1 2 3 ... 13 14 »
GURBANLYK HAKYNDA BILMELI ZATLARYMYZ: ONUÑ ŞERTLERI WE SOGAPLARY

Mukaddes dinimizdäki iň uly we iň eziz iki baýramdan biri Gurban baýramydyr. Şu mübärek baýramymyz hem ýakynlaşyp gelýär. ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 191 | Добавил: Dark_Wolf | Дата: 24.06.2023 | Teswirler (2) | Теги: Azat Haýydow

Dokuzynjy gün

MÄHIRLI GATNAŞYKLAR — MAŞGALA BAGTYÝARLYGYNY GAZANMAGYŇ IŇ GYSGA ÝOLY

Samarkant. Şöhratly Göksaraý köşgi. Ir säher.
Garawullar gözlerini ýumman, hökümdar ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 120 | Добавил: Haweran | Дата: 11.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Sekizinji gün

DERTLERI DOGRY DEM ALMAK ARKALY BEJERMEK

Pahimli hökümdara meňzeş tebigat daň ýyldyzlary bilen säheri ýagtyltmagy unutmandyr. Daň ýyldyzlary bagy täsin öwüşgin ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Ýedinji gün

AŇ WE AŇLAÝYŞ DUÝGUSY

Wagt geçip dur. Samarkandyň hökümdarynyň aladasy başyndan agdykdy. Teýmirleň indi öz mähriban şäherinde öňküsi ýaly köp bolanokdy. Ol soňky ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 115 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Altynjy gün

ADAM BEDENINIŇ ESASY AGZALARY. FIZIKI IŞJEŇLIGIŇ PEÝDASY

Bir gezek giçlik hormatly Mir Seýit Barak şyh ullakan düwünçek getirdi. Timuryň düwünçegiň içindäk ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 133 | Добавил: Haweran | Дата: 04.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Bäşinji gün

FIZIKI IŞJEŇLIK WE ÝAGŞY NIÝET

Kenardan joşup çykan derýanyň ýuwaş-ýuwaşdan öz hanasyna sygşy kimin, halkyň parahat durmuşy gün-günden kadalaşýardy. Ýaş hö ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 162 | Добавил: Haweran | Дата: 04.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Dördünji gün

BAGT NÄME? YNAM — ÝEŇIŞIŇ ÖZENI

Daňdanyň ümüş-tamyşynda Timur dagdan akýan Sanzar derýasynyň şaggyldysyna oýandy. Goşundaky esgerleriň şadyýan sesleri uza ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 102 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Üçünji gün

MAKSADA ÝETMEGIŇ ÝOLUNDAKY ÝEDI BASGANÇAK WE ALTY KADA

Şyh:
— Şu gün biz ýylgyrmagyň we gülmegiň ähmiýeti hakynda gürrüň ederis- diýdi. Timur geň gal ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 137 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Ikinji gün

AKYLDAR ŞYH TIMURA DUÝGURLYGYŇ, DÜŞBÜLIGIŇ SYRYNY AÇÝAR

Daň atyp gelýärdi. Asmanda ýyldyzlar gözden ýitip, howa ýagtylyp başlanyndan goşundaky esgerler ukud ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 114 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

Birinji gün

SEÝIT BARAK ŞYH BILEN DUŞUŞYK

Ýazyň gündizi ornuny agşama berdi. Timuryň serkerdelik edýän goşuny hiç ýerde düşlemän, öz ýaşaýan mähriban ýerlerine tarap g ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 141 | Добавил: Haweran | Дата: 31.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

TEÝMIRLEŇIŇ ÖMRÜNIŇ 12 GÜNI

(Baky ýaşaýşyň syrlary hakynda traktatlar)
... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 203 | Добавил: Haweran | Дата: 31.08.2022 | Teswirler (3) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

OKAMAGA GYZYKLANDYRMAGYŇ 7 SANY ADATY DÄL USULY

Çagaňyz eýýäm ulaldy we okamagy öwrenmegiň wagty geldi diýen karara geldiňiz. Ajaýyp Harplyk taýynladyňyz, öz göwnüňize laýyk bolan, intern ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 169 | Добавил: hoşowaz | Дата: 25.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ýelena Ustenko

"YLYMSYZA YNANÇ ÝOK"

(Ýaş mugallymyň iş tejribeliginden)

Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren “Paýhas çeşmesi” kitabynda “Ylymsyza ynanç ýok, hünärsize guwanç” diýen ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 156 | Добавил: Елена_Прекрасная | Дата: 07.08.2022 | Teswirler (1) | Теги: Bägül Ataýewа

EDEBI DERÑEW

• Okuwçylaryň döredijilik ukyplaryny ösdürmek işi

Okuwçylaryň döredijilik ukyplaryny artdyrmak – bilim – terbiýeçilik işiniň baş mazmuny bolup durýar. Seb ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 192 | Добавил: Елена_Прекрасная | Дата: 07.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Bägül Ataýewа

Nigilizm näme?

Ylmy çeşmelere we sözlüklere laýyklykda, nigilizm – bu umumy ykrar edilen ýörelgeleri, ahlak kadalaryny we gymmatlyklaryny şübhe astyna goýýan hem-de inkär edýän dünýägaraý ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 176 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.05.2022 | Teswirler (2) | Теги: Bagabat

ROKFELLERLERIÑ ÇAGALARY

Bilmedim, ýaşymyzyň soňunda Ylýasam, menem futbol oýnuny görmäge gyzygdyk. Sebäpkärem Gurban Berdi. Biz "Rubiniň" oýunlaryny sypdyrman görüp başladyk. Ýakynda-da K ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 252 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Teswirler (0) | Теги: Hydyr Amangeldi

IŞ DÜNÝÄSINE "GARRI POTTERDEN" ALMALY BÄŞ SAPAK

"Garri Potter" romanlar tapgyry il ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 285 | Добавил: Haweran | Дата: 29.10.2021 | Teswirler (2) | Теги: Jemre Üçhisarly

ÝAGŞYZADALARYÑ BAHARY

Dawut alaýhyssalamyň hikmetlerinde şeýle ýazylypdyr: «Akylly kişi şu dört pursatdan gapyl bolmaly däldir:
1. Rebbine mynajat etmekden;
2. Özü ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 294 | Добавил: Nuranа | Дата: 14.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Mahmyt Zamahşary

DERÝA GÖZBAŞYNDAN HAPALANMASYN

Edep-ekram, ahlaklylyk, arassalyk hakynda gürrüň edilende, näme üçindir, pikirler deňzine gark bolýaryn. Bütin durkum jümşüldäp, dünýe elenýän ýaly bolýa ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 369 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.09.2021 | Teswirler (9) | Теги: Aýperi Baýlyýewa

PÄK AHLAGYM BAÝLYGYM - BOLMASA GEDAÝLYGYM

Könäniň zyýanly galyndylary. Bu söz hut düýnki gün hem şeýle haýbatly ýaňlanyp, halkyň çemçeläp ýygnan edep-ekramyny, haýa-şerimini, ahlagyny, ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 342 | Добавил: Jeksparro | Дата: 10.09.2021 | Teswirler (0) | Теги: Gurbantäç Agahanowa