Результаты 1-20 из 25 по запросу Selbinýaz Durdyýewa

AHWALAT

Ýene güýz sowulup geldi gara gyş,
Çig çeken tebigat gysdyrýar egin.
Ýagýan ak damjalar çekipler nagyş,
Kalbymyn aýnasyn bezeýär agyn.

Kalbymda yz goýan şol pursat welin,
Edil ýany ýaly ýüregmi ezýär.
Ýetmedik arzuwym gyzyl ot
Kimin öwsüp ykbalyma ýol çyzýar.

Pelegiñ oýnunda utulan duýgym,
Göýä gorag...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2019

MEN SAÑA ŞEÝLE BIR ÖWRENŞIPDIRIN...

Men saña şeýle bir öwrenşipdirin,
Aýlarda günleriñ dogşy ýaly.
Men saña şeýle bir öwrenşipdirin,
Gijede ýyldyzlañ ýanşy ýaly.

Kiçijek kalbyma girip ogry deý,
Ýylgyryş bilen talañ salýan dünýäme.
Bu neneñ ahwalat, bu neneñ hyýal?!
Aýdyp ber sen, menden gowy bilýäñ-ä.

Men saña şeý...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2019

"OTYRYN MEN ÝALÑYZLYGA BÜRENIP..."

Otyryn men ýañlyzlyga bürenip,
Şu mahalam hyýalymda at çapýañ
Bilýän, aramyzda uzak menzil bar,
Salgymlara umyt nazarly bakýan.

Asman ýyldyzlary göz gyrpýar ogryn,
Men özümi aýdan gümden gabanýan.
Göwnüme bolmasa äpet kölegeler,
Üstüme haýynlyk bilen abanýar.

Ýalñyzlyk gorkusy gi...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2019

SEN MENIÑ DÜNÝÄMDE BIR DÜNÝÄ DÖRET!

Sen aslynda meñ ýoluma belet däl,
Meniñ dünýäm özgelerden başgaça.
Yşka dolan hyýallarym telek däl,
Sen meñ ýoluma düş, ýoldan başla-da.

Men aslynda tebigata has ýakyn,
Bu zemine aşykdyryn doglamda.
Kimdigimi bilmersiñ maña syn eýläp,
Sen sähra nazar sal duman sowulanda.

Meñ ýür...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2019

HOŞ GELDIÑ KALBYMA SÖÝGIM!

Söýgi! Sen meniñ ýüregime soragsyz girjek bolýarmyñ? Gör seniñ kalplaryñ gapysyny kakyp, hemişe özüñe ýaran gözläp ýörenine näçe mahal bolupdyr. Men bolsa seniñ gelmegine garaşyp ýördim. Söýgi sen geldiñ. Sen gelip, meni öz gutarnyksyz dünýäñe alyp gitdiñ. Men bolsa gözlerimden ýaş paýrap ýüregimden bir zat sökülip gidendir öýtdüm. Danalaryñ biri: "Ýürek...
Täzelikler » Oýlanmalar - 12.11.2019

GÜÝZI DIÑE AÝRALYKDYR ÖÝTMÄÑ...

Güýzürgän hyýalym näzirgän yşkym,
Ýaşap ýör, kalp owazymyñ deñinde.
Ýüregim güllere edip ýör keşdi,
Wepam bardyr namysymyñ deñinde.

Gözel güýzin lebleriniñ päginde,
Süýjän yşkym eräp galmyş ebedi.
Asmanda ak durnañ geçen çagynda,
Tylla yagşyn elek edip eledi.

Bu asylly, bu owadan ze...
Täzelikler » Goşgular - 06.11.2019

GUJAGYNDAN ÝER BERMEDIK...

Şahasyndan tänen ýaprak,
Döretdiñ kalbymda ünji
Ir üzülen ömür ýaly,
Gözlerimden akdy hünji.

Ýeller gelip alyp gitdi,
Saryja golumdan tutup
Mañlaýyn daşa degirip,
Ýene öwrüm etdi utup.

Dözüp bilmen señ halyña
Ykbalda meñzeşlik bara,
Gujagyndan ýer bermedik
Pelegin dü...
Täzelikler » Goşgular - 30.10.2019

DERDIMI PAÝLAŞSANA EÝ SARY GÜÝZÜM!

Derdimi paýlaşsana eý sary güýzüm!
Goy göwnüm götersin mymyk şemalyñ,
Bilýan, sen ýene-de dözmersiñ maña,
Ýumsak şemal bolup sorarsyñ halym.

Jomart güýzüm senden birje haýyşym
Ýar ýodasyn ýüregime sapsana,
Birmahalky ýitip giden söýgimi,
Sen bu gün oz gujagyñdan tapsana!

Bir...
Täzelikler » Goşgular - 29.10.2019

ARZUWLAN AK BAGTYM SAÑA GARAŞÝAN!

Nogta deý saçlarmy ezip, ak ýagşa,
Arzuwlan ak bagtym saña garaşýan.
Agraslygym bilen, dymmagym bilen,
Ýüregimiñ armany saña garaşýan.

Ýatlamalañ ýaglygyny atynyp,
Käte durmuş hakda ýöredýän hyýal.
Garañky gijeleñ sowuk goýnunda,
Säheriñ çygynda saña garaşýan.

Kän sowallar owsun a...
Täzelikler » Goşgular - 29.10.2019

GAÇYP ÝÖRME, GABAT GELEN ÇAGYMYZ...

Gaçyp ýörme, gabat gelen çagymyz
Sowuklygy dideleñden okaýan.
Señki deý mährem däl, ýöne has ýakyn,
Dünýäniñ gujagyna özüm oklaýan.

Asman deý gin dünýäm otlan oduna,
Söndürmejek bagt suwuny akyt.
Gözlerimden akan gözýaşlarymy,
Meý deý ýygnap, göwün ammarna äkit.

Arzuwlary wysal ...
Täzelikler » Goşgular - 29.10.2019

MÄHRIBANYM, AZAJYGAM BOLSA SEN HAKDA ÝAZASYM GELDI

Käbäm sen meniñ üçin dünýäde juda üýtgeşik ene. Dünýede her bir adama öz ejesinden mähriban hem mukaddes ynsan ýok bolsa gerek. Şonuñ ücin sen barada näçe öwgüli sözleri aýtsañ hem az bolar. Men-ä şeýle pikirde. Howwa mähriban käbäñ ýanyñdaka ýylaryn, aýlaryn aýlanşy üýtgeşik, günleriñem gadyr gymmaty hem başgaça bolýar. Mähribanym ejemjan seniñ maña bagyş eden barlygyñ üçin saña çäksiz alkyş okaýaryn. Käbäm seniñ behişdi ...
Täzelikler » Oýlanmalar - 29.10.2019

ONUÑ KEŞBI

Men edip oturan el işlerimi bir ýana goýdum-da, penjiräniñ oñüne baryp ýagýan ýagyş damjalarny synlamaga durdum, olar seýlebir owadandy. Men ýene sen hakda pikir etmäge başladym. Edil şol wagt meniñ oýlanýanymy bilen ýaly teleýaýlymda-da Züleýha Kakaýewanyñ "Ýagyş ýagyar" aýdymyny goýberýädiler. Bu aýdymy dinläp durşuma meni has hem sen hakda oýlanmaga mejbur ...
Täzelikler » Oýlanmalar - 29.10.2019

GYZ GARAŞÝARDY

Ynha-da tylla güýzüñ bir güni. Ýodajyklar şemalyñ zarbyna gacan sary ýapyraklardan doludy. Dym-dyrslyk. Göwnüme bolmasa bu töwerekde hic kim ýok ýalydy. Ýöne bu ýer adamsyz däldi. Ýodajga düşen sary ýapyraklaryñ üstünde jübüt-jübüt aýak yzlaryny çala saýgarmak bolyardy. Ynha-da şol yzlaryñ biri, bu şol baglaryñ arasynda duran ýeketäk oturgyjyñ ÿanyna tarap uzap gidý...
Täzelikler » Oýlanmalar - 29.10.2019

Selbinýaz Durdyýewa Selbinýaz Durdyýewa

Selbinýaz Durdyýewa.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:17:57

Selbinýaz DURDYÝEWA..
Täzelikler » - 2024-07-15 23:25:29

Selbinýaz DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:15:53

Selbinýaz DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:07:34

Selbinýaz DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:09:06

Selbinýaz DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:19:39

Selbinýaz DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:14:07

Selbinýaz DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:21:55

Selbinýaz Durdyýewa.
Täzelikler » - 2019-10-29 07:58:56

Selbinýaz Durdyýewa.
Täzelikler » - 2024-07-15 23:28:07

Selbinýaz Durdyýewa.
Täzelikler » - 2024-04-01 12:46:14


1 2 »