Страницы: 1 2 3 ... 16 17 »
Показано 1-15 из 244 сообщений
244. Maýsa [Maysaxan]  (06.04.2024 19:53)
0  
Yatan yeri yagty bolsun pahyryñ

243. @ Demirýolçy   (04.04.2024 18:35)
0  
Juma Hudaýguly halaýan ýazyjylarymyň biridi ýatan ýeri ýagty iman baýlygyny bersin yzynda galanlara ALLA rahmet etsin!

242. Garayolly   (03.04.2024 19:43)
0  
Yazyjynyñ iman baylygyny bersin. Galanlaryna uzak omur bersin.

241. Berdi [kungfuu]  (26.03.2024 10:30)
0  
Şekillendiriş sungaty bölümindäki materiallara teswir ýazyp bolanok...

240. Çary [Teylor]  (16.03.2024 12:49)
0  
Ýazan teswirim görünmedi. Oña-da töleg geçirmelimikä?

239. Какаджан [Балканов]  (14.03.2024 12:31)
0  
Alo, alo!!!
Kömek ediň! Kime ýüz tutjagymy bilemok--saýtyň administrasiýasynyň we onuň moderatorlarynyň elektron adreslerini bilýäniňiz bar bolsa gaýrat edip ugratsaňyzlaň. Administrasiýadan anyklamaly soraglarym bar.
Geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri materiallarymy çap edenoklar. "Administrasiýa ýüz tutuň!" diýýär. Administrasiýa bolsa durşuna ýapyk: ne telefon nomerleri ne-de e-mailleri bar. Men-ä kelebiň ujuny ýitirendirin. Administrasiýanyň agzalary, moderatorlary! Eger-de, siz şu haty okan bolsaňyz, gaýrat edip meniň e-mailime (kbalkanov4@gmail.com) näme sebäpli post goýmaga meniň hukugymyň ýatyrlandygyny düşündirseňiz.
Sag boluň, minnetdar Kakajan Balkanow.

14.03.2024 ý.

238. Moderator [Moderator]  (06.03.2024 13:21)
0  
Waleýkimsalam. Saýt hakda aýdan ýakymly sözleriñizi minnetdarlyk bilen kabul edendigimizi bilmegiñizi isleýäris. Emma başga saýtlar hakda eden bellikleriñiz bilen welin ylalaşamzok. Kimiñ nirede näme kowalaýandygy biziñ gyzyklanýan ugurlarymyza girenok. Nämeden nägileligiñiz bar bolsa, öz ýerinde we öz wagtynda, öz eýesine bildiren bolsañyz has gowy bolardy. Ýogsa, bu ýazanlaryñyzam belli bir manyda "gep kakdyrma" bolýar!

237. Epgek   (04.03.2024 13:55)
0  
Salam Has aga! Gowy saýt üçin sag bolsunymy kabul ediñ. Arassa saýt. Erkek aýaly, aýal erkegi kowalap ýa-da bir erkegi birnäçe bolup paylaşyp bilmäni biri-birine gep kakdyrylyp yören saýt däl eken. Näme, haýsy ugurdan okajak diýseñ postlar bar, haçan seretseñ 15 bilen 25 aralykda okyjylaryñyz bar, okap oturandyrlar. Işiñizde üstünlik.

236. Hydyr [Jedi]  (02.03.2024 09:33)
0  
Salam, Pezzek. Seniň maslahatyň bilen "Старая форма входа" üsti bilen synanyşdym. Bu formaň üsti bilen girip bolýan eken. Sag bol, uly kömek etdiň!
Has Türkmen bilen nähili habarlaşyp bolýarka? Poçta salgysy bolsa, saýt barada şahsy soragym bardy.

235. Pezzek [pezzek]  (29.02.2024 18:03)
0  
emailiňize hat gelenokmy? barlap gördüňizmi?
"Старая форма входа" diýen ýerik basyp, elktronpoçtaňyzy we agza bolmak üçin goýan parolyňyzy ýazyp synanşyp görüň. Bolaýmaly, kyn-a bolmaly däldi.

234. Хыдыр   (29.02.2024 13:37)
0  
Sesleneniňize sag boluň, Pezzek!
Gmail -iň we Yandex-iň üsti bilen agza bolmaga synanyşdym. "Не удается получить доступ к сайту" ýazgy berýär.
Görkezlen meýdanlary doldyryp agza bolmaga synanyşanymda kapçany doldurýaryn, "Регистрация" düwmä basýaryn. Hiç zat üýtgänok. Meýdanlarda ýazan maglumatlarym düýnki doldurylyşy ýaly bu gün hem üýtgemän çykdy.

233. Pezzek [pezzek]  (29.02.2024 10:17)
0  
@Хыдыр öňki ulanan email adresiň däl-de, başga email bilen girde anketalary doly we dogry dolduryp bas. Soň täze synanyşma-da. 15-20 min garaşyp maili barla, hat gelen bolsa, hatyň içindäki gök hata basyp girip bolýar. Eger gelmese, ýalňyşlyk bardyr, täzeden synanyş.

Ilki Agza boljak bolan mailiňi barladyňmy? Barla hat baran bolmagam müňkin

232. Хыдыр   (27.02.2024 16:39)
0  
Saýda näme üçindir agza bolup bolanok. Gmail, Yandex hem, agza bolmak üçin setirleri doldursaň hem geçenok. Sebäbini hem görkezenok. Saýdyň awtory bilen habarlaşyp bolmaýarmyka? Saýt barada soragym bardy.

231. Akmuhammet [Baharly]  (23.02.2024 21:00)
0  
Salam.
Bellenilen adresa goşgy okladym welin hiç hili jogap gelmedi

230. Moderator [Moderator]  (20.02.2024 18:17)
0  
Awtorlaryñ kimdigi at-familiýasynda dur. Galan maglumatlaryny bilmegiñ zerurlygy ýok.


Имя *:
Код *: