20:54

Putiniñ ölüm sanawy

Категория: Publisistika | Просмотров: 731 | Добавил: Gökböri | Теги: Jon Kampfner | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Publisistika bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 8
0
1 Saylaw  
1486
Навальный капут..

0
2 Garadag  
128
"Hana hemra bolma, päliñ azmasa" diýýâ.
Hana garşy gitmek merdiñ işi.
Ownuk adamlar muny edip bilmeýâ.
Nawalna gaty gynanýardym. Dynypdyr bende.

0
3 Narcissus  
1589
Hany şu ýerde dönüklik derejesindäki Putin (Russiýa) fanatlygyny ýöredýänler bardymy? Şundan soňam şu adama sarpa goýýan tapylarmyka?

0
5 Moderator  
1471
@Narkisus, şu ýerde, hut şu saýtda hiç kimem Putiniñ fanatlygyny edenok.
Döwletara gatnaşyklarda dost bolmaýar, bähbit bolýar.
Şol esasda edil beýleki goñşy halklar we ýurtlar ýaly taryhyñ dürli döwürlerinde ajyly-süýjili gatnaşyklarymyz bolan Russiýadyr rus halky bilenem bizi diñe döwletimiziñ we halkymyzyñ bähbidi birikdirip biler. Bolany.
Şol esasda hem şu ýerde hiç kim Putine ne janköýerlik edýär, ne-de duşmançylyk. Biz Bitarap ýurduñ raýaty, şol esasda hem islendik ýurduñ syýasy-jemgyýetçilik durmuşy, taryhy, medeniýeti, edebiýaty hakda bilmäge we bilýänlerimizi köpçülik bilen paýlaşmaga hakymyz bar. Hatda muny hakdan has beter mukaddes borjumyz hasap edýäris.
Size öñem duýduryldy, şu gezek iñ soñkusy bolar diýen bir pikir bilen ýene-de bir öwran duýdurmagy kiçilik bilemzok:
Islendik pikirde bolup we şony şu ýere ýazyp bilersiñiz. Ýöne ýazýan pikiriñizi başgalaryñ ýazýan zadyna dahylsyz, ýa-da ylalaşmadyk pikiriñ eýesine hüjüm etmezden, gyjyt-gyjalat bermezden ýazmaly bolarsyñyz. Ýok, oñarmaryn diýseñem dört tarapyñ açyk.

0
6 Narcissus  
1589
Ýazan zatlarymdan bary çykaran netijäňiz şumy?!

0
8 kungfuu  
1292
Haýsydyr bir günbatar habarçysynyň aýdan zadyna ynanjagaý?! Olar ömrüne Putine ýagy bolup geçdiler-ä. Asyl Karlson bilen Putiniň interwýusyndan soň, zapad hakykaty bilendir, meniň pikirimçe.

0
4 Injener  
1
Taryh täzeden gaýtalanýar, ruslar 100 ýyl mundan öň eden zatlaryny gaýtalap başladylar.

0
7 Gündogarly  
1691
@Narcissus garşyña çykan adam bilen eýse nahili yol bilen hasaplaşsa bolar, giden uly ýurduñ lideri bolup. Dünyaniñ ¼ bölegi Wladimir Putiniñ alyp baryan syýasatyny goldaýar. Biziñ hökümetimizem dostlukly gatnaşyk saklaya, eýse bu sarpa goýmak däl-de, başga näme. Syýasata düşünmeseñiz gowusy adamlary öjükdirmäñ. Olar näme etse, halky üçin edyä, halkam mal däl. Russiyanyñ halky Nawalnyny Günbataryñ oýunjagy hasaplaýar, ekstremist jenayatçy göryaler. Diñeje hakyna tutma jurnalistler Nawalnyny gereginden artyk çişirip gahrymanlaşdyrýar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]