyny öz ejesi hasaplaýandygyny aýtmakdan çekinmedi. Onuň adyny dilinden düşürmedi.
Ulular Göreşiň dogmanka hem dogan pursadyndan başlanan çylşyrymly ykbalyndan gudrata bagly netije çykaryp, onuñ...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.04.2020

■ WATAN

Men Watan hakynda gürleýän uly,
Özüm hakda söhbet açan wagtymda.
Duýýan men özümi — Watanyň guly,
Muny esasy zat diýýän bagtymda.
Özgerýäni üçin saklanyp bilýär,
Ähli zat üýtgedi,
artdy,
ösňedi.
Taryhy özgeriş ýöne ýerden däl,
Watanymyz öz-özünden ösmedi.
Gerek eken Arkadag deý Gahryman,
Agzybir halk, atalardan galan pent.
Bir aýlawda düşünýäris köp zada,
Watan, gerek däl ekeni erksiz ...
Täzelikler » Goşgular - 11.09.2019

SAÑA KÄN GARAŞDYM...

Saña kän garaşdym,
Juda kän garaşdym intizar bolup.
Nämedigñi añman iññän garaşdym,
Näbelli keşbiñe intizar bolup.
Soñra geleniñi bilmän garaşdym,
Bu gün duýdum:
giren ekeniñ kalba.
Ýüregim azaltdy howsalasyny,
Duýdum men özümi rahat, erkin.
Kynam bolsa ahwalyma düşünmek
Geler bu ýagdaýa iru-giç her kim.
Kalba gonar bakylykdan bir nyşan,
Bar duýgyñy gurşap alar kaýyllyk!
Ş...
Täzelikler » Goşgular - 11.07.2019

YKBAL ÝOLLARYNYÑ ÇATRYGYNDA

"Bu dünýä bir kerwensaraýdyr,
Gelen ýük ýazdyryp geçip baradyr".
Magtymguly.

■ YNANJYM

Watan,
Watanterki bolmak seň gujagyňda —
Dogmadyk çaga deý ene göwsünde.
Uly betbagtlyk,
ol uly günä,
Ýürekden asylan bir agyr künde.
Watan,
sen mukaddes düşündirerden,
Bolmaz seni söýmän jahanda ýaşap.
Bil sen,
irde-giçde gitmeli bolsa,
Men gidýän däldirin söýmek...

Täzelikler » Goşgular - 28.02.2019

Ўрозгули Аннаев (1946)

■ ЁДГОРЛИК ЁНИДА…

Бир она ёдгорлик пойига чўкди:    
Интизор кўзлари намли, армонли,
Дудоқлар титради, қуриб дармони,
Қоматин гўёки заминга тўкди.

Бутун-бор дунёси тош қотди оҳдай,
Яна хотиралар тинчлик бермади.
Мармар тошнинг совуқ юзи терлади, —
Унсиз фарёдлари янграган чоғда.

Ҳайкал — ёдгорликда унинг кўзлари… 
Фақат ёдгорликка аёндек дарди…<...

Täzelikler » Goşgular - 07.01.2019

DUÝDURYŞ

Sen bir çüýjagaz,
Sen bir posly çüý sen,
Ine, görersiñ,
Eger-de öz-özüñ kimdigiñ duýsañ,
Eñrär ýörersiñ!
Men çekij-ä,
Men çekiç!
Depäñe bir gezek doñdursam eger
Awunan ýerimiñ
Azabyny meniñ bilen deñ çekip,
Seniñ poslan kelläñ
Bedeniñ yzyndan agaja deger.
Umyt edýän
Saña sapak bolar bu ýagdaý, meger.
Mydama bir zady bilip goý özem,
Özün çekiç saýýan her hili çekiç
Durmaz, asla seni...

Täzelikler » Goşgular - 30.10.2018

KEPJEBAŞ

Köpbilmişligiň çoçgara çolaşdyraýýan wagtlaram bolaýýar.
Bu waka altmyşynjy ýyllarda bolupdy. O döwürlerde ýolagçy otlularynyň kadaly gatnawy, häzirkiler ýaly hyzmat biziň hyýalymyza-da gelmezdi.
Demirýol menziline gelip saklanan otlynyň töweregine ýolagçylar ölen kyrkaýagyň daşyna garynjalaryň üýşüşi ýaly üýşdüler. Turdy topalaň, nämäň nämedigini biler ýaly...
Täzelikler » Hekaýalar - 14.10.2018

Orazguly ANNAÝEW

Gyzyl Çyra

Her sözüň öz aýdylmaly ýeri bar.
Obadaşym Sary bilen tomus dynç alyşdan soň okuwa, Aşgabada gitmekçi bolup otyrys. Mydama bolşy ýaly ähli zat dara-direlikde ediljek bolunýar. Sagadymyza zol seredýänem bolsak, diýen wagtymyz ýola düşäýip bilmedik. Ulag tapýançagam esli wagt geçdi. Haçan-da biz agyr goşgaplarymyzy /çemodanlarymyzy/ süýräp demirýol menziliniň ýanynda ulagdan düşenimizde biziň münmeli otlymyz ýerinden gozgandy. Gyssanyp, h...
Täzelikler » Hekaýalar - 13.09.2018

Orazguly ANNAÝEW

Dowamy

16.

Dörediji ýaşlar örän kyn, diýseň çylşyrymly synagdan geçmeli bolýarlar. Bu, hatda, öz ilkinji eserleriňi döretmekden, dörediji adam hökmünde özüňi yglan etmekden hem kyn synag. Ýaş şahyr hyjuwy, ylhamy, yhlasy bilen ýakylan otluçöp ýaly „paz“ edip alaw alýar, köp kişiniň ünsüni özüne çekýär, özboluşlylygy bilen käte köpleri haýran galdyrýar. Başlangyç şahyryň eserleri çap edilip başlanýar, ýaýlymlarda ýaňlanýar, käte bäsleşilkler...
Täzelikler » Edebi tankyt - 13.09.2018

Orazguly ANNAÝEW

Dowamy

11.

Elbetde, edebiýatda şaglap duran şa ýol bar, kenarlaryna haýbat atyp lummurdap akýan umumy akym bar. Köp kişiler dörediji adamyň, döredijilik adamynyň /döredijilik adamsynyň däl/, aýratynam ýaşlaryň hut şu çäkden çykman hereket etmegini isleýär, käte talap edýär. Ýoluň gyrasyna çykmaga, derýanyň kenaryndan aşmaga meýil edýän kişiniň derrew temegine kakyp, ýalňyş ýoldan barýandygyna ynandyrjak bolýarlar, sürä goşulmagyny isleýärle...
Täzelikler » Edebi tankyt - 13.09.2018

ru Ady: Girdap Awtor: Orazguly Annaýew Format: PDF Agramy: 4.29 mb Sahypa sany: 100 Dili: Türkmen (Kiril)
Kitaphana » PDF kitaplar - 2018-08-25 06:57:15

Orazguly Annaýew. Eý Hudaý! Niçiksi zamana boldy, Eýýäm geçip gidäýdimi on bir aý?! Kim bet işin taşlap imana geldi, Diýip maña: "...
Täzelikler » - 2023-07-08 20:27:48

Orazguly Annaýew ynkylapçy Merediň keşbini döretdi. Bu oýna tomaşa etmäge gelen pýessanyň awtory Aşyr Mämiliýew Annamuhammet Nutyýewde hakyky artistlik zehininiň bardygyny ...
Täzelikler » - 2020-04-10 07:42:24

...Gurbannazar Orazmyrat Gurdow, Ýuriý Rýabinin, Orazguly Annaýew, moskwaly şahyr Wasiliý Şabanow (onuň şoldugyny soň bilip galdym) dagy bilen girip, bir stoluň başynda oturdylar. Olar bizi görmediler.
Täzelikler » - 2019-06-03 11:53:15

Orazguly ANNAÝEW ▶ AHWALAT Öten agşam giç dolandym öýmüze, Aýlawly ýollardan öwrülip geldim. Çagalaryñ bary uka batypdyr, Garaşyp garaşyp ýatypdyr gelnim.
Täzelikler » - 2018-07-04 18:18:24

Orazguly ANNAÝEW ▶ OBAM Gyssanyp gidýärin seniñ ýanyña, Göýä saña tarap barýan ýol eññit. Obam bilen duşuşyga howlugyp, Ylgap gitmek maña bolupdyr ...
Täzelikler » - 2018-07-07 18:06:42

Orazguly ANNAÝEW ▶ ÝALÑYŞLYK (Degişme) Toý sähedin belle, ýarym Ähli zadym jem diýdim. Wah, men garşy däl le, diýdiñ, Ýöne, ynha, ejem, ...
Täzelikler » - 2022-10-19 12:17:04

Orazguly ANNAÝEW ▶ AWUNA GARAŞYP... Awuna garaşyp, Gizlenip ýatan Goşa sally gapan Öñden gurulgy Tisginip ýazdy da gysdy dişini.
Täzelikler » - 2018-06-18 10:03:43

ORAZGULY ANNAÝEW ▶ BU ZYNJYR... Bu zynjyr Meniñ üçin niýetlenen ozaldan. Has öñ ýasalypdyr Zynjyr, agaç maladan ýa azaldan.
Täzelikler » - 2018-07-11 03:37:25

Orazguly ANNAÝEW ▶ GYZGYNLYGYÑ ÇÄGI 36,0° Ynsan bedeniniñ ýylylygyny Saklap bormy elmydam bir kadada? Adaty adamlañ içinde ýaşap, Ýaşamasañ uzakda bir adada.
Täzelikler » - 2018-07-19 19:34:09

Orazguly ANNAÝEW ▶ ILKINJI SAPAK Gözi çyzylmadyk pişik çagasy ~ Entek kellesinem saklap bilenok. Galyp bilenok ol aýak üstüne, Emmäñ nirdelignem çaklap bilenok.
Täzelikler » - 2018-07-21 11:32:20

Orazguly ANNAÝEW Gyzyl Çyra Her sözüň öz aýdylmaly ýeri bar. Obadaşym Sary bilen tomus dynç alyşdan soň okuwa, Aşgabada gitmekçi bolup ...
Täzelikler » - 2018-09-13 15:41:05

Orazguly ANNAÝEW ▶ ÖMRÜMDE KÖP GEZEK... Ömrümde köp gezek satylyp gördüm, Ýöne heniz ynsan satyp görmedim. Göripleriñ didiwanly gözünden Ençe gezek jaýdar ...
Täzelikler » - 2018-07-09 12:30:00

Orazguly ANNAÝEW ▶ BIZ BIREK BIREKDEN... Biz birek birekden nämüçin doýgun, Biz birek birekden nämüçin bizar. Ejizlän mahalyñ sallansa boýnuñ, Diñe şonda ...
Täzelikler » - 2018-07-18 09:07:02

Orazguly ANNAÝEW ▶ SENIÑ ASLYÑ GUŞ BOLMALY... Seniñ aslyñ guş bolmaly adamzat, Seniñ didäñ belentlige intizar. Durmuş labyryndan çöken göwünem Asmana galmaga, ...
Täzelikler » - 2024-04-05 11:37:21

Orazguly ANNAÝEW ▶ EDARADA ONUÑ WEZIPESI BAR... Edarada onuñ wezipesi bar, Kabinetde alty bolup oturýar. Äkit diýlen zady äkidýär bada, Getir diýlen ...
Täzelikler » - 2018-08-11 10:14:14

Orazguly ANNAÝEW 1. Dünýäniň birligini, bütewiligini, ähli barlyklaryň biri biri bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny duýup, oňa doly düşünip bilmeýän şahyryň döreden eserleri ...
Täzelikler » - 2018-09-12 06:53:36

Orazguly ANNAÝEW Dowamy 6. Halypanyň borjy şägirdiniň döredijiligini bolşy ýaly kabul edip, onuň şol ülňüde ösmegine ýardam etmekdir.
Täzelikler » - 2018-09-13 06:06:38

Orazguly ANNAÝEW Dowamy 11. Elbetde, edebiýatda şaglap duran şa ýol bar, kenarlaryna haýbat atyp lummurdap akýan umumy akym bar.
Täzelikler » - 2018-09-13 06:15:19

Orazguly ANNAÝEW Dowamy 16. Dörediji ýaşlar örän kyn, diýseň çylşyrymly synagdan geçmeli bolýarlar. Bu, hatda, öz ilkinji eserleriňi döretmekden, dörediji adam ...
Täzelikler » - 2018-09-13 06:21:23


1 2 3 4 5 »