Результаты 1-20 из 44 по запросу Seýitmyrat Geldiýew

MEN BIR TÄZE TOLKUN

Men bir täze tolkun kenara barýan,
Eňterip özümde jem bolan güýji.
Ýanymdaky tolkunlardan bat alýan,
Ahyrym armanly, arzuwym süýji.

Kenardan yzyna dolanan suwlar!
Aýdyň, eý, deňizdeş tolkunlam maňa:
- Saçlary buýrarak, deňizde ýuwnan,
Öz-özi utanýan görkünden ýaňa,
Gördüňizmi gülli köýnekli gyzy?
Alaňlardan aşyp, gumlardan geçip,
Deňziň çägesinde epdimi dyzy,
Buýrarak saçlaryn şema...
Täzelikler » Goşgular - 30.08.2022

ŞÄHERE ÝAZYLAN HAT

Salam, Säher!
Häzir gije, menem saňa hat ýazýan,
Aman-esen ördümi ak güneşem?!
Berkidilen ugry bilen gatnaýan,
Awtobusda talyp gyzlaň gülüşem,
Eşdilýärmi?!
Eşdilýändir, bilýärin.
Şeýle bolýar dynç gününden özge gün.
Gizlejegem bolman gyzlar gülýänin,
Perişde deý alyp barýar özlerin.
Howa nädýär?!
Azyrag-a gowşandyr,
Aý, nä güýz-dä, mundan beter näm etsin?!
Sen çigregiň bilen...
Täzelikler » Goşgular - 30.10.2021

SELBIME

Buça ömrüm seniň waspyňa gümra,
„Gyz-gyz“ diýe, goşa dyzym öpdi ýer.
Bolup galdym durkum bilen oýnatgy,
Çyplaň duýgym "Agyz urup, öp“ diýer.

Meni örtär gabak örtünen gözleň,
Kirpikleriň Alla garşy egreldi.
Neçüýn, meň melgundan saplan umydym,
Täk seni söýünçäm gelmän eglendi.

Aç gapymy, çykabilman syrymdan,
Aç gapyňy, girebilmen hüjräňe.
Meni öz erkimden halas eýläbem,
Höwesimi duçar edý...
Täzelikler » Goşgular - 16.03.2021

ÝAGYŞLY GIJE

Ýagşyň akymyna sozulýar yşyk,
Köçelerden gaýralygna suw akýar.
Gözüme bolmasa, reňkler garyşyp,
Çyralaň ýagtysy garaňka ýokýar.

Gijäň ýaňagyndan syrygýar sürme,
Akýar dünýäň guramadyk guaşy.
Bedenim ruhuma öými ýa türme,
Penjiräň daşynda kimiň gözýaşy?!

Aşgabat — öl-myžžyk,
çyg çekýär aňym,
Ýuwulýar jemaly çaňjaran dünýä.
Aglaýar hemrasyn ýitiren janym,
Ruhum — merhum arzuwla...

Täzelikler » Goşgular - 07.10.2020

ПОВЕРЬ МНЕ!

Не сердись, если что-то я сделал не так,
За ошибки большие прости, и пустяк…
Прости и поверь мне – я это не выдумал:
Никогда, ни за что я тебя не обидел бы.
Просто поверь…

Если вовремя рядом я не окажусь,
Если в роли жертвы тебе не сгожусь,
И на свадьбе твоей не с танцую я – пусть,-
Ты не думай, что этого я не хочу!

Если вдруг на прогулке тебя повстречаю,
Если спросишь небре...

Täzelikler » Goşgular - 08.07.2020

SUW PERISI

Aýa, Güne golaý wag­ty zeminiň,
Perişdeleň ýörjen-ý­örjen mahaly,
Baglaryň gür, dagla­ryň dür eýýamy,
Kenarda daşlaryň me­rjen mahaly,
Ýer ýüzünde iki umm­an bar eken,
Arşdan aşak bakyp, görseň jahany.

Biri Ýuwaş umman, ady deý ümsüm,
Hanasynda dogýan ek­en ümsümlik.
Beýlekisi bolsa, Te...
Täzelikler » Poemalar - 18.06.2020

TEATRDA

Ýarty Aý gutaba çalym edýärdi.
Hatda men şol gije şamymam iýmän,
Ýolboýy Aý synlap teatra bardym,
Yşk buran boýnuma şarfymy iltäp.

Teatr. Teý ahyr, ýene sataşdyň,
Ýere degrip gök köýnegiň etegin.
Süýt reňkli gijede elde galgadyp
Sygryň dili ýaly oýnuň petegin,
Seň duşuňdan geçip gitdim tolgunyp.
Sahnada Leýli gyz, göz öňümde sen.
(Söýseňem, söz gatyp bolmaýan eken,
Çekinjeň ýürege dözebilmeseň).
...

Täzelikler » Goşgular - 10.04.2020

DOGLAN GÜNÜM

Dogulan günüm, doglan günüm,
Elmisakdan kowlan günüm.

Ak gundagda ýatan günüm,
Agyr borja batan günüm.

Wagty sagat çekdi gitdi,
Batareýler çökdi gitdi.

Ynha, indem Adam ataň
Ýaśyndakam uly hatam,

Ötülmejek günäm bar deý,
Barýar jiger eräp gar deý.

Ýorgudy kyn düýşe girdim,
Haky pynhan işe girdim.

Galam aldym, içi kömür,
Syýa aldym, ujy demir. ...
Täzelikler » Goşgular - 16.10.2019

YLHAM BÖWŞEÑLIGI NÄMEDEN?

Indi bir aý töweregi telefonymyň bloknot sahypasyna bellän pikirlerimi, ýolugra gelen goşgy bentleriniň diktofon ýazgylaryny, kompýutere ýazyp başlap, taşlan goşgularymy, ýanymda göterýän bloknodymdaky belliklerimi tertibe salýan. 11 goşgy. Ýene şonçarak goşgy üçin taýynlap goýan pikirlem...
3 ýyl mundan ozal biri goşgy ýazmagymy düýbünden taşlamagymy hem netijeliräk bir zada ýapyşmagymy maslahat berdi. Ýöne bir maslahatam däl, ýanjap-ýanjap delil ge...

YNAN!

Sen menden kä zady gaty görmegin,
Sen menden kän zady gaty görmegin.
Asla ýokdur giperbola, toslama.
Saňa ýaramaýan teleke işi
eder öýdüp oslama
we şulary bil:

Ýetmezňe urnaň bolmasam,
Bagtyňa gurban bolmasam,
Toýuňda porhan bolmasam,
Bolasym gelmeýändir öýtme!

Çekip bildim „ah“ baryny,
Teý, tapmadym ahmalyňy,
Soramasam ahwalyňy,
Bilesim gelmeýändir öýtme!

Janym ...
Täzelikler » Goşgular - 03.08.2018

AŞYK ÝIGDIÑ HATY

Ýeri, näme diýip, näme aýdaýyn,
Sütemkär gözleriň synagy niçik?!
Bar syrymy ýüze çykaryp barýar,
Rentgen deý, nazaryň içimden geçip.

Gabaklarňy serpen çagyň gözüňden,
Gözüme üýtgeşik ýakym çaýylýar.
Kalbym sema oýnap, sowan gursagym,
Seň naşyja näzikligňe çoýunýar.

Sen owadan, düýşegirginç owadan,
Kämil sen Mosartyň mukamy deýin!
Her säher seň höwesiňde oýanyp,
Seniň arzuwyňda u...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

BILÝÄŇMI?!

Bilýäňmi, men ýene ýanyp başladym,
Howr alýan bu agzym belaň körügi.
Ýene ýüzin ýatyp ýazyp başladym,
Dabanyňdan teý binesip törümi
Dolduryp düýrlenen mynjyk kagyzdan,
Durmuşym deý bulaşdyryp saçymy.
Habar alyp bilmän ynjyk halyňdan,
Ýazmadyk goşgulam ýyrtýar içimi.

Ýeri, indi nämä tutaşyp ýörün?!
Tutmadyk toýumyz sowuldy bir çak.
Serwandymda uçup bilmän Pegas dur.
Garnyna basaňda saz çalýa...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

SEN NÄDIP HET ETDIŇ?!

Sen nädip het etdiň, nädip kast etdiň,
Özüňi, ömrüňi dözüp kesekä?!
Men şonda-da söýdim, ýazdym, wasp etdim,
Örtenen süňňümi öwrüp kesewä.

Neneň rowa gördüň?
Bagt güme gitsin,
Sen gaýdyp dolanma ýalandan-çyndan.
Ah, men ozal bir hoşniýet ýigitdim,
Indi rahatlygy soraýan jyndan.

Hawa, melekden däl,
peläket jyndan,
Ondan maňa sen hakda küý geçipdir.
Palta saldyň köňlüň...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

SÖZ BERMÄN GITMEK

- Gitjekmi?
Aý, bolýar, ynsap özüňki,
Adamy tär bilen saklamak nädürs.
Ýollar özgerse-de, a men şol öňki,
Durmuş adamlary üýtgedýär nädip?

Niçün bir-birekden gaçýar adamlar,
Adamlara şeýlebir bagt ýetenok.
Milliardlar armanly gijeler-daňlar,
Gürleşmäge gaýrat hem wagt ýetenok.

Öwrenşilen ýagy gitse-de agyr,
Gitseň git, soň gelme aýlanyp birden.
Ruhum ardy, ýedi müň ýyl usurgap,...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

POEZIÝA JYNY

Kimdir biri ýakynymda her demde...
Hiç zat hiç wagt etalonym üýtgetmez.
Men bar zady äkiderin gidemde,
Ruhum - arhiw, ýanmaz, çüýremez, ýitmez.

Men - ideal,
Men diýýänim - duýgulam,
Men ýalylaň jyny bolýar ýanynda.
Poeziýa üçin zerur şert şulam,
Sykar ýaly lirikany janyňdan.

Parfýum ýaly hoşboý, gülki deý hoşal,
Gelse ruhum hezil edýär gerinip.
Saçym sypap, dyrnap arkamy gaşar - ...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

TOÝ GÜNÜNIŇ ERTESI ÝAZYLAN GOŞGY

Agla,
örten,
ýer bagyrtlap çabalan,
Içiň ýangynyna meni näletle.
Gije bile sowlan bolsa şagalaň,
Ýaşynyp ýylgyr-da, ýeňles näz et-de,
Bildirme bu toýuň bize ýasdygyn.
Basym öwrenşersiň betbagt durmuşa.
Ýigrenip ýaşarsyň elwan ýaşlygyň,
"Nirde duşdum diýip, hazan urmuşa".

Hawa, sen şeýdersiň,
mejbur bolarsyň,
Ýüzüň ýokdur meň alnyma gelere.
Gyzararsyň, sa...

Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

MEN SEŇ BILEN ISLANDIÝA GITJEKDIM...

Özüň bilýänsiň...
Men seň bilen Islandiýa gitjekdim,
Arzuwymyz Reýkýawige uçmakdy.
Il-günden söýgümiz ýaşyryp ýörkäk,
Tanalmaýan ýerlerimiz - uçmahdy.

Öwha ýelleň, sowuk suwlaň ýurduny
Saýlapdyk kartada oturşyn halap.
Bugartmak isläpdik howrumyz bile
Buz tutan aýnasyn bir myhmanhanaň...

Syýahat etjekdik,
hökman gitjekdik,
Ýanardaglaň, geýzerleriň mesgenne. ...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

GÖZÝAŞLARYM SÜMSÜLEDIR ÖMRÜŇE

Seniň sümsüläňe seredip siňe,
Irkilen bagtymyz pikire batdy.
...Geýen zatlaň görkdi görküň üstüne,
Ýaglyk daňyşyňam duran sungatdy.

Keýik owlagy deý gyz gopuşyňdan
Düldürän mejnundym, ýanýardym çeper.
Syrly gülümsiräp, göz gypyşyňdan
Dogumly aklyma ýetipdi zeper.

Gyz başyňa ýaraşardy gök ýaglyk,
Aýna bakyp düzedişiň eserdi.
Toýlarda säw tapyp, gyzlardan galyp,
Golaý...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

GEREK DÄL. ÖTÄGIT. ÖZÜŇ AKLAMA...

Gerek däl. Ötägit. Özüň aklama,
Barybir öz pikirlemden dänmerin.
Meň duýgulam barmaz seniň aklyňa,
Keseki doldurar dolmadyk ýeriň.

"O dünýede hökman duşarys!" diýme,
Şu dünýede gören görgim azmy nä.
Sen zerarly şine ýardy beýnimde
Saňa duşanymdan soňky bar günä.

Ynsap, behişt hakda gürrüň otardyň,
Göz aýlap gördüňmi ylahy ylma?
Gitdiň.
Men maňlaýym tutdum oturdy...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

BELA UÇRAN EJIZE

Tragiki möňňür,
Jynssyz eňre sen!
Bela duşan başga giňlik tapmaýar.
Aksyn gözýaşlaryň, göwnüň ýeňlesin,
Göwün kemsinende gaýrat toplaýar.

Çekinme, sojama..,
Goýber agyňy,
Soňy puç dünýede aýp däl aglamak.
Içiňden örtenmek - şudur iň kyny,
Dolansoň bärligne agmaly damak.

Köşeşýänçäň agla,
Agla diňýänçäň,
Ýaşamak ýeňil däl gussaňy dökmän.
Agla gözýaşlaryň dünýä siňýä...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018

Goçmyrat ORAZBERDIÝEW — Seýitmyrat Geldiýew kämillikden halypalyga çenli ýoly ýyldyrym çaltlygynda geçen şahyr. Enetäç NURMYRADOWA — Özüne göwni ýetýän ýiti zehinli şahyr....şu gününe, geçmişine beletligi bilen Seýitmyrat halkymyzyň iňňän kämil edebi dilinde diýseň çeper dür saçmagy da başarýar. Şonuň üçin ol häzirki zaman ýaş türkmen şahyry hökmünde ...
Täzelikler » - 2019-02-04 11:31:46

SEÝITMYRAT GELDIÝEW BILEN SÖHBETDEŞLIK Şu gün şahyrymyz Seýitmyrat Geldiýew 40 ýaşaýar. Halypa janynyň sag bolmagyny, ömrüniň, döredijilik menzilleriniň uzak bolmagyny arzuwlap, onuň özi bilen bolan söhbetdeşliklerden ýetirmekçi.
Täzelikler » - 2020-06-18 10:33:57

...arasynda has köpräk çykyş edýänleri Seýitmyrat Geldiýew, Nurgözel Akmyradowa, Maýa Hanowa, Didar Gambarow. Emma bularyñ sanyny Sapargeldi Gummanowyñ, Köşüli Annaseýidowyñ, Täzegül Muhamowanyñ, Enwer Nyzamowyñ, Jemal Akmyradowanyñ, ...
Täzelikler » - 2021-07-17 19:08:06

Seýitmyrat Geldiýew.
Täzelikler » - 2018-06-16 11:28:15

Seýitmyrat Geldiýew
Täzelikler » - 2018-06-16 11:34:16

Seýitmyrat Geldiýew
Täzelikler » - 2018-06-16 11:35:50

Seýitmyrat Geldiýew
Täzelikler » - 2018-06-16 11:38:51

Seýitmyrat Geldiýew
Täzelikler » - 2018-06-16 20:15:41

Seýitmyrat Geldiýew
Täzelikler » - 2021-09-11 12:36:29

Seýitmyrat Geldiýew
Täzelikler » - 2018-06-16 11:40:29

Seýitmyrat Geldiýew
Täzelikler » - 2018-06-16 11:32:30

Seýitmyrat Geldiýew ilkinji synanyşyklaryň, öýkünjeňligiň, öňkülerden täsirlenýän döreýiş döwrüni yzda galdyryp, edebi adatylygyň ortalyk dilinden hususy, şahyrana diline geçip bilen awtor.
Täzelikler » - 2018-08-08 05:01:02

Seýitmyrat GELDIÝEW.
Täzelikler » - 2020-04-10 14:15:38

Seýitmyrat GELDIÝEW.
Täzelikler » - 2019-07-22 06:48:54

SEÝITMYRAT GELDIÝEW.
Täzelikler » - 2018-06-16 20:21:30

Seýitmyrat GELDIÝEW.
Täzelikler » - 2024-03-20 04:09:37

...tolkun bolup gelen Kakamyrat Rejebow, Seýitmyrat Geldiýew, Gülşirin Hanowa, Leýli Gurbanowa, Aýgül Garaýewa, Laçyn Pürjäýewa... ýaly zehinli ýaşlarymyzyňam halypalyga ýetjekdikleri şu günlerki ýeten edebi kämilliklerinden äşgär ...
Täzelikler » - 2019-12-31 08:10:53

Seýitmyrat GELDIÝEW

Seýitmyrat GELDIÝEW

...da, ozalky Tekeleriň atly polkunyň Seýitmyrat Öwezbaýew, Oraz Serdar, Çary Geldiýew, Hajymyrat Hajymyradow, Daňatar Artykow ýaly we beýleki serkerdeleri pursatdan peýdalanmagy hem de garaşsyz Türkmenistan Respublikasyny ... Oňa podpolkownik Seýitmyrat Öwezbaýew baştutanlyk edýärdi, ýöne ol 1919 njy ýylyň başynda gullukdan gidýär. Serkerdelik wezipesi Birinji jahan urşuna gatnaşanlaryň başga biri bolan ...
Täzelikler » - 2019-02-06 15:54:36


1 2 3 »