1 2 3 ... 56 57 »
ÝAHÝA KEMAL NAZYM HIKMETIÑ EJESINE AŞYKMYDY?

Türk dili we edebiýatyndan habarlylar ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 58 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.06.2023 | Teswirler (1) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

AHMET BEKMYRADOWYÑ MAGTYMGULY PYRAGY BARADAKY YLMY IŞLERI

Magtymguly türkmen halkynyň milli şahyry, milli guwanjy, milli buýsanjy hasaplanýar. XVIII asyrdan bäri Magtymguly her bir türkme ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 12 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 02.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Aýgözel Ýazyýewa

ŞEÝH BEDREDDIN ZAMANY...

Ýakynda yzly-yzyna iki gowy zat bolup geçdi: Birinjisi tä ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Hakan Gülsewen

MAGTYMGULY PYRAGYNYÑ DÖREDIJILIGINDE DAG WE DAG GÖZELLIGI

Türkmen edebiýatynyň par ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 28.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Adalat Garýagdyýewa

MAGTYMGULY PYRAGY – ZYBAN NAGŞY

Ismim düşdi ilden-ile,
Nagş ederler dilden-dile.
(Magtymguly Pyragy)


Bakan ýerine bagt bolup seredýän, gadam basan ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 28.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Bägül Nobatowa

ÝOLLARYÑ AHYRY-ÝEÑIŞ

Ýeňiş gazanmak ynsanyň yhlasynyň, çeken zähmetiniň miwesi bol ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 71 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 27.05.2023 | Teswirler (3) | Теги: Annabeg Aýmakowa

TÜRKMEN-KOREÝ DOSTLUGY GIÑ ÝOLLARA UZAÝAR

Golaýda  ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutymyza Koreýa respu ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 27.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Arslan Tangiýew

ŞAHYR

Hiç kime gyýa göz bilen garamaly däl. Göwnüme bolmasa, durmuş maňa şony öwre ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 24.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Sähetmyradow

MILLI LIDERIMIZIÑ ATALYK KITAPLARY we ÝAŞLAR TERBIÝESI

Milli Liderimiz ”Älem içre at gezer”, “Döwlet guşy”, “Ynsan kalbynyň öçmejek nury”, “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi”, “Ömrümiň many ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 31 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 23.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Güljan Şahaýewa

ÝAŞLAR BILEN ÖŇE BARÝAR DIÝARYM

Gözbaşyny gadymyýetiň jümmüşinden alyp gaýdýan merdana türkmen halkymyz geçen ähli taryhy döwürlerinde özüniň ýaş nesline aýratyn sylag-sarpa bilen garapdy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 25 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 23.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gözel Paramowa

YLMY-FANTASTIKI HEKAÝALARY NÄDIP ÝAZMALY?

• Giriş

Ylmy-fantast ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 49 | Добавил: hanturebs | Дата: 22.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

SÜLEÝMAN ILAMANOW: BEÝIK EÝÝAM BILEN AÝAKDAŞ BARÝAN ŞAHYR

Süleýman Ilamanow Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň Lamma obasynda, watançy-şahyr Seýitnazar Seýdiniň obasynda doglanyna bu ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 18.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tamara Glazunowa

ÖWEZMYRAT ÝERBENDI: GALAM ÝÖREDIŞ AÝRATYNLYGY

Ýüregiňi yzarlap barýan ajaýyp aýdym ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 78 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2023 | Teswirler (3) | Теги: Akgül Saparowa

GÜNDOGAR MEDENIÝETINI DÜNÝÄ TANADAN: BABAHAN MUHAMMET ŞARIF

... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 15.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

GÜNDOGARYŇ DILEWARLYK SUNGATY

«Günbatar Günbatardyr, Gündogar bolsa Gündogardyr, olar hiç haçan birleşmeýär». R. Kip ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 35 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: W.P.Şawteli

KONTINENTLERIÑ EDEBIÝAT KÖPRÜSI

• kitapcy.ru üçin ý ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 135 | Добавил: Haweran | Дата: 05.05.2023 | Teswirler (6) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

ZAMANLARYÑ MODERATOR GOJASY

• kitapcy.ru üçin ýörit ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 103 | Добавил: Haweran | Дата: 01.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

IÑ SOÑKY TÜSSE: TOLSTOÝYÑ GAÇAN GÜNI...

Ol gidenden soñ aýaly özüniñ ýal ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

6 ПРИЧИН НЕНАВИДЕТЬ ЕСЕНИНА

Сложно найти человека, который бы на дух не перенос ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 113 | Добавил: Haweran | Дата: 30.04.2023 | Teswirler (9) | Теги: Sergeý Ýesenin

HEZRETI PYGAMBERIMIZE SÖÝGI BESLÄN RUS BEÝIKLERI

Iki läheñ iñ ajaýyp şygyrlaryn ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 115 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.04.2023 | Teswirler (2) | Теги: Semir Ataullah