Результаты 1-20 из 50 по запросу Ylýas Amangeldi

BEGENDIRMEGIŇ BEGENJI

Bu üýtgeşik begenji men çagakam başymdan geçiripdim. Ejem pahyr ýüňden jorap, ýene şoňa meňzeş zatlary örmegi gowy görerdi. Ýüňi özi saýardy, özi darardy. Pişge ýasardy. Soň olary egirip, boýardy. Boýan ýüplerinden ýumak sarardy. Menem egrilgi ýüpi elimden geçirip ýumak saramaga ejeme kömekleşipdim. Bir ýumagy sarap boldy-da ejem:
- Körpejäm, hany gel seni bir gujak-gujak edeýin – diý...
Täzelikler » Oýlanmalar - 30.12.2022

EJEM HAKYNDA

Mekdebi tamamlanymyza ýigrimi ýyl boldy, duşuşalyň, könäni ýatlaşalyň diýişdik. Ýaşymyz kyrka ýetip barýar. Bu ýaşda geçenleri göz öňüne getirip, şol günleri seniň bilen bile ýaşanlary görmek, gowy görýän kinoňy gaýtadan görenden has gyzyklydyr. Ýogsa “gahrymanlaram” tanyş, hatda her wakaň näme bilen gutarjagyna çenli hemmesi belli. Şol “film” hakynda oňa gatnaşanlaryň pikirini bilesiň gelýärmi, geçe...
Täzelikler » Hekaýalar - 09.09.2022

WEZIPÄŇI BERJAÝ ETMEK

Ýakynda bir rowaýat okadym. Ol “Ideal (kämil) ner” diýlip atlandyrylýar.
Rowaýatda dört sany syýahatçy hersi bir nere münüp ýola düşýär. Uzaga çeken hem başdan geçirmelere baý bu syýahat soňlananda syýahatçylar gören, başdan geçiren wakalaryndanam beter nerlerine haýran galypdyrlar. Nerler syýahatyň juda agyr geçen ýerlerinde-de, sähelçe-de ejizlemän uzagy nazarlap, syýatçylara gaýta syýahaty dowam etdirmäge ruhy itergi beripdirler. Şeýle wepadar, çydaml...
Täzelikler » Oýlanmalar - 13.08.2022

GOJA GÖWÜN

Bu gün Berdimyrat aganyň çowlugy Ilmyrat gullukdan gelipdi. „Gözüň aýdyň” diýmäge sadaka ýygnanlaryň arasynda gojanyň ýaşyny öz ýanlaryndan hasaplajak bolýanlaram bardy. „Çowlugy gullugyny sowup gelen bolsa, agtygy 40 ýaşlarynda bolaýýar. Onda ogulla...
Täzelikler » Hekaýalar - 13.08.2022

100 ÝYL 1 GÜN

Hümmet aga bu dünýeden şemal göteren ýelegiň gaýyp gidişi ýaly gitmegiň dilegini edip, parahat günleriň akymynda akyp barýan bir gojady. Öýi abadan, agyryp-ynjaýan ýeri ýok, garrylyk bilenem öwrenşip gidipdir. Diňe togsandan geçenden soň birki gezek “ynha menem giderin” diýip diline aldy. Muňa-da deň-duşy Ärnazar aga sebäp bolupdy. Bir gün ol Hümmet agalara geldi-de: “Otyrmyň?” diýdi hem bu ýeke söze şeýlebir agram berdi welin, Hümmet aga otu...

Täzelikler » Hekaýalar - 05.10.2021

DÄDE GORKUDA ÝÜZLENME

1.

Kabul etseñ huzuryña geldim danaýy däde,
Saña çenli uzak ýoly dähedem-dessem äde.

Domrulyñ däliligin dilesem, sen bermezmiñ,
Berseñ biraz dälilik, pelege per bermerin.

Dünýeden nadyl etme, malyny dilemäýin,
Enem-atam bolsa-da janyny dilemäýin.

Köpri gursam il-günüme, kentlerimi bezesem,
Gollarym hiç kese däl, diñe Alla uzasyn.

Ýüzüm kybla mahaly, Hakdan gelsin Ezraýy...
Täzelikler » Goşgular - 23.11.2019

GÜÝZ GUNÇALARY

Sazçylyk mekdebiniň soňky synpynda okaýan Ýagmyr bu gün ejesiniň gözüne has mährem görünenini, ejesiniň içinden „Gözden-dilden gorasyn“ diýenini nireden bilsin?!
Heniz hökümini doly ýöredip başlamadyk güýzüň ýyly günleriniň biridi. Ýagmyr irden turup bägülleriniň bu ýyl iň soňky, açylsam-açylsam diýip duran gunçalaryna başgaça seretdi. Ruhunda üýtgeşik duýgy oýanyp, ýaňy ýigrimi ýaşan ýaş kalby terpenen ýaly boldy. Öýe girende nädip pioninosynyň gapagyny açany...
Täzelikler » Hekaýalar - 15.11.2019

ÝÜREK URMAK BILEN ÇÄKLENMEÝÄR

Beýik Pyragy:
"Dostlar, ne müşgül işdir, gowuşyp aýrylyşmak,
Wysala magrur olma, hijrana nazar eýle“

– diýip gidipdir. Onuň bu sargydyny tutan, beýik halypanyň soňky döwür şägirdi Gurbannazar Ezizow:
Bu aýralyk bolmasa,
Güýzüň görki näm bolsun?“

– diýip ýazypdyr.
Bu mysallary deňeşdirmek ýa-da olaryň asyl durkunyň meňzeşligine ünçi çekmek üçin almadym. „Çäýnegini ýuwup süpürmäge hukuk gazanm...
Täzelikler » Hekaýalar - 15.11.2019

ATAMYŇ GYLYJY

Heniz ýigriminji asyra-da girilmändi. Tomsuň güni bolansoň daşary edil häzirki ýaly yssydy. Serhet berkitmeleriniň birinde gulluk etmek möhletleri dolanlar yzlaryndan täze baranlara orunlaryny berip Aşgabada ugrapdylar. Kyrk töweregi atly gulluklary tamamlanam bolsa, düzgün-nyzamy saklap, topar tutup gelýärdi. Olaryň sag-aman Aşgabada aşmaklaryna jogapkär ýolbaşçy komandir öňde, yzynda bolsa beýleki atlylar. Bir tarapy uly jeňňele sapyp gidýän dag gerşiniň deňine ýeten...
Täzelikler » Hekaýalar - 15.11.2019

MENIKLI TAZYŇ WEPASY

Çar tarap daglyk bolansoň bu ýerlerde Gün doganda ilkinji şöhlesi dag başyny ýagtyldyp, ýaşanda-da soňky ýalkymlary dag gerişlerinde eräp gidýär. Dünýe döräli bu şeýle. Bu düzgüni ony döreden üýtgedäýmese üýtgedip biljegem ýok.
Ýazyň ýyly Güneşine seredip, wagt bar ýaly görünse-de, onuň duýdurman dagyň aňyrsyna aýlanjagyny aňyndan geçiren Diňli uludan dem aldy. Mydamam öňüne has umytly garaýan, şahandaz inisi Deňli onuň egnine kakdy.
- Golaýyna-da ...
Täzelikler » Hekaýalar - 14.11.2019

GURJAKLYJA GYZJAGAZ

Gyzjagaz gurjak oýnaýar. Gurjagyň bilen gürleşmän nädip oýnajak? Öz gürüňlerini diňe özleri eşidýär.
- Gurjajygym, sen oglanjyk, men gyz. Nähili gowy! Gowy gerek? Men dünýä inemde kakam dagy ilki begenmändirler. Soň begenipdirler. Olam bilýärmiň näme üçin? Oglan jigsine seredişer diýip begenipdirler. Oglan jigim bolýança men saňa seretmeli. Oglan gurjagy maňa kakam ýörite gözläp tapyp getirdi. Sen nähili gowyja! Saçyňam buýraja. Aýdymam aýdyp bilýäň.
...
Täzelikler » Hekaýalar - 14.11.2019

HYŞY-WYŞY

Hyşy-wyşy, hyşy-wyşy...
Lenç etdi gyşy.
Gyş, hamala, tomsy söýenmiş.
Emma, ara düşenmiş ýaz.
Şondan bärem gyşy,
Buz örtüp doňmuş.
Hem ondan gelýärmiş aýazly owaz.
„Bu baharjyk kimmiş, ýazjagaz kimmiş”

Gyşyň „ýazjagaz” diýýäni ýumşajyk ýagyş,
Garlary erdeýän, buzlary ýarýan.
Egni gyrmyzdonly ala-ýaz ýigit,
Bilbilleri hoş owazly saýraýan.
Desse-desse güllerini
Sowgat edýän tomus...
Täzelikler » Goşgular - 14.11.2019

ÝAT ÜLKEDEN BIR GÖRNÜŞ

Saman şlýapaly garry bikäniň,
Yzyndan selkilläp güjügi barýar.
Ýok, güjük däl, bir biçäre ýekäniň,
Döşünden itilen geljegi barýar.

Bikesi garrapdyr, külbesi sowuk,
Baransoň öňüne nan bir oklansa.
Gitmez ol ýüzüni birýana sowup,
Gijäň köçe itlerinden gorkansoň.

Ýyldyz sanap Aýa üýrýän ol itle...
Täzelikler » Goşgular - 12.11.2019

BAÝDAGYMYŇ SESI

1.

Ýazyksyz agajy gyşda gar örten,
Bu gün ýaz şemaly yralap geçdi.
Guş sesi, maýyllyk süňňüne ýeten,
Şahalaryň garyn bogunlar içdi.

Watanym göterdi ilkinji Tugun,
Ilkinji azanyn aýydýar diller.
Ýaryl, ýaryl, ýaryl ýaşyl pyntygym,
Seniň ýarylarňa garaşýar iller.

Büren ýaşyl Baýdagymyň reňkine,
Ýaşyllyk dirilik, ýaşyllyk dowam.
Ýaz bilen ene ýer geler görküne,
Baýda...
Täzelikler » Goşgular - 12.11.2019

RUHDAN AÝDYMY

Derýalar akýar, dälidir, sygmaz hanasyna. Hiç bir güýje saklatmajak ýalydyr. Ony görüp derýa bolasyñ geler, joşa gelesiň geler. Çyrpynyp, kenaryňy igledip, okgunly akasyň geler. Kenardan garanlar däl, badyňdan goýnuňda balyklar howsala düşer.
Sillerden ýygnanan derýasyň. Teşneler ganar senden. Seniň suwuň bol bolsa, iliň berekedi artar.
Ah, ömrüňi derýa bolup geçirseň, aksaň köllere guýulsaň!
Ine-de köl! Köňlüm yzyna dön, dön derýalygyňa. Derýa-da ...

Täzelikler » Oýlanmalar - 27.04.2019

ÝALŇYŞMA SÖÝGIM!

Ýekeje dilegim, ýalňyşma, söýgim,
Seniň ýoluň tämizlikde synalar.
Bu dünýede goýup giden yzlarym,
Seň mertebäň, manyň bilen yzlanar.

Başga bir söýginiň jogaby bolma,
Öz söýgiň üçinem sorama jogap.
Söýýänleri üçin zor bilen söýme,
Söýmediler diýip ýagmagyn borap.

Algy-bergi kimin söýüp, söýülip,
Dünýeden niçeler bigam ötdüler.
Olar diňe mazaryň öň ýüzünde,
Haýp geçen ömürden ýa...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

TÜRKMEN ÝAZYJYLARYNYÑ WE ALYMLARYNYÑ TÜRKIÝEDE SOÑKY ÝYLLARDA ÇYKAN KITAPLARYNDAN KÄBIRLERI

■ Berdi KERBABAÝEW

1). Berdi Kerbabayev "Kararlı adım" ("Çizgi Kitabevi" neşirýaty, Stambul-2009-12);

Berdi Kerbabayev, Sovyet devri Türkmen edebiyatının kurucularından birisidir.
Şiir başta olmak üzere edebiyatın hemen hemen bütün türlerinde eser vermiştir.
Ancak daha çok nesir türünde verdiği eserleriyle tanınmaktadır.
Onun Ayğıtlı Adım (K...


SEÝIS DOGANLAR

Olar gözlerini açyp görenleri at diýilýänlerdendi. Kakalary seýis bolansoň bularyň haçan at münmäni öwrenip, haçan aýlaw ýodasyna çykanlaram bilinmän galdy. Hakykatda kakalary gözden-dilden ogrynça  ogullaryny entek bäbekkäler yrym edip, at üstünde gujagyna alypdy. Şodur-da şodur bu iki dogmasyny seýise at ýatagyndan ýygnamak iş bolupdy. Ondan bärem nijeme ýazlar geçip, güýzler aýlandy. Olaryň özleri seýis çykdylar. Ulusy Nurguly bir hojalygyň, inisi Merdanam başga...

Täzelikler » Hekaýalar - 20.10.2018

EKIZ PÄLWANLAR

Annadurdy pälwan üç gyzdan soň bolan ogullarynyň ekizdigini eşidende çalaja başyny ýaýkady. „Has köpräk dileg edäýdimmikäm? Gel-gel ekiz bolaýmalymy diýsene”.
Annadurdy bäbekkä indikijämiz ogul bolsun diýip gelnejesi gyz bäbegini doýrup-doýurman ony gujagyna alar eken. Şeýdibem ol hem ejesini, hem gelnejesini emip ulalanmyş. Üstesine-de Annadurdy ejesiniň körpesi – iki ýaşaýança süýtden aýrylmandyr. Onuň pälwan ýigit bolup ýetişmegine-de şu zatla...

Täzelikler » Hekaýalar - 19.10.2018

ÝÜZÜMI ÖZÜÑE ÖWÜR

Başga hiç zat gerekmez,
Maňa Sen gerek, Sen gerek.
Ýunus Emre.

Dam damja. Damja-damja dam.
Her demim.
Her günüm,
Her ýyl,
Her ömür bir damja.
Her döwür.
Bir damjadym menem.
Senden inen bir damja,
Ýüzümi Özüňe öwür.

Yhlasym artypdyr, gözlerim görýär.
Görmän bilmeýän.
Bilmeýän görmän.
Görenimi gördürme,
Diňe görenini gören kördür.
Daşymy ...
Täzelikler » Goşgular - 05.10.2018

Üç nokadyñ biri (roman) / Ylýas Amangeldi Üç nokadyñ biri (roman) / Ylýas Amangeldi
Kitaphana » PDF, WORD, DOC kitaplar - 2019-03-09 08:37:34

ILKI ÝÜREK ÖLÝÄR / Ylýas Amangeldi ILKI ÝÜREK ÖLÝÄR / Ylýas Amangeldi
Kitaphana » PDF, WORD, DOC kitaplar - 2019-03-09 08:39:20

...Cumağeldi "Kara Yıldırım" ("Ötüken" neşirýaty); ■ Ylýas AMANGELDI 1). İlyas Amangeldi "Üç Noktadan Biri" (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları" neşirýaty, Ankara 2001); ...Ölenler yerle birlikte onun altında dönerler ...
Täzelikler » - 2019-02-24 12:20:13

Ylýas Amangeldi ▶ KÖPÜŇ BIRI Köpüň biri bolsadym, Aýagma basmasalar. Bir süýji dilli bolsadym, Üzüm deý asmasalar.
Täzelikler » - 2018-07-24 10:23:54

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2024-01-18 11:33:22

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-14 01:00:39

Ylýas AMANGELDI.
Täzelikler » - 2019-04-27 19:23:30

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-14 15:00:27

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-15 06:47:33

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-12 10:42:26

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-15 06:53:07

Ylýas AMANGELDI.
Täzelikler » - 2018-09-24 00:51:21

Terjime eden: Ylýas Amangeldi.
Täzelikler » - 2018-07-19 04:39:06

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-15 06:38:39

Ertir “täzeden dogulmak” üçin… Ylýas AMANGELDI
Täzelikler » - 2018-09-24 01:04:13

Ylýas AMANGELDI
Täzelikler » - 2024-04-06 03:54:33

Ylýas AMANGELDI. # ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-14 15:06:40

...Alymämmet pälwan Balkan Rejep pälwan Amangeldi pälwan Bähbit pälwan Annaberdi pälwan Beken pälwan Annadurdy Ýagsoran Berberi pälwan Arabaçy pälwan Bähit pälwan Wellek pälwan Dady pälwan ...Palta pälwan Çoluk pälwan Peleñ pälwan Çopan pälwan Pendili pälwan Ylýas pälwan Popuş pälwan Şalar pälwan ...
Täzelikler » - 2024-03-22 01:18:53

Mysal üçin, Ylýas ikimiz saçymyz bolmany üçin has ýuwaş, has edepli, has akylly, has… boldukmykak? Aý, ýok. Men ä edil şeýle derejede ...ýasan dutarynam, bir tokly berip, satyn alyp beren kakamdy. Hydyr AMANGELDI. # www.ekizler2.com
Täzelikler » - 2019-11-27 15:20:27

Amangeldi Gönübeg; 157. Öwezmyrat batyr; 158. Atamyrat han; 159. Nurberdi han; 160. Gowşut han; 161. Kyýat han; 162....265. Myrat Gurbanow (Şöhrat ordeniniň üç derejesi bilen sylaglanan); 266. Ylýas Öwezgeldiýew (Şöhrat ordeniniň üç derejesi ...
Täzelikler » - 2020-06-12 09:58:51


1 2 3 »