1 2 3 ... 25 26 »

• Agyr hassalyklaryň biri - wezipeparazlykdyr

Baýryny Aşgabada - Türk ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr


• Haram harama gider

Hekimowyň wezipeden aýrylanyny bütin raýon gaty ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr


• Buzlar jaýrylyp başlaýar

Soňky wagtlar Kasymyň barha keýpi göterilý ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 56 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr


• Ýalňyşdygyň-öldügiňdir

“Merkezi gazetde özüniň öwülip ýazylmagy hem ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 103 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (3) | Теги: Oraz Ýagmyr


Komendant şol günleriň birinde Orazgylyjy brigadasynyň erkek adamlarynyň alty-ýedi sanysy ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Şemalyň ugruny üýtgedip, demirgazyk-gündogardan öwsüp ugranyna köp wag ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 8 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Meýdanlarda her gün ýere lagambir gyraw düşüp, onuň çygy galan ekin-di ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Saralyp bozaran güýz garrap, özüniň soňky günlerini gyşyň hasabyna geç ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 8 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Ýagdy sygyrýataga ýöriteläp däl-de ekin üstüne aýlanmak üçin, gapdalyn ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Obada: “Ahmet Orazgylyç Pyrarydan gije-girim ogryn-dogryn derýadan geç ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

• Üçünji bölüm

Giçki güýz. Gyş aralygyndaky sepgitde Pendi topragy haýsydyr ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Tagan zabun şol ýatyşdan näçe wagt ýatany belli bolmazdan günortanyň ö ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

...Tagan zabun gaçdy. Ýyndam aty bilen ýolsuz ýerden ýol tapyp, ähli z ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

...Bu gezek has eýmenç gabahatlygyň boljagyny hemmeden ozal çöl beýewa ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Sowetler eýýäm Bathyz degresine dört-bäş günüň içinde Marydan, Tejende ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 8 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Agdarhan Potranyň göç hereketini sazlamak üçin gyssagly çakylygyna bar ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Bally şäher etegindäki Baýraç obasyna gidip, uzakly gün diýen ýaly ol ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Göç Owgan ýolunyň kynçylykly, howp-hatarlydygyny bilse-de, ýöne Annagu ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 9 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Gün ýagşy öýläne sanypdy. Uzakly gün ýiti Gün şöhleleriniň astynda ýat ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 5 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Göç Ahal ýerlerinden daşlaşyp, Pendi topragyna barha içgin aralaşýardy ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 5 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow