Результаты 1-20 из 404 по запросу Serdar Ataýew

EDEBIÝAT BOÝUNÇA NOBEL BAÝRAGY – ÝAZYJYLYK USSATLYGYNYŇ MÄHEK DAŞYMY?!

Nobel baýragynyň gaznasy, dinamit – partlaýjy serişdesini oýlap tapan we ony ýerlemekden toplanan pullaryny öz adyndaky gaznany döretmäge bagyş eden, şwed himik-alymy we telekeçisi Alfred Bernhard Nobeliň maýa goýumynyň esasynda döredilen, dünýä belli baýrak gaznasydyr.
Edebiýat boýunça Nobel baýragy, A...

Serdar Ataýewiñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

03.11.2023 ý.


Dünýäde kanun köp.
Hukuk kanunlary, fizikanyň kanunlary, matematikanyň, ykdysadyýetiň, sosiologiýanyň, sungatyň, edebiýatyň we ş.m. kanunlary.
Bu kanunlaryň hemmesem – ynsan paýhasynyň miwesi.
Näme üçin beýle diýilýä?
Çünki bu ýalňy...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 03.11.2023

DOST ÝÜREGI

Gije.
Köçe.
Sütün.
Çyra.
Iki sany oglanjyk, dik depelerindäki çyranyň ýagtylyk aýtymynda şeşe-beş oýnap otyr – olaryň oturan ýeri, göýä, ymgyr garaňkylyk deňzindäki nur adasy.
Birden, çatryk tarapdaky garaňkylykdan, kimdir biriniň düşnüksiz wagyr-wugury eşidildi. Bazzyk-buzzuk gürläp, haýsydyr bir erkek kişi, ite-pişigemi ýa-da dünýä...
Täzelikler » Hekaýalar - 23.10.2023

"JEPBARDURDY"

Bolsak, 10-12 ýaşymyzdadyrys.
Kanikul.
Birinji çärýekden soň, güýzki rugsatdy öýdýän.
Ýedi-sekiz sany berebekgeý bolup, mekdebiň howlusynda top oýnap ýörüs.
Başga ýer gapyşan ýaly, nämüçin ala-böle şo taýyny saýlap aldyk?
Hudaý bilsin.
O sähne kelleler, haýsydyr bir zady gaýryp-goparanlarynda, olaň: «üçini» bardyram öýdemok.
O mahallar hemme zadam, bi...
Täzelikler » Hekaýalar - 20.10.2023

Serdar Ataýewiñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Şenbe, 07.10.2023 ý.


Öňküler: «DU CHOC DES OPINIONS JAILLIT LA VERITÉ» — «Jedellerde hakykat dogulýar» diýipdirler.
«Dile geldi, bile geldi», hut şu aýtgy bilen bagly öz durmuşymda bolup geçen bir wakany gürrüň bereýin.
Bir gezek, işde, kärdeşim hem halypam, o...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 07.10.2023

EDEP

Hekaýanyň ideýasy Laçyn Pürjäýewanyňky

Oglanjyklara körpe daýzasy myhman geldi.
Ýanynda-da ýaňy wüjür-wüjür dil biten, iki ýaşlyja oguljygy.
Naşyja bujagazy görübem oglanjygyň ejesi eräp-akdy.
Öýleriniň keçesiniň ýüzünden çaý çemçe bilen syryp alyp, mürepbe deregine ulanybermeli boldy.
Oglanjyk, başdanam-a ojagazyň öz öýlerine-de, öz jäjeklerine-de, jigisiniň oýnawaçlaryna-da, asla öz ejelerine-de, olary özi ýasan deý eýemsek çeme...
Täzelikler » Hekaýalar - 07.09.2023

GERDIŞ

Dynç güni heziller etdi.
Ir bilen şähdaçyk – ot çapdy, ýer depdi. Soň baglaryň düýbüni ýumşadyp, suw daşady.
Agşamam, “süýji-süýji iýmegiň ajy-ajy gägirmesi bar” diýleni.
Barysy birden tutdy.
Ýüregi, bili, aýagy...
Alarladyp, aly-y-ýp gelýär.
Hernä, “Tiz kömegi” öz ýanyndan – bir köçe beýlesinde ýaşaýan, lukman ogluny çagyrdylar.
Olam, ilk-ä gelip, hernäçe sowukganlysyrasa-da ýüzünde gan-pet ýok, şakyr-şukur onuň daşyna geçdi. ...
Täzelikler » Hekaýalar - 02.09.2023

BEÝIK JOGAP

Ol ýetginjeklikden şol ýeke-täk, iň beýik Jogaby gözledi.
Ilki kitaplardyr mugallymlaryndan.
Soň durmuşdan.
Ahyrynda-da öý-öwzaryny, dogan-garyndaş, oba-ilini terk edip, şol ähli sowallaryň ýalňyz Jogabynyň gözleginde, sergezdan bolup ýören “Hüw-Hak” derwüşe öwrüldi.
Ýollary sökdi.
Dag-derýalardan, çöllerden aşdy.
Onuň ýaşlygam, ýetişenligem, ortaýaşam... ýat ülkeleriň çaň-kirşenine garylyp, ýitip gitdi.
Ahyry bir günem, “...
Täzelikler » Hekaýalar - 19.08.2023

ÇARHY-PELEK

“Çarhy-pelek” diýilýäni.
Aýlanyp dur, bu dünýä.
Şu günki ýaly ýadymda: o günler kakam bardy, kakamyňam sagady.
Öýmüzde apalanyp saklanýan bu sagadyň taryhyny soň-soňlar ejem gürrüň bererdi.
Kakam, altmyşynjy ýyllarda, Leningradda okuwyny gutaryp barýarka, diplom işini ýazypdyr. Mugallymam – jöhit milletiniň adamsy – biçak zabun, öte talapkär ekeni. Özem kakam, fakultetiň ök...
Täzelikler » Hekaýalar - 03.08.2023

ÖÝÜŇ ÝAŞAÝJYLARY

Öýde ikisi ýaşaýar.
Ol we ümsümlik.
Girýärler.
Çykýarlar.
Ýatýalar-turýalar.
Umuman, adaty durmuşyň gündelik hysyrdylary-da.
Gepleşjek bolýarlaram welin, biri agzyny müňk-müňk edýär-de, raýyndan gaýdyp dymýar.
Onsoň biri dymsa, beýlekisem şeýdýär.
Garaz, giden bir dymyşlyk.
Şeýdibem ýaşap ýörler.
...
Täzelikler » Hekaýalar - 27.07.2023

INTERLÝUDIÝA NÄME WE OL NÄME ÜÇIN GEREK?

“Interlýudiýa” düşünjesi saz sungatyndan gelip çykyp, latynça: “inter – aralykda, arada”, “ludus – oýun” diýen sözlerden emele gelen adalgadyr (termindir). Saz sungatynda bu düşünje uly/iri saz eseriniň uly bölekleriniň/parçalarynyň arasyndaky saz bölejigini/parçasyny aňladýar.
Drama sungatynda pýesanyň aktlarynyň (sahnalarynyň (her...

SYLAPBERDI MUHAMOWYŇ DÖREDIJILIGI HAKDA ÜZLEM-SAPLAM JÜMLELER

Sylapberdi Muhamowyň kitapçy.ru saýtynda goýlan, gara ýumor žanrynda ýazylan “Indiki masgaraçylyk” atly hekaýasyny okap şu aşakdaky pikirlerimi ýazdym:

Hekaýada bir garry adamyň dalaşyp, oýnaşyp, “keýpden çykmak üçin” ýanyna ýaşajyk näzenin getirip berjekdiklerine garaşyp, yzly-yzyna “wiagra” derman...
Täzelikler » Edebi tankyt - 20.07.2023

HÜJÜM

Sary yşyk ýandy.
Ýanyp durdugysaýam barha lowurdap, çar ýanyna howur ýaýratmaga başlady.
-Eger-de,-diýip, oslagsyz emele gelen bu howurly ýagtylyga aňkaryp duranlaryň arasynda has ekabyry, joşgunly gürläp ugrady:-biz bu ýalny söndürmesek, ol munuň ýaly pursatsaýyn ulalyp barşyna, biziň tutuş dünýämizi ýakyp-ýandyryp, küle öwrer! Onuň şeýtjeginiň gümanasy ýokdur! Munuň şeýledigine özüňizem mend...
Täzelikler » Hekaýalar - 23.06.2023

BOKURDAK ÜÇIN GIMNASTIKA

(Apnoýe keseline, ýagny ukudakaň ýa-da duýdansyz gozgaýan demgysma, bokurdak gysylma keseline garşy)

1. Dik duran ýeriňden, iki eliňem tirsegiňden epmeli-de, eliň aýasyny ýokaryk edip, aýaňy açmaly. 5 gezek gysgajyk dem alyp, demiňi daşyňa üflemeli. Her gezek dem alanyňda ýumrugyňy güýç bilen düwmeli. Demiňi daşyňa üfläniňde ýumrugyňy açmaly. 5 gezekden soň 5-e çenli s...
Täzelikler » Medisina - 15.05.2023

ÝADYNA DÜŞMEÝÄN ZAT

Bir ýerden bir zat okapdy.
Ýöne, ýadyna düşmeýär.
Nireden okandygam.
Haçan okandygam.
Nämüçin okandygam.
Hatda, nämüçin şol okan zadyny ýadyna saljak bolup, dert-azara galýandygam huşundan uçupdyr.
Ýogsa-da...
Ýada düşmeýän zatlary ýada saljak bolup çytraşmak gerekmikä?
Manysy ne?!
Undulan zatlar undulsa gowy dälmi?
Täzelikler » Hekaýalar - 08.05.2023

BUZDAG ÝÖRELGESI (AÝSBERG PRINSIPI)

Buzdag ýörelgesi (aýsberg prinsipi) – iňlisçe: “iceberg theory – aýberg nazaryýeti” diýen adalgadan (terminden) gelip çykyp, bu çeper eseriň her bir ýönekeý okyja-da düşnükli, üstki gatlagynda awtoryň aýtmakçy, okyjynyň dykgatynaa ýetirmekçi bolan maglumatynyň (pikiriniň, ideýasynyň, duýgusynyň we ş.m.) azajyk bölegi aç-açan beýan edilip, şol maglumatyň galan ägirt uly b...

KIM NIRDE…

Aýaly dogumly.
Çydamlam.
Ýöne, durmuş-da.
Arasynda sene-mene üçin bahana-da tapylaýýar.
Gorjabaşy kim boldy?
Bellisi ýok, ýöne, bir gün sözleri azaşdy.
Günäkärem, çaky çak bolsa, erkekçe dogrujasyndan gelmäge syrty çatsa-ha, erkek bolmaly. Ýöne, şeýle seretseň welin, durmuşda hemme zada, hemişe-de aýal günäkär-ä. Şo sebäpden, bu gezegem aýyp şoňa ýöňkeldi.
...
Täzelikler » Hekaýalar - 29.04.2023

OWAZ

Dünýe gapyşdy. Gerşinden-ä dert basýar, göwnündenem gert.
Edeni bişow.
Erbet ýerem, başyny tutan işi, ýöne bir paşman, şol öňki durkuna-da galaýanok.
Tersine, oňa ýamanlyk, maňlaýyna sokudaş bolup gaýdyp gelýär...
Nätmeli?
Hernäçe urunýar, çykalga ýok.
Bergiçilik.
Görgüçilik.
Sergezdançylyk.
Biperwaýçylyk.
Doňbagyrçylyk.
Ýalňyzlyk.....
Täzelikler » Hekaýalar - 29.04.2023

ÜMSÜMLIK

Günlerde bir gün ümsümlik geldi.
-Ýadamadyňm-aý?-diýdi:-azajyk tagapyl et, köşeş. Oturaly. Dymyşaly...
Oturdyk.
Dymyşdyk.
Ilk-ä ikimize hiç kim üns bermedi.
Soň guşlar goşuldy.
Onsoň goňşular...
...dünýäň gohy azalaýdy.
Galagoplygam.
Bikararlygam.
Zandyýamanlygam...
Gowy boldy...
...ýaman...
Täzelikler » Hekaýalar - 29.04.2023

ÇEPBEÇÖW GEP

Goňşyň gepi, goňşa çatak geldi.
-“Sözlär bolsaň, söz aslyna ýet ýagşy”...-diýip, gep janyna batmadyk goňşy, tokly osurana çalymdaş gürläniň “petigulusyny”, Magtymguly bilen berdi.
-Nä-nä-nä-nä... “Güpüläp galsaň, gep göbegine gap gamşy”...-diýip, oňa dodagyny çöwren gürrüňdeşi, eşidiler-eşidilmez hüňürdäp, dana gepi çepbesine çöwürdi.
Täzelikler » Hekaýalar - 29.04.2023


1 2 3 ... 20 21 »