TÜRKMEN EDEBIÝATY saýtynyň Goşgular bölümine degişli materýallaryň ählisini
şu ýerden tapyp bilersiňiz.
Arhiw sahypalara bölünen we şu wagtky sahypaň belgysy 1.

1 2 3 ... 464 465 »
GUL AGA

Kim bolarsyñ, küşgürerçe itiñi,
Basym gitgin, aýyrmankam çatyñy. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ussa Käsip

KER BOLAR GULAK

Jana ýakar söz tapmasañ birewden,
Eşitmez sözüni ker bolar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 33 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Misgingylyç

NÄTDIÑ?

Arzym eşit, Jüneýit han,
Agam Mämmetjany nätdiñ?
Garyp ilat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mämmedoraz

DURDY HAN

Gurt tutupsyñ gutly bolsun diýeli,
Gandy, şeker, hesel, nabat iýe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 34 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Suhanberdi Körmolla

ŞOL IŞANDAN

Saman diýip aldym jary,
Gyzgan çykdy gylla ýary,
Içim ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 33 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetguly şahyr

TÜRKMEN RYSGY KÖP BOLSUN

Kursdaşym, häzir halypa mugallym Satybaldy Geldiýewiň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 74 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

ALA ÝEKTAÝ BEDROÝ

"Il agasy men" diýip, getirýärler alany,
Gara sülük-gan i ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Uzan ene

NOHURYÑ

Dört ýany derbentdir hiç bela ýokmaz,
Sapaly jaýlary bardyr Nohuryñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Durdy şahyr

NESLIŇ GÖTERER

Ýüz ýyl mara balu tagam eýleseň,
Zäher-zakgun bilen jogap gö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 25 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

JOJAK ZALYM

Bu zalymyñ otdur asly,
Gargyş aldy, ýokdur nesli,
Örän k ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ussa Käsip

AJYMDAN ÖLDÜM

Hemmesinden nan gezegim dolupdyr,
Egin-başym ýyrtyk, ýeñim ýo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Dowlat şahyr

BIZE GEÇI BERSENE

Obamyz sorasañ, saglyk-esenlik,
Hanjan aga, bize geçi ber ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmämmet

KÖWŞÜMI

Eý ýaranlar, aýp etmäñler hiç menden,
Düýpsüz derýa gark eýledi köw ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 28 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atagarry

ÖWÜTLERIM

Saňa ömür beren Taňry,
Muny senden alyp biler.
“Dogry” diý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 47 | Добавил: Moderator | Дата: 10.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ÝER ŞAR AÝLANÝAR

Sagat dili yza aýlanyp,
Şapak,
Günbatardan Güneş do ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 25 | Добавил: Moderator | Дата: 09.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Kerwenaly Hudaýnazarow

OÝNAM SETIRLER

Geçen ýyl ýazypdym muny men başda,
Täzeden okadym – göwnüme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

NEBSIN NEÝLEÝEN

Müň ýyl ömür berlen Adam Atamyz,
Kyrk ýyl Dawudyna lebzin d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

DERT

...Ýowuz uruşdanam, gytçylykdanam,
Has eýmenç bolarly garrylyk derd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow

NEBIS

Ömürden ýazylan bu kyssa şygrym,
Maňa saňa ybrat, gör sen akyl eýle. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

DÖWREBAP GOŞGY

Öýe gaýtman, ýatyp-turýar işinde,
Başçy sen, az-kem giç gaýd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 79 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow