1 2 3 4 »
MAHABAT PROFESSORY DÜŞÜNDIRDI: INTERNETE GIRENIMIZDE NÄMÜÇIN BIZE GEREK DÄL ZATLARY ALÝARYS?
... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 84 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Çagla Üren

BIZIŇ HEMMÄMIZ ZOMBI, AZAJYGAM IRRASIONAL

Fotosurat: Mişa Gordin / Volakis Gall ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 63 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ugur Baty

HER ON ADAMDAN ÝEDISI "DUŞENBE SINDROMYNY" BAŞDAN GEÇIRÝÄR

Ýaşlar her täze hepd ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 99 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.03.2023 | Teswirler (0) | Теги: Keýt Ng

"ÝİTİRMEK" DUÝGUSY


Aragatnaşygymyz häsiýetimizi açyp görkezer.
Biz bir almanyñ iki ýarsy däl, biz bir-b ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 136 | Добавил: ssaparay | Дата: 23.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Hakan Mengüç

YKRAR EDILMEDIK GENIALLYK SINDROMY

Bu sindrom göräýmäge biderek zat ýaly.
Sebäbi her bir adamam, hernäçe daşy ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 187 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.12.2022 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

SÖÝGI

Söýginiň asyl manysy pynhan, çuňňur ýürekden biriniň başga birine bolan duýgusydyr. Gadymy Hindistanda söýginiň gelip çykyşy üç çeşmeden ybarat diýlip bellenýär:

Ruhy ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 136 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Artyknur Nohurow, Aşgabat Nohurow

NIKANYŇ JEMGYÝETÇILIK TARYHY

Nika sözüniň manysyny sadaja dilde beýan etseň, bu nikalaşýan iki tarapyň, ýagny aýal bilen erkegiň matlap-maksadynyň il öňündäki gözden geçirilişi, onuň resm ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 136 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Artyknur Nohurow, Aşgabat Nohurow

MAŞGALANYŇ GÖRNÜŞLERI

1. Döwletli maşgala – bu ene-ata, ogul-gelin we agtyklardan ybarat. Beýle maşgalada ata il içinde abraýly, sylag-hormatly, medeniýetli adam bolýar. Ene hojalykda mas ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 75 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aşgabat Nohurow, Artyknur Nohurow

GUDAÇYLYK

Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda, nähili maşgaladandygyny bilmek maksady bilen oglan tarapyndan sawçy iberilýär. Ol alynjak gyzyň goňşy-gola ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 93 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aşgabat Nohurow, Artyknur Nohurow

MAŞGALANYŇ JEMGYÝETÇILIK TARYHY

Nika ýa-da ganybir garyndaşlyk esasynda dörän hem-de olary durmuş umumylyklary, özara ahlak jogapkärçiligi, birek-birege kömek bermek ýaly şertler bilen es ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 76 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Artyknur Nohurow, Aşgabat Nohurow

KÖŇÜL KINESI — KESEL ŞINESI

Siz, megerem, pikirleriň materiallaşyp bilýändiginden habarly bolsaňyz gerek. Diýmek, yz ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 149 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Aýgül Garaýewa

DURMUŞ YLMYNYÑ GRAMMATIKASYNDAN

Ynam + yhlas + arzuw = Maksat
Durmuşda maksatsyz adam ýok bolsa gerek. Çünki adamzadyň ösüş ýoly şol öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin edile ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 360 | Добавил: seyitliyewmaksat | Дата: 10.04.2022 | Teswirler (12) | Теги: Maksat Seýitliýew

ADAMDAKY DIN DUÝGUSYNYÑ GÖZBAŞY GORKUMY?

Birnäçe psiholog din duýgusynyñ gözbaşynda gorkynyñ bardygyny öñe sürýä ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 336 | Добавил: Haweran | Дата: 22.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ali Şeriati

ÖTE EŞIDEN ÖÝ ÝYKAR

“Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen”
Magtymguly Pyragy


Akyldarlaň birinden “Ýalan bilen çynyň arasy näçäräk bärdyr?” diýip, soranlary ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 293 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 03.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

ЭКСПЕРИМЕНТ «ВСЕЛЕННАЯ-25»: КАК РАЙ СТАЛ АДОМ

Для популяции мышей в рамках социального эксперимента создали райские условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и бо ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 209 | Добавил: Revo | Дата: 12.12.2021 | Teswirler (9) | Теги: Wladimir Şewelew

DOSTOÝEWSKIÝ WE PSIHOLOGIÝA

Dostoýewskiniñ adyny eşitmedik ýok. Emma ony hakykatdanam tanaýarysmyka? Ýa-da näçe adam onuñ kitaplaryny eline alyp okap gördükä? Freýd psihoanalitikanyñ düýb ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 428 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.12.2021 | Teswirler (10) | Теги: Murat Alpaý

ÖZ JANYŇA KAST ETMEGIŇ PSIHODINAMIKASY:
ÖZ JANYŇA KAST ETME MEÝLINIŇ AMALA AŞMAGYNA TÄSIR EDÝÄN ÜÇ MÖHÜM FAKTOR

Geçirilen barlaglar mahal-mahal öz janlaryna kast etmekden söz açýa ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 476 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.10.2021 | Teswirler (2) | Теги: Engin Geçtan

I.Mustafa’nın durumu ortadaydı fakat halktan saklamak için bazı devlet ve din adamları onun bu durumunu veliliğe (ermişlik) yorarak halkı da buna inandırmaya çalışıyorlardı. I.Mustafa’nın veli olarak ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 150 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Teswirler (1) | Теги: Rahime Çeliker

OSMANLI DEVLETI'DE UYGULANAN KAFES SISTEMININ PSIHOTARIHSEL BAGLAMDA INCELENMESI

Tarih, yalnızca olay ve olgular kümesiyle ilgilenen veya “vakit” anlamını taşıyan bir bilim değildir. Tari ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 178 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Rahime Çeliker

«SABYRLY DIÑLEÝJI» USULY

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

Biziň ählimiz çagalyk döwrümizden endik etdirilen söhbetdeş ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 307 | Добавил: Haweran | Дата: 29.06.2021 | Teswirler (0) | Теги: Babahan Berdiýew