Результаты 1-17 из 17 по запросу Orazpolat Ekäýew

JELALEDDIN MEÑBURNY WATAN GORAGYNDA

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow:
“... bu ýerde Çingiz hanyň goşunlaryna garşy göreşijileriň esasy daýanjy bolupdyr [1,255 s.].”
1043-nji ýylda doganlar Muhammet Togrul beg bilen Dawut Çagry beg Horezmi eýeländen soň Horezm tabyn döwlet hökmünde Türkmenleriň Seljukly döwletiniň düzüminde bolýar. ...

MARYDA SENETÇILIK WE SÖWDA

Gadymy Mary Ahameniler döwründen başlap, mongollaryñ wagşyçylyklaryna çenli aralykda gadymy Gündogarda meşhur bolupdyr. Mary senetçilik we söwda merkezleriniñ biri bolup, ol Eýrany, Orta Aziýany, Gündogar Türküstany, Hytaýy baglanyşdyrýan gadymy kerwen ýollarynyñ kesişýän ýerinde ýerleşipdir. Hytaýdan Ýewropa gidilýän ýol hem şu ýerden geçipdir. Biz Marynyñ antik döwründäki ösüşine ýörite seretmekçi däl. Senetçilik önümçiliginiñ uly merkezi bolan orta asyr...

MARYNYÑ BINAGÄRÇILIK ÝADYGÄRLIKLERI

Mary welaýatynda neolit, bürünç, antik we orta asyrlar döwrüne degişli köp sanly ýadygärlikler bar. Biz saklanyp galan binagärçilik ýadygärlikleri barada gürrüñ bermekçi.

■ ULY GYZGALA (VI-VII asyrlar)

Gäwürgalanyñ günbatar tarapynda beýik platformanyñ üstünde ýerleşýär. Onuñ ägirt diwarlary ýarym sütünler ㅡ ''gofralar'' : uzyn tarapy 22 ýarym sütün we gysga tarapy 18 sütün bilen bezelipdir. Hatda gala ýykylan ýagdaýynda ...

ABULHASAN ALY IBN MUSA RYZANYÑ MÜBÄREK GADAMY TÜRKMEN TOPRAGYNDA

Abul Hasan Aly ibn Musa Ryza 766-njy ýylda Medinede eneden bolýar. Bu beýik alym ömrüni yslam ylahyýet ylmyna bagyşlapdyr we ylmyň dürli ugurlaryndan şägirtler taýýarlapdyr. Akyldar türkmenleriň arasynda «Ymam Ryza», «Gyzyl Ymam» atlary bilen meşhurdyr. Ol Muhammet pygamberiň Patma gyzy bilen doganoglany hezreti Alynyň bilelikdaki neslinden bolup, 12 ymamyň sekizinjisidir. Hezreti ymam Ryza 35 ýyllap kakasy Musa al-Kaz...

METE HAN WE ATILLA

Taryhy Hytaý ýazuw çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, taryhda Beýik Hun döwleti uly yz galdyrypdyr. Orhon we Selenga derýalarynyň boýlarynda ýaşan hunlar miladydan öňki IV ýüzýyllykda güýçli döwlet bolup ýetişýär.
Hunlara gadymy Hytaý ýazuw çeşmelerinde “Hsiung-nu” diýlip görkezilen hem bolsa, sogdy we günbatar ýurtlarynyň ýazuw çeşmelerinde “hun” görnüşin...

BAÝRAM HAN TÜRKMEN HAKYNDA

XVI asyrda dünýäde jemgyýet ösüşi ugrunda Gündogar we Günbataryñ arasyndaky ýaryş özüniñ aýgytly döwrüni başdan geçirýärdi. Gündogar gadymy beýikligini saklamak üçin harby ýeñişler ýaly serişdelere daýanýan bolsa, Günbatar tilsime, heniz barlanmadyk dünýäniñ syrly we düýpsüz baýlyklary bilen gyzyklanýardy. Gündogarda şol ýaryşyñ esasy ganatlarynyñ biri H...

Великий сын туркменского и индийского народов

▶ ХАН ВСЕХ ХАНОВ БАЙРАМ ХАН

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов:

"Заслуга происходившего из туркменского племени Гарагоюнли хана всех ханов Байрам хана и его сына Абдурахим хана в укреплении и процветании империи Великих Моголов безмерна. Вышедший из народа великий полководец и поэт Байрам хан Туркмен свершил большие дела силой пера и слова, был защитником интересов народа и справедливости. ...

TÜRKMEN WE HINDI HALKLARYNYÑ BEÝIK OGLY HANLAR HANY BAÝRAM HAN

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Garagoýunly türkmenlerinden gelip çykan hanlar hany Baýram hanyň, onuň ogly Abdyrahym hanyň Beýik Mogollar şadöwletiniň berkemeginde we gülläp ösmeginde bitiren hyzmaty çäksizdir. Halkyň jümmüşinden çykan beýik serkerde şahyr Baýram han Türkmen galamyň we kelamyň güýji bilen uly işleri bitiripdir, halk bähbidiniň hem-de adalatyň goragçysy bolupdyr....

Türkmen taryhçysy Orazpolat Ekäýew hem Selaheddin Eýýubynyñ türkmenleriñ salyr taýpasynyñ gurt tiresindendigini öz işlerinde subut edýär. Orazpolat Ekäýewiñ delilini, ýagny, Selaheddin Eýýubynyñ salyrlaryñ ...
Täzelikler » - 2024-04-08 16:52:06

Taryhçy Orazpolat Ekäýew onuň kakasy Şady Eýýubynyň Zeňňi türkmenleriniň atabegliginde serkerdebaşy bolandygyny, onuň salyr türkmenleriniň gurt tiresindendigini ýazýar.
Täzelikler » - 2024-03-22 06:33:02

Ýazmyrat MÄMMEDIÝEW, Orazpolat EKÄÝEW BAHARLY. # galkynys 2004
Täzelikler » - 2024-03-23 07:03:02

Orazpolat EKÄÝEW, Öwez GÜNDOGDYÝEW.
Täzelikler » - 2020-03-31 02:23:13

Orazpolat EKÄÝEW, Öwez GÜNDOGDYÝEW. ''MARY GÜNDOGARYÑ GÖWHERI'' (2012)
Täzelikler » - 2020-05-29 14:44:58

Taryhçy Orazpolat Ekäýew onuň kakasy Şady Eýýubynyň Zeňňi türkmenleriniň atabegliginde serkerdebaşy bolandygyny, onuň salyr türkmenleriniň gurt tiresindendigini ýazýar.
Täzelikler » - 2019-01-31 07:47:49

Orazpolat EKÄÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Taryh institutynyň Orta asyrlaryň taryhy bölüminiň müdiri, taryh ylymlarynyñ kandidaty. # Eýran Yslam Respublikasynyñ "Haweran" žurnaly, 2014 ...
Täzelikler » - 2019-11-20 19:05:58

Orazpolat EKÄÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň Orta asyrlaryň taryhy bölüminiň müdiri, taryh ylymlarynyň kandidaty.
Täzelikler » - 2019-07-02 23:11:36

Taryhçy Orazpolat Ekäýewiň ýazmagyna görä: «Onuň döwletinde bolup gören Günbatar Ýewropaly syýahatçylar we ilçiler onuň döwlet işgäri hem de serkerde hökmündäki ...bilen asla uruş etmäň!» diýip wesýet edendigini ýazýar. Taryhçy O.Ekäýew Otlukbili söweşiniň netijesini teswirlemek bilen, ...
Täzelikler » - 2022-10-23 09:32:11