« 1 2 3 4 ... 1289 1290 »
События. 24 СЕЕТЯБРЯ

Лариса Рубальская

1679 г. – родилс ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

DANALARYŇ MUŞDAGY

Bu waka on bäş ýyl dagy mundan öň bolupdy.
Bir iş bilen p ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 239 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (13) | Теги: Ýaran Ýagmyr

HEÝKELLERE we KÖÇE ATLARYNA GARŞY SÖWEŞMEK

Ukrainada rus medeniýetiniñ wekiller ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 116 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Hakan Aksaý

События. 23 СЕНТЯБРЯ

Нурмурад Сарыханов

1889 г. – умерл ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 36 | Добавил: Haweran | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

YKDYSADY UGURLARYŇ ÖSÜŞI

Logistik yzarlama her bbir taraplaýyn amala aşyrylanda sanly dünýägaraýşyň ugurlary bilen bir- biregiň edýän işinden ugur alma we ýurda getirjek bähbitleri bilen ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 26 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Rüstem Berdiýew

ÖSÜŞLERIŇ AÝNASY

Ýurdumyzda ykdysady ösüşleriň, medeni ösüşleriň şeýle hem bilim ulgamyndaky ösüşleriň hetdi-hasaby ýok. Gahryman Arkadgymyzyň taýsyz tagallasy bilen Hormatly Prezidentimi ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 23 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Resul Alladurdyýew

GÖZEL ŞÄHERLER MEKANYNDA

Ak şäherimiz Aşgabat bilen bäsleşip oturan Arkadag şäheri bu günki gün ýurdumyzyň iň gözel şäherleriň mekanydygyny subut etdi. Çünki bu iki şäheriň bu günki gün g ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ogulnur Annamuhammedowa

GYZYKLY HAZAR

Ýer ýüzündäki iň uly dünýä ummanyna çykalgasy bolmadyk suw ulgamy bolan Hazar deňzi bu günki gün dünýäde gaty uly wezipäni öz üstüne alýan we gelejekde nijeme gerekli maddal ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 29 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Didar Begmyradow

PYRAGA

Beýik pirim, eý, Pyragym,
Seniň otly pyganyň bar!
Öçmezdir şö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 83 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (5) | Теги: Ýaran Ýagmyr

WAGTDAN ÖÑE GEÇMEK

Syýasy lider-ýazyjy gatnaşygy babatda hemişe şu ikisi ýadyma dü ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 52 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

WAGT PARADOKSLARY: MULTIÄLEM

Tötänden labоratoriýamda peýda boldym. Wagt we ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 53 | Добавил: hanturebs | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

PUTINIÑ YSLAMA BOLAN GARAÝŞY HAKDA

Gurhanyñ bary-ýogy bir ýerde etimologiýanyñ üst ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 228 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (7) | Теги: Ýaşar Nury Öztürk

События. 22 СЕНТЯБРЯ

1841 г. – родился Андрей Пумпур, латышский поэт, автор народного эпоса «Лачплесис»;

1921 г. – умер Иван Вазов, один из известнейших болгарских поэ ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 13 | Добавил: Haweran | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

BIGÜNÄ ADAM 17 ÝYL TÜRMEDE ÝATDY. BAR GÜNÄSI HAKYKY ŞÜBHELÄ JUDA MEŇZEŞLIGIDI

1999 ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 161 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Kristina Filipps

ÖZÜM HAKDA, DÖWÜR HAKDA

Kazy-kelan – ýalan,
Patyşa – ýaman,
Sopular ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 195 | Добавил: Haweran | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (7) | Теги: Allaýar Çüriýew

MILLI MESELE WE LENINIZM

Meşkow, Kowalçuk we başga ýoldaşlara jogap
... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 100 | Добавил: Haweran | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Iosif Stalin

ÇAÝKOWSKINIÑ GUWLARY, SUNGATY, ŞAHSY DURMUŞY

Çaýkowskiý şu döwürde ýaşasa, ýagd ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 67 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Hakan Aksaý

ÝAGYŞLY OÝLANMALAR

Ýagyş. Bu günem ýagsana! Men sen ýagan pursadyň ylhamlanýan. Howaňdan gursagymy dolduryp diriligimi duýýan. Saňa ezilip geçiren bagtly günlerimizi ýatlaýan. Ýok ýok gus ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 50 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Şamsiddin Batyrow

KÖR ZEHINIŇ ESERI

Muňa men eser diýmegem birhili görýän. Ol bir özüne zor salnyp üýşürilen sözleriň jemi. Ondada bir birine garyndaş ýa dahyly bolmadyk sözleriň ýygyndysy. Aslynda iki goç ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 146 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (11) | Теги: Almämmet Saparow

WATANYÑY TAŞLAP NIRÄ BARÝARSYÑ?

Kän kösençlikleri gördüñiz:
Linç edildiñiz. ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 123 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn