1 2 3 ... 1289 1290 »
AŞGABADYŇ BIOTEHNOLOGIK ÇAGY

2123-nji ýyl. 25-nji awgust. sagat 22:00 (GMT+5)
... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 19 | Добавил: hanturebs | Дата: Şu gün | Teswirler (3) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

События. 27 СЕНТЯБРЯ

1627 г. - родился Жак Боссюэ, французский писатель, епископ, идеолог галликанства;

1871 г. - родился Грация Деледда, итальянская писательница, лау ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 4 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

FUDZIÝAMA DAGY ÇYM GYZYLErkek: Näme boldy? Näme bolýar? Fuji p ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 41 | Добавил: hanturebs | Дата: Şu gün | Teswirler (2) | Теги: Isiro Honda, Akira Kurosawa

"MEN ADAM DÄL, MEN BIR GUŞ

Her gün uly ýoluň
sokmaga dönüp,
daş şähe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 65 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Şöwket Rahman

KÖÇE KYSSASY

ýa-da sübsegär gyzlara

Süpürýän dek haly, palas, keçäni,
Gije-gündiz süpürýäňiz köçäni.
Al asmanda bolsa gara bulutlar,
Guýup dur ýag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

События. 26 СЕНТЯБРЯ

Низами Гянджеви

1141 г. – родился ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

MAGTYMGULY ADYŇ DILLERDE DESSAN

Magtymguly Pyragy bu adamzat jemgyýetiniň iň bir görnükli wekilleriniň biri hasaplanýar. Magtymguly Pyragynyň eserleri Gündogar edebiýatynyň baýlaşmagyna ö ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 25.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gülnur Ýusupowa

RUSSIÝANYŇ DAGLIK GARABAGDAKI ROLY TÄZEDEN GÜÝÇLENEN DARTGYNLYKDAN SOŇ SORAG ASTYNA ALYNDY
... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 142 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 25.09.2023 | Teswirler (5) | Теги: Mansur Mirowalеw

GYŞ GELMÄNKÄ...

Kämil däl bolarly bu beýik baglar,
Garga geçse hüžžerişýär ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 92 | Добавил: Oguljennet | Дата: 25.09.2023 | Teswirler (4) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

События. 25 СЕНТЯБРЯ

1536 г. – умер Иоанн Секунд (наст. имя Ян Эверартс), нидерландский поэт;

1925 г. – последнее публичное выступление Сергея Есенина в Москве;
... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: 25.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

KITAPHANASYZ BOLMAZ!

Ilkinji nobatda...
Käbir maglumatlary agzap geçeýin. S ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 117 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.09.2023 | Teswirler (3) | Теги: Soner Ýalçyn

AZIÝA HALKLARYNYŇ BUÝSANJY

Çingiz Aýtmatowyň şu ýyl 95 ýaş ýubileýiniň bellenilmegi bilen gyrgyz halkynyň beýik ogly we adamzat jemgyýetiniň beýik ýazyjysydygyny ýene bir gezek buýsanç b ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 50 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Güljeren Alymowa

BEÝIK EDEBIÝATYŇ WEKILI

Ynsan ruhunda öçmejek yz goýan beýik şahsyýetleriň, adamzat temalaryna ýüzlenen beýikleriň biri-de Baýrondyr. Onuň döredijiligini nijeme asyr bäri öwrenilip gelinm ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Altynaý Annamämmedowa

ÖZGERÝÄN DIÝAR

Türkmen topragy häzirki döwürde gözelligiň hem- de ösüşleriň mekanyna öwrüldi. Ýurdumyzda geçirilýän konferensiýalardyr, onlaýn maslahatlarda biziň taryhymyz hem- de toprag ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 17 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Annagulyýewa

AKYL OJAKLARY

Häzirki döwürde dünýäniň ýüzünde “akylly öýleriň” köpelmegi we olaryň täsinden, täsinleriniň ýüze çykmagy, şol bir wagtyň özünde eýesini tanamak, onuň sesi bieln öýüň doland ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 24 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Merjen Akmyradowa

KALBYŇ SESI

Älem! Baglaryň säher bilen çygly ýapragy biri birine degmän gezekleşip ýere düşýän ýagyş damjalary älemgoşaryň el bilen çekilen ýaly dürli reňkli öwüşgini asmanyň çüýşe ýaly d ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 21 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gulsara Bagyrowa

NESILLERE ÝETIRILMELI MIRAS

Belki öz ogul gyzymyza ýetse-de ondan soňky nesillere ýetmezliginden howatyr edilýän baýlygymyz suwuň indi azalýandygy hakynda bilýäňizmi? Deňizleriň derýalary ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 32 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Amanbibi Baýjaýewa

DURMUŞ DÜZGÜNI

(Ilkinji goşgularymdan biri)

Oturyp oýlandym, g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: nuray | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Nuraý Meredowa

A, BIRDEN BOLMASA

Öýüň zaly haraba çalym edýärdi. Her tarapda çaşyp ýatan boş çüýş ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 48 | Добавил: Gurgencli | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Emre Bozkuş

"AK ÝAGYŞYŇ DAMJALARY DAMYP DUR..."

Ak ýagyşyň damjalary damyp dur,
Olar dama-dama köl bolaýanok.
Gözlerem aglasa aglabersinler,
Olar aňsat-aňsat kör bolaýanok.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Хезретгулыев | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Parahat Batyrow