Результаты 1-20 из 276 по запросу Tirkiş Jumageldiýew

ÝEDINJI BAP

Rahman oba boş gelmedi; öý satyn alyp geldi. Çagalar şowhun turzup, onuň öňünden çykdylar. Ol düýäniň owsaryny çagalaryň eline berdi. Çagalar owsary dartyp, düýe janaweri gyssap başladylar. Haýwan muny ýokuş gördi, boýnuny asmanda galgadyp, ýüzüni kese-kese sowdy.
Öý satan adam düşbi ekeni. Rahmanyň howlugýanyny bilip, düýesini berip goýberdi, “Ertiriň bir ýerinde getirseň bolar” diýdi.
Düýäniň üstündäki gara tüýnük ─ Rahmanyň umydy, ol gelejegiň nyşany. Hä...
Täzelikler » Romanlar - 03.04.2024

ALTYNJY BAP

Rahmanyň kalbyna terkidünýälik aralaşdy. Alaşasyny baglaryna mähetdel, ilden öňürti gara öýüň törüne geçip süýndi. Agahanyň ýanyna barmady. “Mensizem bolan wakany aýdyp bererler” diýdi.
Ganhor sözüni eşitmek hemişe Rahmana ýakymsyzdy. Häzir weli, bu söz onuň kalbyna gara ýel ýaly haplap urdy. Ol eýýäm iki adamyň ganyna galdy, ol özüne “ganhor” diýdi. Hydyram ganhor. Buýruk bilen öldürýän adamlara-da ganhor diýýärler. Ýöne olaryň bahanasy bar. Hydyrdan sorasaň, “Me...
Täzelikler » Romanlar - 03.04.2024

BÄŞINJI BAP

Rahman on gün düşekde ýatdy. Agyry aýrylyp, ysgyna geldigiçe, on iki süňňi bir göwrä birleşdi. On gün üznüksiz pikir etdi. Käbir zady anyklady, käbir mesele bolsa ony öňküdenem beter gozgalaňa saldy. Kemteresinden, ýeke gezegem Asman onuň düýşüne girmedi. Rahmanyň weli ony göresi gelýärdi, her gün umyt bilen uka gidýärdi. Hamala, olaryň gelejekki takdyry şol düýşe tab...
Täzelikler » Romanlar - 26.03.2024


DÖRDÜNJI BAP

Hatar oturan üç öýüň diňe ýokary çetkisinde yşyk bardy. Agahan içerden agasynyň gulaga ýakymsyz şaňňy sesini eşidip, gapyň öňünde sägindi.
─ Haý, janawer, Haý, janawer... Weý-weý-weý, beýtme-le, tur-la... Hany, hany, ýörjen-ýörjen... ─ Ýaran gyjyklanýan ýaly hikirdedi. ─ Häk, samsyjak, häk, bedroýja... Ýykylyp ýatmasana, tur hany... ─ Içerde goýun mäledi...
Täzelikler » Romanlar - 15.03.2024


ÜÇÜNJI BAP

Guýuda ýatan nökerleriň gurdy gündiz uwlady. Rahmanyň Asmansyz dolanyp geleni üçin Hudaýa şükür etdiler. Indi Agahanyň bahanasy gutaran bolsa gerek!..
Olar ýarag taýýarlamak bilen boldular. Has ir turup, atlary suwa ýakdylar, ýogsa, agşama deňiç hiç ýere gidilmejegine on adamyň onusynyňam gözi ýetikdi.
Uzak ýoldaş bolup görmese-de, Agahan bu adamlar...
Täzelikler » Romanlar - 13.03.2024


IKINJI BAP

Rahman Gün dogmanka guýa ýetdi. Telper çanagyň içini ýada salýan ýalazy oýdan goýun-guzularyň zaryn sesi göterilýärdi. Ol ses häzir Rahman üçin çölüň esasy alamatyna öwrüldi, ony pelsepä iterdi. “Bu dünýäde haýwan-u-ynsan hemişe ajy aýralygyň howpy bilen ýaşaýar. Şol howpuň ýakynlaşanyny bilse, adam çydanok, haýwan dagy nämemiş?! “Aýralygy adam öňünden duýarmyş” ...
Täzelikler » Romanlar - 13.03.2024

JANSEREK

BIRINJI BAP

Il arasynda şeýle gargyş bar:
─ Ýurduňda ýumurtga togalansyn!
─ Ýurduňda it uwlasyn!
Agahan oglanka garry enesi öwüt bererdi:
─ Iliň gargyşyna galmagyn, gargyş ýaman zatdyr.
Eýwanly tamyň öňündäki hatar öýden ýekesi galdy. Üç öýüň ýerinde welin, edil, ýumurtga togalabermelidi. Bag-bakjaly howly mazarystanlyga öw...
Täzelikler » Romanlar - 13.03.2024

16.

Eşretden pürsiýanyň adyny, ýaşaýan ýerini aýtmagy talap etdiler, aýtmasaň, gözüni oýarys diýdiler. Eşret munuň dil ujundan aýdylan haýbat däldigine düşündi. Gadym zamanda awşarlar ak laçynyň keramatyna gol ýapyp, ony özlerine penakär tutunypdyrlar. Guş penjesine düşen awunyň gözüni çokmagy halaýar. Penakär guşuň häsiýeti Nedire-de geçen bolmaga çemeli. Onuň buýrugy bilen gözi oýulýan adamlaryň sany barha artýardy. Ýalançynyň ýagtysyndan mahrum bolup, ömürahyr sermenip ötmegiň hu...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

15.

Arkajyň hanlary, ady tutulýan begleri Nediriň önünde tagzym edip durdular. Olaryň hiç birinde Nediriň gözi eglenmedi. Ol erkine tabyn adamlary seljerip, olar hakda pikir öwrüp, kelle döwmegi halamazdy. Gapana düşmedik awuň gyzygy bardy, gapana düşensoň, oňa bolan höwes gutarýardy.
Nedir özünden güler ýüze, ýyly söze, goldawa, rehim-şepagata garaşýan adamlaryň ýüzünde parh görmedi, olaryn güni-de, gözi-de meňzeşdi. Günüň şuglasyndan medet alýan ösümlik mysaly, oňa teşnelik...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

14.

Eşret owaly bilen Ýekeçynara barmakçydy, Orazyň gapysynda düşläp, aýat-töwir etjekdi, soňra ýaşululary çagyryp, ýagdaýyny aýtjakdy. Ölüm-ýitim adamyň başynda bar zat, bulançak dünýäde diri ýitýän-de gyt däl diýjekdi, men-de şol diri ýitenleriň biri. Orazyň toýy diýip, siziň iliňize rowan boldum, gelnalyjysynda at çapjakdym, owlak-guzy gapjakdym, ýaş çatynjalara öz ilimiň ýagşy niýetlernni aýtjakdym. Nesibämde ýok ekeni, kesekiniň girisine düşdüm. Niýeti düzüw adam meni ölümiň pe...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

13.

Tylla Zybanyň ýitirim bolmagy bilen bagly gep-gürrüňi Eşrede aýdyp berdi. Jorasy alnyp gidilipmi, ýa-da awçydan gaçýan jeren ýaly çöle tutduryp gidipmi, haýsy çaklama gol ýapýandygyny-da duýdurmady. Uýasynyň äheňindäki umytsyzlyk, has beteri-de, kazasy dolan adamyň ömrüniň soňky pursatlary aýdylyp berlendäki gynanja mahsus äheň Eşrede ýaramady. Ol ýüzüni asyp, syr bildirmän diňlejek bolýardy, göz öňünden welin, sähradan ümdüzüne tutduryp barýan Zyba aýrylanokdy. Zybanyň sabry-ka...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

12.

Eşret oba ikindinara geldi. Bagaja obasyna ýagy darandygyny ýolda eşitse-de, başa düşen betbagtlygyň möçberinden bihabardy. Ony öňi bilen Taýlagyň ýumşa ýaran ogly geň galdyrdy. Ýapynyň üstünde duran oglan Eşrede biperwaý garady, höwessiz salam berdi.
– Japar, meni tanadyňmy?
Oglan başyny atdy.
– Dädeň sag-salamatmy?
Oglan sesini çykarmady, kellesini ýaýkan ýaly etdi-de, pesde iri çöpleri çekeläp otlap ýören bäş-üç sany geçä tarap garady. Hakyna seret...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

11.

Galkanyň içi sowamady. Talaňçylygyň humaryna maýyl bolan, hüşgärligi unudan nökerleri çapdy, sünçdi, atdan agdardy, barybir içi sowamady. Zada gezek gelende adam başyna injek belany-da unudar ekeni. Adamyň bagtyny ýatyrjak – zatdyr, baýlykdyr. Şeýle bolmasa diý, tüweleý kimin kükräp gelýän atlylary görende akmaklar başyny aman gutarmagyň aladasyny ederdiler, talan zatlaryny taşlap, ýazzyny bererdiler. Olar oljany taşlandan bir taý goluny taşlap gidenlerini amatly görerler. Ýükle...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

10.

Bagaja obasyna ýagy döküldi.
Atanyýaz daňdanyň ümüş-tamyşynda çekmenini ýelbegeý atyp daş çykypdy. Günortadan ýyly öwüsgin ýüzüne urdy. Ertir çagynyň jana ýakymly salkynlygyny duýmady. Süňňünde ukusyny almadyk adamyň agyrlygy bardy, kellesine gum dykylan ýalydy. Gulaklary şaňlady. Maňlaýy barha gysyldy, agyry bäbenegine, gabaklaryna ýaýrady.
Das şapagynda hemişeki arassalyk, durulyk görmedi, bulançakdy. Howadan tot-tozanyň ysyny aldy. Häzirlikçe töwerek imisalalyk-...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

9.

Dawa sowuldy, gahardan ýüregi çişen adamlar-da sowady. Özbek ýigidiniň tyg ýarasyndan sowan bedeni gaýdyp ýylamaz. Ertir gün dogar, äleme ýagty çaýylar, zeminiň süňňi ýylar, jesedi gara ýeriň goýnuna salarlar. Ýaradanyň emri bilen, toprakdan ýasalan bende, ýaradanyň islegi birle, topraga garylar. Bu hemme adamyň başyndaky bar zat. Takdyryň ösünde ynsanyň alaçsyzlygy adamlarda lapykeçlik, biperwaýlyk döredäýjek ýaly, eýsem-de bolsa, adamlar biperwaýlyga per berenoklar. Ölüme heläk...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

8.

Ýomutlaryň kerweni ýassynyň ön ýanynda ýola düşdi, gökleňler gijäni guýuda geçirmekçi boldular.
Eşret düýelere esewan bolup ýören egin-başy pukara ýigitden peşeneli adamyň kimdigini sorady.
– Gardaş, bilimi dag ýarýan molladyr ol! – diýdi. – Bir at ýüki kitap okapdyr. Sen Muhammetgulydan sora, Muhammetguly oňa belet. Hywadan çykamyzda... Sen Hywada barmydyň? Men-ä seni görmedim. – Eşret ýokdugyny aýtdy. – Hywadan gaýdamyzda gören bolsadyň!.. Hywada molla diýlen zat ...
Täzelikler » Taryhy proza - 06.03.2024

8.

Ýomutlaryň kerweni ýassynyň ön ýanynda ýola düşdi, gökleňler gijäni guýuda geçirmekçi boldular.
Eşret düýelere esewan bolup ýören egin-başy pukara ýigitden peşeneli adamyň kimdigini sorady.
– Gardaş, bilimi dag ýarýan molladyr ol! – diýdi. – Bir at ýüki kitap okapdyr. Sen Muhammetgulydan sora, Muhammetguly oňa belet. Hywadan çykamyzda... Sen Hywada barmydyň? Men-ä seni görmedim. – Eşret ýokdugyny aýtdy. – Hywadan gaýdamyzda gören bolsadyň!.. Hywada molla diýlen zat ...
Täzelikler » Taryhy proza - 04.03.2024

7.

Galkan batyryň gany depesine urdy. Iş bitirip dolanyp gelse, öňünde obasy ýok. Boşan ýurtda ejesi tomzak kimin gargap, başyndan gum sowrup otyr.
– Jan oglum, han oglum – diýip, eňremäge başlady. – Binamys ile sen ýaly namysjaň ogluň derkary ýok ekeni. Garry eneňi, heleýiňi, çagajyklaryny, öýüňi-öwzaryny ymgyr çölde taşlap gitdiler. Ýanaý-dym-e-eý, köýäýdim-e-eý!.. Waý, o syrtynda oturan mekejin kim?.. Akmyrat, sen-de boş gaýtmadyk ýaly-la? Öýüňe gyrnak eltmäge gorkaňokmy, ...
Täzelikler » Taryhy proza - 04.03.2024

6.

Hywadan gaýdan kerwen bir hatara düzülip gelen-de bolsa, guýuda dörän agzalalyk zerarly iki bölündi. Galmagal inerden başlandy. Janawar däliräpdir diýdiler. Onuň eýesine Muhammetguly diýýän ekenler. Eşret töwerekdäkileriň gürrüňinden Muhammetgulynyň gökleň ilindendigini, kerweniň ýarysyna eýelik edýändigini bildi. Ol eginlek, daýanykly adamdy. Ýüzi tegelekdi, burny paşykdy, deşikleri giňdi, hemişe ýel alyp duran ýalydy. Dik ýygyrt maňlaýyny, eňegini ikä bölýärdi. Eşret kesesinden...
Täzelikler » Taryhy proza - 03.03.2024

5.

Eşret Tuwagyň salgy beren ugry bilen gitdi, ýüzi gündogara tarapdy. Azaşman-tozaşman gitse, Hywa ýolunyň üstünde oturan oba barmalydy. Nätanyş ýerde ýoluň düzlükden düşmesin. Gije bolsa ne ýagşy, ýyldyzlardan çen tutup gitse boljak, ýaman ýeri gündizdi. Asmany bulut büräp, gün görünmedik halatynda nätjek? Nämeden nyşan tutjak? Eşret asmanyň açyklygyna şükür etdi. Howlugýardy. Zyba bilen bagly ýakymsyz göz önüne getirmeden dörän howsala kalbyndan çykmady. Ýuka biten ýaz otlarynyň ...
Täzelikler » Taryhy proza - 03.03.2024

Dokladçy soñra belli prozaçy Tirkiş Jumageldiýew bilen söhbetdeş bolanyny aýdyp, edebi tankyt barada onuñ "Дружба Народов" žurnalynda çap edilen belliklerinden käbir bölegi okap, prozaçynyñ adalatly ...
Täzelikler » - 2021-07-17 16:05:20

Tirkiş JUMAGELDIÝEW 1). Tirkiş Cumağeldi "Kara Yıldırım" ("Ötüken" neşirýaty); ■ Ylýas AMANGELDI 1). İlyas Amangeldi "Üç Noktadan Biri" (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları" ...
Täzelikler » - 2019-02-24 12:20:13

...ýazyjylardan Berdinazar Hudaýnazarow, Annaberdi Agabaýew, Tirkiş Jumageldiýew, Aleksandr Aborskiý we beýlekiler moskwaly galamdaşlar bilen pikir alyşdylar. Şol maslahatlary ýatlamagymyzyñ sebäbi, bularyñ ikisiniñde biziñ işimize köp peýda ...
Täzelikler » - 2022-07-13 19:04:25

Tirkiş JUMAGELDIÝEW: Men tankyt boýunça Sowetiñ başlygy N.Hojageldiýewiñ dokladyndan türkmen tankydynyñ şu günki ýagdaýy barada çuññur analize garaşypdym.
Täzelikler » - 2021-07-17 16:07:39

Tirkiş JUMAGELDIÝEW.
Täzelikler » - 2019-12-20 01:39:21

Tirkiş JUMAGELDIÝEW.
Täzelikler » - 2019-10-13 13:31:34

Şonda onuň dostlary Tirkiş Jumageldiýew bilen Nazar Gullaýew ikisi Döwletgeldiniň agyr ýagdaýda ýatandygyny aýdýarlar. «Ady hödürlenenine näçe wagt geçse de dokumentleri ýatyr» diýip, pursatdan ...
Täzelikler » - 2018-10-31 19:04:56


1 2 3 ... 13 14 »