Результаты 1-15 из 15 по запросу Taras Şewçenko

"BIR ÝETMEÝÄN ZADYMDY..."

(Taras Şewçenkonyñ nakgaşçylyk we grafika eserlerinden.)

Bir ýetmeýän zadymdy
Hat ýazmagym özüme
Zerur hem-de zerur däl
Zatlary sanap, ine.
Nätjek, şeýle etmesem,
Hat ýazjagym ýok menkñ.
Monjuklaryñ ýerine
Söz düzjegim ýok meniñ.
"Kobzaryñ" çykanyna
On ýyl ötdi tegelek.
Emma ondan habar ýok:...
Täzelikler » Goşgular - 04.04.2022

"KÄL IÇINDÄKI KÖLDE..."

(Taras Şewçenkonyñ nakgaşçylyk we grafika eserlerinden: "Katerina", 1842 ý. Kendir, ýagly reñk.)

Käl içindäki kölde
Gygyrýarlar çal gazlar.
Dul heleý hakda oba
Ýaýrady geñsi sözler:
Göýä onuñ öýüne
Zaporožly gelenmiş.
Şeýdip myş-myş gürrüñler
Bütin oba dolanmyş.
Bu ikisi bir jaýda
Içgiler içenmişler....
Täzelikler » Goşgular - 27.03.2022

«WATANSYZ BIR ÝETIME…»

Watansyz bir ýetime
Jahanda ýaşamak kyn:
Gaýgy-gamyñ derdinden
Derýa bök, azapdan dyn!
Gark bolan hem ýagşydyr -
Irdim gapy syrmakdan;
Durmuşyñ lezzeti ýok,
Mahrum bir ýan barmakdan.
Kimiñ bagty meýdanda
Hoşajyk çöpläp berýär;
Gök deñziñ añyrsynda
Meñki azaşyp ýörýär.
Baýy garşy alýarlar
Tiz bükülip mazaly;
Meni hiç kim tananok
Tüýs bu ýerli däl ýaly.
...
Täzelikler » Goşgular - 21.03.2022

"GYZDYRMAÝAR ÝAT ILDE GÜN..."

Gyzdyrmaýar ýat ilde gün,
Ol öñler ýakyp barýardy.
Emma Ukrainamda hem
Çydardan kyn halym bardy:
Görmedim söýgi, teşwüşi,
Gaçyp ýanardym halyma,
Doga edip ýuwaşjadan,
Gargardym pana-zalyma.
Peýda bolýar göz öñümde
Ir döwür: birtopar ogry
Isa azar berýär. Şindem
Ýaýnamazdy Merýem ogly.
Hiç ýerde duşanok bagtym,
Belki, bolmaz gülen wagtym.
Ukrainamda hem adam...
Täzelikler » Goşgular - 20.03.2022

"DOGANLARYM, BIZI ÝAKAN BELANY..."

Doganlarym, bizi ýakan belany,
Geliñ, ýat edeliñ iñ soñky gezek!
Aýnasyndan bakyp çygly zyndanyñ,
Dünýäni synlardyk ýaş alyp göze.
Bilýärin: bir pikir horlardy bizi:
"Ýene haçan toplanarys söhbede -
Bu ýowuz topragyñ üstünde ýene
Haýsy ýyllar bir-birege duş eder?"
Ýok, bize duşuşmak etmez miýesser
Çasly akýan Dnepriñ boýunda!
Dargarys biz ýaşamaga idäp ýer,
Sähralaryñ, tok...
Täzelikler » Goşgular - 16.03.2022

PYGAMBER

Hudaý birtopar adamy
Sanyp adalatly ynsan
Pygamberini gönderdi
Söýgimi et diýip aýan
Hem haky ber diýip habar.
Pygamber geçip özünden
Joşdy akgynly sözleri
Ýer etdi ýürek töründe.
Ol sözler buz bolan kalby
Eretdi täsin ot bolup,
Hemme oña maýyl boldy,
Ýoldaş boldular şat bolup.
Hatda gözýaş hem dökdüler
Orta atyp nur-imany...
Okumyş hem mekir ärler!
Soñ olara Hakyñ şany ...
Täzelikler » Goşgular - 15.03.2022

УКРАЙНА

Было время, на Украйне
Пушки грохотали,
Было время, запорожцы
Жили-пировали.
Пировали, добывали
Славы, вольной воли,
Всё-то минуло, остались
Лишь курганы в поле.

Те высокие курганы,
Где лежит, зарыто,
Тело белое казачье
С головой разбитой.

И темнеют те курганы,
Словно скирды в поле,
И лишь с ветром перелетным
Шепчутся про волю.

Славу дедовскую вет...
Täzelikler » Goşgular - 12.03.2022

"BÖWÜRSLEN, TIKEN ALYPDYR..."

Böwürslen, tiken alypdyr
Gaýdyp gitmeli ýolumy.
Belki, maña görmek ýokdur
Indi mähriban ilimi.
Ukrainam bolaýarmy
Gaýdyp synlamajak ýerim?
Özüm bolup galarynmy
Okyjysy bu eseriñ?
Paýlaşmasañ öz derdiñi
Eger-de hiç kimse bilen,
Hudaýym, oñuşaýmaklyk
Kyn zatdyr bu durmuş bilen.
Bagtly bolmak ýok ekeni,
Nätjek meniñ täleýimde!
Bagtym hakda ýatlama-da
Ga...
Täzelikler » Goşgular - 12.03.2022

"NÄME ÜÇIN GARALDYÑ..."

Näme üçin garaldyñ,
Eý, gadymky gök meýdan?
"Meni gap-gara etdi
Erk üçin dökülen gan.
Beresteçka diýýärler
Töwerekdäki ile.
Onuñ inidir boýy
Ýetse gerek dört mile.
Zaparožlylar munda
Ýatyrlar maslyk bolup.
Gargalar ýarygije
Toý tutýar üýşüp gelip.
Maslygyn süýji görmän,
Çokýarlar kazak gözün.
Siz erkin boluñ diýip,
Meniñ garaldy ýüzüm.
Ýene-de gök ö...
Täzelikler » Goşgular - 10.03.2022

САУЛ

В непробуждаемом Китае,
В Египте темном и у нас,
Над Индом или над Евфратом
Паслись ягнята и телята;
Стада на вольном поле пас
Пастух, живя как в райском крае.
Он, думы-думушки не зная,
Пасет себе, доит, стрижет
Свою скотину, распевая…
Как вдруг сам черт царя несет
С мечом, с законом, с палачами,
С князьями, с темными рабами.
В ночи подкрались, увели
Отары с поля, а пасущих
Шатры, ...
Täzelikler » Goşgular - 10.03.2022

WESÝET

Ölen günüm meni jaýlañ,
Garyp mazara goýuñ-da;
Ortarasynda giñ ýaýlañ -
Ukrainanyñ goýnundan
Uç-gyraksyz giñ meýdanlar,
Uçudy, belendi-pesi
Görnüp dursun, eşidilsin
Dnepriñ güwleýän sesi.
Göreýin derýanyñ deñze
Akydyşyn duşman ganynn
Ana, diñe şondan soñra
Gabrymda ynjalar janym.
Ruhum uçar, doga eder
Baryp Hakyñ huzurynda...
Ýüzüm gara, dilim gysga
Bolsa-da Onuñ ýanynda. ...
Täzelikler » Goşgular - 09.03.2022

GOGOLA

Ýürek sansyz pikirleriñ ýesiri:
Biri ony gysýar, ýarmakçy biri.
Üçünjisi oña sygnyp aglaýar,
Hudaý görkezmesin, bu ne ahy-zar!
Ýüz tutara kimiñ bar,
Göz bolsañ hem gözsüze,
Kim aýdanyñy añlap,
Düşüner beýik söze?
Hemme ker - başlar egik,
Biri zynjyr baglaýar.
Eý, meniñ beýik dostum,
Sen gülýäñ, men aglaýan.
Aglanyñdan ne peýda,
Diñlän tapylmaz seni...
Oýandyrmaz ýurdumy
...
Täzelikler » Goşgular - 09.03.2022

РУСАЛКА

«Родила меня родная
В палатах красивых
И сошла со мною ночью
Вниз к Днепру с обрыва.
И в Днепре она купала
Меня темной ночкой,
Поучала: «По теченью
Плыви, моя дочка.
Да выплывай русалкою.
Завтра, среди ночи,
Я выведу гулять пана,
Ты и защекочешь
Того пана, моя радость:
Пускай не смеется
Надо мною, молодою,
Пускай пьет-упьется
Не моими кровь-слезами —
Синею в...
Täzelikler » Goşgular - 09.03.2022

DAWUDYÑ MYNAJATLARY

1.

Bagtyýardyr gatnamaýan
Mekirleriñ geñeşine;
Galplar bilen oturmaýan,
Goşulmaýan şer işine.
Diñw Hakyñ kanunyna
Baglaýar ol öz erkini.
Diña şol ýakýar janyna.
Miweli agaç deý ösen
Meýdanda - çeşme başynda,
Dogruçyl kişi güýç alýar
Haýyrlaryñ gözbaşyndan.
Mekirlerden hem galplardan
Soñra galmaýar nam-nyşan.
Olaryn küli öwüsýän
Güýçli ýellere bolýar şam....
Täzelikler » Goşgular - 25.07.2019

Taras ŞEWÇENKO. Terjime eden: Orazgylyç ÇARYÝEW.
Täzelikler » - 2019-07-25 20:06:36