Результаты 1-20 из 23 по запросу Sona Ýazowa


Şu gün - 21-nji fewralda Türkmenistanyñ halk ýazyjysy Sona Ýazowa aradan çykdy. Merhuma iman baýlygyny dileýäris.

◇ Şahyr hakynda

Şahyr 1941-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Kemine obasy...

ERKEK KIŞI

Bir kişi maşyna münjek bolanda
Bir kişi maşynyñ gapysyn açdy.
Soñam ýapdy.
Ýaranjañlykdan ýaña
Agşama çen bendäñ ysgyny gaçdy.
Şudy onuñ bar işi.
Ikisem erkek kişi!

Bir kişi bar, iliñ-günüñ emlägin
Gije-gündiz öz öýüne daşaýar.
Biri onuñ yzyn basyrmak üçin
Çotun kakyp, ýeñsesini gaşaýar.
Şudy olañ bar işi,
Ikisem erkek kişi!

Bir beýik kürsüde oturan kişi
Elini uza...
Täzelikler » Goşgular - 03.10.2022

"MEN SENIÑ GYZYÑ..."

Men seniň gyzyň, Watan!
Seniň adyň keşdeledim ýaglygma,
Göwnüň söýlänini saýla diýseler,
Seni çalyşmadym dünýäň baýlygna.

Men seniň gyzyň, Watan!
Hymmyl kakyp doldum aýly gijäňe,
Bagyňa gül boldum,
Gülüňe bilbil,
Şu bagt düşüpdir meniň bijäme.

Men seniň gyzyň, Watan!
Borjumdyr üwremek sallançagyňy,
Gurşun kimin kalba guýup pendiňi, ...
Täzelikler » Goşgular - 27.01.2022

ÝAGŞYLYGY ÝAÝYP ÝERIÑ ÝÜZÜNE...

Her gezek kalendaryñ iñ soñky sahypasyny agdaranyñda bir gyzykly kitaby okap gutaran ýaly bolýañ. Ondan ummasyz täsir alyp, özüñde birhili tolgunma duýýarsyñ. Geçen günleriñe ser salanyñda, geljeguñe aýdyñ göz ýetirýärsiñ.
Göreşlerden, açyşlardan, hyjuwly zähmetden, üstünliklerden doly bolan ýylyñy ugradyp, Täze ýyly garşy alyp durkañ hem öz-özüñden oýlanýarsyñ:


Kalendaryñ iñ soñkuja sahabyn,
Agtaryp, oýlanyp oturýam ...
Täzelikler » Goşgular - 15.01.2022

DÖWÜK KÜÝZE

Ýegen Atagarryýewe

Alym kişi niçe gündür dyrmalap,
Bitin ele saldy döwük küýzäni.
Ol hamana altynly hum tapan dek,
Küýze bilen unudypdy dünýäni.

Ýazdy, pozdy, kelle döwüp oýlandy,
Topragyñ gatlagyn öwrendi kemsiz.
Ýagly petir ýaly gat-gat taryhyñ
Niçeme asyry ýatyrdy demsiz.

Deñeşdirdi ençe tapyndysyny,
Gözleriniñ göreji dek gorady.
Alym kän gürleşdi küýzesi bilen...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

AÝAKSYZ ADAM

Ol iki aýaksyz,
oña juda kyn,
Ýöne öz bolşundan kemsinenok ol.
Agyr güni hakda,
kynçylyk hakda,
Illeriñ ýanynda dem syzanok ol.

Aýaklaryn ganly jeñde galanyn,
Maýyp bolanyny ilden görenok.
Ýa-da "bir okunda kyrk duşman urup",
Döşüne ýumruklap öwnüp ýörenok.

Süýrenip ýörenok,
tigirçeklem däl,
Agaç aýak! Öwrenişip gidipdir.
Watana buýsanjy,
hem namys-ary
Şe...
Täzelikler » Goşgular - 31.10.2021

SONA ÝAZOWA

Şahyr 1941-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Kemine obasynda dünýä inýär. Çeper döredijilik bilen çagalyk ýyllaryndan bäri meşgullanyp gelýär. Ilkinji goşgusy mekdepde okaýarka gazetlerde çap edildi.
S.Ýazowa 1966-njy ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini türkmen dili we edebiýaty mugallymy hünäri boýunça tamamlaýar. Ol 1966-1968-nji ýyllarda Aş...

SEN, OTUR!

Ogul-gyz ýetişdi ýeke-ýekeden,
Aladalar ýetdi ekiz-ekizden,
Ýer gatydy, öküz gördi öküzden,
Enäñ eli atañ ýakasy boldy.
Ady "Sen bir otur, kakasy!" boldy.

Sawçy geldi, gyz bahasy kesildi,
Aýal öñküdenem hasam eseldi.
Bu ýagdaýdan alman göwni teselli
"Gyz satana, nälet!" diýmeli pille,
Diýipdirler: "Sen bir otur, çal kelle!"

Aýal ýortdy ogul toýna tijenip,
Towga ýükläýmeli boldy hojaly...
Täzelikler » Goşgular - 20.07.2021

* * *

Şahyr Nobatguly Rejebowa

Daña golaý tutdy gelniñ burgusy,
Dişin gysyp kän horlandy biçäre.
Owalynda tebigatyñ buýrugy,
Dogurýança señ eliñde ne çäre!

Birdenem dünýeler ýagtylyp gitdi,
Artdy Ýer şarynda bir adam sany!
Begenç gözýaşlaryn sylýan enäniñ
Ogla ýüzi düşüp ynjaldy jany.

Ertirden soñ ak towguñyz wakgyldap,
Bir ýumurtga guzlap etdi galmagal.
Sen ketekden ýygnap ýumurtgalary<...

Täzelikler » Goşgular - 09.05.2020

JANDAN EZIZSIÑ, WATAN!

Watan! Bary-ýogy bäş harpdan ybarat bolan bu gysgajyk söz ýüregiň töründen gaýdyp, diliňe gelende, umman tolkunlary kimin kalbyňy sarsdyryp, uç-gyraksyz buýsanç, guwanç duýgusy bilen giň äleme ýaýrap gidýär. Bu söz her bir ynsana iň mähriban bolan «ejem», «kakam», «balam» ýaly gymmatly sözleriň derejesinde seni bagtyýar edýär.
Altyn önýän topragy, egsilmez ýerasty baýlyklary, dört paslynyň täsin öwüşginleri bilen türkmen tebigatyna gözellik berýän dagl...
Täzelikler » Oýlanmalar - 05.07.2019

ZÖHRE ÝYLDYZY

Näme üçin adam, ýaşy gidişdigiçe, geçmişine dolanmagy, çagalyk döwrüni ýatlamagy gowy görýärkä?! Näme üçin, ara daşlaşdygyça, geçmiş barha ýakynlaşýan ýaly bolýarka?! Hemme zat barha durlanyp, bolup geçen wakalar saňa has aýdyň görünýärkä?!
... Ykbal meni Talhatanbaba obasynda deň- duşlarym, doganlar Kakabaý bilen Zöhrä, Çary bilen Sülgüne, Ýakup bilen Merjene duşurypdy. Asly oturymly ýer bolmansoň, bu ýere dürli sebäplere görä göçüp gelen maşgalalar biri-biri b...
Täzelikler » Hekaýalar - 01.03.2019

GOWY ADAMLAR

Guwanýan men adamlary göremde,
Şatlyk gurşap alýar bütin dünýämi.
Depäm gök direýär ýaşap ýörenme,
Bagryma basasym gelýär dünýäni.

Diñe ýagşylara meñzäsim gelýär,
Guwanýan adamlañ gowudygyna.
Şygyr aýdyp, asla diñmäsim gelýär,
Ynanýan akylyñ goýudygyna.

Owal haýran galýan gudratly Tañryñ,
Bu durmuşy gözel ýaradyşyna.
Onsoñam kesgitläp ynsanyñ ömrün,
Oña bir öz hökmün ýöredişine.

Ynsan ýaradylýar...

Täzelikler » Goşgular - 15.10.2018

ELBUKJA

Zübeýda soňky günlerde hiç ýerde çykman, täze tikinýän köýneginiň ýakasyny basymrak bejermek üçin, basa oturyp keşde çekýärdi. Ol ýaka salynýan ak nagşynyň çynarlaryny çekip bolansoň, ýakany palasyň üstüne ýazyp, oňa baş käsäni düňderip, ikiýana ýöredip, nagyşlaryna syntgylansoň has-da lowurdap öwşün atdy. Ol ýakasyna salan nagşynyň köýnekliginiň matasyna neneňsi gelşendigine diýseň begendi. Gaýta – gaýta sypalap ýylgyrdy. Şol mahal hem gapynyň zülpesi şykyrdap, erkek adam a...
Täzelikler » Hekaýalar - 24.09.2018

...Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Sona Ýazowa bilen bile okadym. Sona ynsanperwer, ajaýyp zenan hem de ajaýyp şahyr. Okuwyň bäş ýylynyň dowamynda meni öýlerine ýygy ýygydan ... Sona Ýazowa iki ýaşlyja gyzy Gülälek bilen bile Hojaberdi Hanowa synag tabşyrmaga gelýär. Gyzjagaz mugallyma garap, düşnüksizje bir zat diýýär.
Täzelikler » - 2024-05-05 07:16:10

...konkurs yglan edilýän döwürleri şahyr Sona Ýazowa konkursa gelen bir eşek araba ýüki – romanlary, powestleri... görüp: «Ýazyjylaryň içi Hudaýdan porsap duran ekeni» diýip jaýdar söz aýdypdyr.
Täzelikler » - 2018-12-27 17:48:11

Sona ÝAZOWA.
Täzelikler » - 2020-05-09 18:16:31

Sona ÝAZOWA, Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2018-10-15 10:06:15

Sona ÝAZOWA, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2019-07-05 00:03:05

...Ezizow, Nobatguly Rejebow, Agageldi Allanazarow, Sona Ýazowa, Gurbanýaz Daşgynow ýaly ile özüni aldyran döredijilik işgärleriniň atlary tutulsa, öňe süren pikirimizde dolulyk bolardy.
Täzelikler » - 2020-04-05 02:39:04

Sona ÝAZOWA, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2023-02-25 21:32:13

Sona ÝAZOWA, Türkmenistanyň Halk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2018-09-23 23:59:41

Ýazyjy gelinlerimiz Sona Ýazowa, Akbibi Ýusubowa dagy Beki aganyň redaktorlyk, halypalyk sapaklary barada ýatlaýar. Hojanepes Meläýew, Ýylgaý Durdyýew, Gurbanýaz Daşgynow dagam Beki agadan ...
Täzelikler » - 2020-02-05 08:23:01

...Atabaýew, Nobatguly Rejebow, Gowşutgeldi Daňatarow, Sona Ýazowa, Agageldi Allanazarow, Kömek Kulyýew, Gurbannazar Orazgulyýew, Ahmet Halmyradow... ýaly ýazyjy şahyrlarymyz ajaýyp döwrümiziň waspyny ýetirip, öz döredijilik harmanlarynyň dokdäne ...
Täzelikler » - 2019-12-31 08:10:53


1 2 »