Результаты 1-20 из 22 по запросу Reýhan Horezmi

ÝALAN KASAM EDÝÄNLER

♧ Pygamberimiz bir gezek: "Musulmanyñ baýlygyndan nähak bölüp alan adamy Hudaý jennete girmekden mahrum eder we dowzaha salar" diýipdir. Adamlar muny eşidip: "Eý, pygamberimiz, azajyk alsa-da şeýlemi?" diýip soranlarynda, ol: "Hawa, hatda diş synçgalaýan çöp ýaly alsa-da" diýip, jogap beripdir.

♧ Jehim ibn Şibl Kilaby özüniñ ýalan kasam içmekden çekinýändigine bagyşlap şeýle goşgy ýazypdyr:

"Olar kasam içmegimi so...


IŇ GÖZEL GYLYKLAR

113. Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Iň gözel gylyklar on sanydyr. Olar atasynda bolsa, oglunda, oglunda bolsa, atasynda bolman biler. Gulunda bolsa hojasynda, hojasynda bolsa gulunda bolman biler. Allatagala bu häsiýetleri öz halaýan adamsyna bagyş eder. Olar: «Dilegçini sylamak, ýagşy iş edene serpaý bermek, bela-betere sabyr etmek, goňşularyň we dostlaryň hakyny ödemek, dogry sözlülik, garyndaşlyk gatnaşygyny üzmezlik, amanat zady abat saklamak, my...


GAHAR-GAZABYŇ ÝARAMAZLYGY

102. Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Gahar-gazap adam ogullarynyň ýüregindäki otly kesindidir. Eýsem-de, siz adam gaharlanan wagty gözüniň gyzarýandygyny, gabarylýan-dygyny göreňzokmy? Gaharly adam dik duran bolsa otursyn, oturan bolsa gyşarsyn (ýatsyn) ýa-da gahar-gazabyny köşeş-dirmek üçin, «Daşlanan şeýtanyň şerinden goramagy üçin Taňra sygynýaryn» diýsin».

103. Bir adam Pygamberiň ýanyna gelip: «Meni jennete salja...


TANYMAL ADAMLARYŇ DEREJESI.
PAÝHASLY ADAMLARY SYLAMAK ÜÇIN NÄMELER ETMELI?

96. Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Adamlar göwher daşydyr. Oýlanyp görseler, «Jahylyýet» döwründe ýagşy gezen, «Yslamyýet» zamanasynyňam ýagşysydyr. Göwher nire-de bolsa-da, poslaýan däldir».
97. Pygamberimiz: «Kuraýşy öňe sürüň, ondan öňe geçmäň. Ondan öwreniň, oňa öwretmäň» diýdi.
98. Pygamberimiz: «Bir ýere gelseňiz, Allanyň kitabyn...


MYLAÝYMLYK WE ÇYDAMLYLYK

55. Pygamber alaýhyssalamdan rowaýat etmeklerine görä, ol: «Üç zady bolmadyk adam imanyň lezzetini duýmaz. Olar: akmagyň nadanlygyny gaýtarar ýaly mylaýymlyk, haram zatlardan saklanar ýaly dindarlyk, adamlar bilen gowy gatnaşykda bolar ýaly ýagşy gylyk» diýipdir.
56. Aly ibn Abu Talyp şeýle diýer eken: «Mylaýym adama meňzemek üçin oňa dost boluň!».
57. Bahr ibn Sälimiň rowaýatyna görä: «Injilde şeýle ýazylan: «Eý...


AKYLYŇ WE AKYLLYLARYŇ SYPATY

36. Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Akyllyny on häsiýet bilen tanap bolýar. Gedemlik edene mylaýym bolar, ýamanlyk edene zyýan bermekden saklanar, özünden ejizlere pespäl bolar, beýikler bilen ýagşy iş etmäge bäsleşer, gürlemek islese oýlanar, ýagşy zady aýdar we baý bolar, ýamanyň bar ýerinde dymar we aman bolar. Jenjel peýda bolsa, Taňra bek uýar, dawagäre gatylmadan elini saklar. Abraýly ili görse goşular, utanç-haýaly bolar, harsydünýä bolmaz...


AKYLYŇ WE AKYLLYLARYŇ HORMATY

1. Pygamber alaýhyssalamdan rowaýat etmeklerine görä, ol: «Akyly kämil bolmadyk musulmanyň imany we kalby düzüw däldir. Alla akyldan haýyrly hiç bir zady ýaratmady. Ynsan balasy akylyna görä alýar we berýär, akylyna görä jeza çekýär we sylaglanýar. Adam ogullarynyň ählisi akyllaryna görä jogap berýändir» diýipdir.
2. Pygamber alaýhyssalam: «Akyly ejiz bolan Taňry bendesi, nadanlygy bilen iň ýaramaz işlere baş urar. Kyýamat güni Taň...


GYBAT WE IÇIGARALYK

♧ Pygamberiñ aýdany: "Kyýamat güni adamyñ eline, etmedik ýagşylyklary ýazylan sahypa berler. Ol "Eý, Hudaý, bular maña nireden geldi?" diýip soranda, ol "Bu adamlaryñ sen hakda eden gybaty, ýöne sen ony bileñok" diýer.

♧ Enesiñ aýdany: "Gybat edeniñ orazasy bozular".

♧ "Gybat täretiñi bozarmy?&quo...

Abulwepa Reýhan ibn Abdylwahyt Horezmi 430 njy hijri (1038 nji milady) ýyly töwereklerinde dünýäden ötüpdir. Bu kitabyň awtorynyň terjumehaly hakda iň ygtybarly ... Reýhan Horezmi örän dogruçyl, sözüne ynam edilýän adam eken. Ol 430 njy ýyllar töwereklerinde dünýäden ötdi».
Täzelikler » - 2018-12-30 17:29:50

...bu gadymy mekanda Muhammet al Horezmi, Abu Reýhan Biruni, Mahmyt az Zamahşary, Lukman Hekim, şyh Şahabeddin Abu Hafs Omar ibn Abdylla Şuhrawerd (Aşyk Aýdyň pir), Nejmeddin ...bu ylym ojagynda Muhammet al Horezmi, Abu Reýhan Biruni, Abu Ali Ibn Sina, Şyhabaddin Hywaky ýaly beýik alymlar ylym bilim almak we şägirt ýetişdirmek bilen dünýä ...
Täzelikler » - 2019-02-18 23:43:54

...belläpdir: «Haçan da giçki afrigiler Horezmi Arap halyflygynyň ulgamyna giren mahaly, onuň alymlary salymyny bermän, gündogaryň özboluşly latynçasyna öwrülen diňe dili boýunça arap «arap ylmy» diýilýäni ... Olaryň ilkinjisi Abu Reýhan al Biruni bolupdyr. 995 nji ýylda Horezmi bir bitewi döwlete öwürmek boýunça Gürgenjiň emiri Abul Abbas Mamun ibn Muhammediň alyp ...
Täzelikler » - 2019-03-10 05:48:30

Reýhan HOREZMI "Mertebeler we kemlikler".
Täzelikler » - 2021-04-25 09:43:24

Reýhan HOREZMI "Mertebeler we kemlikler"
Täzelikler » - 2023-07-17 09:52:28

...ibn Muhammet ibn Ýusup kätip Horezmi, Abu Reýhan Biruny, Abu Nasr Mansur ibn Aly ibn Yrak, Abulhasan Aly ibn Ahmet Nesewi, Omar ibn Muhammet ibn Halyt ...
Täzelikler » - 2020-06-19 20:56:26

...de, Muhammet ibn Musa al Horezmi, Abu Nasyr Muhammet ibn al Faraby, Abu reýhan Muhammet al Biruny, Abu Aly Hüseýin ibn Abdallah ibn Sina, Kyýaseddin Abulfath ... Gürgençdäki „Paýhaslar öýünde” Abu Reýhan Biruni, Abu Ali ibn Sina ýaly dünýä belli alymlar okap, bilim alypdyrlar. Şunuň ýaly, ylmyň güýçli ösen döwründe, umumadamzat ösüşine ...
Täzelikler » - 2019-03-29 08:26:05

Musulman alymlary Muhammet Horezmi, Mürze Ulugbek ýaly, Abu Reýhan Biruny ýaly adamlar uly açyşlary edipdirler. Italiýadaky Jordano Bruno ýaly, Marks, Engels, Lenin, Stalin ýaly ...
Täzelikler » - 2023-07-05 23:14:59

...de, Muhammet ibn Musa al Horezmi, Abu Nasyr Muhammet ibn al Faraby, Abu reýhan Muhammet al Biruny, Abu Aly Hüseýin ibn Abdallah ibn Sina, Kyýaseddin Abulfath ...

Onda ajaýyp alym, ensiklopedist Abu Reýhan Birunynyň töweregine dürli ýurtlardan çagyrylyp getirilen alymlar jemlenipdir. Olaryň arasynda Aly ibn Sina Abu Sahla Masihi, alym lukman Abul Hasan Hammar ...beýlekiler bolupdyr. Globusy ilkinji oýlap tapan alym geografiýa, astronomiýa, Hindistanyň taryhyna degişli 150 ä golaý iş ýazan matimatik, astronom Muhammet al Horezmi (787 850) Merwde alymlar topary ...
Täzelikler » - 2019-03-10 07:36:42

Olary öz hasaplamalarynda Abu Reýhan Biruni hem işjeň ulanypdyr. Şol döwrüň alymlaryna Merwiň meşhur obserwatoriýasy hem ylmy barlaglary geçirmäge ägirt uly kömek edipdir....ibn Aziz al Aridi al Horezmi öz döwründe meşhur arap geografy Ýakutyň sözlerine görä, „Gündogaryň Güni” diýen tahallusa mynasyp bolupdyr. Şonuň bilen birlikde de, merwli alymlar ...

Türkmen topragynda kemala gelen al Horezmi, al Biruny ýaly ylym dünýäsiniň läheňleri geografiýa ylmynyň kämilleşmeginde we ösmeginde, dünýäniň ilkinji kartalarynyň döredilmeginde uly hyzmatlary görkezdiler....Ýeriň surat kitaby» («Kitab surat al ardi») eserinden we Abu Reýhan Muhammet ibn al Birunynyň (973 ...
Täzelikler » - 2018-12-24 10:36:23

Al Horezmi ylmy işleriniň ählisini zamanasynyň ylmy dili bolan arap dilinde ýazypdyr. At Tabariniň taryhynda Muhammet al Horezminiň gadymy Horezimde doglan ...soň, musulman dünýäsinde ady belli matematik, astronom we taryhçy Abu Reýhan Birunyny (973 1048ý.
Täzelikler » - 2019-01-07 13:17:38

Onuň ilçisi Abu Reýhan Biruny halypanyň ilçisi garşylamak üçin çölüň içine gidip, sowgat serpaýlary şol ýerde kabul etmeli bolupdyr....peýdalanyp Abylapbasyň (ýagny, Mamun II) gaýyn atasy Abu Yshak duýdansyzlykda Horezmi basyp almak üçin töweregine köp ...
Täzelikler » - 2018-12-17 07:01:50


1 2 »