1 2 3 ... 1278 1279 »
EÝRAN YSRAÝYLY ÇÜMMÜKLÄP GÖRDI!

Agressiýa bilen terrory diñe musulmanlara mahsus h ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 23 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Nejati Dogru

AÝATOLLA TÜPEÑIÑ UJUNY GYSYMLADY!

Ysraýyl hökümeti durnukly asudalyk getirmegiñ al ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 32 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Nejati Dogru

YZANY YŞKYMA ÝAMAG ETDIM

Wagt gutarýar.
Ähli sagatlar gumsagadyñ içinde bir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Kahraman Täzeogly

PALESTINA BABATDAKY HEREKETSIZLIK BÜTIN DÜNÝÄNI TÄSIRI ASTYNA ALÝAR

Ýakyn wagtd ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 23 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Borzu Daragahi

DEPRESSIÝA INDUSTRIÝASY

Bular ýaly bilkastlaýyn atmosfera hökmany suratda syýas ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 14 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Tewfik Seýf

HAÝSY YSLAM, HAÝSY BÜRENJEK?

Möwlana Jelaleddin Rumy körleriñ pile baha berşini "M ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 25 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

"68-ler" NESLI we PALESTIN MESELESI

Wýetnamyñ 1974-nji ýyldaky owazaly ýeñişi ý ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 17 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Murat Bžedug

Annamuhammet Allagulyýewiñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy
... Doly oka»
Категория: Nukdaýnazar | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

ŞAJAN WÄŞINIŇ ŞORTALARY

Bir gün Şajanyň ýoldaşy obadaşy Kerim agadan namaz okanda ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 81 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

HEZRETI MUHAMMET TÜRKÇE YBADATA GARŞY ÇYKARMYDY?

Çorumyñ Ymam Hatyp mekdebi profes ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

NATO: GÜNBATAR SIWILIZASIÝASYNYÑ PARCASYMY ÝA KÖNELIŞEN JEÑ MAŞYNYMY?

Siziñ pik ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 94 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Hakan Aksaý


Tomsyň ilki aýlary
Giň giden bir meýdanda
Bir boz tilki bökjekläp
He ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 59 | Добавил: Moderator | Дата: 11.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Aman Kekilow

HALYF OMARA SAPAK BEREN NOWŞIRWANDAN ADALAT GÖZLEÝÄN JAHANA

Fotosurat: Abed Rah ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 36 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ibrahim Altun

ŞEÝLERÄK DEGŞERDILER...

– Nury bilen Gurbannazaryň dostlugy arassady we berkdi – d ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 154 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

Dokuzynjy bap

«KERULEN SÄHRALARY OŇATLYK!»

Baş metjidiň öňündäki meýdanda köp sanly ojak gazyp, ot ýakdylar, gazanlarda goýun guýruklary bilen et gowuryp, palaw bişirmäge baş ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 39 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

Sekizinji bap

BUHARA SÖWEŞSIZ TABYN BOLDY

Kim öz howzuny gahrymanlyk bilen ýaragly goramasa, onuň howzy weýran bolar. Kim gerek ýerinde sürünmese özüni harlar.
(Arap n ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

Ýedinji bap

GABALAN BUHARADA

Dözümlilik gerek wagtda dözümsizlik ýerliksizdir. Dözmezlik bilen duşmany dost edip bolmaz, gaýtam onuň önküdenem beter pälini azdyrarsyň.
... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

Altynjy bap

MONGOLLAR GUMUŇ ÜSTI BILEN GELÝÄRLER

Ol nälet degen halk şeýle bir çalt ýol ýöreýär welin, öz gözi bilen görmedik adam oňa ynanar ýaly däl.
(Klawigo. XV as ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

Bäşinji bap

GAÝDUWSYZ TEMUR MÄLIK

Otrarda Çingiz han öz ogullary Ugedeýi we Jagataýy öz goşunlarynyň bir bölegi bilen galdyryp, olara şeýle diýdi:
– Siz tä baştutan Yn ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

Dördünji bap

URŞUJYNY GORAJAK – ONUŇ HANJARYNYŇ TYGYDYR

Horezm şa Muhammet Buharadan çykyp, birden atynyň başyny sowdy we ony Samarkanda barýan uly ýola ugrukdyrman, günorta, ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan