Результаты 1-11 из 11 по запросу Sungat Gurbangeldiýew

Sungat GURBANGELDIÝEW — Seýitmyrat meniň üçin ýokary adamkärçilikli, hemmetaraplaýyn düşünjeli, kämillige ýeten şahyr. Umuman, kämil Adam! Bekdaş ÖWEZOW — Seýitmyrat şu asyry hasap ...

Sungat GURBANGELDIÝEW.

Sungat GURBANGELDIÝEW.

Sungat GURBANGELDIÝEW.

Sungat GURBANGELDIÝEW.

Sungat GURBANGELDIÝEW.

Baýly Gurbangeldiýew Türkmen milli konserwatoriýasynyň bagşyçylyk bölümini tamamlaýar. Ol Ak bugdaý etrabynyň Bereket obasynda ýerleşýän çagalar sungat mekdebinde ýaş zehinlere milli sungatymyzda ... Myratgeldi Gurbangeldiýew hem Türkmen milli konserwatoriýasynyň bagşyçylyk bölümini tamamlap, Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde ýerleşýän çagalar sungat mekdebinde ýaş zehinlere tälim berip, geljekde ...
Täzelikler » - 2019-12-11 23:29:24

Hojanepesiň keşbi sungat äleminde hem janlandyrylypdyr. Rus suratkeşi Gennadiý Ýakowlewiç Brusensow özüniň «Biziň pederlerimiz» («Наши отцы») ...eserinde Hojanepesiň ruslaryň ýanyna baryp, öz pikirlerini aýdyp berip duran pursadyny şekillendiripdir. Jumamyrat GURBANGELDIÝEW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara ...
Täzelikler » - 2024-07-07 01:29:54

...hakykat» atly makalasynda (— Edebiýat we sungat. — 2004. — 24 dek.) Muhammet ibn Ahmet Matariniň «Medinäniň taryhy» kitabyna salgylanmak bilen, Nureddin Mahmydyň düýşüne Muhammet pygamberiň girip, özüniň ...binalary saldyrypdyrlar. Nureddin Zeňňiniň nebereleri häzirki wagtda Siriýada ýaşaýarlar. Jumamyrat GURBANGELDIÝEW.
Täzelikler » - 2024-03-22 06:30:17

...arkama arka öwretmek arkaly ony sungat derejesine ýetiripdirler. Şu günki günde harby ugurdan hünärmen bolmak üçin ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdeplerinde, harby akademiýalarda tälim almaly....Kutbeddin Mewdud üçin bir takwym (kalendar) düzendigi çeşmelerden mälimdir. Jumamyrat GURBANGELDIÝEW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara ...
Täzelikler » - 2022-10-23 09:14:19

Biz sazy sungat derejesine çykaran alym Faraba guwanmalydyrys. Faraby adamlaryň hatly sowatly, bilimli bolmagyny, adalatly jemgyýetde ýaşamagyny arzuw edipdir....suwlar, ýerasty baýlyklaryň emele gelmegi hakynda gymmatly maglumatlar berlipdir. Jumamyrat GURBANGELDIÝEW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara ...
Täzelikler » - 2019-01-07 13:17:38