Результаты 1-20 из 23 по запросу Süleýman Ilamanow

ÝEÑIŞ GÜNI ÝAZYLAN GOŞGY

Taryhyñ ýowuz ýeri -
Kinoda bäbekleri
Jebir içre oklaýan
Şol ganojak frisiñ
Uzan dek zalym eli,
Bagra basýan oglumy,
Oglumy gujaklaýan.

Ogşap giñ mañlaýyndan,
Gujaklap, berip pendin.
Gerçegin ýowa ýollan
Enäñ gaýgysy bilen:
Kalbynda jeñ gaýyndan,
Aman saklap perzendin,
Başyn oglun merdana
Atañ söýgüsi bilen
Kalbym mydam dolumy?!
Gujaklaýan og...
Täzelikler » Goşgular - 09.05.2022

СТИХИ

• Ömür öwrümleri

Juwanlykda ýalňyşyňy
Düzedeňde gönelersiň.
Uçuryp göwün guşuňy,
Garrylykda gönenersiň.

Garrylykda ýalňyşyňy
Düzedeňde gönügersiň.
Ýöne sypap çal başyňy,
Gönenýänçäň göýünersiň.

• Повороты жизни

Ошибки молодости
Исправив выпрямишься.
Довольный от радости,
В старости утешишься.

Провинности старости
Поправив смягчишь...
Täzelikler » Goşgular - 25.02.2022

TÜRKMEN DILI

Dilim - ýüregimiñ müşk ysly güli,
Janymyñ - jan guşy, añymyñ - Güni.
Şiweleri - çeşmim nury-röwşeni,
Saçýar şygyrlarma many-öwüşgini.
Biri çemçe diýýär, birisi - kaşyk,
Biri gapy diýýär, birisi - işik,
Bir tarda ýerleşen owaz-sazlaşyk.
Owaza-mukama hemmeler aşyk!
Gyzyl halyñ göllerini sypalap,
Enem bir söz diýse, sarsar bedenim
Raketa hökman däl, çawuş çakaýsam,
Marsa uçar ýel ganatly bedewim, ...
Täzelikler » Goşgular - 10.07.2021

NUSGAWY ESERIŇ TÄZE ÖMRI

Ýurdumyzyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülälek Akmyradowanyň režissýorlygynda sahnalaşdyrylan dünýä belli rus ýazyjysy hem dramaturgy Anton Pawlowiç Çehowyň «Aýy» atly pýesasyna tomaşa edeniňden soň, şeýle pursaty başdan geçirýärsiň: durmuşyň jümmüşinde ýaşap, ony öz ybratly ykbalyň bilen bezeseň we ynsan diýen belent adyňy haklap, ýagşylykda yz galdyrsaň, ana, şol bütin ömrüňe degýä...

GÖWÜN BINASY

Seniň göwnüň üçin göreşdim ýördüm,
Raýyňy ýykmadym, goýmadym ünjä.
Ähli arzuwlarmy göwnüňde gurdum,
Seni mydam öwürmäge begenje.

Seniň göwnüň üçin ýaşadym ýördüm,
Durmuşyň özi diýp düşündim göwne.
Ähli dolulylygy göwünde gördüm,
Ol bolmasa haňlap ýatar bu göwre.

Seniň göwnüň üçin aýryp gaýgyny,
Şatlyk dänesini ýüregňe sepdim.
Bu dünýäde beýik, tämiz söýgini
Ine, şu mähriban göwünden tapdy...

Täzelikler » Goşgular - 13.12.2020

PURSAT

Bir uly ykbaly alan deý ele,
Ogluny göterip otyrdy ene.
Atanyñ elinde şeraply käse,
Erninde çilimi, tüsseläp käte
Halka-halka bolup gidýärdi göge,
Göge däl, belki-de, siñýär ýürege.
Atanyñ gözüne seredýär çaga,
"Eý, mäzleşýän gözler, ägä bol, ägä!".
Ol gözler durudyr, çeşmeden, dürden,
Ol - Tañryñ Päkligi, çykmaýar serden.
Atañ bedenine inýär sowuk der.
Bu neneñ bakyşdyr, niçik howpdur?!
Ýüregine ...

Täzelikler » Goşgular - 29.06.2020

DAÝHAN DÜNÝÄSINIÑ ŞAHYRY

• Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kakabaý Ylýasowyň şygyrlarynyň ruhy şekilleri

Daýhan dünýäsini türkmen şygryýetinde ilkinji bolup, özboluşly ruhy şekillerde, duýgulaýyn keşpde giňden açan Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kakabaý Ylýasowdyr. K.Ylýasow bu açyşyny 1966-njy ýylda neşir edilen «Daýhan häsiýeti» atly şygyrlar ýygyndysynda äşgär edipdi. Şahyr türkmen daýhanynyň ruhy keşbini: daýhan dünýäsini, daýhan zähmetini, daýhan durmuşyny, daýha...

ALP ARSLAN TÜRKMENIÑ REÝDE TÄÇ GEÝIŞ DABARASY

Başa täç geýmekden süýji wagt barmy?!
Tagtda oturmakdan gözel bagt barmy?!

Tylla täje Güniñ gözi gamaşar,
Tylla tagtyñ ýalkymyna Aý ýaşar.

Täç hem tagt bolsa - döwlet berkarar,
Millet saýasynda tapýandyr karar.

Tagtdan uzap gider jahana eýwan,
Ýanynda hak perman hem adyl diwan.

Täje mynasypdyr gaýduwsyz dogum,
Duşmanyñ janyna salýandyr dowul.
...
Täzelikler » Poemalar - 26.08.2019

ADAM WATANY BILEN BEÝIK

● Watan hakda kiçijik kyssa

Könelerimiz öz dogduk depesini dünýäniñ gupbasy, ýeriñ maýasy, älemiñ parhy hasaplapdyrlar. "Zeliliniñ Watan çykmaz serinden" diýip, Gurbandurdy Zeliliniñ ýazyşy ýaly, adam öz Watany bilen adam, Watany bilen beýik, Watany bilen baý hem jomart. Watanyndan alysda ýaşaýan tüçjaryñ hem öz ömrüniñ gönezligini, many-mañzyny gazanan genji-käni bilen däl-de, Watanyna bolan söýgüsi, yssy mähri bilen ölçeýändigini hergiz-hergiz ...
Täzelikler » Oýlanmalar - 13.07.2019

USSADA

● Belli terjimeçi, mährem halypam Annaly Berdiýewe

Annaly halypa, şygryñ gallajy,
Ýörsüñ öz takdyryñ özüñ ýazyp sen.
Ýüregiñden ýasamadyñ aldajy,
Gezdiñ ony il ýüregne ýüzüp sen.

Men bilemok haýsy ykbal oýadan,
Başyñ - gowga, ýüregiñi gaý eden,
Ejiz göwräñ güýçli uçut gaýadan,
Käte uk bagy dek üzük-üzük sen.

Topraga ýapyşyp, ýörsüñ güneşläp,
Kiçi paýy müñ bölege üleşläp,
Ýamanlaryñ ýüreginde gulaçlap,
...

Täzelikler » Goşgular - 15.05.2019

MARKO POLONYÑ ÝAZGYSY ~ DÜNÝÄNIÑ ÝAGŞY ÝAZGYDY

Marko Polo kerwen ýola ser çekip,
Ýewropañ ädimin Aziýa sary.
Alyp gitdi mähir güllerin ekip,
Dünýäñ ilki ýaradylan ýerine ~
Şoldur dünýäñ ilkibaşky didary.

Ýazgysy ýazgydyn açdy dünýäniñ,
Beýik Ýüpek ýoluñ menzili bilen.
Öñ ýazgysyn okan kalby päk ynsan,
Ýaşaýşyñ nurana meñzini biler.

Marko Polo uzak ýola ser çekip,
Baryp ýetdi ýüregne Çyn-Maçynyñ.
Ol öz paýhasyna güýj...

Täzelikler » Goşgular - 01.11.2018

GARA BATYR

Gara batyr münýär gara atyny,
Gara gije görýär gara güýjüni.
Görýär garadangaýtmazy gara päl,
Görýär duşman ar gyljynyñ öjüni.

Gara batyr,
Gara batyr,
Är batyr,
Ýaga depýär tizliginde peleñiñ.
Şalgam dek atylan kellesin sanap,
Dañdan duşman bilýär kimiñ gelenin.

Rowaýata dönýär türkmeniñ gyljy,
Manysy ýok top, tüpeñli wagtyñam.
...Gädilip-gädilip gutarýar gyljy,
Onsoñ başyn goýý...

Täzelikler » Goşgular - 10.07.2018

KÖÑÜLDE DÖRÄN NUSGALAR

Ruhy gürrüñ orta düşende bedeninde türkmen gany at çapýan her bir adam tolgunyberýär. "Atañ perişdedir, eneñ melekden" diýilýän türkmen Ýer togalagyna aýak basyp ýöräli bäri, Allatagalanyñ bagyş eden PÄKIZE RUHUNY mukaddes saklap, Nuhuñ tupanynda-da aman galyp, Tañry tarapyn şu günki güne gelip ýetdi. Şol MUKADDES RUHY bir ýere jemlemek, külli Türkmeniñ Bütewi güýji hökmünde RUHY SÜTÜNINE öwürmek, ony hakyky Türkmeniñ mertebe belentligine götermek...


Ilamanow. Sagbol asman. A.Maýewiň “Bagt” atly goşgusynda eser ýazyp oturan awtoryň ýanyna agtyjaklary gelýär, G....biler?! Meger, düşünmäge adam saýlaýar, Meger, dilmaçlyga Süleýman geler! S. Ilamanow.
Täzelikler » - 2019-01-14 22:14:08

Gözel Şagulyýewa, Süleýman Ilamanow ýaly şahyrlarymyz telim sapar „Türkmeniň altyn asyry“ bäsleşiginiň ýeňijisi boldular. A.Atabaýew, S.Hydyrow, O.Çaryýewa, A.
Täzelikler » - 2018-12-23 23:16:37

Süleýman ILAMANOW.
Täzelikler » - 2019-05-07 07:39:34

Süleýman ILAMANOW.
Täzelikler » - 2019-05-15 07:14:46

Süleýman ILAMANOW.
Täzelikler » - 2020-06-29 16:05:55

Süleýman ILAMANOW.
Täzelikler » - 2019-07-13 15:00:55

" Süleýman ILAMANOW.
Täzelikler » - 2019-08-26 06:26:11

Süleýman Ilamanow bu oýlanmasynda akyldaryň soragyna özüçe, öz düşünişine görä jogap berýär. Belki, bu bir tarapdan, dogrudyr.
Täzelikler » - 2019-01-24 19:33:58

Süleýman ILAMANOW. "Edebiýat we Sungat" gazeti, 13.08.1999 ý.
Täzelikler » - 2019-05-07 07:40:34

Süleýman ILAMANOW.
Täzelikler » - 2022-07-17 16:12:25


1 2 »