« 1 2 3 4 5 ... 1289 1290 »
KÖR ZEHINIŇ ESERI

Muňa men eser diýmegem birhili görýän. Ol bir özüne zor salnyp üýşürilen sözleriň jemi. Ondada bir birine garyndaş ýa dahyly bolmadyk sözleriň ýygyndysy. Aslynda iki goç ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 146 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (11) | Теги: Almämmet Saparow

WATANYÑY TAŞLAP NIRÄ BARÝARSYÑ?

Kän kösençlikleri gördüñiz:
Linç edildiñiz. ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 124 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

События. 21 СЕНТЯБРЯ

19 до н. э. – умер Публий Вергилий Марон, древнеримский поэт;

1708 г. – родился Антиох Кантемир, российский поэт-сатирик, дипломат, деятель раннег ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 23 | Добавил: Haweran | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

JELEPHANALARDAN ÇYKMADYK ÝAZYJYLAR

Şu gün biraz pynhanrak, "ýaramazrak" gürrüñlere ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 272 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.09.2023 | Teswirler (3) | Теги: Soner Ýalçyn

События. 20 СЕНТЯБРЯ

Рехмет Сеидов

1809 г. – родился Не ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 28 | Добавил: Haweran | Дата: 20.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

BAŞ SEKRETARYÑ GYZY

Ýurduñ iñ hökmürowan adamy "diñe gyzyma aýdanymy etdirip bi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 169 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Hakan Aksaý

AĶYL-PAÝHASLY DANA ŞYGYRLARYŇ WASPY

«Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň umumadamzat gymmatlygyna öwrülen pikir-garaýyşlary, watansöýüjilik, ynsanperwerlik, ahlak arassalygy hakynda ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 148 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (19) | Теги: Muhammetaly Ýazdurdyýew

GÜÝZ WASPY

Jöwzaly tomus özüniñ ýerini salkyn, mylaýym şemally pasyla berip ugrady. Bu pasyl kän ynsanyñ göwnüne ýakyn, kän ynsanyñ hyjuwyny bagta atarýan, kän ynsanda bolsa ylhama sebäpk ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 63 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (4) | Теги: Aýgül Aşyrowa

AKYL-ZYNAT

Ynsan dünýä inende öz doguljak öýüni saýlamaga hukuk berilmeýär. Ene-atasyny ýa-da çagalykda berlen başlangyç terbiýäniñ hem saýlamaga mümkinçiligi ýok. Emma, çagalykdan saýlan ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 33 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Roza Abdylhaýewa

KITABA SÖÝGI

Kitap gör nähili ajaýyp sen. Sen dünýä ýaly syrly öwrüm edeňok sende agyň ak garaň gara. Sen hakyky hem wepaly dostdugyňy ýyllarboýy subut edip gelýärsiň.
Kitap nesill ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 84 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (7) | Теги: Rüstem Ataýew

PURSATLAR

Men Aýtbaý Hudaýbergenow diýen bir ýaşulyny tanaýardym. Aýtbaý aga 1936-1947-nji ýyllar Türkmenistan SSR-niň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy bolup işlän adam. Ol Daşoguz şähe ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 222 | Добавил: Haweran | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (14) | Теги: Allaýar Çüriýew

ERKIN HATLAR

Hemme zatda hemmeleriň hem günäsi bar. Günäkär gözlemek gerek däl, meseleden çözgüt çykarmak gerek. Hiç wagt kimdir birini günäkärleme oglum! Günäniň ulusy aslynda biziň bu d ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 71 | Добавил: Oguljennet | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

DÖWÜRDEŞLERE

“Hem birneme serim bolsun,
Hem birneme zerim bolsun,
Hem birneme berim bolsun...”
Diýip, ýören oglanlarmyz,
Hem erkana doglanlarmyz,
Soň pa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ÖZÜÑI GÖRKEZJEK BOLMA ARZUWY

Siziñ ünsüñizi iñ köp näme çekýär:
Adamlaryñ e ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 190 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Soner Ýalçyn

DÖREDIJILIK ADAMY NÄHILI BOLMALY?

“Lenin”, “Troskiý” ýaly awtobiografiki eserleriñ ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 100 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

ALTYN GOŞUN

Salman haýaljakdan gözlerini açdy, ol açyk meýdanda ýalaňaç ýatyrdy, daş töwerekde bolsa adam ýokdy. Salman hiç bir ýagdaýda gözlerini açmaly däldi, ol bir mahal ýogalypdy ... Doly oka»

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 99 | Добавил: Injener | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Rahman Zulfikarow

RAHATLANDYRYJYŇ RESEPTI :-)

Gerekli zatlar:

1. 200 gramlyk bul ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 115 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tapbatçy Ýepbekçiýew

ATLAR ÇAPYP BARÝAR

(Şahyr Ilmät Gurbanyň edebi keşbine gysgajyk ştrihler) < ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 90 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

События. 19 СЕНТЯБРЯ

1782 г. – родился Аким Нахимов, украинский поэт, сатирик, драматург;

1790 г. – А.Радищев сослан в Сибирь за своё «Путешествие из Петербурга в Моск ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sentýabr

UGRADYLMAJAK HAT

Altynjy duýgy. Diňe üýtgeşik adamlara esasanam enelere mahsus bolan aýratynlyk. Altynjy duýgy bilen ynsan balasy başgalara näbelli bolan zatlary hem öňünden duýup bilýär. ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 39 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Maral Abdyllaýewa