Результаты 1-20 из 107 по запросу Ylham Gurbanalyýew

ÝENE-DE...

Aýnada özümi görmek islämok,
Göremde-de, görkezmeýär özümi.
(Kim biler diýsene, göwnüçökgüniň
ýigrenýändigini görse özüni)

Ha-ha-haýlap joşup gülesim gelýär,
Aýyryp ýasama ýylgyryşlary.
Käteler meňzejek bolýanymam geň,
Göremde asmanda uçýan guşlary.

Geň gerek, seni üýtgeden sagadyň,
Meni üýtgedibem bilmeýändigi?!
Yşky ykbalyma wagtlaýyn berip,
Hemişelik guss:a güýmeýändigi?!
...
Täzelikler » Goşgular - 03.07.2023

ÝETMEZIM

Aýryp bilmän bir söýenmi serimden,
Yzda goýup söýýänleriň niçesin.
Mäkäm tutup ýalňyzlygyň elinden,
Synlap barýan ykbalymyň köçesin.

Öňler şeýle ajaýypdy - ol köçe,
Ýollary gurlupdy geljege sary.
Kynçylyk bolsa-da, her güni niçe,
Şatlykdan doludy duralgaň bary.

Umytlar ýaşardy arzuwy bilen,
Yşkdan ýaňa şuglalydy gije-de.
Her bir penjiresin ynamly gören,
Mahrum däldi - "bagt" atly bijede...
Täzelikler » Goşgular - 29.06.2023

"!"

Ýalňyzlyga sowgat etdim wagtymam,
Ykbalyma undylmajak paý berdim.
Tanyşsyz, tölegsiz ýöne mugtuna
Senden geljek gussalara jaý berdim.

Uly-uly umytlara beslenen,
Gerekmidi beýle şowsuz jemleme?!
Içimden gygyrjak uly ses bilen:
"Ýok bol diýjek, güm bol diýjek"
Diňleme!

Ter duýgylar ilkibaşda paşyrdar,
Berleni al, ýetmedigňe uzanma!
Ünsüň sowma kalbymdaky pyşyrda,
Goşgudyr öýtmegin entek...
Täzelikler » Goşgular - 10.06.2023

DILLEN GÖWNÜM

Dillen göwnüm, neçün beýle?!
Nirde goýdum hata baryn?
Doglanymdan şu güne çen,
Aýt, ýüzüme hatalarym.

Aýtsana sen, eziz göwnüm,
Mydam düňle, hötjetmidim?!
Hemme gelip saňa degdi,
Menem seni ýepbekledim.

Gepne gidip duýgularyň,
Saňa asla bakmadymam.
Hat-da delleň göwnüm gördüm,
Saňa wagt tapmadymam.

"Uly bolsam görler" diýip,
Ulalmadyňam...
Ikimizem çaga b...
Täzelikler » Goşgular - 03.06.2023

SAZ

Ýagşy synlap,
Bagşy gynap gyjagyny
Boşap galan gujagyny
Takdyryna tagma edip,
Köp soragly nagma edip,
Sazyn çalýar...
Baryn çalýar...

Ýagşy synlap,
Özün gynap
Ukyp açyp - skripkaçy
Ýatlaýan dek geregini
Otlaýan dek ýüregini
Aýby üçin ýeke-ýeke
Kalby edip tike-tike
Sazyn çalýar...
Baryn çalýar...

Ýagşy synlap,
Ykbal gynan,
Bir winoçy - pýaninoç...
Täzelikler » Goşgular - 27.05.2023

SEN BARYBIR DÜŞÜNMERSIŇ

Belki, şol pursat agladygym bolar,
Ýyldyrymlap, gök gümmürdän çagynda.
Tebigat sözlemden simfonýa düzer,
Bilbill ýerne ýetir Bagdat bagynda.

Jumalagyma-da ýaň boljak borun,
Öwrüljek bolaryn her bir dile-de.
Nilde yşkym hakda goşgy okaryn,
Adyňy ýazaryn Ortaýere-de.

Gussamy düzerin piramida deýin,
Bolar gullarda-da bolmadyk ahwal.
Ýuwaşjadan derdim döküp başlasam,
Sfinkisd...
Täzelikler » Goşgular - 18.05.2023

BAGTYŇ GÜLÜNE

Sen şeýle gyz -
Gözelligňe söz ýetmez
Sen şeýle gyz -
Edebiňe gurban men.
Göge giden dilegim sen, (elýetmez!)
Giçdir indi, bir ömürlik arman sen.

Gözleň ýaşamana iň ajap ýerdir
Ömri bendi eden saçlaryň mardyr.
Belki seniň ýaly milýondan birdir,
Belki seniň ýaly dogulan däldir.

Giň ummanyň jümmüşinde düri sen,
Özüň deý berilsin şuglaly geljek.
Bagtly günde doglan bagtyň güli ...
Täzelikler » Goşgular - 12.05.2023

HAKYKAT

Ýene-de sensizlik düýnämi gurşan
Ýene-de birmeňzeş günleriň bary.
Ähli süýjilikleň tagamy turşan,
Yssyda undulan çekize ýaly.

Ýene-de şol güller süllerip otyr,
Ýene-de şol guşlar uçanok erkin.
Ruhym hereketsiz bedende ýatyr,
Gulagyma gelýän seslerem çirkin.

Ýene-de kejirlik öz işin edýär,
Ýene-de bakyşlam - bakyşy hassaň
Şatlygam her güni yzyna gidýär,
It deý üýrüp duran sesinden - gussa...
Täzelikler » Goşgular - 28.04.2023

BAGTLYLYK

Synla - her bir zatdan gözellik gözläp,
Synla - giň jahanyň kaddy-kamatyn.
Ýat, ýatasyň gelse boglup düýşlere
Sesini eşitmän jaňly sagadyň.

Uludan demiň al,
ýeňlet ruhuňy
Özüň bagtly duý!
Duý, bagtly ýene-de!
Öňüňden çykana ýylgyryş paýla,
Ýylgyryp jogabyn gaýtar Güne-de.

Aýdym aýtmakçymyň?!
Zowladyp göýber.
Öýüň boldy, köçe boldy, parhy nä?
Duýsaň gursakdakyň on sekizdig...
Täzelikler » Goşgular - 09.04.2023

ÖZÜMI TAPJAK

Goşlam ýene meni äkidip barýar,
Aýnadakam öňkiler deý ylhamsyz.
Ýol ugrunda terminaldan pul salyp,
Seniň bilen söhbet etdim - ulgamsyz.

Göwni görýänlerem geçmişde galdy,
Degýänem ýok, öz-özüme degmesem.
Adam bolup uçmak isläpdim,
ýöne...
Uçanoga guş diýenleň hemmesem.

Giň dünýäniň bu şäheri dar maňa
Göwräme seretsem - buda kontrast.
(Meniň maňlaýdaş okyjylarmyňam,
setirlerimi...
Täzelikler » Goşgular - 03.04.2023

MENDIM ŞOL

Bolanlary ahmyr bilen ýatlaman,
Gül ýaşlygy ýalňyzlyga bendilän
Mendim şol.
Sallançagynda ýatlamaň -
Ejesi ýok duýgularny hüwdilän.

Ýetim ýelleň şuwwuldysna ses goşup,
Gamgyn atda hyýallarny çapdyran
Mendim şol.
Gözelliklerden hoşlaşyp,
Bar nazarny bir gözele bakdyran.

Özün mydam gurban edýän şem deýin,
Iň soňunda gymmatyny sarp eden
Mendim şol.
Geçmişdäkiler kem deýin, ...
Täzelikler » Goşgular - 03.04.2023

HIÇ KIMSE

Bagta sary ädim ätdik deň ýöräp
Ýakdyk yşky:
Sen-ä çi:şdiň, men kebap.
Başa düşen aýralyga bar sebäp,
Diýmesinler pelekdigni hiç kimse.

Çyndyr diýme - söýýänleriň hemmesin
Deňdir diýme - görýänleriň hemmesin
Meň gözümden hiç kim ony görmesin,
Şonda bilmez melekdigni hiç kimse.

Juwan ömri söýgi bilen gurşanlar -
aýry boldy -
birwagtky bir janlar.
Bilmediler, goşgy diýip çyrşanlam...
Täzelikler » Goşgular - 28.03.2023

GARYNJALARAM AJYGYPDYR...

Bu dünýe -
kindiwan.
Salladym merdiwan -
bulutdan.
Bulut men.
Unutsam.
Damjamy içime ýuwutsam.
Aýdyň haýsy "gurjaklaň",
Içinde merdi bar?
Ýüzünde jak-jaklaň
Içinde derdi bar
Şerti bar
hemmezadyň.
Gürleseňiz hemme adam.
Ýadaýaňyz gurluşdan.
Nalaýaňyz durmuşdan.
Ýapyşaňzok kanagatdan.
Kalba iman daragtdan -
ekeňizok
Çekeňizok so...
Täzelikler » Goşgular - 02.03.2023

"DIÝMÄÑ ASLA: "ÝANYPDYR BU NERESSE..."

Diýmäň asla: "Ýalňyzlygňy ýeňmeli...",
Aýby ýog-a ýeke-ýalňyz gezmäňem!
Ýaralarym päk söýgüniň tegmili,
Gynanç bilen duýgularmy ezmäňem!

Diýmäň asla: "Ýanypdyr bu neresse...",
Ýazgarsaňyz, ýazgaryň men biweji!
Bir ummanyň jümmüşinde ýer etseň,
Duýup bilmez akwarýumyň leňňeji.

Köp iýilen zatdan doýsa-da mäde,
Tagam duýulanok göreniň bilen.
Bir tarap çyn bilen söýse...
Täzelikler » Goşgular - 02.03.2023

ÜÝTGEŞIK KESEL

Reňgi-roýum ýitip barýar ýüzümden,
Sensiz - bu keseli ýeňmeli boldum.
Allergiýadyr diýp, dünýäm düzünden
Senden başga, ähli gülleri ýoldum.

Elim gymyldanok, aýak ýöränok
O nädip?!
(Döweniň ýürekdi ahyr!)
Şol kesel-ä barlygyňda döränok,
Emma ýoklugyňda edäýdi - şahyr.

Hassa deý ýatamok, ýöne barybir
Gussalar görmäne her gün gatnaýar.
Bu keselde geçýän günleň bary - bir,
Her ...
Täzelikler » Goşgular - 28.02.2023

GARGALARA GÜLKI BOLAN BILBIL MEN...

Ýaşamadym il ýaşanja şekilli,
Mekanym Ýer bilen Aýyň arasy.
Bägüle meňzetmen, däldiň tikenli,
Sen söýen kalbymyň orhideýasy!

Gargalara gülki bolan bilbil men,
Sorap görseň: barypýatan güňmüşim.
Şu görnüşe - şol gülümsiz geldim men,
Olar üçin suwotu-da gülmüşin.

Gussalaram meň üstüme hekgerdi
Ýol ýitirdim.
Ýitdi durmuş matlabym.
Owazymy ýerdäkiler ýek gördi, ...
Täzelikler » Goşgular - 21.02.2023

ÝAGDAÝ

Her gün ýene adaty gün dogup dur,
Peýdamydyr jürküldisi guşlaryň?!
Ünjilerem nobatyna gelip dur,
Gatnawlary deýin awtobuslaryň.

Güneş meni däl-de, gyzdyrýar ýeri
Gursagymda doňup galan parçalar.
Oýa batdym.
Bu aýazly gyş güni
Meniň ýaly üşeýärmi arçalar?

Jogaby ýok soraglara kän gitdim,
(Ýalňyzlara ýetdirmedik yşk kimde?)
Rahatlygy kagyz ýüzde şa etdim,
Pikirleriň ynjalyksyz köşgün...
Täzelikler » Goşgular - 15.02.2023

YKBALMY BU?!

Dogry baha bermez hiç kim meňzime,
Pikirlem içimi iýäýjek ýaly.
Çeňňek atdym arzuwlaryň deňzine,
Ýene-de gam-gussa iläýjek ýaly.

Şatlyk bilen geçjek ömrüm her güni,
Göwnümi gam-gussa sowgatlyk berdim.
Olam boş goýmady - öwezne meni,
Elime tutdurdy ýalňyzlyk derdin.

Aslynda göwnüm deý özüm ýygradym,
Içdäkilem ýazmagyma sebäpçi.
Gussa pyçagynda arzuw dogradym,
Ýüregim lowlap dur, beýn...
Täzelikler » Goşgular - 10.02.2023

DUÝGULARYM

Içde mesgen tutdy, ýaşady olar
Barlygyny duýdurdylar söz bilen.
Ne gije görüldi, ne-de bir gündiz,
Asla-asla görülmedi göz bilen.

Juwan ýaşda juwanlygyn bildirtmän
Söz açdylar edil garrylar ýaly.
Bagtly günleri-de boldy-la welin,
Muşakgatly hem-de görgüler ýary.

Eden-etdilikler ýoluny kesip,
Haýkyrdy adamlaň ýalňyşlaryna.
Dogryçyl bolany üçindir, belki,
Uçrapdy ýalňyzlyk gargyşlaryna....
Täzelikler » Goşgular - 10.02.2023

GIT!

Uzagyndan uzagna ýol ýasap,
Eziz görlen mesgeniňi terk etde
Açykdyr ýüregmiň araçäkleri
Ne gözegçi, ne soldat bar serhetde

Açylandyr - ähli "delje ýurtlaram",
Açyk saňa derýa, deňiz, dag etek
Saýla özüň: otly, gämi, ýa uçar
Alyp berjek isläniňe bir petek

Gideňde goýmagyn birje goşuňam
Senden galjak hiç bir zadam bolmasyn
Gitgin, soňra ýaşamasyn hiç kimem,
Taşlajak men "Herosimaň" bombasyn <...
Täzelikler » Goşgular - 09.02.2023


1 2 3 4 5 6 »