1 2 3 ... 1298 1299 »
DÖWÜR OÝLANMASY

Oglanlar gitdiler. Men ýaşap ýörün,
Öňki ýaşan döwrüň birçak pytrady.
Salyhatly ýaşamagyň hasap däl,
Gören görgüleriň jana ötledi.

“Ýazar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 3 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

HOŞAMAÝ SÖZ DAŞ ÝARAR

Bu durmuşda her dürli ýagdaýlar gabat gelýär. Ynha, çagalary ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (1) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

GÜLE MEÑZEŞ, GÜNE MEÑZEŞ GÜNLERIM...

Surata düşüren Gurbandurdy Myradow.

... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (1) | Теги: Gurbandurdy Myradow


• Agyr hassalyklaryň biri - wezipeparazlykdyr

Baýryny Aşgabada - Türk ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 37 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

ILKINJI ÝATDA GALAN ZATLAR, ILKINJI ÄDIMLER...

Men ejemiň we kakamyň keşbini göz ö ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 19 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Mämmetdurdy Annagurdow

HATAMA BIR ITIŇ SATAŞMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam birnäçe gün çöl-beýewanlary gezdi. Bir g ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 15 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

IKATÝOK BILEN HORAZ

"Baý, zabun heň edýäň,
Hormatly Horaz".
"Senem g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 13 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Iwan Krylow


• Haram harama gider

Hekimowyň wezipeden aýrylanyny bütin raýon gaty ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

MENZIL ATMAK HAKYNDA

Eý, meniň gardaşym! Eý, ok-ýaýyň hak aşygy! Bilip goýgun, men ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 9 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

TELPEGE TÜÝKÜRDEN AÝDYM

Toý meýlisinde türkmen halk aýdymlaryny diňläp otyrdyk. Ba ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 51 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew


Mekgä ýetdi pygamberlik habary,
Abu Talyp ogly Alynyň nazary,
Yslam dine yş ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 15 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

DÖRDÜNJI KYSSA

ŞIS ALAÝHYSSALAMYŇ WAKALARYNYŇ BEÝANY

Bu kyssa dört pa ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 12 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

III HAÇLY ÝÖRIŞLERI WE AKKANYŇ GORALMAGY

Trablusdan Sura gaýdan Gui de Lusignan bi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen


• Buzlar jaýrylyp başlaýar

Soňky wagtlar Kasymyň barha keýpi göterilý ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 56 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

YŞK HESERI

Gujagña gys, bagryña bas, janym al,
Süleýman deý dursam söýenip ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (1) | Теги: Kerwen Igdirow

BAKYLYGYÑ BOSAGASYNDA

(soňky deminde ýatanyň alasarmyk samramalary)
< ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 46 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

MUSULMAN JYN PATYŞASY MÜRRE HAKDA

Mälim bolşy ýaly, jynlaram edil adamlar ýaly hal ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 68 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (1) | Теги: Guwanç Mämiliýew

DÜÝEGUŞ EFFEKTI

Düýeguş effekti - adamyñ bir meseläni görmezlige salmak üçin gülkü ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 43 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Janan Duman

BIRINJI DUŞMAN

Platon sungatyñ "çeýnemekdigini" aýdypdy we has soñra adamlar fi ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 33 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

MAGTYMGULYNYÑ PARSÇA ÝAZAN ŞYGYRLARY HAKYNDA

1855-nji ýylda “Russiýa hakynd ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 48 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew