Страницы: 1 2 3 ... 16 17 »
Показано 1-15 из 251 сообщений
251. Moderator [Moderator]  (Düýn 14:07)
0  
Babyşgalaly, sizi akylly-başly, giñ gözýetimli agzalaryñ biri hasaplaýardym welin, pikirimizde ýalñyşdyrjak öýdýän. Mundan öñem birnäçe gezek başga ýerde diýip bilmejek teswiriñiz gözegçilikden geçirilmedi, degerli netije çykaraýjak ýaly, gaýtam kinaýaly sorag berýärsiñizmi? Bizem jogapkärçiligi öz boýnumyzdan aýryp bilýäris, "şuny kim ýazdy?" diýilse, "agzanyñ özi jogap bersin öz ýazan zadyna" diýip we şahsy maglumatlara degişli başga zatlary-da... Emma beýle pesligi özümize uslyp bilemzok. Uly söze toba, häzire çenli etmedik zadymyzy indem etmejek bolarys.
Siz özüñizi we bizi sylamasañyzam, biz özümizi sylaýarys. Öz öýüñizde çagalañ ýanynda aýdyp bilmejek sözüñizi, başganyñ howlusyna baryp aýtjak bolmañ. Aýdyp bolýan zat bar, aýdyp bolmaýan zat bar. Ugruny-ýoluny, aýtmagyñ usulyny bilseñ, hemme zady-da aýdyp bolýar, eger aýdyp bilseñ agzyñy tutýanam ýok we gelip agzyña urýanam ýok. Siziñki ýaly başgalary-da gepe goýjak görnüşde aýdylmaýar. Şeýle-de ýagymyz ýetik, olara taýynja lukma beresimiz gelenok. Gaýrat edeliñ, baran ýerimize, tertip-düzgüne we talaba görä bolalyñ!

250. Ture [Babyşgalaly58]  (Düýn 12:37)
0  
"Палта хакыны'' бермесен тесвирин гойланок ойдйан..

249. Moderator [Moderator]  (12.06.2024 13:20)
0  
Öñki hasabyñdaky parolyñyzy özüñiz bilmeseñiz, bilibiljek adam ýok. Täze hasap bilen girip bilmeýänligiñiziñ sebäbi-de, öñki poçtañyzdan eýýäm agza bolanlygyñyz.

248. Merdan   (12.06.2024 09:54)
0  
Kömek edäýiň admin we agzalar

247. Merdan   (12.06.2024 08:16)
0  
Salam men öň agzadym indi agza bolup bilemok, registratsiya etsem çykyp gidýä kömek ediň

246. Moderator [Moderator]  (12.06.2024 00:49)
0  
Açylanok däl. Hekaýalaryny awtoryñ özi öçüren, ýagny blogyñ içini boşadan (sebäbini bilemzok, özünden soraýmasañyz). Biz hem boş bloglary aýyrdyk. Şoñ ü.n awtoryñ özüne ýüz tutup bilersiñiz.

245. [Gurgencli]  (12.06.2024 00:24)
0  
@Myhman, hawa Serdar Ataýewiň "Internetli dünýä" hekaýalar toplumynyň hiç haýsy açylanok. Eger hekaýany okamak isleseň awtoryň özünden sorap, haýyş edip özünden alaýmasaň

244. Begli666   (01.06.2024 10:45)
0  
Myhman

243. Myhman   (24.05.2024 11:36)
0  
"HTTP 404 Не найдено" https://kitapcy.ru/news/0-1-0-9461

Ine. Açylanok. Şuny açylar ýaly edip beräýiñ.

242. Moderator [Moderator]  (23.05.2024 11:50)
0  
Bolup biler.

241. Myhman   (21.05.2024 15:39)
0  
Paçakçy.wä* saýty eken

240. Myhman   (21.05.2024 10:26)
0  
Salam.
"Internetli dünýä / çaklaňja kyssajyklar - Ýazyjylyk bimarlygy" Serdar Ataýewiñ şu hekaýalaryny tapyp ýa açylar ýaly edip bolmazmyka?!
Başga-da biri bardy öýdýän. Trata.bö saýty diýen ýalyrak.
Ertirden bäri gözläp tapyp bilemok.

239. Moderator [Moderator]  (14.05.2024 12:18)
0  
Teswir ýazmak hiç kime gadagan edilenok. Kim ýazsa, saýtyñ düzgünnamasynda bildirilen talaplara gabat gelmeýäninden başgalarynyñ harpy-da üýtgedilmän çykarylyp dur, ýagny tassyklanandan soñ çykýar.
Bize şüweleñ gerek däl, hil gerek.

238. Yusup   (13.05.2024 18:43)
0  
Menin pikirimce saytda teswirleri acmak gerek. Yagny islendik kitapcynyn agzalary teswir yazmak munkunciligi. Seyle bolsa shulenli, gyzykly bolar.

237. Çary [Teylor]  (11.05.2024 05:16)
0  
Saýt soñky wagtlar köplenç petiklengi bolýarla? Ýa diñe mende şeýlemikä?


Имя *:
Код *: