Результаты 1-20 из 267 по запросу Saparmyrat Türkmenbaşy

TÜRKMEN SÖWEŞDE JANYNY, TOÝDA MALYNY GAÝGYRMAZ

Toýlar türkmen durmuşynyň salamaly, türkmen kalbynyň baharydyr. Türkmen dünýäsiniň köp aýratynlyklary toýlarda ýüze çykýandyr. Türkmen üçin günler üç topara bölünýär: adaty günler, ýas güni hem-de toý günleri. Şularyň içinde toý aýratyn bir durmuş pursatydyr. Türkmeniň toýy başga hiç bir halkyňka meňzemeýär, onda türkmen halkynyň ýaşaýşa ruhubelent gatnaşygy aýan bolýar. Türkmeniň örän köp hulk, ruhy özboluşlylygy toý bilen baglanyş...


RUHUŇYZ BELENT BOLSUN!

Eziz watandaşlarym!
Edebiň maksady oňat ahlagy terbiýelemek we olaryň amalyny tapmakdyr. Oňat gylyklaryň içinde-de iň oňady, elbetde, ruhubelentlikdir. Ruhubelentlik adamyň baş ömür gymmatlygydyr. Sen ruhubelent bolmasaň, ýaşan ömrüňe haýp, ruhubelent bolmasaň, ýaşaýşyň gömügi hem yssysy bolmaz.
Ruhubelentlik başyňy dik tutup, mertebäňi duýup, durmuşyň şatlygyna we hezilligine barabarlykda ýaşamakdyr. Durmuş ýoly, adatça, iki zadyň – üstünligiň ...

TÜRKMEN ÝIGIDI NÄHILI BOLMALY?!

Türkmen öz medeni gymmatlyklar ulgamynda nusgalyk adamyň şahsyýetini döredip bilen halkdyr. Biziň beýik nusgawy edebiýatymyzy okap gör! Türkmen dessanlarynda-da, şadessanlarynda-da, türkmen şygryýetinde -de sen bir şahsyýetiň – mert, merdana kişiniň merkezde durandygyny görersiň.
Ýaşlykdan dünýä edebiýatynyň dür däneleri bilen içgin tanşyp, men öz aýratynlyklary boýunça iki hili edebiýat bar diýen netijä geldim.
Bir hili edebiýat bar, o...

ENE – MÄHRIŇ ADAM KEŞBINE GIRMEGIDIR

Zenan – mähek daşydyr!
Mähek daşynyň gyzylyň saplygyny görkezişi ýaly, her bir milletiň nämedigini onuň zenanlara bolan garaýşyndan we ol milletde aýalyň eýeleýän omundan bilip bolýandyr. «Zenan mähek daşydyr» diýen pelsepäni döreden türkmen milleti aýala aýratyn söýgi hem hormat bilen garaýar. Men: «Zenan erkekler üçin kim we näme?» diýen mesele boýunça gürrüň etmekçi bolýaryn. Türkmen öz zenanyny baýdaga deňeýär. Baýdak milletiň ar-namy...

KIÇI BOLMA, KIŞI BOL!

Eziz oglum, mähriban gyzym!
Edebi ýaşlykdan öwrenmelidir. Edep ýaşlygy terbiýelemek üçin ata-babalarymyz tarapyndan döredilendir. Çünki, çaga edep-terbiýä mätäçdir, edep-terbiýesiz, öz-özüňden adam bolmak durmuşyň kanunynda ýokdur. Edebiň binýady bolsa akyldyr – ata-babalarymyzyň müňlerçe ýyllaryň dowamynda toplan akyl genji-hazynasydyr. Edep almak şol akyl hazynasynyň içine girmek we ondan göterinip bilen baýlygyňy almakdyr.
Agyrlyk agyrl...


ÖMRÜMÜŇ MANYSY

Eziz oglum, mähriban gyzym!
Adamzadyň iň gözel ruhy häsiýetleriniň biri söýgüdir. Adam söýgä ukyplydyr we adam söýülmäge mätäçdir. Gözel halk bolan söýgi barasynda türkmen halky garaýyşlaryň hem-de hakykatlaryň birgiden ulgamyny döredipdir. Bu ulgam örän gadymy döwürlerden gözbaş alyp gaýdýar. Söýgi düşünjesi, türkmeniň söýgi babatdaky garaýşy biziň medeni mirasymyzyň möhüm gymmatlyklaryny emele getirýär.milli aň haýsydyr bir meseläniň uly çuňluklaryna aralaşa...

KALBYŇ EÝESI

Edep diňe bir adamyň daşky hereketleriniň sazlaşygyny däl, ol şahsyýetiň kalbynyň tämizligini-de gazanýandyr. Çünki, edep gymmatlygy ýöne bir daşky gömüş bolman, eýsem, içki gözellikleriň jemidir. Türkmeniň gadymyýetden gelýän ruhy kämilligi içki hem daşky gözellikleriň bitewüligini aňlap we ykrar edip bilenliginde görünýär.
Edebiň içki gözellikleriniň hataryna iman edebi girýändir. Ata-babalarymyz akyl-paýhas kämilligine ýetipdirler we adamy içinden terbiýeleme...

OKA, BIL, ÖWREN!

Eziz oglum, mähriban gyzym!
Külli janly-jandarlaryň içinde Allanyň adamzada beren artykmaçlygy akyldyr. Adam akyly bilen adamdyr. Akyl oňa özge jandarlaryňkydan tapawutlanýan ýaşaýşyny amal etmäge mümkinçilik berýär. Akyl – adamzat ýaşaýşynyň uslybydyr.
Adamy adam edýän akyly kämilleşdirmegiň serişdesi bilimdir hem ylymdyr. Akyly kämilleşdirmek – adamzadyň akyl ýetiriş ukyplaryny ýaşaýşyň özeninde, esasynda goýmakdyr. Aslynda howaýylyk tebigaty bolan ...

HER KIM ÖZÜNE BAGBAN

Eziz türkmen halkym!
Biziň her birimiz Allatagalanyň sung eden açylmadyk hazynasydyrys. Alla bizi hazyna diýip ýaradypdyr, emma biz üsti açylmadyk hazynadyrys. Hazynamyzyň açary-da özümizdedir. Her birimiz öz paýymyza berlen hazynany ýeke-täk açar – zähmet bilen açyp bileris. Zähmet bolmasa, ömürlerimiz ýer astynda gömlüp galan, üstünden barylmadyk hazyna kimin ýaşaýyş hakydasynda üstüni wagtyň gumy basyp, baslygyp galar.
Zähmet adamyň öz-özüni yk...

HATYRA EDEBI

Adam kämilligi diňe bir ýaşaýşa däl, eýsem, ölümede akyl hem göz ýetirip bilenligi boýunça kesgitlenilýändir. Edil şonuň ýaly, milletiň kämilligi-de diňe bir onuň ýaşaýşa degişli edep ulgamyny däl, eýsem, ýas, pata dessurlaryny we edep kadalaryny-da işläp düzenliginde aýan bolýar. Çünki aslynda dirilik hem ölüm ýaşaýşyň iki sany baglanyşykly taraplary bolup, bularyň bitewüligine göz ýetirmek hakyky, ýagny doly kämillik bolup biler. Ýaşaýyş bitewüdir, gutarnyksyzdyr we ...

ŞAHSYÝET EDEBI

Eziz türkmen milletim!
Edep netijedir. Her bir netijäniň öz esaslary, sebäpleri bar. Edebiň esasy akyl ýetirmedir. Şahsyýet edebiniň esasy öz-özüňe akyl ýetirmekdir. Şahsyýet edebi edebiň beýleki görnüşlerinden şu tarapdan tapawutlanýar: özge edep kadalary adamyň özgä, daşky dünýä gatnaşygynyň şertlerini kesgitleýär. Şahsyýet edebi bolsa, adamyň öz-özüne gatnaşygyny düzgünleşdirýändir.
Türkmeniň millet hökmünde ruhy-medeni ösüşinde şahsyýet edebiniň aýr...

ÝAŞULULYK SARPASY

Türkmen edebi paýhas tarapdan iki sany kanunalaýyklyga esaslanýar. Olaryň birinjisi, ahlaky kanunlaryň hökmürowanlygy we aýratyn alnan adamyň kimligine we nämeligine garaşsyzlygydyr. Ahlak kimdir biriniň islegine, göwnüne tötänden gelen, etseňem, etmeseňem bolýan bir zat däl-de, eýsem, öz kanunlary hökmürowanlyk bilen berjaý edilýän gymmatlyklar ulgamydyr. Bu ulgama adamlar asyrlaryň dowamynda akyl ýetiripdirler we onuň berjaý edilmezliginiň uly-uly kynçylyklara, ...

ADAMY DOSTUNDAN TANARLAR

Dostluk adam azatlygynyň meselesidir.
Allatagala öz ýaradan adamynyň ruhy küýseg hökmündäki azatlygyny kepillendirmek üçin dostlugy tapypdyr. Çünki dostluk ruhy ýalňyzlykdan boşamagyň bir ýoludyr. Dostluk adamyň köptaraplaýyn, çylşyrymly gatnaşykly ýaşaýyşda öz şahsyýetini ruhy taýdan kepillendirmeginiň we ykrar etmeginiň hadysasydyr.
Durmuşdan özdeşiňi tapyp, ýaşaýşyň dostluk atly täze ýüzüni özüň üçin açyp, ýalňyzlykdan gutulyp bolýar. Men «g...

GARYNDAŞLYK ADATY

Eziz türkmenim!
Türkmen garyndaşçyl halkdyr. Garyndaşlyk duýgusy türkmende iň ösen duýgularyň biridir. Bu türkmeniň soňky üç ýüz ýylda başdan geçiren yza gaýtgynly taryhy durmuşy bilen baglanyşyldydyr. Şol asyrlaryň dowamynda ösüş hörpi haýallaşan, san taýdan azalan türkmende gan-nebere, garyndaşlyk duýgusy taryhy yzagaýtmanyň öwezine gelen bir duýgy boldy. «Iki dogup, bir galan ýaly», «Ýitirip tapan ýaly», «Ölme-de, ýit diýleni» diýen ýaly jümleler şol döw...

GOŇŞUÇYLYK DESSURY

Türkmen topragynyň üstünde näçe urşuň bolandygyny hiç bir taryhçy takyklap bilmez, anyk bir zady welin, biziň her birimiz bilýäris: mukaddes topragymyzyň her daban ýeri biziň merdana ata-babalarymyzyň gyrmyzy gany, enelerimiziň ajy gözýaşy bilen eýlenendir. Bu topragyň her bir gysymyna ata-babalarymyzyň eliniň ýylysy siňendir. Bu topragyň her ädiminde ata-babalarymyzyň yhlasy, söýgüsi ýatandyr. Müňlerçe şahyrlar bu topragyň waspyny edip geçendir. Heý, onsoň bu to...

DOGANLYK MUKADDESLIGI

Eziz türkmenim!
Ýaradanyň bu owadan dünýäsinde adam bagtyny amal edýän zatlaryň biri doganly bolmakdyr. Doganlar bir baldakdan ösüp çykan pudaklardyr. Iki sany pudagyň üzňelikde ýaşap bilmeýşi ýaly, doganlyk adamy kökerip goýan üzülmez baglanyşyklaryň iň berkidir. Çünki bu baglanyşyk aňyrdan – biziň enemiz bolan tebigatdandyr. Doganlygyň özge baglanyşyklardan hemişe rüstemligi-de şondandyr. Bir pudagyň diňe ýolunandan soň, beýlekiden aýra düşüşi ýaly, d...

PERZENT EDEBI

Türkmeniň milli ruhy gymmatlyklarynyň içinde iň kämil suratda işlenip düzüleni perzent edebidir. Bu türkmende maşgala gatnaşyklarynyň berk hem kämil bolandygyna şaýatlyk edýär. Bu milletiň öz geljegi barasynda çynlakaý alada edendigini, geljegi akylly-başly gurnamaga çemeleşendigini görkezýär. Çünki, perzent adamzadyň ertiridir.
Onuň üçin türkmenler perzendiň süňňüniň sagat, ganynyň arassa bolmagyny gazanypdyrlar. II arasynda aýdylýan gürrüňlerde: «Saglyk – sag...

ATA-ENE MÄHRI

Öwgüli we päk bolan Allatagala şeýle diýdi: «Biz ynsany palçygyň arassasyndan ýaratdyk. Soňra ony mäkäm karargähde damja – tohum etdik. Soňra bu damjadan lagta gan, lagta gandan bir parça et ýaratdyk. Bu parça etden süňkleri ýaradyp, süňklere et gapladyk. Soňra owal başdaky bir damja suwdan başga bir janly zat peýda etdik. Iň gözel ýaradyjy bolan Alla bereketli we beýikdir» (Gurhan, «Mömünler», 12-14-nji aýatlar).
Pygamberiň hadysynda şeýle diýilýär: «Her biriň...

ÖÝ-IŞIK EŞRETI

Türkmen ruhunyň beýikliginiň köp taraplarynyň ýüze çykýan, köptaraply we çylşyrymly gatnaşyklaryň ulgamynyñ belli bolýan ýeri öý-işikdir. Bu ýöne ýere däldir. Öý maşgalanyň ýaşaýyş mesgenidir. Biziň ömrümiziň köp bölegi öýde – maşgalada geçýär. Şonuň üçinem, ruhubelentligiň.. eşretli ömür sürmegiň şertleri san taýdanam, köp jähetliligi taýdanam öý edebiniň ulgamy bilen düzgünleşdirilýär.
Öý – öwlüýädir!
Türkmençilikde synmaz kanuna öwrülen bu kesgitlemä...

* * *

Ata ýurdumyzyň iň köp bölegini Garagum sährasy tutýar. Garagum diýmek beýik gum, beýik sähra diýmekdir. Oguz han Türkmeniň kakasynyň Gara han ady-da beýik han diýmekdir. Ata-babalarymyzdan bize şu beýik sähra miras galypdyr. Şu ägirt uly mülk galypdyr. Ol uly hazynadyr. Emma biz üçin ol diňe hazyna däl, biziň üçin ol ata ýurtdur. Dünýäde iň uly many hem iň uly hezzet ata ýurduňa bolan söýgüdir. Watan söýgüsi iň belent sungatdyr. Çünki diňe şu söýgi, diňe şu duýgy bize özümizi ...

Saparmyrat Türkmenbaşy ata babadan döwletment, rysgally kişi, ol serdarlar neslinden. Edil şol bir wagtda da onuň açyk, päkgöwünliligi onda türkmeniň öňden ... Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy Türkmenistanyň ykdysady görkezijilerini ýatdan bilýär. Aslynda hem Beýik Serdar biçak ýatkeş şahsyýet. Ol öz çykyşlarynda sanlary, maglumatlary okap däl ...
Täzelikler » - 2019-02-19 07:55:48

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şol aýyň 9 yna Moskwada geçiriljek ýeňiş paradyna gatnaşjak Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary bilen duşuşdy.... Türkmenbaşy Prezident Diwanyndaky degişli bölümiň işgärleri bilen daşary ýurtda gerekli boljak resminamalar bilen birin birin tanyşýar. Käbir resminamalary özi taýýarlaýar.
Täzelikler » - 2019-02-22 02:18:13

Saparmyrat Türkmenbaşy 1984 nji ýylyň sentýabr aýyndan 1985 nji ýylyň aprel aýy aralygynda SSKP MK nyň diwanynyň guramaçylyk partiýa bölüminde instruktor ... Saparmyrat Türkmenbaşy üçin durmuş akylyň işlemeli serişdesini berýän zat bolupdy. Ol serişdäni işlemeli mugallym bolsa şahsyýetiň içki irrasional hem rasional güýç ...
Täzelikler » - 2019-02-19 07:23:38

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy sekretar zenan bilen ozal ikiçäk oturyp tanyşmadyk da bolsa, Aleksandra Pawlownany tanaýardy, onuň belent kürsä ýetiş taryhyndan hem habarlydy.... Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy Aşgabat şäherine ýolbaşçy bolan wagty bir zada akyl ýetirdi: agalyk sürüji ulgam, ýagny sosialistik ulgam çüýrük.
Täzelikler » - 2019-02-22 11:34:01

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy bir gezek ýüzbe ýüz bolan, görşen, söhbetdeş bolan adamynda bütin ömrüne ýatdan çykmajak ýakymly täsir galdyrýar....gowy görer eken, ýöne Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy üçin söhbetdeşiniň näjüre adamdygyny, «agramynyň» näçeräkdigini bilmek üçin 3 4 minut ýeterlik bolmaly. Biziň pikirimizçe, şeýle ýürekdeşlik, ýakymlylyk, özüne ...
Täzelikler » - 2019-02-22 11:29:35

...atly şygyr diwanlary bilen Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy biziň ruhumyzyň hökmürowany bolsa, ol Mukaddes Ruhnama kitaplary arkaly biziň akyl paýhasymyzyň hökmürowany boldy.... Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy Mukaddes Ruhnamanyň birinji we ikinji kitaplary arkaly täze türkmen aňyýetini – täze türkmen pelsepewi dünýägaraýşyny döretdi we dünýä aýan etdi.
Täzelikler » - 2019-02-22 11:45:39

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy sowet ylmyndan galan miwesiz pikirleniş endiklerini tankytlanda sözüň şol tersin manysyny göz öňünde tutýar.
Täzelikler » - 2018-12-21 18:10:51

Ýolbaşçylyk wezipesi 1980 nji ýylyň dekabr aýynyň 20 sinde Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň birinji sekretarlygyna saýlanylýar. Sowet syýasy ulgamynda häkimiýet dolulygyna partiýa degişli bolany üçin, bu wezipe partiýa ...hakyky hem doly manysynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň guran şäheri diýip aýdyp bileris. Özem bu işe ol indi indiler däl de, baryp 80 nji ýyldan başlapdy.
Täzelikler » - 2018-12-24 06:30:15

...sebitinde hemişelik Bitaraplygy tekrarlap, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy halkara ýaşaýşynyň täze pelsepesini we täze ýaşaýşyny dünýä üçin açdy. Ine, biz hemişe Şweýsariýa, Awstriýa ýaly döwletleriň bitaraplyk taryhyny ... Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy Türkmenistan döwletiniň daşary syýasatynyň öňünde şeýle wezipeleri goýdy: – döwlet Garaşsyzlygyny gorap saklamak we pugtalandyrmak, daşarky ýaşaýyşda garaşsyzlygynyň berkemegi üçin ...
Täzelikler » - 2019-02-19 14:18:59

Talyplyk ýyllary Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy saglygy gowulaşandan soň, 1960 njy ýylda Leningradyň Politehniki institutyna okuwa girýär. Bu gezegem ol öňki ugurdan gitdi – institutyň fizika ... Bu ýerde «Saparmyrat Türkmenbaşy otagy» bar. Otagda Beýik Serdar bilen baglanyşykly fotoalbomlar bar, şeýle hem bu otagda Beýik Serdar uniwersitet barada hoşallyk ýazgysyny ...
Täzelikler » - 2018-12-22 11:14:11

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy bu taryhy ylhamy gaty az wagtyň içinde amal etdi. Ýagny, täze türkmen milletini döretdi....görnüşini – döwletliligi bermek bilen, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy milletiň taryhy meýdandaky maddy göwresini hem ruhy barlygyny – janyny amal etmäge girişdi. Biz bu ýerde maddy göwre diýenimizde – täze ...
Täzelikler » - 2019-02-19 15:58:00

Ruhuň teswiri Saparmyrat Türkmenbaşy türkmeniň Altyn asyryň bosagasyndaky durmuş mugallymy boldy. Onuň Ruhnama kitaplaryny okanyňda, bitiren işlerini göreniňde we bular hakda yzygider oýlananyňda, ... Saparmyrat Türkmenbaşy – ruhuň beýik pelsepeçisi hem amal edijisidir. Taryhy şahsyýetiň beýikliginiň ölçegleri, megerem, ýüzlerçedir. Emma, meniň pikirimçe, olaryň aýratyn göze ilip ...
Täzelikler » - 2019-03-04 08:17:23

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy döwlet, syýasat, häkimiýet barada dünýäniň meşhur syýasatçylarynyň we syýasatşynaslarynyň eserlerini gaýta gaýta okapdy. Eflatun, Seneka, Aristun, Mark Awreliý, Russo, ... Şeýlelikde, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy hadysa däl, waka hökmündäki demokratiýany ornaşdyrdy. Munda onuň sözüň hakyky manysynda hakyky syýasatçydygy aýan boldy.
Täzelikler » - 2019-02-21 20:34:51

Saparmyrat Türkmenbaşy ýaly durmuşyň çylşyrymly öňe gidişinden hem manysyndan oňat baş çykaryp bilen beýik taryhy şahsyýetler bu «inçelikleri» öz taryhy işinde ... Şu meselede Saparmyrat Türkmenbaşy özüniň beýik ahlaky ýörelgesine eýerdi: demokratiýa häzirki anyk hem çylşyrymly taryhy pursatda türkmen durmuşyny hem türkmen ruhuny näderejede berkidip ...
Täzelikler » - 2019-03-04 07:20:48

...ykrar edilen meşhur syýasatçy Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy 1940 njy ýylyň fewral aýynyň 19 yna Aşgabat şäherinde dünýä indi. Iki ýaşy hem dolmanka kakasy Atamyrat Nyýazow Beýik ... Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy ýaly beýik şahsyýeti dünýä indermek hem de ony dünýä goşmak hem beýik zat weli, emma ýokarda aýdyşymyzdan görnüşi ýaly, ...
Täzelikler » - 2018-12-21 17:47:30

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň jemalynyň nuranalygyny türkmeniň gözellik we adamkärçilik hakydasynyň ýokarky tejribeleri üzre teswirlemek dogry bolar. Nuranalyk pygamberleriň hem de adyl şalaryň ...tutujy bir aýratynlyk bolandygyny Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy Mukaddes Ruhnamada beýan edipdir. Bu pikirleriň bary onuň öz şahsyýeti bilen gönüden göni baglanyşyklydyr.
Täzelikler » - 2019-02-22 11:41:01

Türkmen ruhunyň ýeten kämilligi Saparmyrat Türkmenbaşy tarapyndan gurlan türkmen döwletiniň baky Bitaraplyk derejesinde gaty aýdyň aýan boldy. 1995 nji ýylyň Bitaraplyk aýynyň 12 sinde Birleşen ... Saparmyrat Türkmenbaşy öz halkynyň, öz ýurdunyň ykbaly hakynda alada edip, dünýä ykbalynyň bir beýik şahsyýetine öwrüldi.
Täzelikler » - 2019-03-04 07:01:25

...we hakydasynyň gudratlylygy sebäpli Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy birnäçe asyr mundan ozal ýaşamagyny bes eden atabeglik mekdebini öz ruhunda gaýtadan janlandyran we ony gaýybana geçen beýik şahsyýetdir....dört sany klassyka bolup, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy soňky – bäşinji nusgawylygyny dörediji şahyrana şahsyýet bolup öňe çykdy. Öň hem belläp geçişimiz ýaly, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy çeper döredijilige ...
Täzelikler » - 2019-02-22 12:24:52

Jemgyýet teswiri Saparmyrat Türkmenbaşy täze türkmen ruhuny döredijidir. Üçünji müňýyllyga geçilýän döwürde Saparmyrat Türkmenbaşy zamany diýip at alan täze döwür kemala geldi.... Meniň pikirimçe, Saparmyrat Türkmenbaşy zamanynyň esasy aýratynlyklarynyň biri şu zamanda türkmen milletiniň taryhy döredijilik ukyplarynyň iň ýokary derejede ýüze çykanlygyndan ybaratdyr.
Täzelikler » - 2019-03-04 07:36:23

Saparmyrat Türkmenbaşy milli ruhy gönezligimiziň saklanyp galyşy hem onuň geçiş döwründäki ähmiýeti barada şeýle diýipdi: «Oýlanyşyklylyk, örän uly sabyrlylyk, alňasamazlyk türkmen ... Hut şu hili meselelerde de Saparmyrat Türkmenbaşy taglymatynyň türkmen ruhunyň owaldan gelýän ýörelgeleri bilen taryhy arabaglanyşygy hem de onuň öňkülere garanda bütinleý täzeligi görünýär.
Täzelikler » - 2019-03-03 09:01:28


1 2 3 ... 13 14 »