Результаты 1-20 из 37 по запросу Orazmyrat Myradow

KITAPDAKY ENE “SURATY”

Kär­de­şim, žurnalist Parahat Çerkezowa bilen bir ýola bolan söhbetdeşligimiz çeper eseriň gadyr-gymmatyna, ynsan durmuşyna ýetirýän täsirine syrykdy...
Şonda Parahat gelneje bu söhbedimize öz durmuşyndan mysal alyp, şeýle bir ýagdaýy gürrüň berdi: “Ýaşlyk döwürlerimiz Özbegistanda çap edilýän žurnallaryň birinden ýazyjy Ötgür Haşimowyň “Surat” atly kiçijek kyssasyny okadym...”.
Söhbetdeşim şu ýerde bu kyssanyň özüne güýçli täsir edenligini aýdyp...

ÝAMA DÜŞEN ÝÜREK

Mun­dan 10-12 ýyl ozal bir toý­da — ki­çeň­räk üýş­meleň­de ýa­şy seg­sen­den öten Der­ýa aga­nyň gür­rü­ňi­ne gu­lak asyp otur­mak mi­ýes­ser edip­di. Gö­zü­miň al­nyn­da geç­miş­den gür­rüň be­rip otu­ran ol go­ja hä­zir hy­ýa­lym­da tu­tuş bir heň­ňa­myň keş­bin­de jan­lan­ýar. Şun­ça wagt­dan soň ol pursa­dy ha­ky­dam­da ör-bo­ýu­na gal­dy­ran zat bol­sa baş­ga bir şa­hy­ryň söh­be­di bol­dy. Ol sö­zü­niň ara­syn­da kä­te göw­nede ýa­ma dü­şüp bil­jek­di­gi ba­r...

GÖRELDE. KITAP. TERBIÝE

Tak­sä mün­düm. Mü­ne­nim­de­nem te­le­fo­ny­my eli­me aldym-da, okap otu­ran ki­ta­by­my açyp, ba­şy­my gal­dyr­man oka­dym. Swet­la­na Alek­si­ýe­wi­çiň «Sink og­lan­lar» ki­ta­by­dy ol. Ha­ky­kat­dan-da, oňa bir gy­zaň­soň, ba­şy­ňy gal­dy­ra­syň gel­jek däl­di. Sü­rü­ji wag­tal-wag­tal yzy­ny gör­kez­ýän aý­nadan ga­ra­ýan eken. Öýe go­laý­lan uçur­la­rym ol il­kin­ji ge­zek söz gat­dy: «Oýun oý­na­ýaň­my, dost?!». «Ýok, ki­tap oka­ýan» di­ýip, oňa haý­sy...

PERIŞDELERIŇ PYŞYRDYSY

Dün­ýä bel­li te­le­ke­çi­le­riň bi­ri Mar­gu­lan Seý­sem­ba­ýew özü­niň iň­lis di­li­ni nä­dip öw­re­nen­di­gi­ni gür­rüň ber­ýär. Gö­züm komp­ýu­ter­de to­ma­şa edip otu­ran söh­bet­deş­li­gimde bol­sa-da, haý­ran gal­mak­dan ýa­ňa, ag­zym açy­lyp, äňim ýe­re de­gäý­jek bol­ýar. En­te­gem aşak­da­ky ga­taň­sy ýas­sygym eňe­gi­me di­re­lip, sak­laý­ýar. Gu­lak­la­rym hem hek­germek­den ýa­ňa, ös­gün sa­çy­my giz­läp du­ran pa­pa­gy­my galdy­ryp, aý­by­my açyp...

GELJEK ZAMAN IŞLIGI

Jyzlanyň sesi ýaly bir sese diň salyp, jyzlanyň ömri ýaly gysgajyk ynsan ömri barada oýlanyp otyryn. Uzakdan eşidilip başlan maşyn sesi ol sesi basmagy başarsa-da, meniň oýlarymy üýtgedip bilmedi. Maşyn öz sesini hem yzyna tirkäp ötüp gitdi. Oýlaryma indi jyzlanyň sesi ýaly ses kellämiň iç ýüzünden goşuldy...
Dek düýn ýalydy, Täze ýyly garşylanymyz. Bu ýyl eýýäm ýaňky geçip giden maşynyň sesi bilen birlikde deňämizden geçip barýar. Hormat goýýan ýazyjylary...
Täzelikler » Hekaýalar - 25.12.2019

«ALMA» AGAJYNYÑ ASTYNDA

Bu sözbaşydaky almanyň goşadyrnagyň içinde ýazylmagyna gysgaça düşündiriş berjek bolup göreýin. Ol agajyň miwesi togalaklygy bilen alma çalym edýär. Ýöne adam üçin iýmitlik däl. Guşlar, esasan, gögerçinler ýere gaçyp, ýarylan ýa-da ulagyň tigriniň astyna düşüp, mynjyran bolsa, ol agajyň miwesini (miwesiniň çigidini) işdämenlik bilen çokjalaýarlar. Aňan bolsaňyz gerek, oňa gepleşik dilinde «şişka» diýýäris. Garaz, «Şişka agajynyň astynda» diýen sözbaşyny goýsa...
Täzelikler » Hekaýalar - 19.12.2019

HÖWÜRTGEDÄKI ETENEJIK HEM GAHARJAÑGAŞLY

Kitap okap otyrdym (ýatyp okaýardym). Bir jümle zöwwe ýerimden galmaga sebäp boldy. «Totuguş gürlemegi başarsa-da, okap bilmeýär». Çapa taýýarlanylýan gazetiň sahypalaryny okap otyrkam işlemäge päsgel berýän totuguşlar göz öňüme geldi. Olar gürlemegi hem başaranoklar, ýagny «adamça» söhbet edip bilenoklar. Ýöne özara şeýlebir jürküldeşýärler welin, heý, goýaý. Okamagy başarmasalar-da, okaýan zadyňdan ünsüňi sowmaga ökde. Zeleleýaran olar. ...
Täzelikler » Hekaýalar - 19.12.2019

AGDARYLÝAN SAHYPALARYÑ TÄSIRI

Bir «başganyň sözüne» duş geldim: «Hiç bolmanda, sözleriň ýazylyş düzgünini bilmek üçin hem kitap okamaly».
Agdarylýan sahypalaryň owazyna diň salyp gördüňizmi?! Onuň owazyna düşünmek sözleriň dogry ýazylyşyna akyl ýetirmekden alynýan lezzetden has ýokary. Öň estrada aýdymlaryny diňläp ýören oglanlaryň biri bir ýola gojalaryň pendine eýerip (Sahy Jepbary diňlemek pendi), Sahy bagşyny diňläp başlandygyny, oňa düşünmegiň düşürýän täsirini nähili d...
Täzelikler » Hekaýalar - 12.12.2019

UNUDYLAN SES

Bu gün dynç günüdi. Ähli dynç günlerinde bolşy ýaly, bu günem teatrlarda belli aýdymçylaryñ konserti bardy. Menem çagalary ýanyma aldym-da "Hem-ä biraz gezelenç ederin, hemem aýdym diñläp, dynç alaryn" diýen niýet bilen şähere çykdym. Eslije gezelenç edip aýagyñ ýelini aldyk.
Ine, belli bagşylaryñ biriniñ konsert berýänligi barada bildiriş asylypdyr. Uly il bilet alyp dur, menem aldym. Itenek-çokanak bolup, çagalaryñ birini boýnuma mündürip, biriniñ elinden tutup...

SARWANYÑ SYRLY SARGYDY

Näme üçin men şu çaka çenli sarwanyň, ýagny düýe çopanynyň sargydyny kagyza geçirmekden ýaýdanyp gezdimkäm?! Belki-de, bu sarwanyň maňa hiç hili sargyt etmänligi üçindir! Şeýledir. Çünki sarwan maňa: «Düýä özüňi ýigrendirmegin!» diýip sargamandy. Emma men çagalykdan bäri düýe janawara nähak ýere sütem etmeli däldigi barada, düýäniň özüne edilen zulumy unutmaýanlygy barada, onuň soňunyň erbetlik bilen gutarýanlygy barada köp eşidipdim. Bu barada çeper eserlerd...
Täzelikler » Hekaýalar - 30.11.2019

AMANAT

Köp wagt bolandyr. Telewizorda «Näme? Nirede? Haçan?» diýen gepleşigi görenimde meni bir ýagdaý haýran galdyrypdy. Öňem ol gepleşigi görenimde haýran galýardym. «Janly ensiklopediýa» diýdirýän bilermenleriň tomaşaçylardan gelýän sowallary şänik döwen ýaly edişlerine haýran galýardym öň. Hatda olara öz ýanymdan gözüm gidip, «Aperin!» hem diýýärdim. Sebäbi «tegelek stoluň» başynda egele bolup oturyşlaryna, olar iň bir çylşyrymly sowallara hem, logika juda ökdeligi talap edýän, ...

SIZ ÖZÜÑIZ BARADA NÄHILI PIKIRDE BOLSAÑYZ, ŞONUÑ ÝALYSYÑYZ

Tabynlygymyzdakylaryň iş babatdaky çemeleşişleri — özümiziň işe çemeleşişimiziň aýnada şöhlelenmesidir. Şuny ýatda saklamak örän möhümdir: ata-enäniň psihologik ýörelgeleriniň çaganyň özüni alyp barşynda şöhlelenişi ýaly, artykmaç taraplarymyz hem, kemter gaýdýan taraplarymyz hem tabynlygymyzdakylaryň özlerini alyp baryşlarynda ýüze çykýandyr.
Entuziazm — üstünlikli adamlaryň umumy sypatydyr. Üns beren bolsaňyz, düka...
Täzelikler » Psihologiýa - 10.09.2019

OGLANJYK WE ONUÑ SAÝAWANY HEM-DE GURJAKLY BOLAN GYZJAGAZ BARADA KYSSA
    
Saňa aýtmaly bir sözüm bar. Men ony sözüň göni manysynda ýeke söz bilen hem aýdyp bilerdim: Ynam. Ýa-da iki söz bilen: YNAM — MANY. «Ynam gudratly güýçdür» diýip, üç sözde-de aýdyp bolar. Şahyr aýtmyşlaýyn: «Men pikirmi bir söz bilen aýdýarkam, Ol ýerde üç sözüň geregi näme?» diýen akyla eýerip, bu gürrüňiň nokadyny hem goýup bolar. Emma beýle edilse, bärden gaýd...

Täzelikler » Filosofiýa - 23.04.2019

DÜŞÜNIŞMEK
    
Bir kitapda-ha okapdym: bolgarlar ylalaşýandyklaryny aňlatjak bolanlarynda, başyny atmaga derek, kelle ýaýkaýarmyşynlar…
Bagşy diňläp oturyşyna, gaba telpekli kellesi bilen tükeniksizlik alamatyny (∞), ýagny, kese ýatan sekizligi yzygiderli ýazyp oturan gojanyň keşbi ýokarky maglumaty ýadyma saldy. Bu janköýerlik diňe bir sessiz, kese sekizlik ýazylmasy bilen aňladylman, eýsem, mahal-mahal «wah», «hymmm» diý...


AÝDAÝ, NÄME ÜÇIN?
    
Eý, gardaş, belki-de, sen meni tanaýan hem dälsiň, emma şu ýazgyny okap, meniň hut özüňe ýüzlenýändigimi duýansyň... Sebäbi men hem seniň hut şu pursatdaky halyňda bolup gördüm. Çünki biziň hemmämiz hem adam. Hany, aýt bakaly, hut şu pursat sen näme üçin bikär otyrsyň? Aýdaý, näme üçin? Seniň berjek jogabyňy özüňden özge eşitjek ýok. Sen bu ýazgyny hem häliden bäri nämä güýmenjegiňi bilmän, gazetden krossword gözläp, eýlesine-beýlesine garanyň...

Täzelikler » Filosofiýa - 20.03.2019

■ Iki dostuň kyssasy
    
Iki dost çöl içinden barýan ekenler. Birdenkä olaryň sözi azaşyp, biri beýlekisiniň dulugyna şarpyk çalypdyr. Mazaly awunsa-da, urlan kişi elem gaýtarmandyr, dilem ýarmandyr. Diňe çägäniň ýüzünde: «Şu gün iň gowy dostum meniň dulugyma şarpyk çaldy» diýip ýazypdyr. Olar ýollaryny dowam edip, esli ýöränsoňlar, bir kölüň üstünden barypdyrlar. Argynlykdan saplanmak, salkynlamak üçin, olar köle girip, suwa düşünipdirler. Ine, birden ...


RUBAGYNYÑ ÜÇÜNJI SETIRI
    
Bir gezek 7-8 ýaşlyja kiçijek çaga maňa sowal berdi: «Ýedi ýediň näçe?». Men: «Kyrk dokuz» diýip, oglankam ýat tutulan köpeltmek tablisasyny häzire çenli hem unutmandygyma, onuň hemişe maňa nepiniň degýändigine buýsanyp aýtdym. Emma bu gezek tersine boldy. Sebäbi çaga meniň werziş bolan pikir ýodamdan däl-de, bütinleý başga ýoldan tutdy. «Şonam bileňokmy?!» diýip, ol elindäki galam bilen ak kagyzyň ýüz...

Täzelikler » Filosofiýa - 18.03.2019

GÖZLERINDE AÝ GÖRÜNÝÄN OGLANJYK
    
Oglankak iň bir garaşylýan günleriň, gelmegine howlugylýan gijeleriň biri ýaremezan aýlanylýan gijedi. Garaşylan bir ýylyň, umuman, nädip geçip gidenligini känbir aňşyrmasaň hem Oraza aýynyň gelenligini buşlaýan täze Aýy görjek bolup, kybla tarapa garap duran pursadyň welin soňy gelmejek ýalydyr. Dagdan aşyp, garasyny saýlap gidibermelidir welin, Günem çekilen suratdaky ýaly, asyl-asyl bolup durandyr asmanda. Hamana diýersiň, ol ...


ERTIRIÑ IŞIGI / pikir ýöretme
    
Aforizmde şeýle diýilýär: «Düýn — seniň galan ömrüň ilkinji güni, ertir — galan ömrüň üçülenji güni». Ýeri, men bu sözleri nireden okaýypdyryn?! Bir enaýy halym bardy. Öň men öz monolojygym bilen gümra bolar oturardym. Indi welin, ine, galdym bir derde. Ol monologlarym hem indi dialoglara öwrülip barýar. Söhbetdeşim hem anyk keşbe aýlanyp barýan Onuň Alyjenaby Aforizmler.
«Düýn sen «Er...

Täzelikler » Sözler - 20.02.2019

Orazmyrat Myradow Orazmyrat Myradow

Rus dilinden terjime eden Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-03-18 10:47:40

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-12-08 21:54:10

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-10-05 21:20:06

Orazmyrat MYRADOW, «Nesil».
Täzelikler » - 2019-02-20 03:24:02

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-11-30 13:08:31

» Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-12-19 16:52:13

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-03-18 10:43:53

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-03-07 00:02:53

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-04-23 15:36:03

» Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-03-20 13:31:36

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-03-30 19:28:25

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-12-25 19:16:38

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-12-12 17:44:10

Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-12-19 17:02:35

Terjime eden: Orazmyrat MYRADOW.
Täzelikler » - 2019-09-10 13:55:33

Orazmyrat agaň (O.Myradow) 34 ýaşy mynasybetli telefonda ugradan SMS gutlagym Men bagtly diýmegiň hajaty näme?! Bagt diýip gapjagyň aladaň bolsa.

...Begenjow, kiçi unter serkerde Mawy Myradow, wahmistr Alladurdy Abdyllaýew, ober ýunker Gyşşyk Kazyýew, ýunker Daňatar Artykow, atly esgerler Baýgeldi Kössekow, Baýramaly Nepesow, Allanur Öweznyýazow, Kelhan ...Oraznyýaz Atanyýaz ogly, Gowşut Öwez ogly, Ýarsähet Çaryýar ogly, Ata Orazmyrat ogly, Çüri Baýramsähet ogly, Orazmyrat ...
Täzelikler » - 2018-12-14 22:38:17


1 2 »