TÜRKMEN EDEBIÝATY saýtynyň Goşgular bölümine degişli materýallaryň ählisini
şu ýerden tapyp bilersiňiz.
Arhiw sahypalara bölünen we şu wagtky sahypaň belgysy 1.

1 2 3 ... 503 504 »
KÖÇE KYSSASY

ýa-da sübsegär gyzlara

Süpürýän dek haly, palas, keçäni,
Gije-gündiz süpürýäňiz köçäni.
Al asmanda bolsa gara bulutlar,
Guýup dur ýag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

GYŞ GELMÄNKÄ...

Kämil däl bolarly bu beýik baglar,
Garga geçse hüžžerişýär ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: Oguljennet | Дата: Düýn | Teswirler (4) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

DURMUŞ DÜZGÜNI

(Ilkinji goşgularymdan biri)

Oturyp oýlandym, g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: nuray | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Nuraý Meredowa

"AK ÝAGYŞYŇ DAMJALARY DAMYP DUR..."

Ak ýagyşyň damjalary damyp dur,
Olar dama-dama köl bolaýanok.
Gözlerem aglasa aglabersinler,
Olar aňsat-aňsat kör bolaýanok.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Хезретгулыев | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Parahat Batyrow

PYRAGA

Beýik pirim, eý, Pyragym,
Seniň otly pyganyň bar!
Öçmezdir şö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 81 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (5) | Теги: Ýaran Ýagmyr

ÖZÜM HAKDA, DÖWÜR HAKDA

Kazy-kelan – ýalan,
Patyşa – ýaman,
Sopular ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 173 | Добавил: Haweran | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (7) | Теги: Allaýar Çüriýew

DÖWÜRDEŞLERE

“Hem birneme serim bolsun,
Hem birneme zerim bolsun,
Hem birneme berim bolsun...”
Diýip, ýören oglanlarmyz,
Hem erkana doglanlarmyz,
Soň pa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Haweran | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

GÖWNÜME BOLMASA...

Göwnüme bolmasa, ownaýar bar zat:
Bigadyr ýanynda maýda abraý-at.
Çyn ýürekden çykan gülki ownaýar,
Agynyň ýanynda tilki oýnaýar.
Çynçy kim, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 18.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

KÖNELMEÝÄN KÄÝINÇ

Bir çak oglanlykda ogrlapdym alma,
Aýbam bolsa başgaň bagyndan ýolma.
Aýtsam diýdim şonda galan kalbymda,
Atamyň käýinjin, ýada saldym-da.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 61 | Добавил: Geldimyrat | Дата: 18.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow

KÖÑÜL BAGY

(Ogluma)

Ter, tämiz howa bilgisi, kökleri gökde mysaly,
Ýürekden owaz köňlgesi,
Juwanlyk eli hasaly,
Ýat ülkäniň jan dawasy,
Ýak ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 41 | Добавил: Oguljennet | Дата: 18.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

HAKYDA

Agam Allaýar Çaryýewiň ýagty ýadygärligine

Ýetmiş bäş ýyl göterýärin adyny,
Müň dokuz ýüz kyrk dört, iýun ýigrim bäş.
Güllesinden wepat boldy faşi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 18.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

GIT

Git
Agylarymdan,
Şygyrlarymdan.
Unut
Posalary.
Ýaşlygym sensiň diýerdim,
Joşgunym sensiň diýerdim,
Ýaşlygam, joşgunam sowulýar ekeni. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 48 | Добавил: Mähriban | Дата: 18.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Suraý Babanyýazowa

PULUŇ GÜÝJI

Pul gerek ula-kiçä-de,
Billeri egik goja-da,
Molla, işan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 132 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Allaýar Çüriýew

SÖÝGI HAKDA SOÑKY GOŞGY

Diýdiler: - Sen ýigit, elenip, nalap,
Urnup ýörsüň, söýgi sözüň gaýtalap.
Ol gopbam gyz söýýän diýip agzanok,
Haýran men, söýdüň şoň nämesin h ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 113 | Добавил: Geldimyrat | Дата: 16.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Geldimyrat Seýidow

TARYHÇY ALYMA

Bilinmedik sahypasy köp entek,
Düşünmeli muňa, bolmasaň tente ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ENEM JANA

Oba barsam enem ýanyna
Alar otyr gulli çäýnek.
Elinde "Edebiýat sungat"
Gözünde -de uly äýnek.

Saçagynda tamdyr çörek,
Gant nabady ýany ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 23 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 16.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Aksoltan Hydyrowa

HAKYÑ ÝOLUNY YZLAGYL!


• AÝDYMDAN

Pany dünýä ýoly ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 100 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 15.09.2023 | Teswirler (4) | Теги: Ýaran Ýagmyr

DOLANMAK

Gaýdyp geldim dolanmagyñ-gelmegiñ,
Doglan ýaly zatdygyna düşüni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 194 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 14.09.2023 | Teswirler (14) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ÄTIÝAÇ

Meň zaňňar dostlarym, aşyk dostlarym
Öz söýýän gyzlarna gül beripdirler.
Güller suwsuzlyga döz gelip bilmän,
Eýýäm haçan solup, sülleripdirler.

.. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Хезретгулыев | Дата: 14.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Parahat Batyrow

TÜWELEÝ

Sen eý, tüweleý,
Ýel girdaby,
Hyýalym, ýatlamalarym,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 142 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 14.09.2023 | Teswirler (4) | Теги: Hüdaýy Jan