« 1 2 3 4 5 ... 1298 1299 »

* * *

...Bu gezek has eýmenç gabahatlygyň boljagyny hemmeden ozal çöl beýewa ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Sowetler eýýäm Bathyz degresine dört-bäş günüň içinde Marydan, Tejende ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 8 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Agdarhan Potranyň göç hereketini sazlamak üçin gyssagly çakylygyna bar ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Bally şäher etegindäki Baýraç obasyna gidip, uzakly gün diýen ýaly ol ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Göç Owgan ýolunyň kynçylykly, howp-hatarlydygyny bilse-de, ýöne Annagu ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 10 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Gün ýagşy öýläne sanypdy. Uzakly gün ýiti Gün şöhleleriniň astynda ýat ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 5 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Göç Ahal ýerlerinden daşlaşyp, Pendi topragyna barha içgin aralaşýardy ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Gaýradan ýomutlardan gelmegine garaşylýan göçüň öňi gelip ýetensoň, şo ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Suw bol bolsa-da, Orazgylyç dagynyň bu getirilen ýerinde gyt zadyň bir ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Ýetişdirilen bugdaý hasyly 31-nji barakda indi iki aýa golaý wagtdan b ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Söýünalyda pagta ýygymyň barha geň gerim almagy, ýüzüni çaňjardyp gele ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

• Ikinji bölüm

Baryp-ha 1917-nji ýylda bolşewikleriň hökümet başyna gelenso ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


Hanumanyň indi gaýdyp, ikinji gezek bu adamlaryň eline bendi bolup düşüp, olaryň Sowetler ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 9 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Hojam hanyň öňe giden toparynyň habar düşüp, kömege gelmegi yzky topar ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Hojam hanyň ýola düşülmezden öň adamlary iýdirip-içirip, biraz tapland ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 3 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Söýünalyny bir gyrasyndan gelip, çapyp oljalap giden galtamanlar ogry ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 5 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Şol günleriň birinde Sarkisowyň ýene bir hyýala münenligi belli boldy. ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Daňdanlar az salym-da bolsa, gijäniň bölünip-dargap ak gündize sanyp u ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 4 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Orazgylyç dagynyň soňky göç edilip getirilip gabalan uly saraýynyň bir ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 3 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Gün öýläne sanyberende Kymyş duzçy eşegine iki halta saman ýükläp, bug ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow